Mowzuk

Wagtyn baka - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 02:57:31
+1
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ
1969Gold
Nowcha [263s]
22.01.2020 / 04:30:24
Özüm bilýän ⭐

+1

Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar

1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 08:14:04
+2
Nowcha, howa ony bilmeyanlerem bar
1638Gold
raymond [41s]
22.01.2020 / 09:22:05
+2
Nowcha, kim bilip dur bir sagatdan soñ giç bolar...
1969Gold
Nowcha [263s]
22.01.2020 / 13:57:30
+0
Wah bir sagatdaky bolsa ýene şukur indi ýaňy gordum bolaýýa
2651Gerekli
lady_L
22.01.2020 / 08:53:02
Toprak sevdiklermizi aldigi icinmi böýle güzel kokar ?

+2

govy sozler sag bolun

1638Gold
raymond [41s]
22.01.2020 / 09:23:18
+2
Berekella Hatyja gowy mowzuk bolupdyr
1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 10:10:21
+1
Sps okanyñyza
1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 10:10:59
+0
Köp minnetdar okanyñyza sps
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 11:12:40
Dünyanin in gozel yeri ynsanyn oyüdir! Çünki ol öyde ,,İman'' bolsun, ,,Söygi'' bolsun ,,Eje-kaka, dogan'' bolsun,,,Agzybirlik''

+1

Soň giç bolar diýen goşgyny goýaýyň ýadyma güşenok meňä doly ady ýalňyş bolmagam müňkin twma üçin sagbol gowy tema

2560
Enka
22.01.2020 / 11:15:49
+1
Tiko,
Adamyň bir mätäç zady – hoş. sözdür,.
Hoş söz aýdyň – depesine täç bolar,
Dirilikde aýdyň, dirikä sylaň,
Kim bilip dur – bir ýyldan soň giç
bolar.

Gowa gowy diýiň entek dirikä,
Gerek ýerde ýyly söz - bir güýç bolar.
Hökman ölerine garaşyp durmaň,
Kim bilip dur – bir aýdan soň giç
bolar.

Ýagşy sözler gaýnap ýürekden çyksyn,
Şol närseden bärden çyksa hiç bolar.
Goldaweriň bir-biregi söz bilen.
Kim bilip dur – bir hepdeden giç bolar.

Kalby çoýuň, alkyş alyň adamlar,
Alkyşlynyň işi rowaç bolar.
Erte tapylanok bu gün göreniň,
Şu gün çoýuň – erte belki giç bolar

Sahawatsyz ömür – gury bir töňňe,
Sahawatsyz ömrüň soňy puç bolar.
Sylaň bir-biregi – wagtyňyz barka,
Mümkin… ýene bir sagatdan giç bolar.

B.Hudaýnazarow
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 11:19:26
+1
Enka minnetdar diýýän goşgymda
2715Gerekli
.Guller.
22.01.2020 / 15:29:11
Imanymdan, abraýymdan, bagtymdan, söýgimden aýyrma Allam!!!

+0

Gaty gowy sozler yetreninze minnetdar uyam ++

1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 15:38:12
+0
.Guller., sps
Soňky teswirler
Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)
Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)
Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
Gowy ýazylypdyr goşgy. "Ejem eken..." Etmişim kän, ötmişem sen çagalygmyñ ýeñlesligni, Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny, On ýyl geýdiñ bir geýeniñ, maña tikip köýnekligñi, Joralarma gü... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 19:59:54)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS