Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Yatladym+3
22:50
Mahir bilen uchganaklan gozlerin,menin hallarymdan habar alsady.Birden boshap galan showsuz gunlerim yene senin hasratyndan dolsady.Men bilyan sen mana yetdirmeyan gush!Guyzun epgeginde gorunyan salgym.Gozlerimde mudimilik galan yar,menin hyyalymda omurlik galdyn.Bir hayyshym pikir etme men hakda.Di...
awtor: Charyyewnaayna@ | okaldy: 185 | teswirler: 2

RAPUNZEL+6
22:48
[b][i][color=#03939b]RAPUNZEL Gadym zamanlarda bir är-aÿalyñ çagalary ÿok eken. Olar çagalarynyñ bolmagyny örän isläpdirler. Aradan wagt geçipdir. Bir günem gelin çaga garashÿanyny bilipdir. Bir gün penjireden seredÿärkä goñshy öÿüñ bagyndaky owadan güllere we yzly-yzyna ekilen bakjanyñ ishdäaçyjy...
awtor: Mahri | okaldy: 206 | teswirler: 5

Dana Ýigit+6
21:56
Dostluk daragty. Bir akyldaryn uc ogly bar ekeni.Ogullary ulalyp kemala gelenson,akyldar olara seyle diyyar: -Ogullarym!Men sizi otdan,suwdan gorap,hiç zadynyzy kem etman ulaltdym.Indi bolsa heriniz bir sahere baryp bina galdyryp gelin!-diyipdir Akyldaryn uly we ortanjy oglullary kakasynyn yygnan al...
awtor: Olýa | okaldy: 193 | teswirler: 5

Kokosly süýjülik.+4
21:24
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 250gr mesge;200gr seker,200gr un,2-2.5 çaý çemçesi gabartma tozy, 4 sany ýumurtga,4nahar çemçe süýt,3nahar çemçe kakao. Kremi üçin: 0.5 litr süýt 6nahar çemçe bugday ýarmasy,200gr mesge,200gr seker,200gr kokos külkesi,200gr süýtli sokolad. Taýýarlanylysy: 1.Ilki bi...
awtor: Olýa | okaldy: 189 | teswirler: 2

Adamyñ köp pikirlenýän soraglaryna anyk jogap!+5
17:33
Tüýlerimiz näme üçin diken diken bolýar? Bedenimiziň üstündäki tüýler, kiçijek bir muskul bilen derä baglydyr. Duýgu tarapyndan stres, üşeme duýgusy ýa-da deride bir rahatsyzlyk bolanda bu muskullar refleks ýagdaýynda gysylmagy, tüýleriň "diken diken bolamagyna" sebäp bolýar. Esasanda sowuk ýagdaý...
awtor: Betoglan | okaldy: 226 | teswirler: 3

Ýüzüňe seredip häsiýetiñi tanamak!+17
17:21
1. Maňlaýyň giňligi bilen äňiň giňligi meňzeş bolan gönüburçly dörtburçluk şekilindäki süýri ýüzli adamlar. Olar köplenç, ýolbaşçy, işlemäge ukyply bolýarlar. Olar duýgurdyrlar, öňden görüjidirler, adalatlydyrlar, erkin häsiýetlidirler. Bular ýaly şekildäki adamlar guramaçylyk işlerine ezber, adamla...
awtor: Betoglan | okaldy: 455 | teswirler: 9

Hatyñy görüp özüñi tanamak!+8
17:07
Harplaryň astyndaky häsiýetler Grafologiýa ylmy (hat üsti bilen häsiýet öwrenýän ylym) has giçki döwürlerde kemala gelendigine garamazdan, IX-XII asyrlarda-da golýazmada adamyň häsiýetiniň şöhlelenýändigi barada azda-kände garaýyşlar bolupdyr. Şeýle-de bolsa,grafologiýa diňe XX asyrda rowaçlanypdyr....
awtor: Betoglan | okaldy: 446 | teswirler: 21

Hakykat näme?!+4
16:54
Dostlar Hakykat - ajydyr Hakykat - ajydyr, yöne halas bolmaga eltyar. Hakykaty durli sebaplerden gizleyarler: ya dünyä bähbidi sebäpli ya abray üchin ya gorkudan. Yöne hakykat yitenok bir gün her kime ayan bolyar. Biri sana köp yagshylyk edenson ona hakykaty aydanda halanmajagyny bilende de aytmak...
awtor: Betoglan | okaldy: 193 | teswirler: 3

Namardy nädip tanamaly?!+5
16:48
Hezreti Aly (goý, Alla odan razy bolsun!): ''Men bir gezek: ''Eý Allam! Meni hiç bir adama mätäç etme'' diýenimde, Pygamber alaýhyssalam: ㅡ Eý, Aly! Hiç haçan beýle diýme, adama mätäç bolmajak adam ýokdur!ㅡ diýdi. Men: ㅡ Onda näme diýeýin ㅡ diýip soradym. Ol: ㅡ Eý, Allam! Meni adamyñ namardyna mätäç...
awtor: Betoglan | okaldy: 235 | teswirler: 7

Azajyk degişme+7
16:46
Gûnlerde bir gûn ependi kişmiş iýip duranmyş. Oñ ýanyna bir tanyşy gelip. Ependi nâme iýýâñ diýip sorapdyr? Aý ýöne diýip ependi jogap beripdir. Aý ýönâñ nâme? Ondanam bir jogap bormy Men gysgaldyp aýtýan gysgaldyp Beh o namani gysgaldyp aýtýañ? Diñle sen menden nâme iýýânimi soraýañ eger men sa...
awtor: zemin | okaldy: 233 | teswirler: 0

Täsinlikler...+6
16:43
Ýer ýüzündäki süýji suwlaryň,takmynan,97 göterimi ýerasty suwlardan durýar. * * * Dünýäde ilkinji haýwanat bagy 15-nji asyrda Awstraliýada açylypdyr. * * * Köýtendag etrabynyň Köýten obasynda ösüp oturan täsin "Gyzyltut baba"tut agajynyň 800-e golaý ýaşy bar.Ýerli ilat ony mukaddes hasaplaýar. * * *...
awtor: Betoglan | okaldy: 171 | teswirler: 1

DAŇ ATMAZDAN BURUN (mowzuk üýtgedilip ornunda Pyragynyň şygry ýerleşdirildi)+4
16:17
DAŇ ATMAZDAN BURUN[71] Adam ogly, ýatma gapyl, Tur-ha daň atmazdan burun! Ýigitlikde tagat kylgyl, Garrylyk ýetmezden burun! Garrylyk tagat kyldyrmaz, Işiň ebesdir, bildirmez, Pelek agladar, güldürmez, Sür döwran ötmezden burun. Bendäge eýleme kasdy, Agyrtmagyl ýary-dosty, Bir gü...
awtor: Tolkun | okaldy: 202 | teswirler: 4

Jähennemde o:t ýok+4
16:07
Önki döwürlerde Harun reşid diýen hökümdar bardy. Onuň yanyna dürli sebapler bilen gelýan Behlül Dana diyen bir adam bardy. Behlül Dananyň aýdýan zatlaryna düşünmän käbir adamlar oňa Behlul dali diyer ekenler. Bir gün Behlül, üsti-başy tozan toprak içinde göýä bir uzak yolçulykdan gelýän ýaly Harun...
awtor: gozegçi | okaldy: 180 | teswirler: 0

"Ynha, men hemişe ýanyňda seniň..."+12
15:41
....
awtor: Nurana | okaldy: 285 | teswirler: 8

"Dana sözler"+16
15:33
KONFUSINIÑ dana sózleri.. Gowy oka,hiç wagt ózùñden hoşal bolma we hiç haçan beýlekilere öwretmekden ýadama. ***************** Adamlaryñ toparynda ýòräp barýarkam,şolaryñ arasynda men bir zat ówrener ýaly bir adam hókman bolmaly.Men onuñ artykmaçlyklarny özleşdirmeli we onuñ kemçiliklerinden óz ýet...
awtor: SerVi | okaldy: 415 | teswirler: 30

BOÝUŇA DÖNEÝIN+3
10:51
Boýuňa döneýin Sähra degresinde duran gül kamar, Ýaşyl geýen al boýuňa döneýin! Söz sözläňde katra-katra bal damar, Ak ýüzüňde hal, boýuňa döneýin. Meniň işim keçdir, şowuna düşmez, Özge bilen hergiz sulhum alyşmaz, Mal bereýin diýsem, küştüm ýetişmez. Mende ýokdur mal, boýuňa döneýin. Gyzyl meňz...
awtor: Gürgençli | okaldy: 166 | teswirler: 4

Arman çekip oýanmazmyň säherde.+6
10:36
Allanur Çaryÿew / Bolyar, hoş... Bolýa razymy sen unudan dünýäň, Söýgüsine özge eýýe çykarna. Küýsemezmiň, meni islän arzuwyň, Dideleňden göz ýaş bolup çykanda. Gabanmazmyň, meni özge gujaklap, Düýşleriňe talaň salsa, sähelçe. Içki dünýäň, titremezmi gök kimin Arman çekip oýanmazmyň säherd...
awtor: Elif | okaldy: 158 | teswirler: 2

Agzyndan suw pûrkÿár, çogup lasyrdap.+2
10:31
Kakabaÿ Ylÿasow / Eneler ÿitmeÿár. Bir çagajyk aglap otyr gygyryp, Máhellede ÿitiripdir ejesin. Ol neresse kábesini çagyryp, Aglamakdan baśga- Eÿse neÿlesin. Çaganyñ halyna agyryp nebsi, Bir ôtegçi hopba alyp egnine, Diÿÿár: Wah-wah, galdyrdyka, neneñsi, Haÿ diÿmán eneñi taparys, ine. Aglama, han...
awtor: Elif | okaldy: 102 | teswirler: 0

EBEDI YŞGYŇ ÜZÜLMEÝÄN HALKASY...+7
10:28
EBEDI YŞGYŇ ÜZÜLMEÝÄN HALKASY... Saryýagyz, goňur gözli bu gyz gün geçdigiçe suslanyp başlady. Suslandygyça-da, onuň güler ýüzi saralyp, saryýagyzlygy has-da artan ýaly boldy. Dagy näme, salkynjak howa ýaly şadyýan, gülende-de çyny bilen gülüp, begenç gözýaşlarynam gizlemän, gaýta olary ý...
awtor: Elif | okaldy: 155 | teswirler: 4

Men barybir garaşyaryn. Hoşlaýyn Eje+14
03:07
Täk goýup giden bolsanam, Men barybir garaşyaryn Wah sensizlik kyn bolsada Men barybir garaşyaryn Güneş gyzdyrdy yüregimi Yöne tutmaz señ deregñi Tapyançañ gaydaş küregñi Men barybir garaşyaryn Atanlykda bilip-bilmän Geçsende yollara degmän "Dünyäm göwün edyan"diyman Men barybir garaşyaryn Barlyg...
awtor: 12kimkime | okaldy: 281 | teswirler: 6

Total: 10199
<< 1 ... 503 504 505 506 507 ... 510 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Ähli hukuklar goragly