Mowzuk Döret
Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga…
awtor: Chary | wagt: Bu gün, 10:17:35
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym | Dostluk | Internet | Umumy | Sungat | Jemgyýet | Biznes
STAMBUL ŞÄHERINDE HALKARA NOWRUZ BAÝRAMY MYNASYBETLI DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI+0
16:51
Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde, 2019-nji ýylyň 21-nji martynda Stambul şäher häkimligi, Stambul welaýat häkimligi, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Azerbeýjan we Türkmenistanyň Baş konsullygy tarapyndan Halkara Nowruz baýramy mynasybetli konsert, sergi we kabul edişlik çäresi geçirild...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 10 | teswirler: 0

Halkara Nowruz baýramy. Halkalary biri-birleri bilen+0
16:48
Halkalary biri-birleri bilen has golaýlaşdyrýan, ysnyşdyrýan, jebisleşdirýän wakalaryň birem baýramçylyklardyr. Nowruz baýramam şolaryň iň naýbaşylarynyň biridir. Ol dünýä döwletleriniň biri-biri bilen gatnaşyk açmagyna ýardam berýär. 2010-njy ýylda Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 3 | teswirler: 0

Mustafa Kemal Atatürk+1
16:47
Mustafa Kemal Atatürk (Mustafa Kemal paşşa) (1881-1938) - Türkiýäniň meşhur syýasy we döwlet işgäri, Türkiýe Respublikasyny esaslandyryjy. 1881-njy ýylda Stambulda dogulýar. 1899-njy ýylda Stambulyň harby mekdebini tamamlaýar. Ýaşlygynda "Ýaş türkleriň" syýasy hereketine goşulýar. Harby gullukda abr...
awtor: San-Rio | okaldy: 9 | teswirler: 0

NOWRUZ+0
16:47
Nowruz geldi, ýaz geldi! Saýrak guşlar açdy dil. Durna bilen gaz geldi, Oýandy bagda bilbil. Öwsüp ýazyñ howasy Bahar toýun toýlaýar. Guşlañ näzik owazy Gülleñ başyn aýlaýar. Çöllerde owlak-guzy Sährañ bile biteni. Geýindi türkmen düzi, Gyzyl-ýaşyl keteni. Yşka düşen tebigat, Gün gökde – otly oja...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 1 | teswirler: 0

Bahar buşlukçysy+2
16:44
Pasyllaryň soltany bahar pasly hem ýetip geldi. Tebigata jan girip, daş-töweregiň ýaşyl dona bürenmegi her bir ynsana ruhy lezzet berýär, göwnüňi göterýär. Şahyr Halyl Kulyýewiň: Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar, Bahar ýeli aýnalary kakyp ýör: Bahar gelýär, bahar gelýä...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 8 | teswirler: 0

BAHAR BAYRAMY+1
16:41
SALAM HORMATLY DOSTLUK.RU Men sizi yagny ahli ayal gyzlarmyzy bahar bayramy halkara ayal gyzlar guni bilen 8-nji mart bayramy bilen milli bahar bayramynyz bilen gyzgyn gutlayaryn size dunyadaki ahli gowyluklary arzuw edyan goy gyzlarymyz hemishe owadan bolsun gelinlermiz edepli wepaly bolsun en...
awtor: HUAWEI | okaldy: 5 | teswirler: 0

Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)+1
16:22
Biri mollanyň ýanyna barýa diýýä. Oglan: Molla aga salowmaleýkim Molla: waleýkimessalam Oglan: molla aga şu kakama aýat okatjak bolýan, balyk aýtsam bolarmy diýipdir Molla: ohow uly-il goýun aýtýa, seň balygyň nebelä Oglan: molla aga ol balygy gör, ýalpyldap dur özem uly diýipdir Molla: hany balygyň...
awtor: San-Rio | okaldy: 25 | teswirler: 2

Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..+3
16:16
2009-njy ýylda Michael Jackson öýünde öli tapyldy. Onuň şahsy lukmany Conrad Murray aýdymçynyň neşe serişdelerini ýokary derejede kabul edenligi sebäpli ýüreginiň durandygyny aýdyp beýanat berdi. Emma M.Jackson'yň köp sanly yzarlaýjysy ol öleniň M.Jackson däl-de, tennisçi Sergio Cortes'digini öňe sü...
awtor: Pegas | okaldy: 54 | teswirler: 7

Adolf Gitler barada+3
16:05
Hemmä salam! Dostluk.Ru agzalary!!! Bu meniň ilkinji mowzugym, men bu mowzukda size taryhda yz galan Adolf Gitler hakynda aýdasym gelýär. Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär. 1919-n...
awtor: San-Rio | okaldy: 24 | teswirler: 2

BAHAR BUŞLUKÇYSY+4
14:28
Gaýalaryň gary eräp bireýýäm, Pyntyklady pisse bilen badamlar. Bahar ýeli aýnalary kakyp ýör: - Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar. Gol ýaýratdy bagymyzyň üzümi: (Uzak ýaşar şol üzümden dadanlar) bahar ýeli sypap geçdi ýüzümi: - Bahar gelýär, bahar gelýär, adamlar. - Bahar gelýär, bahar gelýär, a...
awtor: Zyyada | okaldy: 34 | teswirler: 1

YNHA BAHAR...+4
13:59
"Baharda gelerin" diýip, gidipdiň, Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ýollaryňda sergezdan men, tenha men. Gelerin diýipdiň ýollary aşyp Ynha bahar, ynha ýagyş, ynha men. Ynha penjireden sowujak şemal hemem ýagşyň sesi gelýär çalaja. Gazetlerem öňküsi deý dur çaşyp Men henizem seň gadryňy ýatladýan...
awtor: Aýperi | okaldy: 36 | teswirler: 1

Nowruz baýramy+2
13:47
Nowruz baýramynyň däp-dessurlary ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynyň üstüni ýetirdi. 2009-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda maddy däl medeni miras hakyndaky Konwensiýany tassyklan ýurtlaryň başlangyçlary boýunça maddy däl medeni mirasyň 76 sany dünýä ähmiýetli desgalarynyň hatarynda Nowruz...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 17 | teswirler: 0

TÜRKMENISTANDA HALKARA NOWRUZ GÜNI+1
13:41
Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, Nowruz ýaýlasynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde ägirt uly «Türkmeniň ak öýi» guruldy. Ýaýlada, Ahalyň dag etegindäki jülgesinde hormatly Prezidentimiz Gurbangu...
awtor: Guduz_Official | okaldy: 15 | teswirler: 0

"Seni ýatlap...!"+3
11:41
Ondan bäri kän aý-ýyllar geçsede, Henizem ýadymda obaň seresi. Ýaş ulalyp, saçlara ak düşsede, Gözlerimde gara zülpleň burmasy. Göz boldumy ýa ykbalyň oýnumy? Seni menden juda etdi aýralyk. Näme üçin söýgimiň güli solupdyr, Ýüregime sygmaýar bu garalyk. Gijelerne şol çynaryň ýanynda, Duşardyk biz...
awtor: Ayka? | okaldy: 21 | teswirler: 0

Durmuşa uýgunlaşmagy başar+12
10:17
Adamlaryň durmuşdaky kynçylyklara bolan gataşyklary barada tymsal. Bir ýaş gyz kakasynyň ýanyna gelip durmuşyndan zeýrenip şeýle diýpdir: —Kaka,men durmuşdan örän ýadadym,meniň durmuşum ýaman agyr,her-hili kynçylyklar diýjekmi,her-hili aladalar diýjekmi,halys basylýan-da kaka,göýä akymyň ga...
awtor: Chary | okaldy: 106 | teswirler: 7

Bathyz+4
09:49
Dost,seýran edeli gözel Bathyzy, Her ýerden seýrana gelen bar munda. Al-ýaşyl öwser bahary-ýazy, Gülälek goş basan alaň bar munda. Alysdaky akja tozan jerendir, Laçyn özün al- asmanda gerendir, Oklukirpi pisse çöpläp ýörendir, Ajyny-süýjini bilen bar munda. Gaýçydyr gulagy,misli gyýjakdyr, Jülge k...
awtor: Sayman | okaldy: 20 | teswirler: 0

MART GELER WELIN!+7
08:53
Asman kükrär, bahar sygmaz gündize, Gijelere sygmaz, çyrpynar zemin. Men hökman aýdaryn saňa şol sözi, Dillerim açylar mart geler welin. Bahar möwç alar-da, bahara sygmaz, Ýalançy meýmirär mylakatynda. Ýürek göwrä sygmaz, ser dünýä sygmaz, Men aýdym aýdaryn seniň hakyňda. Aýtmajak bolsamam, barybi...
awtor: Pegas | okaldy: 83 | teswirler: 3

Başarsaň adamyň göwnüne degme!!!+7
07:06
Başarsaň adamyň göwnüne degme, Gowy diý eger şol erbedem bolsa. Salamyňy kesme almasada ber, Ol gedem bolsada sen gedem bolma. Ilki salam bergin namys etmegin, Ýa hasap etmegin kiçelýän diýip. Bir meýlisde aýtdy ýaşulylaň biri, Salam bergin günäň geçilýär diýip. Ýa bir üýşmeleňde toýda tomada, Gyz...
awtor: DeatH | okaldy: 76 | teswirler: 1

DURMUŞ TAKWALYGY+4
22:32
Tapsa maşgala üçin tüwi hem nany kişi, Oňa ýeterlik bolar, bolmaz Dowzahda işi. Takdyrda rysgal paýyn, Alla goýandyr oňa, Özi gowy bilýändir, bendäniň halyn diňe. Hak şadan alyp berer, dilenmese hem bendeden, Dilenmek ýaman zatdyr, hiç dilenme bende sen. Dünýä alyna düşüp, birden gaçma çukura, Dünýä...
awtor: Aýperi | okaldy: 27 | teswirler: 0

Dymmaja gyza...+5
17:36
Her gün saña ýazyp, täze bir bendi Şu yazanym belki ýarar diýsemem Sen bolsa ýene öñkiligiñ edip, (Goşgularyñ kime gerek diýsene) Beýle kösemek bolarmy diýsemem "Gyz göwni gülden näzikdir" diýdiler Sen ýigit ykbalyñdan hiç nalama "Belki ýazylan ýazykdyr" diýdiler Ýok, men asla nalamogam ykbaldan...
awtor: Venus23 | okaldy: 60 | teswirler: 1

Umumy: 9351
1 2 3 ... 468 >>

Maglumat

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Nara, pylan diýip bolmaz.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:35)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen