Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Sen ýok
Sen ýok. Bir gün gadryň biliner..." (aýdymdan) Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär... Sen ýok — günler goňras reňke boýandy. Jübütlere hemdem bolan Aý solup, Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy. Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok, Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýesiz!) Sen ýok — ömür dowam e…
awtor: Nowcha | wagt: 29.01.2021 / 01:20:55
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Biznes
Ene sowgady+5
09:27
Hanha ejeñ gelýä iki eplenip, Ogly turman ýatyr ýassyk ýaplanyp, Gelni meçew berýä äre gep berip, Gözin diker otyr gitmez lepberip. Saýla birimizi meni ýa ony, Şu gapydan gelmez ýaly et şony, Ejeñ gözi gaşy çekip duranok, Aramyza çöp atmasa bolanok. Şol wagt ýigit tarpa turdy ýerinden, Ga...
awtor: Nurberdi Han | okaldy: 172 | teswirler: 5

At güýji+3
08:59
At güýji – kuwwatlylyk birligi. Dünýäde at güýji atlandyrylýan birnäçe ölçeg birligi bar. Biziň ýurtlarymyzda, adatça, at güýji diýlende, takmynan 735,5 watta barabar metriki at güýji göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda ol kanuny taýdan ulanyşdan galdy, ýöne henize çenli transport salgydynyň hasapl...
awtor: Ýunus... | okaldy: 164 | teswirler: 0

Durdy kör (Nuryşkaň anektodlaryndan)+4
08:21
Durdy aga oglanka obañ traktyr byrgadasynyñ çaýyny gaýnadýar eken. Ýarawsyzrak eken, bir gözi plasmas, beýleki gözem shampan çüýshe. Birtopar traktyrys, bularam göknar içýar diýä, üýshüp ýer tekizliýämish 10-20 sany traktyrys. Üüüýshürip ullakan tañkalary hatara goýup, häzirki zaman ýaly gaz-tok ýok...
awtor: gozegçi | okaldy: 256 | teswirler: 3

HESERLI, GUDRATLY SÖZÜŇ ŞAHYRY+3
06:22
HESERLI, GUDRATLY SÖZÜŇ ŞAHYRY Hakdan içen, halkdan içen uly şahyrlar edebiýata öz ýoly, öz dünýägaraýşy, öz stili bilen gelýärler, öz şahyrana dünýäsini döredip halkyna bagş edýärler. Atajan Annaberdi uly şahyrdy, üýtgeşik şahyrdy, onuň uly şahyrdygyny ilkinji bolup Gurbannazar Ezizow görüp, g...
awtor: Elif | okaldy: 248 | teswirler: 1

Turkmeistan Sport yaylymda goni yaylymda gorkeziljek futbol dushusyklary ( şu hepde)23-28.01.2019+1
05:45
"Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropa futboluny göni ýaýlymda görkezmegini dowam edýär. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli sport ýaýlymymyz şu hepde-de aşakda görkezilen duşuşyklary göni ýaýlymda berer: 23.01.2019 “Liga Kubok” – Angliýa “Býorton...
awtor: Ter stegen | okaldy: 155 | teswirler: 0

"Kitap okan,pikirdeşler nirede?!"+40
03:18
Ùýşúp gyzlar bolup,dokma dokardyk, Gijelerne ýumak,sargy sarardyk. Ertesi gún,keçe basmaga ýarardyk, Dokma dokan,gyzlarymyz nirede?! Indi goñşy,goñşusyny tananok, Garrylaram goñşy óýe baranok. Seriýal çykýar,şoñ óñúnden turanok, Goñşa barýan daýzalarmyz nirede?! Doganlarñam iki-ùç aýda górùlýãr, H...
awtor: SerVi | okaldy: 978 | teswirler: 63

Dürli-dümen+11
02:14
....Iki adam sögüşse,içinde akyllysy günäkärdir.Eger haýwan bilen adam oňuşmasa adam günäkärdir,eger halypa bilen şägirt oňuşmasa,halypa günäkärdir. —Eger är-heleý oňuşmasa haýsy günäkär bolýandyra-a ?—diýip,hemişe wäşiräk Gelen aga syrly ýylgyryp,töweregine seretdi. —Ýa senem Gelen aga,äşgär zady s...
awtor: Erkin | okaldy: 280 | teswirler: 7

Şokoladly köke (Шоколадно-ванильное печенье)+10
23:30
Şokoladly pesoçny kökäni taýýarlamak üçin gerekli zatlar (24 sany köke üçin ) 1,5 stakan un Gabartma tozy Ýarym çaý çemçe duz 100 gram mesge Ýarym stakan şeker eger süýjisini az görseňiz biraz köpeldip bilersiňiz. 1 ýumurtga 3 çemçe süýt Wanilin 170 gram şokolad we 2çemçe kakao Taýynlanyşy / bi...
awtor: Gülkamar | okaldy: 449 | teswirler: 10

Sargyt+3
22:28
Ynsan üçin uly serpaý, Ýeke ýetmez bar ýürege. Ýakyn-ýady edip bir paý, Mähir berin bir-birege. Uzar barar bagtyñ ýoly, Dagdan inen çesme ýaly. Toýa bisen pisme ýaly, Mähir beriñ bir-birege. Satassañyz geçmäñ ümsüm, Salam söze gözler gülsün, Eliñiz bos bolsa bolsun, Mähir beriñ bir-birege. Sondan...
awtor: Olýa | okaldy: 150 | teswirler: 4

vpn+0
19:00
Salam. Vpn gerekdi? On gatybay.full bardy vpn bejeryan sol gerekdi hic bolmanda... +99364503558...
awtor: hmm | okaldy: 258 | teswirler: 1

Sýuzan bilen Riçard.+2
17:03
Sýuzan bilen Riçard söýüşerdi ýürekden.Ýöne durmuş sebäpli äýra düşdi birekden. Şol aýralyk azyrak uzagraga çekipdi emma uzak bolsa-da söýgi üstün çykypdy. Olar bile işlärdi köp ilatly New-Ýorkda, yşk oduna bişerdi şol bagtly pursatda. Aýralygyň taryhy şol günden soň başlady. Aşyklaryň arasy şond...
awtor: Tolkun | okaldy: 178 | teswirler: 2

FUTBOL TÄZELIKLERI (1)+3
16:37
UEFA-da ýylyň topary saýlandy. 2001-nji ýyldan bäri “uefa.com” saýtynyň guramagynda geçirilýän UEFA-da ýylyň topary atly ses berlişik tamamlandy. Şol topara dünýäniň çar künjeginden ses beren 1,8 million janköýer “Real Madridden” 4, “Çelsidir” “Barselonadan” 2, “Ýuwentus”, “Liwerpul” we PSŽ-den hem...
awtor: Ter stegen | okaldy: 198 | teswirler: 1

ASUDA GÜN (hekaýa)+5
16:11
ASUDA GÜN (Hekaýa) Bu günki howaň ýüzi göwnaçyk, mylaýym adamyň ýüzüne meňzeýärdi. Ol günüň gününe beýle bolup durmaýardy. Yssy tomusdan soň güýz bilen gelen salkynlyk, mylaýym ösýän şemal özüne bendi edip barýar. Gyzgylt sary öwüsýän ýapraklar ýumşak şemala şahalardan peýwagtyna, parahat, hersi...
awtor: Gürgençli | okaldy: 225 | teswirler: 9

Umyda gol berip sabyr bilen ýeň!+5
15:43
Ilmet Gurbanow / Umyt Garaýyş ters, Söýgi biwepa çyksa, Kyýamat gopanok, bil, Natuwan-a! Ynam-yrga, Dostam duşmanyň bolsa, Arzuw-Höwes-baky ekiz juwana, Şilliň şübhäň salgymynda azaşyp, Ne gözel bu durmuş görünende geň, Köňül içre hesret gurçuklaryny, Umyda gol berip sabyr bilen ýeň! Çünki inçe um...
awtor: Elif | okaldy: 177 | teswirler: 3

Ejizmi men, namartmy men - bilemok+12
15:41
Italmaz Nuryÿew / *** ,,Ony ÿatdan çykarmaly bûtûnleÿ, Adyny diliñe almaly dál sen. Unutmazlyk ejizlikdir unudany" Diÿip, ôz- ôzûme sargadym kàn men. Arman, bu niyetim barmady baśa, Sen bilen oÿandy hakydam-ÿadym. Gulagymy dyksam -keśbiñ gorûndi, Gôzlerimi ÿumdym -ÿañlandy adyñ. Sûÿji dûÿśûm bo...
awtor: Elif | okaldy: 280 | teswirler: 6

Gidişim gidiş bolupdyr, Yzyma garamandyryn.+7
15:39
Kakamyrat Rejepow / Bu men! Ak gyşda azaşyp, Baharyň kalbyndan dömen! Ýollar ýadadyp azajyk, Ýene-de gaýdyp gelen... Bu men! Gidişim gidiş bolupdyr, Yzyma garamandyryn. Ýene seni gözläp geldim Goýnuna gara baglaryň. Ýeke söz ykbal çözýärkä, Bolma beýle biagyry! Dymma-da, Garap gözlerme Bir zat,...
awtor: Elif | okaldy: 160 | teswirler: 1

«Eý, ýol, seniň üstüňden öten şunça ýolagçynyň ähli pikirleri, ähli isleg-arzuwlary nirä sumat boldy+6
15:36
Rabindranat Tagor / Ýol (Miniatýura) Ýol... Ine, ýol tokaýdan çykyp, meýdanda ýaýylyp gitdi-de, duralgada ösýän banian (tropiki agaç) agajynyň saýasy düşüp duran derýa tarap aşak indi we beýleki kenara geçdi, döwük basgançaklardan ýöräp, oba tarap sowuldy; soňra zygyr ekilen meýdandan aýlanyp geç...
awtor: Elif | okaldy: 112 | teswirler: 0

ÇILIM NÄME ÜÇIN ZYÝANLY ?+3
14:34
[color=#173bd3]Dünýäde giñden ýaýran howply keselleriñ köp sanlysynyñ döremegi we ösmegi çilim çekmek endigi bilen baglanyshyklydyr. Temmäki önümlerini ysgamak, çeýnemek, tüssesini demiñe çekmek arkaly yzygiderli ulanylmagy bashga sebäplere görä dörän keselleriñ hem geçishini agyrlashdyrýar. Eýsem,...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 288 | teswirler: 2

Futbol boýunça hepdelik bäsleşiginiñ prognozly ýaryşynyñ Netijeleri(4)+5
11:02
@ Redmi-----5 utuk. @ Khabib----5 utuk. @ Ter stegen---5 utuk @ Путешественник--20 utuk. @ Enka-------5 utuk Ady agzalmadyk agzalar utuk gazanmadylar. Bu hepde de yenjimiz @Путешественник --agzamyz ýenshin gutly bolsun Sçotlary son uytgetyana dalsinda hasaplary sonky 4 oyun tuweleme takyk (oyun e...
awtor: Ter stegen | okaldy: 201 | teswirler: 2

Mähir+16
10:35
Mähir Bir gyš gününiñ ir säheri asmandan gaÿyp, gar tozgalary ÿere düšÿärkä, bir ÿolagçy duralgada awtobusa garašyp duran eken. Onuñ edil gapdalynda ondan öñ gelen iki sany garryja är-aÿal hem awtobusyñ gelerine garašyp durmyš. Olaryñ egnine ÿagan garyñ ep-esli bolandygyny göreniñde uzak wagt bäri...
awtor: Ayhan | okaldy: 342 | teswirler: 15

Umumy: 9337
<< 1 ... 463 464 465 466 467 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 11:18:51)
Tiko, Minnetdar dost,wip üçin sag bol :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 11:05:00)
Etegi suwlakly,seri gubarly, Daglaryň üstüne bulut gerindi. Magtymguly Garlyň ,,Daglary" ýaly, Daglar gümmürlendi, Diýmek,mart geldi. Ine,siller gaýdar ömür mysaly, Meseler,peseler–topraga howlar. Ze... dowamy
Edebiýat | MART GELER WELIN!
Zyyada (Bu gün, 10:48:23)
Gowy tymsal Çary aga. Edep terbilýeli... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 10:42:47)
Sen yok gyzygy yok Nowcha gelda jor barik... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
♡☆Hatyja☆♡ (Bu gün, 10:24:57)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen