Mowzuk

Ahal-teke bedewleri - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640
puo
22.01.2020 / 00:32:05
+4
Чалт ачыпсынла

213Gold
XalmuradoFF [189s]
22.01.2020 / 00:36:37
+4
puo, zakaznoyda @lukman ucin
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 01:05:40
+4
Lukman okansoň okaýaryn irdenjik intek okamok?
940Hakyky dost
Lukman
22.01.2020 / 01:07:03
+5
SPS, ajayyp gudratly ahalteke bedewlarimiz barada nache okasan okasyn gelyar)))
940Hakyky dost
Lukman
22.01.2020 / 01:14:05
+4
Her gun irden okarsyn diyip VIP etdim yorute
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 01:18:40
+4
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda
940Hakyky dost
Lukman
22.01.2020 / 01:21:42
+3
Oka owren doret
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 01:25:03
+3
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar
339Özümiziňki
Mergen
22.01.2020 / 08:47:19
+3
Ahal-teke bedewleri, tekeleriñ Ahalda has öñlerem ýaşap gidendigine we soñ ýene gaýdyp gelendigine şaýatlyk edýän janly eksponat diýsegem bolman durmazmyka diýýän...
213Gold
XalmuradoFF [190s]
22.01.2020 / 09:22:33
her kim ozüni gorasyn

+0

@Lukman sagbol

940Hakyky dost
Lukman
22.01.2020 / 10:25:05
+3
XalmuradoFF, ozun sagbol behh?✌️?
1420Gold
?Guljan?
22.01.2020 / 12:27:04
Адамын говсам эрбедем дине хакыкаты айтян адамдыр.

+1

Gowy tema Rowsen tuweleme
2565Gerekli
Sport
23.01.2020 / 01:16:30
FC_Real_Madrid.⚽?

+1

Ahal-Teke Makedonyaň Paşasy. Iskendere
Sowgat Edilen At Ahal-teke Aty diýýäler.
Ýene-de Bir Olympiyatda
Ruslar Ahal-teke Atyny
Ulanypdyr. Öň Angilýaň
Kyralna Ahal-teke At sowgat beripdirler. olam yzyna beripdir
bu aty nireden getiren bolsaňyz şol ýerik hem äkidiň. Men olaryň Namys-ary diýen zadyny alyp bilmerin diýipdir.
Menä her hepde geçirlýän At çapysgny gowy görýän köpüsüni görýän. Bir gezek.
Rusýa-da Geçirlen
ýaryşda Şahy-Merdan
diýen at ýeňiji boldy
ýene-de şol ýaryşda
Turan diýen At bäşinji geldi we Rusýaň Kubagny aldy.
+++++ Gowy eken Sag bol.
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Internet we programmirleme | Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.
Gurbanmyrat (Bu gün, 20:57:16)
Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)
Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)
Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS