Erkek sözüniň manysy, näme üçin erkek diýildi? - Halanlaryma goş
Teswirler:
4248Täzeje
Credo [100s]
23.02.2021 / 13:16:06
+2
hovva Ben Laden Diyip bir yashy uly adam bar. ichyan oglanlara erkek bolun diyip gezyadi erkek diymek Erk etmek ozune diyip.

4292Täzeje
Mergenov
23.02.2021 / 13:16:37
+0
Credo,
4292Täzeje
Mergenov
23.02.2021 / 13:16:38
+1
Credo,
1679Betinden
Erteki
23.02.2021 / 13:26:41
Bir bar eken, bir ýok eken

+5

Gyzlar dogrudanam özlerine erk edip bilmeýän ekenler. Haýsy gyzy görseň çilim çekip, humar oýnap, arak içip, alkaş bolup, lewa gidip zyna edip ýörler. Oglanjyklar ýaly asyllyja bolup, öýlerinde otursalar bolmaýarmyka

4221Gytyndan
Aýperi
23.02.2021 / 13:34:13
+2
Erteki, )))))))
4221Gytyndan
Aýperi
23.02.2021 / 13:42:27
+1
Özüne erk edýän erkek galdymy indi? Özüňizden mysal alaýsaňyzlaň. Owadan gyz gapdalyňyzdan geçse, 80 ýaşlyňyzam seretmän galmaýaňyz, boýun alaýyň.

296Betinden
Chary
23.02.2021 / 13:48:16
+1
Aýperi, Gyza garap galmasaň göwni galar—diýilensoň seredäýýäsdä janym Oýun edýän,bir gezek seretmek bolýa,belki öz garyndaşlaryňdyr,ýöne däl bolsa soň seretmek günä .
4221Gytyndan
Aýperi
23.02.2021 / 13:49:37
+1
Woo, Çary aga. Ine, erkek sözzni aýtdyňyz Siz.
296Betinden
Chary
23.02.2021 / 13:55:34
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !

+2

Men hem şeýleräk pikir edýän,ýöne biraz parhly Erk—ek ýagny ,özüňe erk etmegi başar . Köpüräk özüňe Erk edin,ekip. Aýal—diýmek,aýa ,ýagny aýamak manysynda bolsa gerek. Aýalmaly—ýagny goramaly,seresap saklamaly,dözmeli däl diýen ýaly manylarda bolup biler.
3530Gytyndan
EvilGeniOus
23.02.2021 / 14:14:42
Sleep is good, he said. And books are better.

+1

Bosh mowzuk
3530Gytyndan
EvilGeniOus
23.02.2021 / 14:16:45
Sleep is good, he said. And books are better.

+1

Iki minut saklanyp bilman, güjügimden tapawutsyz bag suwaryp yörensiniz welin erkiñ gürrüñini etyanizmay ay wayey

4228Özümiziňki
Ch_Baylyyew
23.02.2021 / 18:12:53
+1
EvilGeniOus, alym sen bir akyl berme, seň akylyňy alsak, sen ýaly boş bolarys
3530Gytyndan
EvilGeniOus
23.02.2021 / 18:50:27
+1
Güllürdiñ sawwol 😁😂😂
4316Täzeje
1002
23.02.2021 / 16:01:51
+1
Zenanlaram erk edip bilyalera
4245Gytyndan
Perizat
23.02.2021 / 19:52:37
Ýerini bilip sözleseñ,ýüziñ nury dökülmez.

+1

Erkeklerä gyzdan beter gybat edýäler.
Soňky teswirler
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen