Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Sabyrly kalbymyz päk bolsa bolya+3
23:01
Yaşalar, yanylar, soñra öçüler, Esasy kalbymyz pâk bolsa bolyar! Rysgaly, rehneti Allam eçiler, Esasy kalbymyz pâk bolsa bolyar! Dogryçylyñ dosty bolmaz diydiler, Seniñ ornuñ özge dolmaz diydiler, Goy, diysinler iller nâme diyseler, Esasy kalbymyz pâk bolsa bolyar! Asmany, zemini bar eden Allam, D...
awtor: Bejidof | okaldy: 23 | teswirler: 1

Duyshde görenlerim hush bolup baryar+3
19:49
Zamana üytgedi, ynsan üytgedi, Etden yüreklermiz daş bolup baryar, Namartlar köpeldi, mertler azalyp, Düyşde görenlerim huş bolup baryar. Namysyn satyan bar mugtyna, keype, Şerap içmelimiş şagalañ, toyda, Zemin beyle haly götârmi heyde, Akylsyz göwreler lâş bolup baryar. Meslige çydaman ejizi kösâ...
awtor: Bejidof | okaldy: 32 | teswirler: 2

Gyna durmuş, gyna meni+7
14:54
Çünki synag üçin dogduk, Syna durmuş, syna meni, Günâm bolsa çenden agdyk, Gyna durmuş, gyna meni. Sâhel zada eselâysem, Güyçli görip peselâysem, Haram iyip yasalaysam, Gyna durmuş, gyna meni. Dost göwnini yykanymda, Hakykady bukanymda, Bikâr bolup yatanymda, Syna durmuş, syna meni. İnkâr etsem b...
awtor: Bejidof | okaldy: 43 | teswirler: 3

,,Duşuşyk" degişme âheñinde+5
14:52
Yarym bilen wada alyşmak üçin, Yarymyñ öylerine baranym biyân, Onuñ bilen ogryn sözleşmek üçin, Sygryñ yatagynda duranym bilyân. Şoldy gyzyñ geldiñmi diyip sorany, Görmândirin yeñsâmdâki durany, Dur diyende dokuz metr arany, Uzynlygna böküp geçenim bilyân. Kakasy gelyârdi yzymdan eñip, Hey bormyka...
awtor: Bejidof | okaldy: 72 | teswirler: 4

,,Aglama" diydiler içime urup+4
14:38
,,Aglama" diydiler, içime urup, ,,Gülyärsiñ" diydiler gyjyklap böwrim, Name etjegmi bilmän dymyp oturdym, Kim näme diyse-de yüzimi öwrip. ,,Nalama" diydiler gussa batamda, ,,Uly gürleyärsiñ" diydiler käte, Yekeje şowsuzlyk çyksa mañlaydan, Yykylyp yatyrkañ geçdiler âdip. Diydiler nâm etsem yalñyş...
awtor: Bejidof | okaldy: 23 | teswirler: 0

Dünýä Juda Mätäç Merde.+3
01:34
Dünýe juda mätäç merde, Derman bolup ýara derde. Alkyş, sogap ýatmaz ýerde, Kasas galmaz kyýamata. Guly bolma men-menligiň, Ýokdur diýme, bardyr kemiň. Dag ýarýanam bolsa demiň Mätäçsiň sen hemaýata. Gadryn bilgin ataň barka, Gizlemegin hataň barka. Sakla ony sarpaň barka, Gulak salma...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 30 | teswirler: 2

Bizi Goldap bu günlere ýetirdiñ !+6
01:29
Bizi goldap bu günlere ýetirdiň, Kadyr Alla, özüň ýene medet ber. Huzuryňda kabul bolsun dilegim: Uly pähim, kiçilere edep ber. Eşretem eçildi ýyllarym, aýym, Ezýetdenem ýetik berildi paýym. Herne senden daş düşmedim Hudaýym, Öňde görjek günlerime sähet ber. Nämäň ýalandygy, nämäň çyndyg...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 49 | teswirler: 3

Üç nesihat+7
20:17
Ynsan asla adalatdan daş düşmeli däldir. Zulumdan, zalymlykdan içýan gören ýaly gaçmalydyr. Çünki adalat we adyllyk ynsany diňe bir bu dünýäde däl, eýsem, ahyretde hem halas eder. Zulumdyr zalymlyk bolsa ynsany hem şu dünýäde, hem ahyretde perişan eder. Käwagt adam daş töweregindäkileriň öjükdirmele...
awtor: Perishde | okaldy: 56 | teswirler: 4

Haçana çenli toba etmeli?+3
20:08
Günäni bir gara tegmile meňzetsek, tobany-da bu tegmili öçürýän bozguja meňzedip bileris. Günä iş eden mümin ynsanyň ilkinji borjy toba bozgujy bilen bu günäni öçürmek we gaýdyp ol işi etmezlige çalyşmakdyr. Resul-y Ekrem: - Günäsine toba eden, günä iş etmedik ýalydyr – diýmek bilen, nebsinden ýeňli...
awtor: Perishde | okaldy: 28 | teswirler: 1

REMEZANDA TARAWA NAMAZY+7
18:58
Tarawa namazynyň fazyleti “Alla Remezan aýynda agzyňy beklemegi parz kyldy (etdi). Menem gije ybadatyny (tarawa namazyny) sünnet kyldym. Kim fazylatyna ynanyp we aljak garşylygyny Alladan umydygär bolup orazasyny tutsa, gije ybadadyny ýerine ýetirse, eneden doglan gündäki bolşy ýaly günälerinden ha...
awtor: BeZZaT | okaldy: 46 | teswirler: 3

OGUL+2
10:31
Eneden doguldyň. Gözleriň ýumuk. Göbegiň düwünsiz. Beýniň ýumşajyk. Göbegiň düwuldi. Indi erkek bol. Şol düwünjik ýaly berk bol, köşejik. * * * Deňeşdirip gördüm iki çanagy: Bir çanaga bir çanaklyk çal sygdy Ýaşasyn, ýaşasyn, kelle çanagy – Içine müň jogap, müň sowal sygdy, Deňeşdirip g...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 35 | teswirler: 2

Ýaryma çenli+2
10:16
Ýaryma çenli Nazarlar kaknyşyp, büdürän gözel, Ýetdi sabrym ýigrimi birime çenli. Agşam gursagyma sygmady gazal, Orta goýdum ýog-u baryma çenli. Ýeser alartsaň-da humaý gözüňi, Göreçleriň aldamady gözümi. Düýnki saňa diýen “A gyz” sözümi, Kem-kem üýtgederin “ýaryma” çenli. Iki ädim aramyzyň gerim...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 26 | teswirler: 2

Yalnysan yigit.+9
09:21
Aljak gyzyn asly hakda Ence erden sorag etdin. Enesine -atasyna, Babasyna cenli etdin. Halyny-da soradyn sen. Malyny-da soradyn sen. Hatda taze tutup başlan Calyny-da soradyn sen. Arman,iñ gerekli zady Gownune-de getirmedin, Gelinligi gorup ozin, Aklyna goz etirmedin. Halajakmy o gyz seni? Ozi...
awtor: Arzuwym.. | okaldy: 73 | teswirler: 1

«Kaka jan, Sende Näçe Ýürek Bar?»+6
08:24
Tasawwuf (sopuçylyk) ýolunyň beýiklerinden bolan Fudaýl bin Iýazyň Aly adynda eýjejik ogly bardy. Fudaýl hezretleri bir gün ony gujagyna aldy-da, posalajyk ýaňagyndan taýly gezek öpdi. Aly käte şeýle täsin zatlar aýdýardy welin, oňa kakasam geň galardy. Bir gün Aly ýene naşyja hereketleri bilen kak...
awtor: BeZZaT | okaldy: 53 | teswirler: 1

Birden aldaýmasynlar !+9
18:09
Birden aldaýmasynlar Gaty ajam bolma gyz Birden zyňaýmasynlar Gaty süýjem bolma gyz Birden iýäýmesinler. Söý sen ýöne saýlama Ençä özüň taýlama Saýlap gijä galaýma Görüp oňaýmasynlar. Gözellige sen guwanma Owadan diýip öwünme Söýesize söýenme Birden ýykaýmasynlar. Özüň saýla ýigidi Saýla algyr b...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 161 | teswirler: 10

Dürli Pikirler.+8
18:02
Dürli pikirler 1. Bir danadan sorapdyrlar. " Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär? " Dana şeýle jogap beripdir: " —Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl "-- diýipdir. ''‘'"""...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 119 | teswirler: 6

"Palow" barada gyzyklyja maglumat+7
16:45
"Palow" nahary barada gyzyklyja maglumat Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ P-"pyýaz" sogan A-"ayez" käşi...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 122 | teswirler: 10

Gysga Hadyslar+6
16:38
Gysga Hadyslar Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň. Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň. Adamlardan hiç zady dilenip sorama. Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al. Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 73 | teswirler: 3

Gözleriñ seniñ+6
12:36
Gara saçlaň dökülip, örteninde ýüzüňi, Men saçlaryň üstünden öpdüm ala gözüňi. Ýöne ara ýol düşdi. Gijeler aýym meniň, Galdy, uzakda galdy gara gözleriň seniň. Ukla, gülüm, gal, gülüm, otur, gülüm, gez, gülüm Şahadaky al alma ýaňagyň etsin çalym, Ýöne nirde ýansa-da, nirde doňsa-da tenim, M...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 73 | teswirler: 5

Bagt+7
12:32
Gije-gündiz gyrmyldap ýör aýalmyz, Bize ýylgyrmaga degenok eli. Biziň weli, başga ýerde hyýalmyz, Başy boş dullara gowşurýas güli. Göwnüňe bolmasa, şol dul aýalyň Bu däli göwüne mähri kän ýaly. Unudýaň ýagyşda buýup durýanyň, Unudaýýaň oňatlygy käýarym. Aýalymyz suwaryp ýör gülleri, Ýuw...
awtor: Halylow Ybraym | okaldy: 47 | teswirler: 1

Total: 10199
<< 1 2 3 4 ... 510 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly