Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Futbol
İnternet barada gyzykly maglumatlar.+2
01:27
Bütin dünýäde 2,4 milliarddan gowrak adam internetden peýdalanýar. Döredilen ilkinji bäş ýylda internet 50 milliondan gowrak ulanyjyny gurşap aldy. Domen ady ulgamy 1983-nji ýylda işlenip düzüldi. WorldWideWeb – 1990-njy ýylda Tim Berners-Li tarapyndan döredilen dünýädäki ilkinji brauzer, soňra b...
awtor: 1002 | okaldy: 16 | teswirler: 1

Baý we garyp..+3
01:11
Bir gün bir baý adam bir garyba içi hapadan (musurdan) doly sebedi beripdir. Garyp ýylgyryp sebedi alyp gidipdirde içindäki hapalary döküp ýerini güller bilen doldyrypdyr. Gülden doly sebedi baryp baý adama beripdir. Baý haýran galyp: - Men saňa sebedi hapadan dolduryp berdim. Sen näme üçin maňa gül...
awtor: charwa | okaldy: 27 | teswirler: 4

Jorj Kleýson ALTYNJY MELHEM Girdeji mümkinçilikleriňizi köpeldiň+2
11:31
Altynjy güni Arkad: — Okuwçylarym, bu gün size gapjygy galňatmagyň iň esasy serişdeleriniň biri hakda gürrüň berjek. Ýöne men altyn hakda däl-de, öňümdäki owadan lybasly oturan adamlar — siz hakda gürrüň etjek. Men siziň pikirlenişiňizde nämeler bolýandygyny hem-de üstünlik gazanmaga päsgel berýän z...
awtor: Eishan | okaldy: 31 | teswirler: 3

Harasada maslahat+6
10:14
Harasat dosdumyza yada dostlaryna maslahatym bar. Harasady hemmaniz tanayansynyz. Soyguden yanan edil sazagyn kozi yaly. Ony tashlap giden gyz ya datawoy owadan zat bolmaly yada bay gyz bolmaly. Harasadam ya owadanlykdan yada baylykdan dyndym diyip icindaki gahary dashyna chykaryp Gadyrsyz Zalymy ch...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 166 | teswirler: 8

Hemme zat gowy...+7
09:23
Asman birigýänçä ol deñiz bilen, Boş gepler köp bolar boş agyz bilen, Käteler uçguram gök kagyz bilen, Çözülýär diýmeseñ, hemme zat gowy. Terje güller ýaly gunçasyn açyp, Kä ondan birugsat özge leb guçup, Arzuwlam wysalsyz gidende gaçyp, Kemilýän diýmeseñ, hemme zat gowy. Aýaklañ ardyndan ses gelý...
awtor: Bejidof | okaldy: 51 | teswirler: 3

Awtobusda bolan waka 1nji bolum+3
06:10
Arhiwimden. Shu gun irden ishe gitmek un awtobusa mundum. Gorsem bet zat otyr. Onun sacyny aytjakmy figurasyny aytjakmy. Arkasyndan bildirip dur takoy zatdygy. Gel shunyn yuzuni goreyinle diyip yanyna bardym weli bla yuregim bulandy. Agzymda nasymam bardy tas yuwdypdym. Murty bar ekena gyzyn. Azajy...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 156 | teswirler: 13

Yerde yasap yoren gyzyn Ne burgut,ne keyik,eje!+7
01:17
Kayyllyk Daga cykmakcydym kabam, Dag aydymyn aytdym eje! Beyikde basym aylandy, Aglap yza gaytdym eje! Indi bolsa coketlerde, Aga-yana aylanyaryn. Colaryp galsa-da dasym, Hyyllarma guymenyarin. Gunler bilen hummurdesip, Yyllar bilen syr alysyan. Kyn bolupdy ilkibasda, Ind-a az kem owrenisyan, Sy...
awtor: Мечта | okaldy: 85 | teswirler: 6

Daga gidesim geldi+5
00:27
DAGA GIDESIM GELDI Şol gün ýüregim gysdy, Daga gidesim geldi. Kapyr Şetdat saldyran, Baga gidesim geldi. Dünýäñ agypdyr eñki, Ne nury bar, ne reñki. Barýan ýoly garañky, Aga gidesim geldi. Jahan ikä ýarylan, Çyn galada garylan. Dag-gowakdan örülen, Çaga gidesim geldi. Jigerimi ýarala:n, Kaýda kö...
awtor: XABEPAH | okaldy: 64 | teswirler: 1

Yol ugrunda iki ynsan sataşdy+7
22:17
Ýol ugrunda iki ynsan sataşdy, Göz gözüň öňünde surata düşdi. Ýürek gürsüldedi, ökje ýeňledi, Gijeler gözleri uky gelmedi. Artdy iki kişiň mylaýym derdi, Olar bir-birini düýşünde gördi. Gulaklary şaňlap ýada düşdüler. Bir-birini küýsäp, oda düşdüler. Pynhan-pynhan ýerde duşulan çagşa...
awtor: Gavherka | okaldy: 62 | teswirler: 4

ŞYGYR+14
15:24
Syrly dünÿäñ syrlaryny açmana, Gözläp müñ sowala jogabyñ birin. Ÿan bermezek duÿgularma baś bermän, Menä özüm bilen göreśip ÿörün. Ÿüregme sygmaÿan setirlerimden, Halas et eÿ yśgym, aÿan et, derdim. Belki ejizdirin yšgymdan juda, Kalpdaky söÿgümi beÿan ederden. Ÿakymlyja owaz gelÿär nireden, Duygu...
awtor: Zyyada | okaldy: 128 | teswirler: 8

Jorj Kleýson BÄŞINJI MELHEM Geljegiňiziň girdejisini ýola goýuň+4
15:02
Her adamyň ömri çagalygyndan garrylygyna çenli uzaýar. Biziň geçmeli ömür ýolumyz şeýle. Eger berlen ömri gysga bolup, sanalgysy dolup, ir gitmeli bolaýmasa, hiç kim mundan ýüz öwrübem bilenok. Şonuň üçinem adam geljeginiň aladasyny ýaşka edip goýmaly, gojalanda, hatda dünýeden ötäýse-de maşgalasy h...
awtor: Eishan | okaldy: 46 | teswirler: 5

Jorj Kleýson DÖRDÜNJI MELHEM Puluňyzy ýitgiden goraň+4
14:54
Dördünji güni Arkad okuwçylarynyň öňünde: — Betbagtlyk altynyň lowurdysyna gelýär. Gapjykdaky altyny ýitgiden goramak üçinem juda hatyrjem bolmaly. Şonuň üçin akylly adam özüne Hudaýyň uly pul toplamagyna kömek eder ýaly, ilki azrak pul süýşürip, ýygnap başlaýar – diýip gürrüňe başlady. Altyny bolan...
awtor: Eishan | okaldy: 27 | teswirler: 1

Jorj Kleýson ÜÇÜNJI MELHEM Altynyňyzy köpelmäge mejbur ediň+1
14:47
Üçünji gün Arkad okuwçylarynyň öňünde söze şeýle başlady: Siziň gapjygyňyz dolup başlandyr. Sebäbi gazanjyňyzyň ondan birini goýmaga özüňizi mejbur edip ugradyňyz. Ýygnaýan puluňyzy goramak üçin, çykdajylaryňyza-da gözegçilik edip başladyňyz. Indi puluňyzyň köpelmeginiň hem siziň haýryňyza işlemegin...
awtor: Eishan | okaldy: 13 | teswirler: 0

Nep bolansoň...+2
12:54
Bähbidiňe hata gitdiň Çendenaşa ötä gitdiň "Sag-sag" diýip ötägitdim Bar bileni çep bolansoň Çekiç ursa-diýdi teşe Ýalanlary boldy neşe Şonuň üçin gybatkeşe Ýanaşmadym gep bolansoň Özün magtap ýan bermese Kemin aýtman, hal görmese Dymdym şeýdip kän gürlese Diýjeklerim çöp bolansoň Ýazdym şugün, ö...
awtor: Venus23 | okaldy: 21 | teswirler: 1

Gyz garaşýar+9
12:42
Gyz garaşýar, Gaty kändi Gelýän oňa söz aýtmaga. Ýöne olaryň hemmesi Mejbur bolardyýüzlerin Sallaşyp yza gaýtmaga. Gyz göwnemänsoň,ejesi Diýýärdi käýinip: “AdamHer zat görjeg-ow, ölmese”. Ýöne gyz biçäre nätsin, Gelse gelmez öýdülýänler, Geler öýdülýän gelmese.. Atajan Annaberdiýew....
awtor: Bereket | okaldy: 75 | teswirler: 3

Indiyski kinolar turkmenlerin durmushynda+6
12:18
Indiyski kinolary durmushymyzda goz onune getirip gordunizmi? Sila Lyubwi (Soygunin Guyji) Men sana garashyan diyip daga chykyp gygyryan sahnasy bizde "Men sana garashyan" diyip daga chykyp gygyrdy dagyn etegindaki obada yashayanlar yanlanan sesi eshitdiler "Bir gorumsiza gulluga gidip barya oydyan...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 148 | teswirler: 8

Daş gyz+6
10:27
(Romantiki poema) Bolupmy bu waka ýa-da bolanok, Onuň biziň üçin asyl parhy ýok. Asyrdan asyra geçip, Nesilden nesile geçip, Pasyldan pasyla geçip, Göwher daşy kimin ýylmanyp gelýän Men bir rowaýaty edeýin beýan. Gadym zamanlarda Ýunan ilinde, Gözellik ylmynyň ýaýran ilinde Ajap sungat...
awtor: Dostunyz... | okaldy: 41 | teswirler: 2

Iki sany goşgy+11
07:17
Men döwtalap däldim kalbyň gyrmaga, Ilgezikdim bagt bermäge egsilmez. Höwesjeňlik edip göwnüň görmäge, Öz göwnümi zyňdym, diýip: “Degsinler!” Başarşymça yhlas etdim ugruňda Hem öçürdim öz nebsimiň közüni. Goltgy tapyp şahyrlaryň şygryndan, Senli derde ýokuşdyrdym özümi. Kesp edindim guwanmagy kese...
awtor: Pegas | okaldy: 82 | teswirler: 2

Şol kimkän?!+11
22:49
Şol kimkän?! Pikir edýän durmuş hakda, Ejizlänmem duýamok kä. Öñde-soñda şu mañlaýa, Täleýi ýazylan kimkä? Kimkä meñ ömirlik höwrim?! Durmuş yoly öwrüm-öwrüm. Söýüp söýüläýjek döwrüm, Söýgim bolup geljek kimkän?! Görksiz kalby syrçalajak, Ýalñyzlygy parçalajak, Çöl dünýämde gunçalajak, Gü...
awtor: Mahri | okaldy: 113 | teswirler: 6

Aytokga bn Nanyagyny yatlap+16
20:17
Yashlygymyz gaty hezil gecdi. Ertir.com yaly munlap agzasy bolan saydyn icinde bizem munun biri bolmak nesip etdi. Sizi gecmishe 2013nji yylyn tomus aylaryna akitmekci. Yagny Aytokga bn Nanyagynyn wirtual soygusine. Nanyagyn kimdigini bilyadim sho wagtlar. Dosduk ilki ilkiler. Son yashlyk etdik Inte...
awtor: Shahrukh khan | okaldy: 225 | teswirler: 15

Umumy: 11624
1 2 3 ... 582 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky jogaplar:

Ikinji bolumi bu gun bolyamy... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Awtobusda bolan waka 1nji bolum
Мечтаs (Bu gün, 08:09:31)
Herkim öz ýüreginde bar zady berýär - diýip jogap berýär. Govy jogap..... Yzy näme ?
Jemgyýet we Ynsan | Baý we garyp..
Mahris (Bu gün, 07:54:23)
charwa, aferim☺️... Yzy näme ?
Jemgyýet we Ynsan | Baý we garyp..
Mahris (Bu gün, 07:53:25)
Şonýaly adamlaň birlän- ikilän barlygyna şükür... Yzy näme ?
Edebiýat | Şeýle bir adam bar
Orazjans (Bu gün, 07:40:59)
Ýetirip dur... Yzy näme ?
Ylym-Bilim | Jorj Kleýson ALTYNJY MELHEM Girdeji mümkinçilikleriňizi köpeldiň
Orazjans (Bu gün, 07:08:15)
Ähli hukuklar goragly