Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Biznes
MART GELER WELIN!+7
08:53
Asman kükrär, bahar sygmaz gündize, Gijelere sygmaz, çyrpynar zemin. Men hökman aýdaryn saňa şol sözi, Dillerim açylar mart geler welin. Bahar möwç alar-da, bahara sygmaz, Ýalançy meýmirär mylakatynda. Ýürek göwrä sygmaz, ser dünýä sygmaz, Men aýdym aýdaryn seniň hakyňda. Aýtmajak bolsamam, barybi...
awtor: Pegas | okaldy: 83 | teswirler: 3

Başarsaň adamyň göwnüne degme!!!+7
07:06
Başarsaň adamyň göwnüne degme, Gowy diý eger şol erbedem bolsa. Salamyňy kesme almasada ber, Ol gedem bolsada sen gedem bolma. Ilki salam bergin namys etmegin, Ýa hasap etmegin kiçelýän diýip. Bir meýlisde aýtdy ýaşulylaň biri, Salam bergin günäň geçilýär diýip. Ýa bir üýşmeleňde toýda tomada, Gyz...
awtor: DeatH | okaldy: 76 | teswirler: 1

DURMUŞ TAKWALYGY+4
22:32
Tapsa maşgala üçin tüwi hem nany kişi, Oňa ýeterlik bolar, bolmaz Dowzahda işi. Takdyrda rysgal paýyn, Alla goýandyr oňa, Özi gowy bilýändir, bendäniň halyn diňe. Hak şadan alyp berer, dilenmese hem bendeden, Dilenmek ýaman zatdyr, hiç dilenme bende sen. Dünýä alyna düşüp, birden gaçma çukura, Dünýä...
awtor: Aýperi | okaldy: 28 | teswirler: 0

Dymmaja gyza...+5
17:36
Her gün saña ýazyp, täze bir bendi Şu yazanym belki ýarar diýsemem Sen bolsa ýene öñkiligiñ edip, (Goşgularyñ kime gerek diýsene) Beýle kösemek bolarmy diýsemem "Gyz göwni gülden näzikdir" diýdiler Sen ýigit ykbalyñdan hiç nalama "Belki ýazylan ýazykdyr" diýdiler Ýok, men asla nalamogam ykbaldan...
awtor: Venus23 | okaldy: 60 | teswirler: 1

Ynsan mydam öz-özüni aldaýar+5
15:45
"Indä gyş gutardy" diýlen pursatda Ownujak gar tozgalary galgaýar Käte şeýle işler bolýar dünýäde Tebigatam adamlary aldaýar Ynam edip, käte ynsan ynsana Özünde bar pikirlerin baglaýar Käte garaşan tamaňam çykanok Pikirlerem adamlary aldaýar Hasrat laýyna batanda kä ynsan Arak bilen keýplerini çag...
awtor: Venus23 | okaldy: 55 | teswirler: 2

Sada döwri seniñ bilen gömdüler..+11
15:38
Ündeýşiňdeý her duşana ýylgyrdym, Mähir berdim mähre zara çalaja. Mätäçlere elde barym gaýgyrman, Kemsiz etdim bar diýenňi men eje. Nämüçindir kyn ahwala duşamda, Ýylgyrşymdeý ýylgyrmady hiç kimem. Sensiz günlem kynlyk bilen aşamda, Alys boldy mähir paýlan köňlümem. Kömek diläp ýalbaramda herkese,...
awtor: R.A.M | okaldy: 124 | teswirler: 8

Jedelde üstün çykyp bolmaýar.+5
12:26
Uruş gutaranynyň yz ýanlarydy. Şonda bir agşam Londonda men bahasyna ýetip bolmajak sapak aldym. Şol döwürde men jenap Ross Smitiň menejeri bolup işleýärdim. Uruş döwründe Ross Palestinada söweş eden awstraliýaly lýotçiklaryň biri bolupdyr. Parahatlyk yglan edilenden soň bolsa, ol ýer şarynyň d...
awtor: Perizat | okaldy: 64 | teswirler: 5

Men bardyryn uzaklarda+8
11:16
Gitdiñ göwün sähradan nowbahar dek Dönseñ yza-umut gapym ýapylmaz Goparlan güle döndim, solup barýan Täzeden ekjek bagbanam tapylmaz Dag başynda eremeýän gar ýaly Ýalñyzlyk asla gitmedi başymdan. Diýdim özüme:öñkiñ dek şat bolgun "Dertlerim il okamasyn daşymdan" Çöküp barýan jümmüşine ummanyñ Ha...
awtor: Venus23 | okaldy: 62 | teswirler: 2

Toprak we zähmet+6
00:42
Toprak-baýlykdyr. Torprak-bu hazyna. Toprakda baýlyklañ sergisi ýatyr. Şol baýlyklardan peýdalanyp bilýän, Niçe jepakeşleñ görgüsi ýatyr. Hem özüne zyýankeş, betpällerden, Jepakeşsizlerden algysy ýatyr Seret! giñden nazar aýla topraga Adamzadyň näçe bergisi ýatyr. Oña diñe seniň, meniň bergim däl,...
awtor: Venus23 | okaldy: 67 | teswirler: 4

Kim günäli?+7
19:57
Kim günäli, Ykbalmy ýa günlermi? Ikiden birimiz sebäpkärimi? Men günäli bolsam öt sen ýazygmy, Eger sende bolsa, bagyşlaýan baryn! Bilmedim, Gitdiň gelmediň! Sen ahyry ýüregimiň takady. Sen bolmasaň ýürek ýerne syganok. Wah, gelsene gözlem suwsan halaty. Ýa-da başga gyzyň näzine uçrap, Baglandyňmy...
awtor: Ayka? | okaldy: 116 | teswirler: 4

MART GELER+7
17:56
Ine,mart geler-de ýagyşa başlar, Köçeleri daşlar,jaýy pitiklär. Ýene gaýdyp geler awara guşlar, Ýene öwşün atar Gündogar bulwar. Mart geler baglara ýaprak äkeler, Guş dilinde gürlär ýapraklar bolsa. Arylar güllere ýok takal okar, Wah,bu kebelekler gepläpler bilse... Mart gary deý eräp giden hoş gü...
awtor: Zyyada | okaldy: 68 | teswirler: 2

DUTARYM.+6
14:59
Ol goja senetkär Babagammaryň, Mähir yhlasyndan dörän dutarym. Gaýgy hasrat siňen buz dek göwünler Owazyň ýaňlansa erär dutarym. Oglan bagşyň oglanlykda oýnany, Çuwal bagşyň ummanynda boýlany, Şükür bagşyň ar-namys diýip saýlany, Mylly agaň golunda saýran dutarym. Perdeleriňe müňläp mukam indimi?...
awtor: Zyyada | okaldy: 51 | teswirler: 1

Söýgi we ýigrenç.+9
10:11
Men seni söýüpdim gözleriň üçin, Owalarmy aglatjagna düşünmän, Men seni söýüpdim,ýüregiň üçin, Öz ýüregmi ýakanyma düşünmän. Sebäp, seniň dünýäň- garaňky dünýe, Ne onda şatlyk bar ne-de bir gülki. Onda agdyk gaýgy bilen hasratlar, Onda sadyk, etsem-petsem hem erki... Öň unutmaga dyrjaşdym esli, Ag...
awtor: Ayka? | okaldy: 116 | teswirler: 8

SOWUKLYK+4
09:33
Iki sany dosty görsem ajaÿyp, Guwandym, Olara dost boljak boldum, Içki dünÿälerne ÿetmese paÿym, Ÿanlarynda göwnihoš boljak boldum. Ynananma yñdarma deÿ ynandym, Her gezegem, göwnüm tapman, gynandym; Göwnün galkyndy:r-a göwni synanlañ, Özümi unudup, baš boljak boldum. Göwni göterlenler depeläp gi...
awtor: Aýperi | okaldy: 34 | teswirler: 2

Hatyja uzak ýaşa+19
01:37
[color=#4866e7][u][i][b]     Derejesi :DOST Lakamy ♡☆Hatyja☆♡ Agzanyň şugün doglan güni, Hatyjany öz adymdan we şutaýdaky beýleki agzalaryňam adyndan gutlaýaryn, Allajan Jan saglykda , uzak we manyly ömir bersin, 25-ä ýaşadyň, 26 ýaşaýaçaň hem , satyp palowňy iýmegem nesip etsin bizede,daş golaý ba...
awtor: şoşo | okaldy: 494 | teswirler: 63

Bar, kime aytsañ - shoña aytsana arzyñ bolsa...+16
01:20
Salam saytdashlar! Yagdaylar nichik? Kopden bari tema achamokdym. Bu temany achmagyma sebap bolan zat - defekt. Ulumsylyk. Men durmushymda haysydyr bir wezipani, adamlaryn ishi düshyan kabineti ya-da stoly eyelan adamlarda shu hasiyetiñ bolmagyna seyrek gabat gelemok. Ishiñ düshüp baraysañ, gayd...
awtor: Rakitich | okaldy: 275 | teswirler: 18

Bu aýal-gyzlar üçin möhüm.+6
19:13
Gül gаdym zаmаnlаrdаn bäri yşk-söýgiň аlаmаty sаýylýar. Güllеr аýrаtyn-dа öz möwsümindе gymmаt bolmаýar, hеr köçäniň çаtrygyndа diýеn ýaly sаtylýar ýönе käbir erkеk аdаmyň sаry nеrkеs çеmеni öýünе sеýrеk gеtirişini görеniňdе, misli olаr hеm orhidеýlеr ýaly gymmаtdyr-ow, ýa-dа, dumаnly dаglаryň...
awtor: Perizat | okaldy: 38 | teswirler: 0

8nji mart,+4
16:38
8NJI MARDTA OGLANYN DOGLAN GUNI BOLSA NAHILI BOLARKARAY <MENIN DOGLAN GUNIMEM SONNA< 1 TARAPDAN GAWYRAAK 1TARAPDAN ERBEDIRIGAM< 8NJI MARTDA YA PADARKA YADA SUPRIZ ALJAK BOLSAN YADA BERJEK BOLSAN BIRHILLI < GOWY YAGDAYY SOL GUN HEM EJEM UCN HEMDE SOYGULIM UCIN DOGLANDYGYMY ANLADYA<<<< IN ESASY YERI M...
awtor: -PANDA | okaldy: 129 | teswirler: 12

Buýruk berilmegini halaýan ýok.+5
14:38
Ýaňy-ýakyndа mаňа аmеrikаn biogrаflаrynyň ýaşulusy Idа Tаrbеll bilеn günortа nаhаryny edinmеk miýеssеr etdi. Hаçаndа mеn eliňizdäki kitаby ýazýandygymy аýdаnymdа, аdаmlаr bilеn oňuşmаgy bаşаrmаk hаkyndа gürrüň ortа düşüp, biz bu wаjyp mеsеlе hаkyndа esli gürrüňlеşip oturdyk. Şondа Tаrbеll hаnym...
awtor: Perizat | okaldy: 77 | teswirler: 4

Haýyş...!+8
10:28
Bagyşla, diýmäge baranok dilim, Heder edýär kalbym seni bagyşlamak. Baharyňy kime bagş etdiň ýar? Galdy maňa seň howaňda gyşlamak... Edil şuwagt, nirelerde gözleriň, Sermenýärmi? Kimiň keşbine suwsap, Ýa-da geçen nemli günleň sazyna, Pikire gark bolup gitdimi uka? Ýadyma düşende irde-giçdede, Bizi...
awtor: Ayka? | okaldy: 78 | teswirler: 2

Umumy: 9355
<< 1 2 3 4 ... 468 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Ajayyp gowy mowzuk... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
HUAWEI (Bu gün, 18:11:47)
Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar. Pikir beriň, ahmal galmaň, tijeniň: - Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar! H. Kuliýew Bu dünýämiz täze görke gelipdir,... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
Aýperi (Bu gün, 18:04:01)
Asuda_durmush, sagbol, bolýa mowzuk aç sizem? Mowzugy doly okadyňyzmy?... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
San-Rio (Bu gün, 17:56:25)
Arzuwlar hasyl bolsun.... dowamy
Gürrüňdeşlik | BAHAR BAYRAMY
Aýperi (Bu gün, 17:46:13)
Al birinji plyus senem mana yurejik bas :D... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
Asuda_durmush (Bu gün, 17:45:25)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen