Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
K L A S D A Ş+2
22:07
Onbáşimde oýun etdim ot bilen Sóýgi atly ýalan bilen KLASDAŞ Pák sóýgúmi sańa duýdurup bilman Daşyńdan men kán guwandym KLASDAŞ *** *** *** *** *** *** Ýyllar gecdi bir gún cykdyń óńúmden Balajygyń tutupdura elińden Duýdansyzja ýaşlar akdy gózúmden Seń bagtyńa guwanypmen KLASDAŞ *** ***...
awtor: Nazar | okaldy: 113 | teswirler: 0

ŞEFAGAT+2
21:37
Şefagat – günäkär mü’minleriň günäleriniň bagyşlanmagy, günäsizleriň has belent mertebelere ýetmegi üçin pygamberleriň, öwlüýä, asfiýa we şehitleriň Allaha ýalbaryp doga etmekleri diýmekdir. Şefagat hakdyr. Ençeme aýat we hadyslar şefagat barada söz açýar. Ahyretde ähli pygamberler, öwlüýä, asfiýa w...
awtor: ATAKAKA | okaldy: 161 | teswirler: 0

Miswak+4
21:22
Miswak araki diýen agajyndan alynýar. Ol bir garyş ýaly kesilip, agyz boşlygyny, ýagny dişleri we dili arassalamak üçin ulanylýar. Miswak ulanmaklyga Yslam dininde uly üns berilýär. Sebäbi owaly bilen ol ähli pygamberleriň sünneti, galybersede ol dişleri arassalaýjy, dişleriň etlerini berkidiji, dil...
awtor: ATAKAKA | okaldy: 210 | teswirler: 4

Keseki däldigmi bildim aç-açan+5
19:41
Çary Yegenmyrat / *** Keseki däldigmi bildim aç-açan, Gözlerňe ýetende gyňajyň çowy. Maňa her kim gabat geldi her ýerde, Ýöne hemmesinden diňe sen gowy. Sen halal süýt emen, naçar maşgala, Öwýär seni mydam goňşy-golam-da! (Sen hakda üýtgeşik bir zat ýazaryn, Menem ile belli şahyr bolamda). Gitd...
awtor: Elif | okaldy: 136 | teswirler: 2

Ömür hakda pikir etseñ, Ölüm öýkelärmişin.+5
19:39
Kerim Gurbannepesow / TOMUS ÝAZGYLARYNDAN Şahyrlar Gara Seýitliýew, Gurbannazar Ezizow dagy bolup, öýde täze goşgularymyzy okaşyp otyrdyk. Ýaş şahyrlarymyzyň, biri gapydan girdi. Goşgularymyzy esli salym üns bilen diňledi-de, özi-de goşgy okamaga isleg bildirdi. Okan goşgularynyň hiç hili, täsir d...
awtor: Elif | okaldy: 166 | teswirler: 3

Doganyň dogana bahasy ýokdur.+2
19:38
Dogan bilen baglanyşykly dana sözler. Dogan bolsaň, dogryňy aýt. Doganly erke sözlär, dogansyz gorka. Doganyň dogana bahasy ýokdur. Dogana toba ýok, ýamana oba. Dogan dogana gala.                                     Doganyň ýedi arkasy: Dogan. Doganaoglan. Dolanan. Babadaş. Garyndaş. Obadaş. Il bi...
awtor: Elif | okaldy: 157 | teswirler: 0

Ejeme hat+5
19:13
EJEME HAT Diri gezip ýörmüň, garryja enem? Menem diri, saňa ýollaýan salam. Goý, seniň şol garyp külbäň üstüne Aý şuglasyn saçyp dursun elmydam. Maňa hat ýazýarlar, düşüp howsala, Meni küýsäp gezýärmişiň gussaly. Her gün ýola çykýarmyşyň zowzalap, Egne geýip sary giden possuny. Agşam düşse, mawy...
awtor: S.Durdyeva | okaldy: 119 | teswirler: 0

Westyetler boyunca+4
19:09
Çagakak “Ağlamak utanç” diydiler. Jahylkak “Aldamak utanç” diydiler. Şeydip endik etdik ağlamazlyğa. Şeydip endik etdik aldamazlyğa. Diydiler: “Köplükde gägirmek ayyp”. Diydiler: “Köçede sygyrmak ayyp”. Diydiler: “Meylisde geçmänkäñ töre Hakyñ barmy törüñ özünden sora”. Yene-de diydiler: “...
awtor: CharyDeejay | okaldy: 177 | teswirler: 4

toýlar hakynda täsin maglumatlar+0
17:49
Hindileriñ ynançlaryna görä, toý tutulýan güni ýagşyñ ýagmagy bagt getirýär.  Iñlisler toý lybaslarynyñ içinden möý çyksa, şowlulyk diýip hasap edýärler. Gündogar halklarynda durmuşa çykjak gyz ýaman gözlerden goranmak üçin elini we aýagyny hyna boýaýar. Finlandiýada däbe görä, durmuşa çykjak gyz...
awtor: farmerboy | okaldy: 137 | teswirler: 0

Hekaya.+2
11:22
Gowynyn gadyryn bilsinler diyip, Erbetlik diyen zat döränmiș kem-kem. Hemmeler gowynyn gadyryn bilse, Erbetlik äleme inmejek eken. Yașlygyn gadyryn bilsinler diyip, Gojalyk yerinden turanmyș kem-kem. Hemmeler yașlygyn gadyryn bilse, Gojalyk gojalyp öljegem eken. Söygünin gadyryn bilsinler diyip, H...
awtor: Ayzada | okaldy: 163 | teswirler: 0

Seni aýdym edip saýraýar guşlar+5
07:03
Annaberdi Agabaýew / Gurbannazara. Sözlense bir ataň goç ogly hakda, Bir enäň ýaz ogly hakda sözlense, Başdaşyna - bägül, Balasyna - bal. Ýoldaşyna - gardaş, Dostuna - ykbal Ýigitleň içinden ýigit gözlense, Saňa meniň gözlerimden gitme ýok, Saňa meniň sözlerimden gitme ýok!.. Jahyllar agzasa "ja...
awtor: Elif | okaldy: 145 | teswirler: 1

Sen maña goşgularyñy gòrkez, men seniñ kimdigiñi aýdaýyn.+4
07:01
Gurbannazar Ezizowyñ. ( gündelik ýazgylaryndan). Öýkünjeñligiñ gutaran ýerinde şahyr başlanýar. Ol ýazýar, köpleriñ aýtmagyna görä, oñat ýazýar, ony söýýärler. Ýöne günleriñ biri, ol özüne öýkünip başlaýar. Düşünýärmisiñiz, bir wagtlar beýiklere öýküne , indi alýar-da özüne öýkünip başlaýar. Muña...
awtor: Elif | okaldy: 119 | teswirler: 0

ÝAT BOLUP BARÝAŇ SEN ÝUWAŞ-ÝUWAŞDAN+6
21:52
Ogultäç Oraztaganowa / ÝAT BOLUP BARÝAŇ SEN ÝUWAŞ-ÝUWAŞDAN Ýat bolup barýaň sen ýuwaş-ýuwaşdan, Sesiň gelip durmasy hem kesildi. Sessiz söýgi käte bejerip bolýan, Käte bolsa... emi duşmaz keseldi. Aýralyk hakynda pikir etmezden, Garap durduň maňa jahan gözünden. Hakykatyň y...
awtor: Elif | okaldy: 175 | teswirler: 3

Berýän kepgir däl.+3
21:51
Berýän kepgir däl. Sahylykda Hatamtaýa barabar birinden: -- Garyplara, mätäçlere berýän, paýlaýan zatlaryň seniň kalbyňa ulumsylyk, özüňe göwnüýetijilik, kömek edenleriňi özüňe borçly hasaplamak ýaly duýgular salýarmy? -- diýip sorapdyrlar. Maddy baýlyk bilen bir hatarda, paýhas hazynasyna-da eýe...
awtor: Elif | okaldy: 106 | teswirler: 0

Ýazyjynyň ýaragy galamy däl-de, dilidir.+4
21:49
Berdi Kerbabaýew. / ÝAZYJY KIM? OL NÄHILI BOLMALY? Ýazyjynyň ýaragy galamy däl-de, dilidir. Kütek ýarag bilen nepis şkaf ýasap bolmaýşy ýaly, garyp dil bilen çeper eser ýazyp bolanok. Ýazyjynyň dili näçe ötgür, näçe baý, näçe şirin bolsa, sözlemini, bütin suratlandyrýan zadyny çeper gelniň...
awtor: Elif | okaldy: 152 | teswirler: 1

ŞOWSUZLYGA PER BERME+0
21:07
Öňüňde belent maksat goýmak we öz geljegiňi şol maksada laýyk meýilleşdirmek, myradyňa muwapyk ýol kartasyny çyzmak her birimize wajyp.Has beýik zatlar hakda göwün ýüwürdip, ýene-de adaty durmuşa endik etmek akyllylyk däl. Wagtyň ählisiniň ownuk-uşak hysyrdylara, dagynyk pikirlere sarp edilmegi, ähm...
awtor: DoWZaH_YaNGyNy | okaldy: 117 | teswirler: 0

AHYRYNDA KIM BOLARYN...+1
21:04
Hemmelerden hemişe gizlemek isleýän bir zadym bar, emma her zada garamazdan ol mende bar!Men size özüňe göwniýetijilik, magrurlyk, şöhratparazlyk, ada kowalaşmak hakda gürrüňbermek isleýärin.Eden işlerime, jaýdar aýdan sözlerime ýa-da köpleriň göwnüne ýaran çykyşlarym üçin öz ýanymdan monça bolan ge...
awtor: DoWZaH_YaNGyNy | okaldy: 138 | teswirler: 1

ÖMRÜŇ SOŇKY TOGSAN GÜNI...+1
20:18
Kimdir biri “Seniň ömrüňden togsan gün galdy” diýse, bu gulaga iň ýakymsyz habarlaryň biri bolup ýaňlanar. Emma bu sözler hakykatdan-da bir adama diýlipdi... Gürrüň berjek zatlarym hakynda çuňňur pikirlen, oýlan, göz öňüne getir we gerekli manylary çykar... men saňa şol sözleri gulagy bilen eşiden b...
awtor: DoWZaH_YaNGyNy | okaldy: 197 | teswirler: 0

ORTASYNA ÝETENDE ÜZÜLÝÄN HEKAÝATLAR...+1
20:17
Durmuş hakdaky pikirlerden nähili peýdalanyp bileris? Bu sowalda üýtgeşik zat ýok we ol göwnüçökgünlige getirjek şum pikirleri oýaranok. Men diňe şeýle sowalyň üsti arkaly gazanyp bolýan peýdalara we manylara ünsüňizi çekmek isleýärin. Şek-şübhesiz bu kitabyň awtory ýa-da bu setirleri okap oturan ad...
awtor: DoWZaH_YaNGyNy | okaldy: 139 | teswirler: 0

BIR ÇÄRESINI TAP...+0
20:17
Uly işler üçin ýaradylan, beýik maksatly, batyrgaý pikirli adamlar hemişe uly bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olaryň biri hem hak zady ykrar etmeýän we ajaýyp pikirleri, täzeçilligi inkär edýän düşünjeler bilen garpyşykdyr. Ýagdaýyň bir gyrasy haýbatdyr söweşe diräberse has-da howply. Şol ha...
awtor: DoWZaH_YaNGyNy | okaldy: 141 | teswirler: 0

Total: 10200
<< 1 ... 496 497 498 499 500 ... 510 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly