Mowzuk

Tekiz ýeriň subutnamalary - Halanlaryma goş
Teswirleri:
3384Täzeje
Merdana
29.06.2020 / 19:15:03
+0
Ay somolyotda ucyana. Ana sonda nadip angliyadanam, yoponyodanam amerika barmak. Turkmenistandan ucandan basym bolya

3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 19:19:24
+1
Merdana, Ýer tekiz bolanson yakyn yoldan barayarlar. Togolak dunyade beydip bolmaza
3384Täzeje
Merdana
29.06.2020 / 19:20:54
+1
Ay yoponya bizden gd yerlesya, angliya gb da. Yer tekiz bolsa yakyn yolundan barmaza.
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 19:24:41
+0
Merdana, Tekiz ýering kartasyny tapy gor. Dushunersing
339Özümiziňki
Mergen
30.06.2020 / 08:24:08
+0
Merdana, muña zat dusundirip boljak dallaý. Samsyga duşnukli zady aýdyp otyrkañ başga zat diyyara.
Gowy sorag beripsiñ. Ýer tekiz bolanlygynda amerikanlar Ýaponiýa gitjek bolsalar biziñ üstumizden geçerdiler
612Öwreniji
###zM
30.06.2020 / 23:24:09
+0
Merdana, ýer togoloklygy sebäpli ýaponiýadan ýene gündogara tarap uçsa çalt barýar a angilýadan günbatara tarap uçsa çalt barýar togolok ýeri gözögňö getir angilýa bizden çep tarapda ýaponiýa bizden sagtarapda America togolok ýeriň aňry ýüzünne

Eger ýaponiýadan günbatara tarap uçsa ya angilýadan gündogara tarap uçsa aňry ýüze aýlanmak ücin kop wagt eglener dogry sorag beripsiň
1436Gold
ATAKAKA۞
29.06.2020 / 19:17:41
Allahym, meniň Senden isledigimi däl, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+0

barybir her kim öz ynanasy gelýän zadyna ynanar

339Özümiziňki
Mergen
30.06.2020 / 08:26:36
+1
☪ATAKAKA۞, ynam gaty gorkunç zat ekenaý, edil beýledir öýdemokdum.
1436Gold
ATAKAKA۞
02.07.2020 / 08:07:24
+0
hawa, şolda köp ýerde g.te ildirýän
271Gold
Pegas
29.06.2020 / 19:21:37
+0
Birje sorag: tegelek Ýeri togalak edip görkezmekde näme bähbitleri bar "togalakçylaň"? Waka döredäýdiňiz-aý şu meseleden!

3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 19:30:01
+0
Pegas, Olar güne çokunýar. Guning dashyndan yer aylanya. Adam bu dunyade hic zat diyya. Men Allaha ynanyan we adamyng belent yaradylanny Allahyng ahlisini adam ucin yaratdygyna ynanyan
271Gold
Pegas
29.06.2020 / 19:30:49
+0
Pegas, Al-Biruni hem Güne çokundymyka?
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 19:33:30
+0
Pegas, Bize yer barada yalnysh owredenler Al Biruni barada yalngysh owredip bilmezlermi?
271Gold
Pegas
29.06.2020 / 19:34:30
+0
Aý, Güne haýsy din çokunýar-a?
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 19:35:43
+0
Pegas, Gadymy babyldan bashlap gadymy musure chenli
3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 19:36:34
+0
Pegas, Taryham yalngysh yazylan. Bu din barada mowzuk acmagy planlayan
3530Täzeje
EvilGeniOus
29.06.2020 / 20:58:36
+0
Turkmen David Icke yene-de doly guycde

2871Gold
Best boy
29.06.2020 / 21:03:00
+0
EvilGeniOus,
612Öwreniji
###zM
30.06.2020 / 23:26:10
+0
EvilGeniOus, bamyňaý ýadan
2871Gold
Best boy
29.06.2020 / 21:03:23
+0
Gadym dowurde adamlar,gijelerine yyldyzlara seredip,ugur alandygy barada eshidipdim.Gun apet bolup,yer gunun dashyndan aylanyp duryan bolanda,yerin hereketine gora,yyldyzlaram uytgap durmaly yaly.Yer yyldyzlardan uzaklashyp ya-da yakynlashyp, arasynda yyldyzlar bize butunley gorunman galmaly yaly.Yone name ucindir,yer gunun dashyndan aylaw edip duran bolsa-da,yyldyzlar edil cuy bilen kakylan yaly sho durshy.Yyldyzlara gunde syn edip duran adam dal men.Ylmy tarapdan shunun bir dushundirshi bar bolsa,shony bilmek mana gyzykly.Yyldyzlar yere gora hereketini uytgedip duryan bolanlygynda,bir yerde eshiderdim.Belkem,shu wagta cenli eshidenem daldirin.Deregi yyldyzlar hereket edip duryarmy ozi yerden seredende.Yyldyzlaryn hereketini yerden synlamak mumkunmi?

3640Täzeje
Hanture
29.06.2020 / 21:54:48
+0
Best boy, Hawwa yyldyzlaryng hereketini yerden synlamak mumkin. Yone dg yyldyzy hic hereket etmeyar. Ahli yyldyzlar shol yyyldyzyng dashynda aylanyar
2871Gold
Best boy
29.06.2020 / 22:09:57
+0
Ana shol demirgazyk yyldyzly name ucin hereket etmeyar diyen pikire dushundirish tapamokda.yer gunun dashyndan aylanyp dursada shol yyldyzlar name ucin hereket edenok?yer gunun dashynda aylananda belli wagt yyldyzlardan uzaklashyp gitmeli yaly.biz gunun anyry cetine gecsek yyldyzlar bize garama garshy tarapda galmaly yay.Yone yer aylanyp dursada shol yyldyzlary hemishe synlamak mumkun.
856Gytyndan
anonimus
29.06.2020 / 22:33:30
+1
Hereket etmeýän jisim barmy?
Ilki - ähli zat Ýeriň daşyndan aýlanýar diýipdiň, indi bolsa:
"Ahli yyldyzlar shol yyyldyzyng dashynda aylanyar"
856Gytyndan
anonimus
29.06.2020 / 22:40:23
+1
Best boy, "Yer yyldyzlardan uzaklashyp ya-da yakynlashyp" - Ýeriň aýlanýan radiusy Ýer bilen Ýyldyzlaryň arasyndaky uzaklykdan milliardlarça ese kiçi. Egerde özüňden 200 metr daşlykda duran agaja tarap 1 ädim öňe, 1 ädim yza, 1 ädim öňe, 1 ädim yza... hereket etseň agajyň ölçegleri üýgärmi
1083Hakyky dost
zver
29.06.2020 / 22:14:26
Çäresiz galanyňyzda ýadyňyzdan çykarmaň, ÇÄRE_SIZ

+0

yer sarynyn bir polyusynda 4 tarapynada Gun dushyan jay bar sol jay haysy polyusda yerleshyar
856Gytyndan
anonimus
29.06.2020 / 22:27:32
ERROR 404

+1

Ine subutnama, ine subutnama... diýýäň, menä subutnama göremok, düşnüksizräk ýazylan zatlara bar.

1."Egerde güýçli teleskop bilen seretsek aslynda onuň ýeriň aňyrsyna gitmedigini bileris." - teleskopyň bilen seretmegiňi dowam et, şonda ýokarda ""musura"" zyňan hadysaň ýüze çykar (Ýeriň radiusynyň 6.3·10^6m - digini ýatdan çykarma).
2. "Men birinji mowzugymdada ýazypdym 2015-nji ýylyň 28-nji sentýabrdaky aý tutulmasyny men gün asmandaka görenimi." - 2015-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda doly aý tutulma hadysasy boldy. "selenellion impossible lunar eclipse","salgym"- bular aý gyzylymtyl reňkli bolansoň aýdylandyr.
3. "Ýeriň kosmosdan alnan suratlary. Bular fotoşopdyr. NASAnyň saýtyna girip ýeriň suratlaryny dörenimizde biri birinden tapawutly ençeme suratlary görmek mümkin." - nähili tapawut hakynda ýazylan? Dürli "rakurslarda" we dürli "wagtlarda" düşürlen suratlarda elbetde tapawut bolar. Eger NASA-dakylar mantažçy bolsa mantaž eden suratlary bir-birinden tapawutlydygyna aklyllary ýetmedimikä?
1. "Gün tutulmasynyň günbatar sebitleriniň başda soň gündogar sebitler görýänini..." - näme diýjek bolýanyňy düşünmedim
2. "Midnight sun - Ýarygije gün."," Bu wideolar hem montaždyr kesilip ýamalan wideo." - inkär edip bilmedikleriňi montaž diýip dursuň. Eger seni kosmosa çykaryp "Ine Ýer, özem togalak şekilde" diýseler "Maňa birzat içiripsiňiz, bu galitsunatsiýa" ýa-da "Bu ýer Disneýiň studiýasy" diýersiň.

"Magnitler dört görnüşde duş gelýär." - maddy magniti nähili çekilde ýasasaň şol şekilde bolar (isle slindr, isle atanak we.ş.m).

"Men ýeriň magnit meýdanynyň bardygyna ynanýaryn" - "ynanamok" diýip ýazanyňda subut edip bilmeýänligiň üçin (sebäbi kompasyň nähilidigini köpçük bilýär) "ynanýan" diýipsiň.

"Eger şol 4-nji magnide tekiz ýeriň kartasyny üstünden ýelmesek. Kompasyň tekiz dünýädede işläp biljegine düşünsek bolýar." - disk şekilli tekiz magnityň üstüne kompasy goýup gördüňmi?.

3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 13:13:51
+0
anonimus, 1. "Gün tutulmasynyň günbatar sebitleriniň başda soň gündogar sebitler görýänini..." - näme diýjek bolýanyňy düşünmedim. Gun tutulmasy barada birzat bilyan bolsang aydayyn ilki balkan welayat gorse song lebap gorya diyyan dusnikli aytsa. Munam dushundirip bilenoklar. Dine lam mim diyip durmak bilen
3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 13:22:13
+0
anonimus, disk şekilli tekiz magnityň üstüne kompasy goýup gördüňmi? Sen ozi shu shekilli magnidi gordunmi? Merkezi polyus. Gyrasay beyleki polyus.
856Gytyndan
anonimus
30.06.2020 / 13:50:05
-1
"Munam dushundirip bilenoklar." - kimden düşündiriş sorapdyň
3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 14:12:26
+0
anonimus, NASA da işlen daýyňdan özümem derňäp gördüm ýer we aý aýlanyşy muňa ters gelýar
856Gytyndan
anonimus
30.06.2020 / 15:01:39
+1
Ýer Günüň daşyndan "sagat diliniň tersine" aýlanýar.
Aý Ýeriň daşyndan "sagat diliniň tersine" aýlanýar.
Ýer öz okunyň daşyndan "sagat diliniň tersine aýlanýar."

Ählisini hasaba alsak «Aý tutulmasy» ilki «Günbatarda» soňra «Gündogarda» görünmeli!
3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 19:33:52
+0
anonimus, Yok yalnysyang beyle bolsa gundogardan gornup baslanmaly. Ozungem synap goray
856Gytyndan
anonimus
30.06.2020 / 20:44:55
+0
Öz ýalňyşanyňy bilmän, hemme zady ýalňyş we ýalana çykardyň. Ilki Astronomiýany, soň Taryhy we Fizikany ýalňyş diýdiň. Eger Fizika ýalňyş (elbetde Fizikada hem ýalňyşlyklar we nätakyklyklar bardyr, ýöne bu derejede däl) bolsa eliňdäki Smartfon nädip oýlanyp tapyldy?
3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 20:48:19
+0
anonimus, Fzikany hacan yalnysh diydim? Fzika takyk ylym ol teiz yere dushunmegimde kop komegi degdi ok. (Ählisini hasaba alsak «Aý tutulmasy» ilki «Günbatarda» soňra «Gündogarda» görünmeli!) Ay tutulma dal gun tutulma
856Gytyndan
anonimus
30.06.2020 / 20:53:10
+0
Gün Ýeriň daşyndan aýlanýar diýmänmidiň
3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 21:29:04
+0
anonimus, Hawa tekiz yer modelinde gun yering dashyndan aylanyar. Name proplema?
856Gytyndan
anonimus
30.06.2020 / 23:28:39
+0
Açyk görnüp duran zatlara beren jogabyň:
"Prosta adamyň zreniýasy ony görmäge ejizdir","Bular fotoşopdyr","Bu wideolar hem montaždyr kesilip ýamalan wideo.","Bize yer barada yalnysh owredenler Al Biruni barada yalngysh owredip bilmezlermi?","Taryham yalngysh yazylan"

Öňem bir agzanyň aýdyşy ýaly: "muña zat dusundirip boljak dallaý"
3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 23:43:22
+0
anonimus, meng oz dushunishim bar. Sizing dushundirishingizi men bireyyam tamamladym
339Özümiziňki
Mergen
29.06.2020 / 23:41:48
+0
Kompas Demirgazyk ýyldyzy görkezýar hemişe. Şonuñ un kompas bemişe dogry gorkezýar taraplary. Sebabi Demirgazyk ýyldyz üýtganok, hereket edenok.
Ýokarda biri ýyldyzlar şol dursuna dur diyipdir, hijem duranok olar, gowja syn etseñ, ýa ata-babalarmyzyñ ýyldyz senenamasyny bilyan bolsañ bilerdiñ

2871Gold
Best boy
30.06.2020 / 10:53:02
+0
Mergen, Ata babalaryn ýyldyz senenamasyny aydyp ber hany.Bar bolsa shol senenama.Kopiyalap goyay kyn gormesen.
1966Gold
Serce
30.06.2020 / 10:55:29
+0
Mergen, Men mowzugyñ eyesiniñ tarapyny tutup yazamok, emma ozuñiz pikir edip goruñ, adam maymyndan doredi diyen "Çarlz darwiniñ" teoriyasy hem naçe yyllap ynanylyp geldi, hemme kitaplarda yazyldy we soñynda hem shonyñ yalñyşdygyny subut etdiler we adamlar şu wagt nameden doranini bilmeyarler😂😂😂 diyjegim, islendik zadam bolup biler.
2871Gold
Best boy
30.06.2020 / 11:01:54
+0
Gorle eshidip gormandirin.Nadip subut edilen eken.Ana gyzyklyja mowzuk.
339Özümiziňki
Mergen
30.06.2020 / 11:03:24
+0
Onyñ ugrunda bar. Şu wagtky ynanyp ýören zatlarymyzyñ barysy hem bir gün puja çykmagy ahmal. Ýöne sen ol diýýän Çarlz Darwiniñ nazarýeti şol wagtam jedellidi. Anyk delillendirilmedikdi. Bizde ol nazarýet berk okadyldy, sebäbem bizde kommunism boldy we ateistlik ýoñdy...
1966Gold
Serce
30.06.2020 / 11:05:59
+0
Mergen, yadyñda bolsa aya ilki gonanlaram jedellidi, ilki abş, soñ ruslar diydiler, indem hytay))) garaz gunde taryh uytgap dur.
339Özümiziňki
Mergen
30.06.2020 / 11:15:38
+0
Ýyldyz senanamasy diýilip Akrap, Mizan, Ýaldyrak, üç ýyldyz, Ülker we ß.m birnäçe senelere aýdylýar we olaryñ dogýan ýaşýan wagtlary boýunça daýhanlar, çopanlar howanyñ ýagdaýyny kesgitlapdirler, häzirem ulanylýar ol. Gowja ýadyña salsañ iñ bolmanda Ýaldyrak dogdy, ýaşdy ýaly gürrüñleri özuñem eşidensiñ (türkmen bolsaña). Mysal ün Ýaldyrak awgustyñ 8-9-laryna dogýar we şol dogansoñ gijelerine howa salkynlap başlaýar...
Şol ýyldyzlar irden (dañ bn) g/d-dan dogýar we ýokarlygyna her gun hereket edýar we ýitip gidýar (sebabi gündize duşup başlaýar we gundiz ýyldyz görunenok). Ýene bir zat, ýyldyzlar biz bn olaram (demirgazyk ýyldyzynyñ daşyndan şu görýän ahli galaktikalarymyz aýlanýar) aýlanýandygy ùn hemişe bir ýerde duran ýaly. Aslynda ýer hem öz okunda aýlanýandygy un olar süýşip durlar. Ýedigene syn et, ilkiagşam bir ýerde, dañdan başga ýerdedir...
2124Gerekli
MRX
30.06.2020 / 01:18:23
Каждый видит то, что хочет видеть.

+0

Bah, şu wagta cenli musulmanlaryň icinden şu zatlary inkär edip, ýeriň tekizdigini ykrar etdirip bilen akylly adam bolmadymyka, özä birhilli geň ýagdaý
214Gerekli
Akpamyk
30.06.2020 / 07:53:25
+0
Dogurdanam suwagta cenli nace asyr boldy alymlar kosmoslar bardyr, yerin tekizligni subut eden bolmandyr ayratyn su yyl cykardylar bu gurruñem, şu yyl hemme zat diydiler.Biz okuwcy wagtymyzam yerin sar sekillidigini owretyadiler mugallymlar bilmedimda

339Özümiziňki
Mergen
30.06.2020 / 08:20:57
+0
Akpamyk, şundan başga-da barmy ýeriñ tekizdigini tekrarlaýan?
214Gerekli
Akpamyk
30.06.2020 / 10:31:50
+0
Şuwagta cenli yerin şar sekillidigini esitdik.yöne şundan basga alym indi cykyp aydybermese bilmedik
316Täzeje
Bezzza
30.06.2020 / 08:24:52
+0
Taryham yalnysh yazylan diydinmi, hazir yerin halky 6mlrd dal diyersin, gde to 200 yyl bari yashayar adamzat diyersin, kone videolary goryan
1926Gold
LIDER
30.06.2020 / 09:23:01
Прежде чем говорить, убедитесь, что ваш язык соединён с мозгом.

+0

Hany bir nesip bolsa shu tekiz yeriñ añyrybaşyna baryp aýagy sallap gök çaý içip bolmazmyka.
415Betinden
Urgencli
30.06.2020 / 10:27:47
+1
Taryh yalnyş yazylan diyip nämä esaslanyp aytdyñ? Taryhda yalnyş yazylan yerleri bar diysen ylalaşardym welin sen tutuş taryh yalnyş yazylan diyen yaly boldun. Biraz pikirlenip yazsana yazyan zatlaryñy.

Tekiz yer teoriyasyna-da ynanyp yorme.
187
Kapriizka
30.06.2020 / 11:34:50
+0
😂😂😂😂 son by adam pilden ya yene bir zatdan kamillesip su durkyna gelipdirem diyer

Uysip antiraktida bilet alyp sol uly buz dagyny asyp yerin ol sonyna gidelinle 😁😁😁😁
291Özümiziňki
Парекмахер
30.06.2020 / 13:04:32
+0
Ер ай гүн йылдыз асман булар барада билмек гаты кын меселе гаты чылшырымлы, алымлар биләймесе биз ялылара билмәймесек.
2871Gold
Best boy
30.06.2020 / 13:16:06
+0
19-njy asyrda alymlar:"Adamzat ylmy doly öwrendi,ylmmyň aňyry çägine ýetdi,şundan aňyrda ylym ýok"-diýen ekenler.20-21 asyryň alymlary welin,ylymda akyla sygmajak açyşlary etdiler.Garaşýas,belkem ylym has ösüp,mundanam uly netijeleri gazanarys.
2871Gold
Best boy
30.06.2020 / 14:57:29
+0
Nasada ishleyan turkmen barmy?Hatya turklerden ishleyan barmy?Ya dine amerikanlar basanmy?
36Täzeje
TACSTAR
30.06.2020 / 22:48:51
+0
Hanture agzanyn subut etjek bolyan tekiz yerini googleda flat earth model diyip gozleseniz suratlaram bar yone muny aslynda kim name sebapden olap tapypdyr ya amerikada NASA garsy goymak ucin oylanyp tapylan zatmy ya aslynda NASA bizi aldaymyka yone name ucin aldasyn aldap yalan zat gorkezip name gazanyaka name sebapden aldayaka mena dusunemok

3640Täzeje
Hanture
30.06.2020 / 22:59:28
+0
TACSTAR, Aldayany dushundirmek ucin kop zady beyan etmeli bolyar. Yutubda ydunya tv kanalynda maglumat kan
36Täzeje
TACSTAR
30.06.2020 / 22:59:24
+0
Teswirdaki grammatik yalnyslyklar ucin bagyslan dusunersinizda
36Täzeje
TACSTAR
30.06.2020 / 23:13:12
+0
Ay bolyala su wagt sona kelle agyrtjak dal mena yer nahili bolsada yasasam bolya ozi 5 gunlik yalancy su wagtlykca men pikirim su son gyzyklansam yzyna dusup anyklayaryn

214Gerekli
Akpamyk
30.06.2020 / 23:22:49
+0
TACSTAR, anyklamalydynda sen

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS