Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Biznes
SABYR SOŇY SAP ALTYN +5
09:21
Ýaramaz wakalary giňgöwünlilik we erk-erada güýji bilen garşylaýan adamlar beýik häsiýetleriň biri bolan sabyr donuna bürenenlerdir. Şeýle ýagdaýda sabyr etmesek, başga näme edip bileris? Heý-de, sende sabyrdan gowy çözgüt tapylarmy? Heý-de, sabyrdan başga azyk-owkat barmy? Beýik ärleriň biri agyr g...
awtor: Aýperi | okaldy: 56 | teswirler: 4

GARYPLYKDAN GAÇ+6
01:06
“Garyplyk, ýoksullyk” diýenimde maddy taýdan ýeter-ýetmezligi, mätäçligi göz öňünde tutamok, ol zatlardan gaça durmaklyk, ol zatlara kowalaşmazlyk nesihat ýa ündew etmezden hem düşnükli, aýdyň zat. Men medeni, aň-düşünje, sowat-bilim taýdan garyplygy göz öňünde tutýaryn. Bu babatda az zat bilen kana...
awtor: Aýperi | okaldy: 49 | teswirler: 1

Harasat - Söýýen gyzym gelin bolupdyr.+3
01:04
3 yylym geçdi sensiz men gulum Soyguden oldum men diri sen gomdun Men seni soydum sen ozgani soydun Mana gownun yetmedi usumden gullun Aglatmayadym seni ogsamana gozmeyadim Sen bolsa mendekan basga birini gozleyadin Kemsinyadim men howa gozyaslarymy gizleyadim Yekeje sen bilen bagytly bolmak isley...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 69 | teswirler: 2

Harasat - Sagbol nohur gyzy+1
00:54
Şu ýanwar aýynyñ içinde ýazady Señ aýdýan aýdymlañ diýän sozleñ Maña bildirenok diýip Ýakynda durmuşa çykýan diýdi Bor sen utduñ men utuldym Ýüregiñ bar bolsa iñ soñky aýdymym şu Iñ soñky aýdymym Gowja diñle. Fewralyn 6 - sy menden giden günüñ Giden günüñ gaýgyly geçdi günüm Toýuñ bolýamyş to...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 56 | teswirler: 2

Harasat - Ýatlama+2
00:51
Şul aýdym Meýlis bn Geldimyradyñ Adyndan öz kakasy Serdar aga Atasy Ähmetniýaz aga Babasy Kerimmuhammet aga We mamasy Amangözel daýza bagyşlanýa Ýatan ýeriñiz ýagty Jaýyñyz jennetden bolsun Küýsedim janym kakam Señ ýylyja ja gujagyñy Nüçin goýup gitdiñ 6 perzentlijem ojagyñy Senden so...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 35 | teswirler: 0

Harasat - 4 harp adyñ ýürekde biwepa.+1
00:49
Bir aýdan 4 ýyl bolýa menden gideniñe Ýatsam tursam kelläme gelmezdi Seni beýle söýjegim Söýüşüm ýaly bir unadaryn seni Az galdy Belki õkünersiñ Ýone haýry bolmaz Bu ýene Harasat Agladym agladym ýar bessir inni aglanym Sen meni aglatdyñ ýar ýüregimden halanym Şol gyzdan sowat meni ýalwarý...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 16 | teswirler: 0

Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!+3
00:47
Baýlyga däl, imana ýoldaş bolsun, Dünýäde ýamandan mydam daş bolsun, Kyn günüňde azyndan syrdaş bolsun, Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun! Goý, adyňa müňläp setir düzmesin, Ýeke sözde barlygyny duýursyn, Çyn dost bolup köňül taryň üzmesin, Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun! Goldasyn elmydam dogry...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 57 | teswirler: 3

Gyzlar dünýäsi.+3
15:05
Almyt isleýän kändir, her dürli ýygyn, Sorarlar ýigitler ýüzük baýragyn. Her haýsyna berler baýragy telläp, Oturandyr ýigit bir öýde pallap. Uludan-uludan alyp demini, Oýlanyp gelin ýanyna barmaň çemini. Tizräk bir habar bilmäň kastynda, Munuň-da ýüregi suwuň üstünde. Bilenok getirlen ni...
awtor: Perizat | okaldy: 34 | teswirler: 0

Gyzlar dünýäsi.+4
14:58
Gelinaljynyň geljek pursaty ýeter, Uzyn gije aglap hasratda ýatar. Ertir irden turar gamly, gaýgyly, Alar gyzgyn demin uludan uly. Söwüş goýnuň birnäçesin öldürler, Kimi agladarlar, kimi güldirler. Obadaşlar häzirlener ýygnanyp, Oglanlar taýynlar kesek, begenip. Atbaşçylar topar tutup gel...
awtor: Perizat | okaldy: 37 | teswirler: 0

Gyzlar dünýäsi.(dowamy).+3
10:55
”Baý, bu gyz-a örän gymmat bahadyr! El ýetmejek iň ýokarky şahadyr! Bermeris hiç kime, bolmasak belet, Agalary geýer ýüpekden halat. Salmarys gapydan her öňýeteni, Ýeňňelerne getirmese keteni. Her gün şeýdip, köp degerler oýundan, Gägirip doýarys – diýp,- çelpek toýundan. Kä agladyp, kät...
awtor: Perizat | okaldy: 38 | teswirler: 1

Örän täsin...+6
01:57
1)Ferrari zawodyny guran Enzo Ferrari 1988-nji ýylda aradan çykýar we aradan çykmagynyñ 1 aý soñ ýüzünden belli futbolçy Mesul Özil dogulýar.Esasy täsinlik, şul iki şahşyñ bir-birine örän meñzemegi... 2)Donald Simpson multifilmini hemmämiz bilýändiris diýip umyt etýän...2001-nji ýylda şol multikda...
awtor: Tertipsiz | okaldy: 183 | teswirler: 6

“Rahatja günlerňi ýa:t etdim saňa...”+20
21:15
“Men yşky ömürlik iş etdim saňa” Italmaz Akmyradow “Aýralyk dagynda üşeme” diýip, Ýüregimi ýakyp, o:t etdim saňa. Çirksiz ynam bilen ezizläp, söýüp, Yşksyz geçmişimi ödetdim saňa. Salgym däl ekeni güneşli günler, Ýyglaýa-ýyglaýa, terk etdi tümler. Gizleme duýgyňy,...
awtor: Pegas | okaldy: 249 | teswirler: 9

Gyzlar dünýäsi.+6
20:56
Öň zamanlar bardy şeýle bir wagyr: ”Aňsadyna bakan aýal gyz dogyr” Bu pikir gelýärdi örän uzakdan, Aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan. Diýseň: ”Gyzy boldy planyň, äheý!” ”Ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!” Gyz kişiniň maşgalasy ahyry, Adam hasap etmezler ol pahyry. Gyz ýurt goramaz, busa...
awtor: Perizat | okaldy: 55 | teswirler: 1

Bulary bileňokdyň pt. 8+7
20:54
1. Näme üçin Filippinleriň baýdagy dürli bolup bilýär? Filippinleriň baýdagy gün we ýyldyzlar şekillendirilen üçburçlukdan we iki sany zolakdan (gök we gyzyl) ybarat. Bu iki sany deňhukukly görnüşi bolan ýeke-täk resmi baýdakdyr. Parahatçylyk wagtynda gök zolak ýokarda, gyzyl aşakda we uruş wagtynda...
awtor: MRX | okaldy: 54 | teswirler: 0

Hezreti Adam alaýhyssalamyň jesedine jan girizilmegi+3
16:40
Allatagala, Ezraýyl alaýhyssalamyň getiren topragyny Mekge bilen Taýyfyň arasynda Hanna diýen ýerde goýdy. Ol topraga Bahrul – ahzan diýen derýanyň suwundan biri kem kyrk ýyl gam ýagmyry, bir ýyl şatlyk ýagmyry ýagdy. Şol sebäpden adam perzendinde gaýgy – gam köpdür, şatlyk azdyr. Kyrk ýyldan ol top...
awtor: Macintosh_mc | okaldy: 119 | teswirler: 4

Hezreti Adam alaýhyssalamyň jesedine jan girizilmegi+1
16:40
Allatagala, Ezraýyl alaýhyssalamyň getiren topragyny Mekge bilen Taýyfyň arasynda Hanna diýen ýerde goýdy. Ol topraga Bahrul – ahzan diýen derýanyň suwundan biri kem kyrk ýyl gam ýagmyry, bir ýyl şatlyk ýagmyry ýagdy. Şol sebäpden adam perzendinde gaýgy – gam köpdür, şatlyk azdyr. Kyrk ýyldan ol top...
awtor: Macintosh_mc | okaldy: 11 | teswirler: 0

Erkek sözüniň manysy, näme üçin erkek diýildi?+9
12:46
Erkek adamlara erkek diýilmeginiň sebäbi barada size gysgaça maglumat aýtmakçy! Erkek adama erkek diýilmeginiň sebäbini bilmek üçin ilki "erkek" sözüniň manysyny bileliň. Erkek sözi "erk" diýen sözden gelip çykýar. Erk diýmek özüne erk edip bilýär, özüne özi jogap berip, ähli zat öz ygtyýarynda diým...
awtor: Ch_Baylyyew | okaldy: 241 | teswirler: 15

Baýramyñyz bilen yigitler+7
08:08
Menem sizi öz gezegimde bu günki bayramyñyz bilen gutlaýan.Jan saglyk diñe pulluja we baý bolup yaşamagyñyzy arzuw edýan.Ähli tutjak haýyrly işleriñiz rowaç bolsun.Realny gutlajagym yok bolansoñ sizleri gutlaýyn diydim.Saýtyñ yigitleri ýeneki ýyllarada nesip etsin sizlere bu bayramçylygy gutlamak.🍻🍺...
awtor: ♡☆Hatyja☆♡ | okaldy: 150 | teswirler: 10

Razy.+5
22:21
Ynsana bagt üçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, Onuň barha kyn düşýänne razy men. Razy- çynym bilen sadany söýýän, Razy — halal saçagymda çöregim. Razy — çalarypdyr saçlarym eýýäm, Razy — hernä üýtgemändir ýüregim. Razy — günler ýüpek s...
awtor: Perizat | okaldy: 81 | teswirler: 4

Eje,şu gün aş içeli!+4
22:02
Eje,šu gun aš iceli, Gyzyl burçy owup-owup, Gara burçy döwüp-döwüp, Bar zady bir gyra goyup, Eje,śu gün aş içeli! Noýbasynam köp edeli, Dümew-derdi dep edeli, Depâmizi tütedeli, Ýöne,şu gün aş içeli! Der basar basym-basymdan, Köp guý maña çorbasyndan, Ak saply aş susagyñdan Susup eje,aş içeli! Ke...
awtor: Perizat | okaldy: 83 | teswirler: 4

Umumy: 9353
<< 1 2 3 4 5 ... 468 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Arzuwlar hasyl bolsun.... dowamy
Gürrüňdeşlik | BAHAR BAYRAMY
Aýperi (Bu gün, 17:46:13)
Al birinji plyus senem mana yurejik bas :D... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
Asuda_durmush (Bu gün, 17:45:25)
Macintosh_mc, ýöne mowzulda gowy maglymatlar bar ekenmi?... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
San-Rio (Bu gün, 17:41:16)
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen