Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...
Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ... Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden sakla…
awtor: Chary | wagt: Yesterday, 22:10:18
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Biznes
Ÿyllar — myhman, pursat — baky+9
15:37
Bagt Neneñ oñat! Ömür diÿen pešgeše Adam ömürboÿy öwrenišmese. Endige öwürseñ ÿašap ÿörmegi, Gaçarmyš gül ömrüñ görki-görmegi. Umman ÿükli göwün guraklašsa kyn. Gylyç deÿ pikirler oraklašsa kyn. Saba-säher hoš hyÿala näz ede, Ömri her gün bašlap bilseñ täzeden. Mydam seÿis bolsañ çapyljak at de...
awtor: Ayhan | okaldy: 248 | teswirler: 15

Ÿowuz Soltan Selimiñ Müsür ÿörüši+6
15:31
Osmanly goşuny Müsüre ýörüşe gidip barýarka ýollary baglyk-bakçalyk ýerden geçýärdi. Salkym üzümler, bişen almalar, armytlar we birnäçe dürli-dürli miweler bardy. Goşun Gebze ýakynlarynda düşlän wagtynda, Ýowuz Soltan Selimiň içine bir şübhe düşti: "Ÿogsada esgerlerimden biri eýesinden rugsatsyz üz...
awtor: Bezzza | okaldy: 225 | teswirler: 4

Gandyr meniñ teşneligmi!+4
12:56
Sen ertire äñetjekmi? Ýa kalbymy teñ etjekmi? Bir zatlar diý,dillen läläm, Ýa-da sen şeýle hötjetmi? Galdyr başyñ,bakma aşak, Galypdyra kalbym boşap. Balary deý ýüzmüñ gülden Getiripdim asal ýasap. Joşup gül göwre tisginsin, Şonsuzam ýürek ysgynsyz. Çöle-köle çykaýynmy, Galaýynmy ýa mesgensiz?!...
awtor: Betoglan | okaldy: 181 | teswirler: 2

Magşuk gyza!+3
12:37
Sen hakynda goşgy ýazsam, Galamdan nur ýagýan ýaly. Säher çagy tylla kimin Ýaldyrap gün dogýan ýaly. Saña teşne duýgularma, Rahat bermeýän nämekä? Ony gününe goýmaýan Bu bitakat ýürekmikä? Saña yşkym möwjäp,lowlap, Alawy artýar günsaýyn. Hak aşyk men,yşk ýoluna Baş goýup ýanmaga taýyn. Meniñ p...
awtor: Betoglan | okaldy: 154 | teswirler: 2

Gyzykly täsinlikler!+5
12:31
Deñiz içindäki iñ uly aýnaly restoran Maldiw adalarynda ýerleşýär."Hurawalhi Maldives" atly bu restoran suwuñ 6 metr aşagynda ýerleşip,diwarlarynyñ añarsyny müñlerçe balyklar gurşap alýar.Onuñ esasy owadanlygyny hem şolar ýüze çykarýarlar. Dünýäniñ iñ gurak ýeri Sahara ýa-da Garagum çöli däldir.Iñ...
awtor: Betoglan | okaldy: 244 | teswirler: 4

Bu saz maña seni gaÿtaryp berÿár.+5
10:52
Bibi Orazdurdyÿewa / *** Gel unudaly bolup geçen zatlary, Ahmyram etmáli jigermiz ÿakyp. Mundan soñ barybir kyn dûśer bize, Sen-á maña mûnsûz bilmersiñ bakyp. Bagtym alan śol gôzeliñ keśbine, Háli-śindi señ gôzleñde sataśyp. Dûśûn, Men hem bagtly bolup bilmerin, Muny ikimizem bilÿàris açyk. Bu g...
awtor: Elif | okaldy: 113 | teswirler: 0

Bilmeýan zatlaryny bilýän ýaly görkezmäge çalyşmazlar.+6
10:50
Asla ruhdan düşmezler Zehinsizlikden gorkmak, maksadyňdan dänmegiňe getirip biler. Şeýle günlerde biz täze zatlary ýerine ýetirmekde uçran şowsuzlygymyz zerarly maksadymyzdan dänýäris. Bir zady başaryp bilmesek, name üçin çalt ruhdan düşýäris? Wagty yzyna gaýtaryp, entek çagajykkak ýöremegi öwrenen...
awtor: Elif | okaldy: 165 | teswirler: 2

Hat+4
09:56
Näumyt ýigidiň söýen gyzyna ýazan haty,(ýigidiň näumyt bolmagyna bir çözilmejegem sebäp bar) Saňa ýakynlaşmak isleýän, Çyndanam, .....Ýöne saňa bu sözler ynandyryjy gelmejegini öz adym ýaly bilýän,. Sen eýýäm bu sözlerden doýgunsyň,.... ýöne aýtman bir galmaýyn diýdim, iň soňam sygmaz içime aýt...
awtor: Annagurban | okaldy: 169 | teswirler: 1

Ene sowgady+5
09:27
Hanha ejeñ gelýä iki eplenip, Ogly turman ýatyr ýassyk ýaplanyp, Gelni meçew berýä äre gep berip, Gözin diker otyr gitmez lepberip. Saýla birimizi meni ýa ony, Şu gapydan gelmez ýaly et şony, Ejeñ gözi gaşy çekip duranok, Aramyza çöp atmasa bolanok. Şol wagt ýigit tarpa turdy ýerinden, Ga...
awtor: Nurberdi Han | okaldy: 176 | teswirler: 5

At güýji+3
08:59
At güýji – kuwwatlylyk birligi. Dünýäde at güýji atlandyrylýan birnäçe ölçeg birligi bar. Biziň ýurtlarymyzda, adatça, at güýji diýlende, takmynan 735,5 watta barabar metriki at güýji göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda ol kanuny taýdan ulanyşdan galdy, ýöne henize çenli transport salgydynyň hasapl...
awtor: Ýunus... | okaldy: 167 | teswirler: 0

Durdy kör (Nuryşkaň anektodlaryndan)+4
08:21
Durdy aga oglanka obañ traktyr byrgadasynyñ çaýyny gaýnadýar eken. Ýarawsyzrak eken, bir gözi plasmas, beýleki gözem shampan çüýshe. Birtopar traktyrys, bularam göknar içýar diýä, üýshüp ýer tekizliýämish 10-20 sany traktyrys. Üüüýshürip ullakan tañkalary hatara goýup, häzirki zaman ýaly gaz-tok ýok...
awtor: gozegçi | okaldy: 260 | teswirler: 3

HESERLI, GUDRATLY SÖZÜŇ ŞAHYRY+3
06:22
HESERLI, GUDRATLY SÖZÜŇ ŞAHYRY Hakdan içen, halkdan içen uly şahyrlar edebiýata öz ýoly, öz dünýägaraýşy, öz stili bilen gelýärler, öz şahyrana dünýäsini döredip halkyna bagş edýärler. Atajan Annaberdi uly şahyrdy, üýtgeşik şahyrdy, onuň uly şahyrdygyny ilkinji bolup Gurbannazar Ezizow görüp, g...
awtor: Elif | okaldy: 251 | teswirler: 1

Turkmeistan Sport yaylymda goni yaylymda gorkeziljek futbol dushusyklary ( şu hepde)23-28.01.2019+1
05:45
"Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropa futboluny göni ýaýlymda görkezmegini dowam edýär. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli sport ýaýlymymyz şu hepde-de aşakda görkezilen duşuşyklary göni ýaýlymda berer: 23.01.2019 “Liga Kubok” – Angliýa “Býorton...
awtor: Ter stegen | okaldy: 161 | teswirler: 0

"Kitap okan,pikirdeşler nirede?!"+40
03:18
Ùýşúp gyzlar bolup,dokma dokardyk, Gijelerne ýumak,sargy sarardyk. Ertesi gún,keçe basmaga ýarardyk, Dokma dokan,gyzlarymyz nirede?! Indi goñşy,goñşusyny tananok, Garrylaram goñşy óýe baranok. Seriýal çykýar,şoñ óñúnden turanok, Goñşa barýan daýzalarmyz nirede?! Doganlarñam iki-ùç aýda górùlýãr, H...
awtor: SerVi | okaldy: 999 | teswirler: 63

Dürli-dümen+11
02:14
....Iki adam sögüşse,içinde akyllysy günäkärdir.Eger haýwan bilen adam oňuşmasa adam günäkärdir,eger halypa bilen şägirt oňuşmasa,halypa günäkärdir. —Eger är-heleý oňuşmasa haýsy günäkär bolýandyra-a ?—diýip,hemişe wäşiräk Gelen aga syrly ýylgyryp,töweregine seretdi. —Ýa senem Gelen aga,äşgär zady s...
awtor: Erkin | okaldy: 291 | teswirler: 7

Şokoladly köke (Шоколадно-ванильное печенье)+10
23:30
Şokoladly pesoçny kökäni taýýarlamak üçin gerekli zatlar (24 sany köke üçin ) 1,5 stakan un Gabartma tozy Ýarym çaý çemçe duz 100 gram mesge Ýarym stakan şeker eger süýjisini az görseňiz biraz köpeldip bilersiňiz. 1 ýumurtga 3 çemçe süýt Wanilin 170 gram şokolad we 2çemçe kakao Taýynlanyşy / bi...
awtor: Gülkamar | okaldy: 457 | teswirler: 10

Sargyt+3
22:28
Ynsan üçin uly serpaý, Ýeke ýetmez bar ýürege. Ýakyn-ýady edip bir paý, Mähir berin bir-birege. Uzar barar bagtyñ ýoly, Dagdan inen çesme ýaly. Toýa bisen pisme ýaly, Mähir beriñ bir-birege. Satassañyz geçmäñ ümsüm, Salam söze gözler gülsün, Eliñiz bos bolsa bolsun, Mähir beriñ bir-birege. Sondan...
awtor: Olýa | okaldy: 155 | teswirler: 4

vpn+0
19:00
Salam. Vpn gerekdi? On gatybay.full bardy vpn bejeryan sol gerekdi hic bolmanda... +99364503558...
awtor: hmm | okaldy: 260 | teswirler: 1

Sýuzan bilen Riçard.+2
17:03
Sýuzan bilen Riçard söýüşerdi ýürekden.Ýöne durmuş sebäpli äýra düşdi birekden. Şol aýralyk azyrak uzagraga çekipdi emma uzak bolsa-da söýgi üstün çykypdy. Olar bile işlärdi köp ilatly New-Ýorkda, yşk oduna bişerdi şol bagtly pursatda. Aýralygyň taryhy şol günden soň başlady. Aşyklaryň arasy şond...
awtor: Tolkun | okaldy: 181 | teswirler: 2

FUTBOL TÄZELIKLERI (1)+3
16:37
UEFA-da ýylyň topary saýlandy. 2001-nji ýyldan bäri “uefa.com” saýtynyň guramagynda geçirilýän UEFA-da ýylyň topary atly ses berlişik tamamlandy. Şol topara dünýäniň çar künjeginden ses beren 1,8 million janköýer “Real Madridden” 4, “Çelsidir” “Barselonadan” 2, “Ýuwentus”, “Liwerpul” we PSŽ-den hem...
awtor: Ter stegen | okaldy: 202 | teswirler: 1

Total: 9945
<< 1 ... 493 494 495 496 497 498 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly