Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Maña näme...+8
21:27
A-how inim! Telefonyñ bahysy-da ýüz dollarmyş, Aladaly iýjek nanyñ, hanha seret, Illerde-de arzan ulanýany kän-ä!. ,,Gurbum çatsa ýene aljak, Özüm bilýän, saña näme?!..." Bagyşlarsyñ aýal dogan, neme, Köýnegiñiz ýyrtylypdyr, Gyşyk gözde seredeniñ gözlerine dürtülip dur!... ,, Bu ýyrtyk däl moda do...
awtor: Bejidof | okaldy: 143 | teswirler: 8

Talyp we professor+10
16:26
Günlerde bir gün bir paýhasly professor uniwersitetde talyplarynyñ birine sorag beripdir. Professor: Hudaý gowmy? Talyp: Hawwa. Professor: A Melgun (Dýawol) gowmy? Talyp: Ýok. Professor: Dogry. Oglum, sen maña aýtsana, şu dünýäde erbetlik, ýamanlyk barmy? Talyp: Hawwa. Professor: Dogry.Erbetlikler,...
awtor: Gavherka | okaldy: 103 | teswirler: 2

Göremok...+4
08:52
Soñky wagt köp zat çaşyrýar başym, Kelte köýneklini geñlän göremok, Köpler ýalan sözi edindi moda, Halaldan elleri heñlän göremok. Hakyñ kelamyndan gizläp çözümi, Agzyny açýalar ýumup gözüni, Ähli dört setirde diýjek sözüni, Ýekeje sözünde jemlän göremok. Nirä çekýälerkä hallanlan döwri, Barha ber...
awtor: Bejidof | okaldy: 38 | teswirler: 0

Психологи говорят...+4
06:02
Психологи глворят: - если человек смеётся слишком много,даже над глупымы вещами, он одинок глубоко внутри. Если человек много спит,значит,ему из за чего то грустно. Если человек говорить мало, но быстро,он хронить секреты. Если кто то не может заплакать,он слаб. Если кто то плачет над маленькими ве...
awtor: Даня | okaldy: 108 | teswirler: 7

Это совпадения или реалность?+3
01:23
1620 - Оспа 1720 - Чума 1820 - Холера 1920 - Испанский грипп 2020 - Коронавирус А мы жили спокойно,и даже и не думали,что будет вот такой отбор. А отбор был оказывается каждый 100 лет,просто мы попали в своё столетие подраздачу и не повезёт тому кто не сможет с этим справиться. Будьте здоровы, бер...
awtor: Даня | okaldy: 44 | teswirler: 0

"Meni ýitirersiň..."+4
00:25
Meni ýitirersiň... Bujagaz ýitgi Äleme ne ýeňil,ne agyr düşer. Ýene öňkisi dek gülip dogar Gün, Ýene öňkisi dek dymyp ýaşar Aý. Meni ýitirersiň... Ýitenim bilen Ne garalar,ne-de saralar jahan. Ýene öňkisi dek şuwlar gara gyş, Ýene öňkisi dek gül açar bahar. Meni ýitirersiň... Ol ýitgi üçin Üýtgeme...
awtor: Даня | okaldy: 79 | teswirler: 3

Narcissism näme?+7
00:15
IMG Narcissism diýlip adamyň çenden aşa özüne bolan haýranlygyna, söýgüsine ýa-da jynsy islegine aýdylýar. Ady nirden gelip çykypdyr diýseňiz, gadyyym grek mitologiýasyna göra Narcissus diýip bir oglanjyk bar eken. Narcissus aşyk bolmak üçin j...
awtor: Anyx | okaldy: 112 | teswirler: 7

Sabyrly gul dura-bara… Stoisizm – Zenon (birazajyk pelsepe 7)+6
00:11
Üstünden epeslije wagt geçdidä, ýyla takyk ýadyma düşenok. Ýöne şol Aristotel ölensoň özä. Afinada otyrn. Bir ýaş, görmegeýje oglan aljyrap, gynanyp geldi aglap. -Agam men Kiprden gelýän, özüm söwdegär, adymam Zenon – diýdi. Menem: -Dur inim, köşeş gel geç, bir demiňi dynjyňy al, nämboldy hany ýuwaş...
awtor: Anyx | okaldy: 53 | teswirler: 3

2 + 2 = 4 mi ???+9
00:09
Geliň men size bügün gyzykly bir waka aýdyp bereýin. Egerde size bir adam “2+2=4” diýeni üçin öldürilipdir diýsem ynanardyňyzmy? Içiňizde “hawa” diýýänleriňiz bar bolsa tejribeleriňiz size dogry jogaby berdirdi. “Ýok” diýýänleriňiz bar bolsa wakanyň yzyny okamana dowam ediň, sebäbi durmuşyň bu yüzi...
awtor: Anyx | okaldy: 131 | teswirler: 3

Meni halas ediñ!+3
00:07
Siz, eý gymmatly adamlar! Size gözüm gidýär. Men bolmazlyk, siz bolmak, nähili gowy bolmaly. Mañlaýymdan nalamok welin, käşkä bir pursatjyk “men”likden çykyp siz bolup bilsedim, düşünerdim beýikligne sizligiñ. Mañlaýymdan nalamok diýdim sebäbi maña mañlaýyñ getiren zady däl bu menlik. Muny kerpiç-ke...
awtor: Anyx | okaldy: 34 | teswirler: 1

Bagyşla gelneje!+2
00:06
Dersde gatnaşygym pes bolan sapaga ýetişmek üçin howlukmaçlyk bilen duralga ýetdim. Sumkamy gujagyma alyp, duralgada ornaşdym. Bir-iki peýdasyz awtobus gelensoñ, bir peýdaly awtobus hem durman geçensoñ, bir gelneje geldi. Elinde bäbejigi bilen gele-gelmäne juda ýakynyma oturupdy. Bir aladasynyñ bard...
awtor: Anyx | okaldy: 86 | teswirler: 0

“Öz-özüňe akyl ýetirmek”+2
00:05
Öz-özüňe akyl ýetirmek. Öz häsiýetiňi, akylyňy, pikir öwürmeleriňi, isleg-meýliňi bil. Özüňi bilýänçäň özüňe erk edip bilmersiň. Ýüz görmek üçin ýüz görülýän aýna bar, göwün islegi bilmek üçin bolsa şol aýna ýok. Goý, ylahym sap pikir ýöretmek seniň üçin ýüz görülýän aýna bolup hyzmat etsin. Öz daş...
awtor: Anyx | okaldy: 28 | teswirler: 0

Üstünlikli boljagyň 7 nyşany+4
23:58
Işlerini örän oňat bilýän tälimçiler, halypalar we CEO-larda haýsy oýunçy, talant ýa-da geljekki liderleriň kim boljagyny çaklap bilýän duýgurlyklary bar. Olar bir şekilde kimiň üstünlige ýetjegini bilýärler. Olar dogry adamlary saýlamakda we pullaryny şolara itergi bermek üçin sarp etmekde tanalýar...
awtor: Anyx | okaldy: 30 | teswirler: 0

Ynsan gam gussadan hiç haçan çykmaz+3
23:55
Şu dünýä başdan gurulanda her dürli ýaşa ýöne sen kynçylykdan çykmaly däl edip goýupdyr Hudaýtagalla. Gam gussa şu dünyäň dübünde bar. Şo hakynda bir gysgajyk tymsal. Bir wagt bir adam patyşa bolupdur Hemme mülk mal elinde bolupdur näme etjek diýse gudrat elinde bolupdur Emma gaýgy gussa kelle agy...
awtor: FAKER | okaldy: 31 | teswirler: 0

Peýdasyz, adalatsyz ýa-da netijesiz…+2
23:55
Peýdasyz, adalatsyz ýa-da netijesiz bolsa-da, öwrenişen zadymyzdan daşlaşmak kän wagt alýar. Gorky, tizlik we status-kwo goşulyp bizi saklaýar. Soň bu zatlar üýşüp gidýär. Musorlar üýşýär we dünýämizi kiçeldip, gatnaşyklarymyzyň manysyny gaçyryp öňümizde durýar. Ozal adaty bolan zat indi islenilmeý...
awtor: Anyx | okaldy: 30 | teswirler: 1

Kitap ýazmak üçin 10 sebäp+1
23:52
Aslynda 10-dan kän. Bu ýylam millionlarça kitap çap ediler. Ýöne ýere hem däl. Adamlar eden azabyna gaty seýrek ökünýärler. Ine kitap ýazmaga sebäpler: Ol pikirlenişiňi aýdyňlyga çykarýar. Şuwagt nähili durmuşda ýaşaýanlygyň ýazgysy bolup hyzmat edýär. Dogrusy ol ýer ýüzünde iň köp satylýan kitapla...
awtor: Anyx | okaldy: 18 | teswirler: 0

Sanly Albert Eýnşteýn islendik soraga jogap berýär+2
23:44
Sesi gaýtadan işleýän “Aflorithmic” kompaniýasynyň işgärleri we “UneeQ”-niň sanly adam modellerini döretmek boýunça hünärmenleri Albert Eýnşteýniň sanly görnüşini döretdiler. Esasy aýratynlygy, ol islendik soraga jogap berip bilýär diýip, ferra.ru habar berýär. Albert Eýnşteýniň interaktiw modelind...
awtor: Anyx | okaldy: 23 | teswirler: 0

Alymlar minudy bir sekunt gysgaltmak isleýärler+3
23:44
Wagt düşünjesi alymlar tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda öwrenilip gelinýär we alymlar dünýä ylmyna barha köp täze maglumatlary goşýarlar. Elbetde, wagtyň geçişi planetalar bilen bolup geçýän hadysalara gönüden-göni baglydyr. Muňa mysal edip, günüň uzynlygynyň Ýerde, Marsda, Plutonda tapawutlydygyn...
awtor: Anyx | okaldy: 30 | teswirler: 0

Aýlygyň bereketi+3
23:44
IMG Ortaça iş haky bilen ýaşap ýören bir adam bardy. Onuň alýan aýlygy ganymadrak hem bolsa, maşgalasy ýeter-yetmezräk ýaşaýardy. Her aýda ýedi altyn aýlyk alýan adam nädibem bolsa bir ýol bilen gazanjyny artdyrmagyň kül-külüne düşýär. Şeýdip...
awtor: Anyx | okaldy: 54 | teswirler: 1

Pul bilen bagt satyn alyp bolýar+3
23:44
IMG Eşidensiňiz-ä: pul bilen bagt satyn alyp bolmaýar. Aslynda ol doly dogry däl. Pul bilen belli bir derejede bagt satyn alyp bolýar. Näçe puluň bardygyna we ony nähili sarp edişiňe bagly. Barlaga görä adamyň girdejisi köpeldigiçe bagtlyly...
awtor: Anyx | okaldy: 41 | teswirler: 1

Umumy: 10905
<< 1 2 3 4 5 ... 546 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly