Mowzuk

Statuslar - Halanlaryma goş
Teswirleri:
856Betinden
Espectro [203s]
11.07.2020 / 01:22:36
Интернет не без ворот

+2

MRX Каждый видит то, что хочет видеть.

TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur"

Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek!

Tolkun Ýigit hoşy – at-ýaragdyr, Her işe jüret gerekdir, Pis oguldan ýagşyrakdyr – Pyragy, ýagşy at galsyn!

Nara Hiç kime ynamyñ yoklugyny maña iñ köp ynanyan adamlarym öwretdi!

Perhatsabirovv Sana owrenshim yaly, Sensizligide owrensherin...

jeyhun_97 Dil Bar Kopuni Yrmana Yone Yurek Edenok Oynap Zynmana

Isabella Fly With Me✈️..)

EGO Balalarym meniñ ömrüm

nk kaktus häsiýetli, bägül köñülli...

puo Мы были вместе - я забыл весь мир

Kabam Bagtyňy tapmak iň uly bagt!

lady_L Toprak sevdiklermizi aldigi icinmi böýle güzel kokar

Bejidoff meni gaytalap bilya dine kolegam

◆◆Guller◆◆ Imanymdan, abraýymdan, bagtymdan, söýgimden aýyrma Allam!!!

Designer Üsti zerli kebelegim...

Tiko Dünyanin in gozel yeri ynsanyn oyüdir! Çünki ol öyde ,,İman'' bolsun, ,,Söygi'' bolsun ,,Eje-kaka, dogan'' bolsun,,,Agzybirlik''

Koroleva °°Güli söýseñ tikeni bilen söý°°

Kevin Armanymyz galdy aramyzda...

Druk Talyp wagtym ýash wagtym özem örän aç wagtym

bell Don't change my idea!

Shagyzy Ýalñyş ýolda hemmeler bilen ýöräniñden, dogry ýolda ýeke ýöräniñ ýagşydyr

Arzyman «Eý, dünýe, myhman men — ataňdan uly...»

Счастье Я счастье! И мне решать кого осчастливить!)

GaRaGoL_2018 Dost diýip tirkeshdim telimsi bilen. Barym goýdum biram gaşym çytmadym. Başyma iş düşdi şol dostlañ birem. Maňa gelip halyň niçik diýmedi!!!

Arzuw "❤Iñ uly arzuw hiç wagt hakyky bolmajak arzuwdyr ❤"

Guller Imanymdan, abrayymdan, söýgimden, bagtymdan aýyrma Allam!!!

Allaberdi her şeye rağmen. inadına. bazense, sırf gıcıklık olsun diye

goragcy14 Men özgäñ bagty üçin öz bagtymdan geçip bilerin, şeÿlede öz bagtym üçin özgäñ bagtyny almaryn!

Akadi Быть Злым Не Круто...

Arslanalayew Sen hiç ejizleme, Durmuş kyndyr ejizlere ! ! !

HAYAT.. DURMUŞ

Xan-Ann Düýn şu gün ertirdi...

Pegas “Her setirim ruhumdaky ýaramdyr...”

Kaprizka ♑Hiçkim b/n işim yok,işiñizem bolmasyn!!♑

BaNdITkA Gözlerim gözlerimi gözleýän gözleri gözleýär

charymuradovna Kaybetmemeyi kaybederek öğrendim. Artık insan silmede çok cömertim.

Gulhanym Hormatlylar! Hakykaty ýüzüñize aýdýanym üçin ötünç soramok!


Gulhanym
11.07.2020 / 06:06:33
+1
Espectro,
" Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän.

Uytgetmeli boljak ozumińkini. Gedemlilik bn yazylan statusa meñzap dur.:/
856Betinden
Espectro [203s]
11.07.2020 / 08:53:01
+1
Sen goyanyny gorup menem barlaryny goyayyn diyipdim (birinden gormesem kella gelenok)

Agza bolnan wagta (id) gora tertipleshdirilen, shonun uchin seninki ahyrynda galan bolmagy mumkin

Gulhanym
11.07.2020 / 12:36:33
+1
Espectro,
Dogry.
3277Gold
Allaberdi
12.07.2020 / 01:26:20
+1
Espectro, meñ statusymyñ yzyna ýazan "sözüñe" nähili dùşünmeli?
856Betinden
Espectro [203s]
12.07.2020 / 14:38:05
+2
Yzynda bir status bardy, ochurlende shol soz galypdyr
296Betinden
Chary [4s]
13.07.2020 / 11:09:49
+1
Mowzuklary terjime edip ýörsiň welin,öz statusyňy terjime etmänsiňaý —diýsemä,menden başga işiň ýokmy diýersiň öýdýän,şondan gowusy zat diýmäýinle wi,içki pikirmi ýazaýypdyryn öýdýän
3277Gold
Allaberdi
13.07.2020 / 12:51:36
+1
@Chary, baş üstüne:
« hemme zat isleýşiñ ýaly bolmasa-da. bilgeşleýin. käwagt bolsa, ýörite içini ýakmak üçin.»

İçki daşky tapawudy ýok, pikirini beýan edip bilen adama hormatym uly!
8Özümiziňki
Berdiyevic [214s]
11.07.2020 / 09:18:15
Ynamyña girip, ýüregiñi ýararyn...

+1

Aýtmadymmy men iñ garry ýaşulyñyz diýip...

856Betinden
Espectro [204s]
12.07.2020 / 20:24:16
+1
Berdiyevic, Bagyşla ýaşuly senden öň Рай bar eken
8Özümiziňki
Berdiyevic [215s]
13.07.2020 / 07:46:20
+1
Id-i näçe
856Betinden
Espectro [204s]
13.07.2020 / 13:09:56
+1
Berdiyevic, tehnik ýalňyşlyk
220Gytyndan
MKN Puteshestwe
11.07.2020 / 12:16:03
Oka! Öwren! Döret!

+1

Nirwanajan menkin gocurmaymelida aydan bolsan tak seylede bererdimda stsy

3659
Alisa
13.07.2020 / 07:38:21
+2
MKN Puteshestwe, Salam.Agam ol meñ dostluk açylaýan wagtlary açan nikim.Paroluny unutdym.Hazir giremogam.Giribem bilemok.Belki ol wagtlar siz agzada bolan dälsiñiz
3659
Alisa
13.07.2020 / 07:43:59
+1
MKN Puteshestwe,
Ady: Nirwana
Doglan senesi: 09.05.1998
Şäher: aaa
Özi hakynda:
Sanawa alynan: 02.11.2018
Saýtda boldy: 14:35:06
Soňky gelşi: 31.03.2019 (20:16:13)
3659
Alisa
13.07.2020 / 07:49:46
+2
MKN Puteshestwe,
Doglan senesi:
 11.01.1997
Şäher: Mary
Özi hakynda: Gowy Adam
Sanawa goşulan: 02.10.2018
Saýtda boldy: 26 gün
Soňky gelşi: 12.07.2020 (01:35:34)

Siz menden laýyk 1 aý öñ agza bolupsuñyz.Eger statusyñyzy şonda ýazan bolsañyz dogry gaharlanyp bilersiñiz.Ýöne men hakykatdanam göçûrmändim.Oña beýdip sorasañam bererdim eyle-beýle gürrüñler etmek gerekdäl.Statusyñyz özüñize nesip etsin.O nikden girmänime poçdi 1,5ýyl bolup gelýä.
1969Gold
Nowcha [100s]
12.07.2020 / 16:23:55
🌙Özüm bilýän ⭐🌙

+2

Hany men

856Betinden
Espectro [204s]
12.07.2020 / 17:25:35
+3
Nowcha, ine:
★♥★ Özüm bilýän ★♥★
1969Gold
Nowcha [100s]
12.07.2020 / 17:45:36
+1
Aýtmasaňda özim bilýan
1969Gold
Nowcha [101s]
12.07.2020 / 17:45:40
+1
Aýtmasaňda özim bilýan
856Betinden
Espectro [205s]
12.07.2020 / 20:02:40
+1
Nowcha, statusyňy goyan yalydym, kabir symwollar (mysal uchin:Улыбка) bbtag-lar tasir edipdir, taglar arasynda galan bolmagy mumkin, hazir duzederin
p.s
Aytmasamam bilyanini bilyan
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 16:58:33
"JUBI DOLY UMYT"

+1

bosh biderek dereksiz temaday

856Betinden
Espectro [205s]
12.07.2020 / 17:23:55
+1
zver, Halamasaň okama-da doly temany özüň aç
1969Gold
Nowcha [101s]
12.07.2020 / 17:47:59
+1
zver, men dagy boş biderek, dereksiz temalary halaýan, sebabi şu doly zatlardan halys ýadadym, okap okap gözede Oçki dakynmaly bolýan ýene bir iki ýyldan
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 18:32:12
+1
alyp ber diyjek bolianmy ocki
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 18:32:53
+1
tagam okamak adyny okadym dine teswir galdyrayyn dp girdim

Gulhanym
12.07.2020 / 20:20:05
+1
zver,
Diýmek, meñ açan "Agzalaryñ durdane stasuslaryndan.." diyen mowzugymam biderek boş eken'da. Şonda'da 21-sany agzalar halapdyrlar. Olaryñ hiçbir "boş tema" diýmedi.
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 22:17:40
+1
derekli zat yazyn ondan status coplap yormede sen hacan acanyny blmk welin senkini gormedim senkide yazyp gaydardym
856Betinden
Espectro [205s]
12.07.2020 / 22:28:06
+1
zver, seniň mowzyklaryňyň birinem okap goremok şonda olaryň 99% biderek, geljekki doretjek mowzuklaryň hem 99% boş
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 23:15:43
+1
Mowzuga dushunyanmay gopdygaymak

Gulhanym
12.07.2020 / 23:23:22
+1
zver, name çöplejek, status çöplejek.
A'how zver akga! A men nirden bileýin mowzuk açmaly wagty sizden soramalydygyny. "Şu derekli mowzukmy ya dereksiz?" diýip, soraýjakdym welin, ol wagt siz saytda ýokdyñyz öýdýän ýa BAN alansyñyz. Näme üçin ban aldyńyz? (Umuman aytmasañyzam bolyar) Indi, hokman göz öńüne tutaryn'da mowzuk açsam. Aýdaýmaly'da agzalaram maña "zverden soramaly mowzuk açsañ, şol derekli maslahat berýär" diýip. Entäk men öwrenjeräk'da barde.

Gulhanym
12.07.2020 / 23:30:38
+1
zver,
Meñ teswirlerimiñ sag.min'na seret zver akga.
06:06:33
20:20:05
23:23:22
Dogry gelayşini. Ýazayyn diybem şeydip yazyp bolmazdy. Şowlulyk arzuw et!
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 23:42:23
+1
Palchy yalay sen hemme zady bilip.otyn ban alanyma cenli
856Betinden
Espectro [206s]
12.07.2020 / 23:50:09
+1
Seniň soňky ýazan teswirleriň esasy bölegi SAKGALLY:

Sen tutan gushyny men bir eyyam utup iydim indem ozine cenden gecirip gurletmejek bolsan. Ant ic yanky zatlardan

Bolia sen Angel dal bolsan Ak kejebam Yykylayn diy Gel koynek geymayin diyip Hudaydan gec

yuregimde gowshak 16 yashada yetemok hic zat bolmady mana name esasda bey dp yazdyn mena hayran

Yazysh stilin tanysh gelyandir mana eger ozin sahsyma yazmasan son menden gyn gorme

Sen kelane gunde sun yaly samsyk mowzuklar gelyami ya su gun ayyratyn bir gunmi

Icin gysdyrman Ayperi kyyzzz nomer anketda duranyr islendik wagt jan et ozim gysylyp baryan icini gysylmaz yaly ederin

nk, sende yurek yokdurda onda

modmozel, Su pikirina sen haysy bolsada bir kitapdan kopiya edip alypsyn. sen gawsy menin pikirim dp oturmada ceshmani gorkez

Mowzuga nä derejede düşünýäniňi ýokardakylar aýdyp dur

Gulhanym
12.07.2020 / 23:57:03
+1
zver, palcy dal zver akga. Goryan, okayan zatlarymy yazypdym. Duyn pikirlerde Nowcha yazdyñ "meñ zver nigimi bandan aç" dp. Şondan bilýan.
1083Hakyky dost
zver
12.07.2020 / 23:59:00
+1
men sana men mowzuga dushunyan diydimi
1083Hakyky dost
zver
13.07.2020 / 00:01:08
+1
apberekella bayka yazanymy okadynmy yany
296Betinden
Chary [7s]
12.07.2020 / 18:37:58
Erer ol erkin mydam,budur türkmen binasy.

+2

Erer ol erkin mydam,budur türkmen binasy.

Magtymgulyň şu setirni status edip almagymyň sebäbi ,ol aýdýär :
—Türkmeniň esasy binasy,durumy erkinlikdir,hiç hanyň-patyşanyň öňünde kiçelmez,öz mertebesini,ar-namysyny goramakda erkin hereket eder diýýä.

856Betinden
Espectro [206s]
12.07.2020 / 19:51:51
+0
Chary, dogry hemişe erkin
834Täzeje
Kerkilimen98
13.07.2020 / 02:24:32
☆ॡﮫﮩﮫऌॡ↑I ١٥٧٤ ყ٥υ↓ऌॡﮫﮩﮫऌ☆

+1


856Betinden
Espectro [206s]
13.07.2020 / 13:12:36
+1
Kerkilimen98, symwollar sebapli bu statusam alynmandyr
Soňky teswirler
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
@Shahan "Goşgulaý" diýip ýazypsyñ mowzuk adyny.Bu birhili okayanlar üçin awtory äsgermezlik diýip pikir döretmegi ahmal.Şoñ üçinem indiki gezek iñ bolmanda degişmeler bolsada eseriñ ýa awtoryñ hormaty... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Telwas (Bu gün, 17:23:19)
Hanture, Indi ol masonlar,illuminitler adamyn olisi dirisinede goshulup bilyarmi?Liwanda partlama etmeli we 113 adam olmeli diyip onunden pylan biçildimyka.113 adama yetmese bogup oldurmeli dir... dowamy
Gürrüňdeşlik | Togolak ýer problemalary we 13 sany barada
Best boy (Bu gün, 17:15:45)
Серый волк, Hytaýda googl serwislaryň bary ýapyk. Telefonlar çyndanam androidda işleýär. Ýöne internediň üstinden googlyň hiç bir serweri hytaýdan daşyna çykyp bilenok.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Begli666 (Bu gün, 16:23:29)
Серый волк, Fantastik diýip dura hakykata ýazdyryp oturmaklygyň geregi ýok.Prosta okap lezzet almaly.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Best boy (Bu gün, 15:57:17)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS