Mowzuk

Программы для взлома игр на Андроид - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 05:10:36
You know I'm a GREEDY for love😄

+0

Aý berekella, indi şuny Türkmen diline terjime edip mowzuk aç, bu tekstiñ ýöne copypaste bolyar. Soñam mowzuklar Turkmen dilinde açylmaly. Señ bu mowzugyñy googldada tapyp okap bolyar. Has anygy modapk saytynda😒

1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 05:16:36
+0
Bukja, ine şu tayyny öçürmänsiñ. Unutma copypaste edende, kone saytdan yada gochurlendigini bildiryan maglumatlary oz sozuñe uytgetmeli yada pozmaly.

Видео инструкция взлома игры с помощью GameKiller. Şu soz dur welin, hany wideosy nirede?
834Täzeje
Kerkilimen98
29.06.2020 / 06:10:15
+0
Bukja, Google den kopiýalap ýapyştyrýan kä wagt
834Täzeje
Kerkilimen98
29.06.2020 / 06:17:27
+0
Bukja, Gynansakda wideo goýup bolanok mowzuga! Bolýan bolsada men düşünemok !!!!!!
1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 07:47:11
+0
Berekella, yone men terjime et diyenimde google translate bilen et diymedim😒
Yazan we terjime edip yelman zadyñy ozuñ okap gorduñmi dos😂😂😂 Hamala çerwikola yasamak uchin kola bilen fantany garmaly, kop gardyñyzmy? Onda garylan koladan garylmadyk fantany ayyrmaly we ayyrmazdan yenede fanta kola goshup garmaly, diyen yaly soz yzygiderligi yityan yerleri gaty kop.
1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 07:47:40
+0
Berekella, yone men terjime et diyenimde google translate bilen et diymedim😒
Yazan we terjime edip yelman zadyñy ozuñ okap gorduñmi dos😂😂😂 Hamala çerwikola yasamak uchin kola bilen fantany garmaly, kop gardyñyzmy? Onda garylan koladan garylmadyk fantany ayyrmaly we ayyrmazdan yenede fanta kola goshup garmaly, diyen yaly soz yzygiderligi yityan yerleri gaty kop.
834Täzeje
Kerkilimen98
29.06.2020 / 16:02:53
+0
Bukja, Tûrkmen dilini 5 lik baha biln gutarmadym men. Google Translate ulansam hem az bolsada düşnüki bolýar. Diýere sozüm ýok halamasañ geçip bilersiñ ýada minus basa gitsin bu mowzuklar ýõne boş wagtym 10-20 min wagt sarp edip goýýan şoña degenok bolsa goýmaryn mowzuk gadyrdan Bukja agza!
3425Gold
Ereshev
29.06.2020 / 07:24:23
Я парень озорной, Чарджовский я шальной

+0

Apk programmalaryn içindaki fallary yagny, suratlary, sesleri üytgetmek üçin ilki bilen apk fayly zip fayl etmek gerek. Munun üçin meselem islendik huawei telefonyn dispetçer fayly hem bolyar. Shareit üsti bilen ansatlyk bilen Huawei telefonun öz dispetçer faylyny geçirip alyp bilersiniz.
-Dispetçer fayla girip, Ustanowlenny prilojeniye girin, şol yerden haysy programmany yada oyny üytgetjek bolsanyz, şony tapyp, sonundaky .apk yazgyny .zip yazga öwürmeli
-Sonra şol programmany özüni yörite bir papka taşlap, izwleç etmeli (arhiwden çykarmaly)
-Izwleç edilen fayllary yada papkalarda res papkanyn içinde suratlar, raw papkanyn içinde sesler yerleşdirilen bolmaly. Şol yerden islendik surat yada sesin yerine mz islan surat yada sesinizi goyun
-Üns berin! Sizin programmadaku çalyşjak bolyan faylynyz bilen öz saylan faylynyzyn ginligi, ölçegi, formady, ady ikisininki hem den gabat gelmelidir.
-Sonra üytgedip bolanynyzdan son, tazelden şol papkaşary we fayllary arhiwlemeli.
-tayyar bolan arhiwin sonundaky .zip yazgysyny gaytadan .apk etmeli.
-programmany telefona ustanowka etmeli.


Yazgymda yalnyşlyk goyberen yerlerim bar bolsa bagyşlan. Sebabi men bu zatlary hiç yerde okamadym, kopyalamadym. Öz bilenimi düşündirmage çalyşdym.
Eger düşünmedik yeriniz bar bolsa teswire yazyn, başardygymdan düşündirjek yöne özüm görsem edip bilyan

1966Gold
Bukja
29.06.2020 / 07:50:08
+0
Ereshev, dos, ondan apk editor we apk notepad ulananyñ añsat ahyryn.
834Täzeje
Kerkilimen98
29.06.2020 / 16:22:24
+0
Ereshev, Apk editor ulansañ .zip arhiw ulanmak hokman dal .apk formatda surat, ses we classes.dex Androidmanifest.xml programa dilini we başgada faýyllary çalyşmak üýtgetmek añsat.
3425Gold
Ereshev
29.06.2020 / 17:53:01
+0
Yo indi gapdaldan hiç hili programma skaçat etman elin aşagynda bar bolan zatlary ulanyp edip bolyada
3425Gold
Ereshev
29.06.2020 / 17:56:09
+0
Yada kompyuterde WinRAR yn üsti bilenem üytgetsen bolya
834Täzeje
Kerkilimen98
30.06.2020 / 05:55:00
+0
MT Manager hem gowy Apk editorda edip bolmayan faýyl odex dex class xml we başgada birnaçe faýyllary üýtgedip bolýar
2232
Perhat Sabirovv
29.06.2020 / 11:56:02
+0
Mowzuk okanyňa degýär Berekella, şeýle mowzuklar köp bolsun @Kerkilimen98. Mena ýadadym günde goşgy okap hem

3425Gold
Ereshev
29.06.2020 / 17:54:37
+0
Perhat Sabirovv, dogrymy aytsam menem goşgudan yadadym. Özüm goşga düşünmanson. Hekaya bolsa okaryn. Şeyle peydaly zatlar bolsa gowy boljak
2232
Perhat Sabirovv
29.06.2020 / 19:42:58
+0
talyplar.com - a gelmegi saña maslahat berýän onda dost.
Soňky teswirler
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)
Bilgeşleýin minusy basmadym elim degip gitdi :sorry:... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 00:47:58)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS