Mowzuk

Azajyk patriotizm :) - Halanlaryma goş
Teswirleri:
3580Özümiziňki
Hajymyrat
28.07.2020 / 10:54:25
+2
Hawa, kabir adamlar bilsen kem dal shu zatlary.. Watanchylyk ruhuny yokarlandyrmak uchin +
1533Gytyndan
Ezizhan [186s]
28.07.2020 / 11:04:05
Ilki özüñi tana...

+2

Ullokan goşmak?
277Betinden
Charyyewnaayna@
28.07.2020 / 11:05:41
Unutma,her bir zadyň hasaby bardyr.Ynjydyşyň ýaly ynjydylarsyň

+2

Sen shu mowzugy onem achypdyn yalnyshmasam

3696Gold
Pegas
28.07.2020 / 11:08:29
+3
Charyyewnaayna@, hawa. Şu günlerki nastroeniýamyzda ýene artykmaçlyk etmez diýip açaýdym.
277Betinden
Charyyewnaayna@
28.07.2020 / 11:51:24
+2
Shahyr dayy elin boshasa sho aydan kitaplarmam ugradyp beray
109Gytyndan
Mr.Banan [31s]
28.07.2020 / 11:19:03
+2
gaty gowy yazypsyn, on achanam bolsan okamandyrn...
3555Gold
Allaberdi
28.07.2020 / 12:37:35
Sil baştan başlamak gerek bazen ...

+2

Berekella
117Öwreniji
Begli666
28.07.2020 / 13:45:53
+1
Bet ýazylypdyr....
3412Täzeje
Sportsmen
29.07.2020 / 00:12:19
Özüňizi we ýakynlaryňyzy goraň!

-1

Ruhumyn tugy Ruhnama ,Arkadagly milletim halkym diyibem goshmaly ekenin bolanyna gora onkileri agzap gecipsinda gecmish bilen patriot boljak bolyan oydyan shugun bilen patriot boljak bolmaly korpe !

3696Gold
Pegas
29.07.2020 / 00:19:47
+0
Sportsmen, körpäňi ýitirdiňmi?
3412Täzeje
Sportsmen
29.07.2020 / 00:30:51
-1
Yok yitirdi diyip eshitdinmi?
3696Gold
Pegas
29.07.2020 / 01:01:34
+0
Sportsmen, ýok. Eşitmek üçin gyzyklanmaly. A maňa näme senden?! Men muny seň maňa "körpe" diýen sözüňden çykardym. Ýitirmedik bolsaň, o sözi ulanmaly adresiňi ýalňyşdyň.
3412Täzeje
Sportsmen
09.08.2020 / 00:24:35
-1
Indi sen shu temada ozini gecenleri yatlap ozini solaryn ustunden patriot hokmunde gorkezjek boldunmy ? Patriot bolar yaly watan ucin ģoshant goshdunmy temada agzalyp gecen patriotlar yaly ? Umuman alanda sen patriot dalna seyle aydayin sana sen hali yash korpe diyjek bolanym !
3696Gold
Pegas
09.08.2020 / 00:29:25
+0
Sportsmen, hawa, Watan üçin goşant goşup ýörün. Soň?
3412Täzeje
Sportsmen
09.08.2020 / 00:33:03
+0
Goshant goshup yoren bolsan shol hakda tema acmalyda son biz sana patriot eken diyer yaly !
3696Gold
Pegas
09.08.2020 / 00:40:54
+0
Aslynda döredijilik, çeper eser... diýen ýaly zatlara düşünýäňmi sen? Düşünýän bolsaň, nähiliräk derejede düşünýäň? Soragymy geň görme, men diňe seň düşüniş derejäňe göräräk jogap berjek bolýan.
3412Täzeje
Sportsmen
09.08.2020 / 01:01:09
+0
Shu temany okap mena senin dine ozini owenini gordum bir zat doretjek bolsan ozini men menligi goshmaly dalda edebiyat gin dushunje wasp edipsin Turkmenin agirtlerini yone solar men men diyip gorkezen yaly bolupsyn sony birhili gordum !
3696Gold
Pegas
09.08.2020 / 01:05:09
+0
Edebiýatdan sowatsyz ekeniň. Bu ýerdäki "men" men däl-de, liriki "men". Özüm şu ýokarky ýaly ägirt däl, ýöne ilçilik, belki bardyr ýokarkylar ýaly şöhratlanjaklar. Goý, olar şu ýazgyny okanlarynda özlerini görsünler. Meň borjum - ýazmak i vse! Şujagazja ýazgymy hem meň garşyma ulanjak bolmagyň seni meň gözümde has pese düşürdi.
3412Täzeje
Sportsmen
09.08.2020 / 01:24:21
+0
Senin gozinde beygeljegem bolamak men tankytladym sende men menlik bar korpe diyenime ters dusunip ozini yene beyik gorkezjek bolyan pespal boljak bolmaly !
3696Gold
Pegas
09.08.2020 / 06:16:58
+0
Tankytmy şunyň?
1436Gold
ATAKAKA۞
09.08.2020 / 07:13:12
+0
Sportsmen, şu günüň nobatlary bilen (bankomada) patriotçylyga el degýän däldir, ynha haý diýmän radar tölemek hem uly nobat bolar
3412Täzeje
Sportsmen
09.08.2020 / 12:43:47
+0
Hakyky oceredin yzy kim ? men ! onda senin yzyn men ! senin onin kim ? su adam ! onda aydyp goy sona men senin yzyn diyip ! bole! nira barsan oceredou
1436Gold
ATAKAKA۞
10.08.2020 / 08:25:58
+1
Sportsmen, aýtmaň
3098Özümiziňki
Ajapsoltan
06.08.2020 / 13:40:19
+1
Berekella juda gowy ine hakyky patriot
310Gold
Mylayym
06.08.2020 / 18:04:28
+1
Ajap sözler!
3412Täzeje
Sportsmen
09.08.2020 / 01:03:14
Özüňizi we ýakynlaryňyzy goraň!

+0

Indi sen mana beren soragyna ozin nahili dushunen doredijilik ceper eser hakda ?
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Internet we programmirleme | Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.
Gurbanmyrat (Bu gün, 20:57:16)
Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)
Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)
Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS