Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Bir gün bir erkek adam derýanyň gyrasynda odun çapyp ýör eken. Birden elindäki paltasy sypyp derýaň içine gaçýar we adam 'Ey Allajan kömek et' diýip gygyryp başlaýar. Birden ýanynda Perişde peýda bolýa we näme bolanyny soraýar, adamam paltasynyň derýa gaçanyny aýdýar. Perişde ol adama kömek etjegi…
awtor: Dark_Wolf | wagt: Düýn, 20:43:03
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
Ýagşy...+4
02:31
Anygyny bilmän gep gatma kişä, Gowysy sem bolup oturan ýagşy, Sogaply işleriñ añzagna üşäp, Iliñe haýryñy ýetiren ýagşy. Kämillik uzakda, ýaş başym duman, Diýýäler ,, imandan aýrarmyş güman", Her bagryñ ýakana şarpygy urman, Sabryñy sanawa getiren ýagşy. Owaldan ajalña gelmese perman, Agyr hassa w...
awtor: Bejidof | okaldy: 35 | teswirler: 0

Dutar bln Ajal+4
01:57
Mylly aga bagyşlaýaryn. «Aýal bagşy» poemasynyň temasyna wariasiýa. Ölüm ýassygynda ýatyrdy ene. Gapyň agzynda-da otyrdy Ajal. Ene balasyna ýüzlendi ýene: «Getir Dutaryňy, Çal, köşegim çal! Gözlem ýumulsa-da çalyber, oglum, Belki, ol ýumulan gözlermi açar». Çaldy ogly, çaldy, ýene-de ç...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 31 | teswirler: 0

Namaz+6
23:48
Namaz Geldi azan goýdy her kim işini, Sygyndy hemmeler gudratly Alla. Her bir namaz okan ynsan bilýäñmi, Ýuwaş-ýuwaş barýa jennetli ýola. Metjit doly ynsan, hersi dogaly, Ymam bilen olar käbä bakdylar, Ysnyşyp bilije namaz okanda, Hudaýjanyn göwnüne ýakdylar. Seźdä başyn goýup, doga okanda, Doga...
awtor: GiRl2 | okaldy: 44 | teswirler: 1

Prizli doňdurma+3
22:27
Arslan Allaberdiýew Prizli doňdurma Bu gün keýpim gowy jaň etdim öýe, Baryňyz garaşyň maňa üýşdejik. Markede bardymda doňdurma aldym, Dört ýüz gram halta hem Perişdejik. Öýe bardym doňdurmadan ýüklenip, Alyň iýiň ýüregňiz buz ýaly ediň. Ýöne welin çöplerini zyňaýmaň, Priz çykar belk...
awtor: Fanat Barsa | okaldy: 73 | teswirler: 2

Balyk porsar kelleden...+4
22:18
Balyk porsar kelleden... Uly uly yerde däl, Kiçäm tapanok ýerin Sesiň çykarman dursaň, Köpsi bilenok çenin Başdan edep bermedik Erbet etse çagady Şol "çagady" söz bilen, Geljek güni dagady Sylag-hormat azaldy Diller ýaşlykdan zaýa Özlerin düzetmänem, Nalap ýörler Hudaýa Aýal-erkek orny ýok (Näme...
awtor: Venus23 | okaldy: 46 | teswirler: 2

Sorag+4
22:09
Men saýdy gyzyklandyrmak üçin we siziň okan eserlerňiz ýadyňyzda galýamy şony bilmek üçin şeýleräk sorag taýynladym Men kalhozyň traktoryny sürýän meni ejem ençeme gezek öýerdi,ejem her gezek täze gelin alyp berýär we alan gelni göwnüne ýaraman menden hem soraman öýüne eltip gaýtýar.Eserň soňunda...
awtor: Fanat Barsa | okaldy: 89 | teswirler: 8

Ynsan üçin peseltmegin mertebäň+6
21:49
Ynsan üçin peseltmegin mertebäň, Üstüňden äderler ýekänme ýekän. Gezmegin hiç haçan başyňy egip, Çünki ynsan ogly,beýik sen,beýik! Özüň bilen hemme kimi deň bilgin, Beýiklik öýtmegin wezipe işi, Ýalançy dünýäde beýik saýsaň-da, Allaň huzurynda deňdir her kişi. Gördüňmi dünýäden janly gideni, Ýa pa...
awtor: Simple poet | okaldy: 109 | teswirler: 14

Görmeksiz gyz+2
21:41
Ine, barýaň umydyňa büdüräp, Egniň horlugyna utanyp çala. Uzakda orkestr joşup-titiräp, Tans edýär owadan gyzlary bile. Hor ellerňi çykaraňok ýeňiňden, Olar birden ýere ýetäýjek ýaly. Geçip barýaň ýigitleriň deňinden, Gulaga ýakymsyz bir saz mysaly. Undup bilmän görmeksizje doglanyň, Ýü...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 26 | teswirler: 1

Ata Igenji+2
21:28
Bolup ýörşüň hiç maňzyma batanok, Käýýäp ýörmäge-de ysanok bognum. Saňa akylam-a gelerçe boldy, Hemme kişi ýaly bolarlar, oglum! Öz diýeniň tutup ýörsüň elmydam, Päkmikäň öýdýärsiň hemmeden beter. Ýaşlygyňdan şeýdip ýörseň girrelip, Düşewüntli iş başyny kim tutar? Menem ýaş bolupdym. Ýön...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 21 | teswirler: 0

...Boş bolup barýar...+3
21:08
Zamana üytgedi, ynsan üytgedi, Etden yüreklermiz daş bolup baryar, Namartlar köpeldi, mertler azalyp, Düyşde görenlerim huş bolup baryar. Namysyn satyan bar mugtyna, keype, Şerap içmelimiş şagalañ, toyda, Zemin beyle haly götârmi heyde, Akylsyz göwreler lâş bolup baryar. Meslige çydaman ejizi kösâ...
awtor: Bejidof | okaldy: 61 | teswirler: 5

Gijeki myhman+3
20:42
Tümüň ýary penjirämiz kakyldy – Salam! – Salam. Kim borsuňyz, eý daýy? Myhman jogap berdi örän akylly: – Menmi? Ajal. Has dogrusy — Ezraýyl. – Gaty oňat. Geliň, geçiň, oturyň. Size haýsy gerek: kofemi ýa çaý? – Maňa, gowsy, boş çüýşejik getiriň. Ol seniň janyňy saklar örän jaý. – Bagy...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 35 | teswirler: 0

Essalwamaleykim+1
14:46
Essalawmaleýkim, Birinji memmer. Reňkiňi gördüm, ysyňa ýol ber! Gümmeziň üstünde owadan ene, Çagasyn gujaklap, bakyp dur Güne. Mermeriň ýüzünde üç sany setir Lowurdaýar göýä Ene diriligi: Özi ölüp, ömrün köşegne berip, Ýaş giden eneleň Ýadygärligi Enäniň gaşynda dem salym otyr, Ýok, ýok...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 25 | teswirler: 1

Dost+2
14:18
Adam adam adyn alaly bäri Bir ýumrugy – toýly, Birisi – ýasly. ...Dosty soňky demde hyrkyldap ýatyr. Edil gapdalynda toý tutýar dosty. Ýöne weli bu dost Hakyky dostdy – Dostunyň ugrunda ýurt söküp bir ýyl, Toýuny tesdirdi. Melhem gözledi... Emma şaha-şaha, şatut dek ogul Gara kesewi d...
awtor: Mustafa 04 | okaldy: 23 | teswirler: 0

Zulum içinde gizlenen adalat+5
12:43
Bir gün Musa pygamber daşyndan seredeniňde adalatsyzlyk we zulum ýaly görinýän syrly wakalaryň iç tarapyndaky adalaty görmek isleýär.Munuň üçin bolsa Allaha ýalbarýar.Alla onuň bu dilegini kabul edýar.Oňa,dört ýoluň çatrygynda ýerleşýän çeşmäniň bir gabadynda gizlenip,bolup geçjek wakalary synlamagy...
awtor: Даня | okaldy: 68 | teswirler: 1

Hezreti Aly+3
10:29
Namazdaka ençeme gezek pyçaklanmagyna garamazdan, namazyny bozmaýan we namazyny dynansoň bir burça geçip sessiz Şehit bolan ýigidiň ady: Hezreti Aly!...
awtor: Даня | okaldy: 48 | teswirler: 0

Hemme zat gowy...+4
08:30
Asman birigýänçä ol deñiz bilen, Boş gepler köp bolar boş agyz bilen, Käteler uçguram gök kagyz bilen, Çözülýär diýmeseñ, hemme zat gowy. Terje güller ýaly gunçasyn açyp, Kä ondan birugsat özge leb guçup, Arzuwlam wysalsyz gidende gaçyp, Kemilýän diýmeseñ, hemme zat gowy. Aýaklañ ardyndan ses gelý...
awtor: Bejidof | okaldy: 30 | teswirler: 1

Uefa Konferans ligasy barada maglumat.+0
07:40
Uefa Konferans ligasy 24.09.2019. nji yylda resmi yagdayda döredildi. Uefa konferans ligasy 2021/2022 möwsüminde bashlar.Cempionlar ligasy we Uefa yewropa ligasyndan soňky 3-nji turnir bolan Konferans ligasynyň maksady Uefanyň sanawyndaky toparlaryň kõpüsiniň yewropa kuboklarynda çykyş etmegi üçin 3...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 15 | teswirler: 0

Asla senden nägile däl kysmatym...+4
00:18
Hergiz ýakynlarmyñ döşünden itip, Ýat birini gujagyma gysmadym, Her alýan demimde Allaha şükür, Asla senden nägile däl kysmatym!. Ejiz görüp bat bermedim sesime, Pully görüp kisesine busmadym, Rysk paýymy aldym, halallyk bilen, Asla senden nägile däl kysmatym!. Günä etsem toba diýdim yzyndan, Ýalñ...
awtor: Bejidof | okaldy: 34 | teswirler: 1

Şahyra gerek zatlar.+2
00:09
Şahyram il ýaly ýalaňaç dogýar. Onsoň oňa köýnek gerek, don gerek. Olam iller ýaly emýär, aglaýar. Emzik gerek, emme gerek, nan gerek. Olam oňýar iliň oňan ýerinde. Ýöne bir zat oňa ilden kän gerek. Oňa asman gerek, oňa ýer gerek, Oňa gum, dag gerek, okean gerek. Diňe kitap, okuw onuň üç...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 18 | teswirler: 0

Futbol äleminden.+1
23:53
1.Harry Keyn Tottenhamyň türgenleşigine barmady.Transfere päsgel beryän yolbaşçylaryň bu işden el cekmeklerini isledi. 2.Tottenham topary Wolwerhaptona Adama Traore üčin 45-milion pauntlyk teklip ugratdy. 3.B.Dortmund Fenerbahceniň Wengriyaly goragčysy Atilla Szalai ni transfer etmekci bolyar....
awtor: Dostunyz... | okaldy: 19 | teswirler: 0

Umumy: 10905
<< 1 2 3 4 ... 546 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly