Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Bagt+7
12:32
Gije-gündiz gyrmyldap ýör aýalmyz, Bize ýylgyrmaga degenok eli. Biziň weli, başga ýerde hyýalmyz, Başy boş dullara gowşurýas güli. Göwnüňe bolmasa, şol dul aýalyň Bu däli göwüne mähri kän ýaly. Unudýaň ýagyşda buýup durýanyň, Unudaýýaň oňatlygy käýarym. Aýalymyz suwaryp ýör gülleri, Ýuw...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 47 | teswirler: 1

Razy+6
12:27
Ynsana bagt uçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşýänne razy men. Razy — çynym bilen sadany söýýän, Razy — halal saçagymda çöregim. Razy — çalarypdyr saçlarym eýýäm, Razy — hernä üýtgemändir ýüregim. Razy — günler ýüp...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 57 | teswirler: 3

32. 25 sany Derrew keýpiňi gowulaşdyrjak maşklar+8
20:26
1. Saz diňläň. Saz keýpiňe täsir edip biler. Halaýan zadyňyzy ýygy-ýygydan diňläň. 2. Gündeligi yzygiderli ulanyň. Pikirleriňizi tertiplemek we kagyz ýüzüne ýazmak üçin käwagt azajyk wagt alyp bilersiňiz. 3. Başgalaryň üstünliklerine begeniň. Başga biriniň üstünligini bellemek käwagt öz üstü...
awtor: Begli | okaldy: 153 | teswirler: 23

Ylham seýilgähinde+4
15:52
Gijeler ýanyp dur mawy yşyklar, Iñ gözel Ylham seýilgähinde. Aýlanyp gezýärler jübüt aşyklar, Yşkyñ öýi Ylham seýilgähinde. Menem bir gezek aýlanyp gördüm, Surat alynýany alyp elime. Ýöne gözlerimi aýryp bilmedim, Bakyp seýilgähiñ anbar gülüne. Ösüp otyr ençe-ençeme güller, Aýlanýar ýigitler, peri...
awtor: Prince Ali | okaldy: 45 | teswirler: 4

Harby biledim+3
15:50
Iki ýyl goradym eziz watanym, Söýdüm hem öwretdim söýmegi seni. Ata-baba arzuw edip ýetenim, Harby bilet berip, ugratdyñ meni. Doldurypdym menen esger hataryn, Ýöredim hyjuwly, ýöredim öñe. Goramak bagt eken eziz watanyñ, Ýatlamadyr, harby biledim maña. Ýüzünde tugranyñ öçmez şekli bar, Harby bile...
awtor: Prince Ali | okaldy: 53 | teswirler: 3

Hyýalda söhbetdeşlik+6
15:46
Şükür ykbala, hemme zat ýeterli Ýöne ýalňyzlykdan beter ýadadym Telim gezek berdim şeýle soragy Garamy maňlaýym? Ýa-da sadadym? Bahar gelse gar ereýär, ýylaýar A biz bolsa tebigatyň tersine Gyşda gyrawlan söýgüni eretmän, Ýazda atdyk Gimalaýyň gerşine Irizýär ynsany ýylgyrmaklygam Ýasa bogulýarka...
awtor: Venus23 | okaldy: 57 | teswirler: 2

Kakam+7
13:10
Boýnuña mündirip at bolan çagyñ Ýatlap bu gün oýa batýaryn, kaka Görýän durmuş çapýar meni at edip Eýersiz ýagyrnym çakýala kaka Gizlenpeçek oýun ýaly garadym Menden gizlenýänleñ tapanyñ ýaly Ýöne durmuş gizlenpeçek däl eken Bukulýan dostlaryñ tapanyñ ýaly Görenimde gara başyñ agyny Näme üçin agar...
awtor: Prince Ali | okaldy: 81 | teswirler: 3

Wesýetler boýunça+6
10:54
Çagakak «Aglamak utanç!» diýdiler. Jahylkak «Aldamak utanç!» diýdiler. Şeýdip endik etdik aglamazlyga. Şeýdip endik etdik aldamazlyga. Diýdiler: «Köplükde gägirmek aýyp». Diýdiler: «Köçede sygyrmak aýyp». Diýdiler: «Meýlisde geçmäkäň töre, Hakyň barmy? Törüň özünden sora!» Ýene-de diýdiler...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 72 | teswirler: 4

Bashim Atayew - Ulygyz+11
10:28
Sena ulugyzdyn zulplerin towly, Menem bir mashgalan korpeje ogly. Mena "Soyyan” diyip sayran bolardym, Senem moncha bolup aynan bolardyn. Hemishe gizlenip goz bilen dilden, Bileje yorardik gumaksy yoldan. Ir saherden baryp atyzly pele, Ak pagta yygardyk ikimiz bile. Kop sorag bererdim, sebap ulu...
awtor: beautiful girl | okaldy: 130 | teswirler: 4

Özgeriş!!+8
14:47
ÖZGERIŞ Çaga wagtym ejem saýlap bererdi, Meñ üstüme geýjek ähli geýmimi. Üýtgederdi rahat, täze eşikler, Päk durmuşa bolan ähli meýlimi. Çaga wagtym kakam saýlap bererdi, Aýagyma geýýän ähli köwşümi. Ol bilen ýöremek juda añsatdy, Ýoluma düşerdi nurly öwşüni. Ulalamsoñ galdy beýle heññamlar, Keji...
awtor: Queens | okaldy: 103 | teswirler: 4

Kerim Halky!!+8
14:40
Däldirin küýsege mynasyp jübüt, Emma bir gün hökman küýsärsiň, perim. Ýylgyryp, ummasyz oýlara çümüp, Diýersiň: “Gitse-de, gowudy Kerim…”. Iň bolmanda gödek, gülkünç gülkimi Küýsärsiň küýsemän bilmersiň – anyk. Birmahal gaharňa ýakan suratym Bölegni synlarsyň, zibilden alyp. Diýersiň: “Biderek gah...
awtor: Queens | okaldy: 113 | teswirler: 4

Aşyk men+8
14:10
Bahar aýy geýip mahmal köýnegiñ Maña owsun atyşyña aşyk men Assa basyp bozman ýeriñ gaýmagyn Göz astyndan bakyşyña aşyk men Gyşymny ýaz etdiñ sözleriñ bilen Toýa geldiñ deñ-duş joralañ bilen Üýşmeleñde ala gözleriñ bilen Meni saýlap tapyşyña aşyk men Görelde alyp sen mūñläp gelinden Ýerliksiz söz...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 82 | teswirler: 9

Kemim iki sözdir, diyjegim bir söz...+4
21:20
Kemim iki sözdir, diyjegim bir söz, Yalñyş bir manyny añlap oturma!, Yalançy bâş günlik, üç günün yaşap, Haram bilen keypiñ çaglap oturma!. Diydiler ,, hayyrdyr içiñ pâkligi", Kalbyñda zir-zibil, kiriñ yoklugy, Meselâni çözmez garnyñ doklugy, Her bir müşgil üçin aglap oturma!. Heniz dolalmakañ bi:...
awtor: Bejidof | okaldy: 74 | teswirler: 1

Resulberdi Rahmanow - Dünýede+5
21:18
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sany Geçýär diýp çeninden ideýän hany Diýýän aýdýan gury sözlem bimany Bolup galýar diñlenmänjik dünýede Bu dünýe teatr bizem aktýor Berilen rollary oýnaýarys hor Kimkä produssor kimkä režisýor Bile bilmän geñirgenýäñ dünýede Öñüñde sahna dur perde çekilen Açylanda gezegin...
awtor: beautiful girl | okaldy: 54 | teswirler: 1

Daşoguzyň gyzlaryna döneýin.+14
20:11
Edepli ekramly uýat-haýaly, Ak ýüzlije edil kepderi ýaly, Waspyny näçe etseñ az ýaly, Daşoguzyň gyzlaryna döneýin. Her seredende,näzlenip sereder, Ýöreýşine garap tüýs göwnuň gider, Şeýle gyzlary şahyrlar wasp eder, Daşoguzyň gyzlaryna döneýin. Gyzlary bar bir-birinden owadan, Ýigitleriň ýürejigin...
awtor: yyldyz | okaldy: 189 | teswirler: 11

nädersiň?!+3
20:09
Bir supradan tagam iýen dostlaryň, Ýüz örürip,kese baksa nädersiň?! Syr ynanyp,syrdaş diýen dostlaryň, Pynhan syryň ile dökse nädersiň?! Aýlanyp dur,çarhypelegiň çarhy, Dostlaň bir-birinden köp eken parhy. Bolmasa-da dostuň bahasy-nyrhy, Seni "satyp" içiň ýaksa nädersiň?! Hak dostundan borsuň myda...
awtor: yyldyz | okaldy: 53 | teswirler: 1

Meniň söýen adamlarmyň barysy+6
19:31
Ahmal, hiç kişinem söýen däldirler Meniň söýen adamlarmyň barysy. Mümkin, çakymdanam juda kändirler Meniň söýen adamlarmyň barysy. Gülüp salam bersem, düşünmezler kä, Söýýänem diýmezler men diýýänçäm tä, Wah, şeýle söýýänmi bilmeýärmikä Meniň söýen adamlarmyň barysy. Ah, hemmesi gatnaşmaz meň toýu...
awtor: Zyyada | okaldy: 44 | teswirler: 1

Goşgy.+9
19:06
Men seni köp zatdan goýdum beýikde, Duýgudan,halymdan,şirin janymdan Bilýän saklap bilmerin ýüpde Hemem daşlaşdyryp bilmen ýanymdan. Aýralyga dözmän saňa-da dözmän Hem hossarsyz duýga nebsim agyrýar. Bilýän bu soragy bir özüm çözmen, Iki bolup çäre ýok ygtyýara. Gyş bolmaly boldum ýoklugyň üçin K...
awtor: Gülçemen | okaldy: 70 | teswirler: 4

Anyx uzak yasa+5
15:26
Anyx rowshen uzak yasa Allam iki dunye bagtyny bersin elmydama yuzun gulup dursun eden isin ugrna bolsun bagytly oglanlan biri bol Allajan 100 yasa cenli yasamak nesip etsin isinde durmusunda ustunlik arzuw edyan innn bagytly puly oglanlan biri bol yene bir gezek uzak yasa...
awtor: Musulmanka | okaldy: 67 | teswirler: 3

Arassacylyk imanyn yarysydyr. HZ Muhammet s.a.w+7
15:09
Salam agzalar. Birki gunlikde bir tanysh oglan jan etdi. Oraza ayynda agzyn bekli wagty suwa dushmek bolyamy diyip. Men kan sherigatdan bashyma chykanok. Yone onler garawul wagtlam dine gije smende ishleyakam internetden her hili kitaplary kitaphadan kitaplary alyp gidip okardym. Sho alymlaryn owlya...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 96 | teswirler: 5

Total: 10200
<< 1 2 3 4 5 ... 510 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly