Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
ÇAGALARYŇYZA ÝOWUZ DARAMAŇ!+12
10:37
ÇAGALARYŇYZA ÝOWUZ DARAMAŇ! Düýn agşamara "Garaşsyzlyk" binasyna gezelenje çykdyk. Ýanymyz bilen giden çagajyklaryň hersine (wagtlaýynça sürülip,gaýtarylyp berilýän ýerden) welosiped alyp berdik. Olaryň hersi bir ýana dargap, hezil edip oýnap ýörüşlerini synlap oturşyma: - Salam, Mylaýym! Senem bar...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 520 | teswirler: 20

Gokdepe galasy+0
19:29
Bu gün, 01:06 Gökdepe nukamy. (1981) Ýada salsak munda ýatan janlary.  Jan alyp jan beren jan ýatyr munda.  Ýazyksyz ýazgarlyp, ýazgytsyz ýazlan.  Ýasy ýatsyz ýanýan ýan ýatyr munda.  Aýry-aýry tutup bilmen atlary.  Çohdur pälwanlary, gerçek zatlary.  At tutup ýat ediň ruhy şatlary.  Otsuz köýük b...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 260 | teswirler: 0

"SAŇA GARAŞDYM"+7
19:00
"SAŇA GARAŞDYM" Güljemal Garaýewa. Her agşam gözüme çiş kakylan deý, Düşün, daňa çenli saňa garaşdym, Ýürekde ýyldyrym-ot ýakylan deý, Jöwlan urup, diňe saňa garaşdym. Azanyň sesine-Hak Alla uýup, Ýoluňa göz dikip, saňa garaşdym, "Ýalňyz halasgärim, perişdäm" dýip, Delmirip-delmirip, saňa garaşdy...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 313 | teswirler: 9

Buglama gok onumli etli+8
17:45
Geekli onumler Bolgar burcy 6sany uly Kartoska 5sany uly Pomidor 6sany uly Kasir 1sany uly Badamjan 1sany uly Azajyk jykaja et bir bolejik Tuvi yarty kase Uvelen et ep eslije Gunebakar yagy oz ulanyanynyz hem bolya Sogan 1sany uly Gaynag suv ozunizce Ilki bilen batyrmamyzy tayynlalyn Jylka eti us...
awtor: Selbi | okaldy: 242 | teswirler: 5

Ýazgyt+4
16:24
Zöhre ulugyz čykansoň ,Bossan daýzalaryň gapysyndan gelýan sawčylaryň sany artdy.Her kim asylly,šetdat ýaly Zöhräni gelin edip duluna gečiribilse armany ýok.Ahyry ejesi Zöhräniň razylygy bilen gelýän sawčylaryň biriniň sözüni almagy makul bildi.Gelnejesi:"A gyz ,halašyan ýigidiň ýok bolany bilenem,ö...
awtor: Gorkana | okaldy: 249 | teswirler: 0

Ýaşaýyş üçin göreş!+1
13:33
“Ýaşaýyşdan bizar boldym, indi hemme zatdan ŷadadym, ŷašasym gelenok” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gaty ýalňyşýas, ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onuñ gadryny bilemzok. Ine gezip ýörsüñiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediň...
awtor: ℳ....♡ | okaldy: 176 | teswirler: 0

Ar -ayalyn ozara gurruninin hekayaty+4
08:42
Bir ayal sey diyen,cagyryp arin: Sen elinde itin gunun goryarin. Yasap yorusimiz illere gulki, Iyip icyan zadymyz yok bol-telki Sen bu gepin mana yarap duranok, Menem-a su oyde bos oturamok. Kanagat et bolma beyle ham hyyal, Sukur guzeranymyz onusmazca dal. Diyip sozlap baslan badyna ari, Ayal...
awtor: Selbi | okaldy: 256 | teswirler: 2

"BIZI GOLDAP, ŞU GÜNLERE ÝETIRDIŇ!"+2
08:21
"BIZI GOLDAP, ŞU GÜNLERE ÝETIRDIŇ!" BERDINAZAR HUDAÝNAZAROW Bizi goldap, bu günlere ýetirdiň, Kadyr Alla, özüň ýene medet ber. Huzuryňda kabul bolsun dilegim: Uly pähim, kiçilere edep ber. Eşretem eçildi ýyllarym, aýym, Ezýetdenem ýetik berildi paýym. Herne senden daş düşmedim Hudaýym, Öň...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 235 | teswirler: 1

"EDEP EZIZ BOLANDA..."+2
08:13
"EDEP EZIZ BOLANDA..." Bu ajaýyp ýaşaýşyň çylşyrymly öwrümlerinde özüň bilen syrdaş, pikirdeş, mylaýym hem mähriban bolup bilen ynsan seniň gözüňe-de, göwnüňe-de yssy bolup görünýän eken. Meniň ýüregimden çykýän bu mähirli sözlerim gaýynenem Amanbibi daýza degişli. Ýaşaýşyň süýjüligi megerem, maşga...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 243 | teswirler: 2

GÜL HAKYNDA GYSGAÇA ROWAÝAT+6
08:07
Gül hakynda gysgaça rowaýat Gadym zamanlarda "Aý" diýseň agzy, "Gün" diýseň gözi, pisse dodak, badam gabak, kirpikleri ok kibi, galam-gaşly, hünji dişli juda owadan gyz bolupdyr. Oňa aşyk bolýan näçe köp bolsa-da, ol hiç kime durmuşa çykmaga razy bolmandyr. Günleriň birinde gyz düýşünde bir ýi...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 323 | teswirler: 7

"DÜNÝÄM"+3
07:54
"DÜNÝÄM" Her kese bir täleý berende ykbal, Sen maňa atylan bijemi, dünýäm! Kän gezdim bu ýolda ugruňy tapman, Ýör, indi menziller aşaly, dünýäm! Bolgusyz zatlardan etme-de heder, Gidiber, ýok munda asla howp-hatar, Sen-ä menden beter,men senden beter, Ikimizem juda sada-la, dünýäm! Ýokdur etmişim...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 202 | teswirler: 0

MÄHIR SIÑEN KEŠDELER+3
06:16
Türkmen zenanlarynyň on barmagynyň hünäri bilen döreýän ajaýyp keşde- nagyşlarymyz asyrlardan miras galan inçe sungatymyzdyr. Bu sungat öz gözbaşyny taryhyň alyslyklaryndan alyp gaýdýar. Gadym döwürde eli çeper zenanlarymyz diňe geýim-gejimleri däl, eýsem, ak öýleriniň içini-daşyny hem keşde bilen b...
awtor: ℳ....♡ | okaldy: 277 | teswirler: 6

Ýenede bir sowal+2
20:17
Öñüräk döwürde bir aýalyñ ärini, erkek doganyny, ogluny eýran basybalyjylary ýesir alypdyrlarda eýrana äkidipdirler. Ol aýalam göni eýranyñ patyshasynyñ ýanyna baryp üçûsinden birini boshatmagyny haýysht edipdir sha-dan. Patysha ol aýala 3-sinden birini sora haýsyny soramalydygny dogry bilseñ oglu...
awtor: Oraz | okaldy: 281 | teswirler: 6

Bizdenem bir matematik sowal.+1
18:22
Siziñ 500-manat puluñyz bar, siz shol puluñyza bazardan 100-sany mal almaly. Düýe, sygyr, goýun. Düýe 50-manat. Sygyr 10-manat. Goýun 1-manat. Her maldan näçesini almaly ???...
awtor: Oraz | okaldy: 255 | teswirler: 5

"DOST YZASY"+1
17:25
" DOST YZASY" Sülgün Bazarowa 1 Jöwzaly tomsuñ tamamlanmagy bilen ýetip gelen altyn güýzüñ ilkinji aýynyñ soñky günleri dowam edýärdi. Howa görnetin sowap başlapdy... Günde irden ejemjanyñ:"Oýan gyzym" diýen söz...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 231 | teswirler: 1

"NIRDE SEN?..."+7
15:49
" NIRDE SEN?..." Ýanymda ýok,ýúregimde ýaşaýan, Ýalñyzlygyñ derdi maña has aýan, Ýada düşseñ didelerim ýaşlaýan, Nãdeýin ýar gúl didaryñ küýsesem, Jandan sóýen jana-janym nirde sen?. Dillerimde adyñ dessan eýlânim, Ýúregmiñ tõrüni bossan eýlânim. Senden aýra salan Ykbal neýläýin? Ýyla dönýär sensi...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 286 | teswirler: 7

Čaga kalby+4
14:16
Awtoulagdan ýolagčylar gezek-gezegine düšýärdiler Birden: Eje,seret,ol oglan pulyny gačyraýdy-diýen ses ešidildi.Ýolagčylaryň käbirleri ses gelen tarapa seretdiler.30 ýašlaryndaky zenan masgala 5 manady elinde saklap duran 6-7 ýašly oglunyň ýůzúne seretdi.Ol "Goý sesiňi" diýen äheňde düšündirdi...
awtor: Gorkana | okaldy: 255 | teswirler: 2

"MAÝYP ÝIGIDE AŞYK BOLAN GYZ"+18
13:28
"Maÿyp ÿigide ašyk bolan gyz" Hekaÿa 1-nji bölüm Tutuş aýnadan ýasalan eýwanly uly jaýyñ daş-töweregi güllere beslenen bag-bakjalyk,onuñ düýplerinden akyp gelýân suw ýaplarynyñ, şildirâp, göz gamaşdyryjy Günüñ şöhlesi suwa düşip, agaçlaryñ arasyndan ýol ý...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 738 | teswirler: 17

KIM SAMSYK?+4
13:11
KIM SAMSYK?! Bir gelniň ýoldaşy birnäçe gelinler bilen aragatnaşyk saklaýan eken. Ol şolaryň biri bilen söwüşip, aralary bozulypdyr. Gahary gelen ýaňky aýal onuň gelnine jaň edýä: - Allo, Salam! -Salam! -Bagyşlaň, Siz pylanymy? (adyny soraýa) -Hawa, edil özi. -Bilýäňizmi näme, Siziň adamyňyz diňe b...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 408 | teswirler: 9

"BILMEDIM"+1
12:58
[b]"BILMEDIM..." Gülkamar Amandurdy gyzy. Eý,meniñ sadaja kineli göwnüm Ömrüm geçdiksaýy kimligim bildim. Emma,şu ýalançy Pany dünýäde Dost kaýsy,duşman kaýsy bilmedim. Bir görseñ ýatlaram ýakynyñ ýaly, Her kimiñ ýoldaşy niýeti päli. Dogryñy sözleseñ misli sen däli Ýagşy näme,ýaman näme bilmedim...
awtor: Dilbernaz | okaldy: 191 | teswirler: 0

Umumy: 10905
<< 1 ... 534 535 536 537 538 ... 546 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly