Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
salam+1
17:22
Yurekdeshe nam boldyka?...
awtor: olamshol | okaldy: 346 | teswirler: 5

Gyz göwni+9
16:17
Gyzyn gowni yaz guli dey nazikdir, Tutuş suññi bilen duygyny syzar. Onsyz bu durmuşyñ gork-gormegi yok, Ol naziklik bilen dunyani bezar. Ona bagyslañ siz govulyklary, Ýyly mahir jana derman cesmedir. Gowun açylyandyr govunler bilen, Gozel zat hem gozellige tesnedir. Dunyade gulem kan gowunlerem ka...
awtor: Selbi | okaldy: 236 | teswirler: 3

ALTYMYRAT ORAZDURDYŶEW+10
14:05
Altymyrat Orazdurdyýew 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda eneden bolýar. Maşgalasynda ondan başga-da 4 erkek dogany bar. Altyşka onuň lakamy bolup, ol Aziýa oýunlarynda özüniň nämelere ukyplydygyny, iň esasysy bolsa türkmen topragynyň bihal däldigini, ýiti zehinleri...
awtor: ℳ....♡ | okaldy: 330 | teswirler: 4

ADAMÇYLYK ÝITMESIN (awtoryny bilemok)+5
12:58
Ýa Ýaradan Biribar,dileglerim duş etgin, Çäklije berlen ömri,diňe halal ýaşatgyn. Boýumyz namartlaryň,gaşynda egilmesin, Imandan doly ýürek,hiç haçan egsilmesin. Ýagşy hem ýaman günde,dilimde dogam bolsun, Zürýatsyza zürýat ber,dowamat dowam bolsun. Nähoşlara em bergin,kalp umytdan düşmesin, Goňş...
awtor: SeVeLiNa | okaldy: 285 | teswirler: 2

Ballada+6
21:51
:)...
awtor: ГДЕ ТЫ | okaldy: 278 | teswirler: 2

Mr.Banandan degishmeler+8
21:50
Gahar - bu yaramaz hasiyetdir. Eger biri gaharnyzy getirse, kosheshin, deminizi dürsäñ, ichinizden 10 a chenli sanan... Indem yelme gulagynyn duybune, naman namedigine dushunmaka... ************************************ Men her gun irden " Yene 5 minut yatmak " atly Fantasticeski trillerde esasy ro...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 332 | teswirler: 0

Bu işi.+3
18:06
BU IŞI Bende, sen bet işe batyrlyk etme, Aldyňda goýarlar ol gün bu işi! Nebse uýma, şeýtan raýyna girme, Hyjalata goýar, bilgin bu işi! Nebsiň aýdar: „Urgun, bu bir hözirdir!“ Janyň aýdar: „Haý,dur,taňry häzirdir!“ Sen görmeseň , ol-ha saňa nazyrdyr, Utangyn, eýmengin, goýgun bu işi! Bir ýolda...
awtor: Yslam9546 | okaldy: 209 | teswirler: 0

"AŞYKLARA!"+3
16:18
"AŞYKLARA!" Berdinazar Hudaÿnazarow Ýok,meňzäň diýemok Zöhre-Tahyra, Olaň güni başyňyza düşmesin! Ýöne welin, eý, erkana aşyklar, Siz arassa saklaň söýgiň çeşmesin. Men akyl bermekçi bolamok size, Men akyl bererden entek juda ýaş. Ýöne ýatlaýaryn: Mukaddes zatdyr, Säher çygy bilen zakgun...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 195 | teswirler: 0

"ANNA GÜNI.SOGAP PAÝLAŞMAK..."+3
16:02
"ANNA GÜNI. SOGAP PAÝLANYŞYGY..." Yslam alymlaryndan we kalby adatdan daşary (bilinmeýän) yagdaylar üçin açyk bolan bir şahys wezipesi sebäpli bir oba barýarka, garaňky gatlyşany sebäpli we barjak ýakyn garyndaşdyr tanyşy-da bolmanlygy sebäpli, obaň golaýyndaky mazarlykda gijäni geçirmegi niýet edý...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 201 | teswirler: 0

"KINE..."+2
15:51
"KINE..." Gijäň gözi gussa bilen gamaşdy, Umyt ýok säheriň şatlyk bererne. Agtaranym,  düýşlerimde azaşdyň, Kine galdy ýorgudymyň deregne. (Eger söýgä oýun diýip düşünseň, Irde giçde ýeňiş bolýar aýralyk) Bagyşlara bir azajyk üşügmiz, Awara deý gezip ýörkä, aýňalyp, Sämän pikir bilen özün aklaýar....
awtor: Dilbernaz | okaldy: 203 | teswirler: 0

MUSA WELINIŇ DEGIŞMELERINDEN...+3
15:31
MUSA WELINIŇ DEGIŞMELERINDEN... Bäş geçiniñ yzynda. Bűtűn maşgala esger, Bäş geçiniñ yzynda. Uzakly gűn dökýäs der, Bäş geçiniñ yzynda. * * * Aýlan şahy döwűlműş, Gözlegi ekin bolmuş, Salkynda ýűz ylgamyş, Bäş geçiniñ yzynda. * * * Bäşisi hem ekinçi, Biri-birinden öñçi, Bolup ýörşű...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 258 | teswirler: 0

Täze türkmen saÿty!+1
01:52
Salam dostlar hemmäñize! Eger arañyzda bilÿänler bardyr, bilmeÿänler üçin blog türkmen saÿt döretdim ady duralga.ru özüm okaÿan talyp Russiÿa döwletiniñ Belgorod šäherinde adym Sünnet saÿta girip görüñ , saÿt doly gurnalanok entäk üstünde išleÿän ÿakynda iñ gowy saÿtlañ biri etmekçi eger teklip ÿa m...
awtor: yaltacms | okaldy: 226 | teswirler: 1

Italiýanyñ Seria A oynunyñ TABLISSASY (10-turdan soñ)+2
08:56
1. Ýuwentus-----10---9---1---0---28 2.Inter--------------10---7---1---2---22 3.Napoli-----------10---7---1---2---22 4.Lasio------------10---6---0----4---21 5.Fiorentina-----10---4---3---3---15 6.Sampadoriya-10--4---3----3---15 7.Milan-------------9---4----3---2----15 8.Roma------------10--4----3---3...
awtor: Ter stegen | okaldy: 235 | teswirler: 1

Derdimi paýlaşsana eý sary gùýzùm!+22
08:55
Derdim paylaşsana ey sary guyzum, Goy gövnum gotersin myýmyk şemalyñ, Bilyan,sen yenede dozmersiñ mana, Ýumsak şemal bolup sorarsyñ halym. Jomart guyzum senden birje haýyştym Yar yodasyn yuregime sapsana, Birmahalky yitip giden soygimi, Sen bu gun oz gujagyñdan tapsana Bir akan yerinden akarmyş ar...
awtor: Selbi | okaldy: 553 | teswirler: 16

Ispaniyanyn La ligasy+2
13:55
Salam Futbol jankoyerleri saytyn admini rugsat berse Ispanyanyn la liga oynuna prognoz goyulshyk ot alsa yenjilere bolsa ballar paylansa nahili bolardy??? Her agza oz pikirini aytsa...
awtor: Ter stegen | okaldy: 245 | teswirler: 3

Gara bägüller (bolan waka 1- nji bölümi ) Awtory: Nowça+4
23:51
Bu gün howanyň bulaşyp durşy, guýçli ýagyş ýagjaga meňzäp durdy Yzyny üzmän maşynlaryň arasynda ylgap ýoren Çynar ,howanyň bolşyny görup binjalyk bolman hem durmady Çynaryň işdeş kollektiwi ony gaty gowy gorýardi. Ol mylaýymdy,sadady, we öran aljakdy . Bir iş buýrsaň ýogy ýokdy. Ol öz işi bolsyn b...
awtor: Akapella | okaldy: 764 | teswirler: 12

Ÿürekden daman damjalar+6
20:48
Gözler gürleÿär — ony diñe üshükliler okamagy basharÿar. Hatda täze dogan Aÿ hem ilki görünende ÿylgyryp görünÿär welin, sholam bize käbir zatlary düshündirjek bolÿana meñzeÿär. Shahyrlaryñ birinden eshiden iki sözüm hiç ÿadymdan çykanok. “Ÿashaÿysh ÿaryshdyr”. Ine, shu sözler, gör, meniñ näçe ädi...
awtor: Mahri | okaldy: 253 | teswirler: 2

Süÿshÿän dashlaryñ jülgesi (Sheÿle täsinligiñ ÿokdugy sebäpli, bu dashlaryñ syry açylman galÿar.)+5
20:44
ABŠ-nyñ Kaliforniÿa shtatyndaky süÿshÿän dashlary bilen belli jülge ajaÿyp, täsin ÿerleriñ biri. Gürrüñi edilÿän dashlar gadymy eÿÿamda gurap galan ReÿstrekPlaÿÿa kölüniñ ÿerinde ÿerleshÿär. Bu ÿeri uzynlygy 4,5 kilometre, ini bolsa 2,2 kilometre ÿetÿän takyrlyk tutÿar. Hereket edÿän dashlaryñ syry...
awtor: Mahri | okaldy: 250 | teswirler: 1

17-nji Awgust+1
19:17
17-nji awgust butin dunya oysiz eyyesiz haywanlary goramak gunidir!...
awtor: rahym | okaldy: 186 | teswirler: 0

Dishlerin sagatka yylgyr+2
23:10
Ayaly arine: - 100 manat bersene, li*chik aljak - senki serowno nulewoya alyp name etjek - a men sana tursuk alyana... *********************** - kaka shu gun mana edepsiz diydiler - bar si*dir diymeli ekenin *********************** Awtobusda. Dykylshyk. Bir oglan gyza dykylyp barya. Yanky gyz: -...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 306 | teswirler: 0

Umumy: 10905
<< 1 ... 527 528 529 530 531 ... 546 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly