Mowzuk

Ahal-teke bedewleri - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Betinden
puo
22.01.2020 / 00:32:05
Мы были вместе - я забыл весь мир

+4

Чалт ачыпсынла

213Gold
XalmuradoFF [249s]
22.01.2020 / 00:36:37
+4
puo, zakaznoyda @lukman ucin
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 01:05:40
+4
Lukman okansoň okaýaryn irdenjik intek okamok😆
940Gold
Lukman
22.01.2020 / 01:07:03
+5
SPS, ajayyp gudratly ahalteke bedewlarimiz barada nache okasan okasyn gelyar)))
940Gold
Lukman
22.01.2020 / 01:14:05
+4
Her gun irden okarsyn diyip VIP etdim yorute
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 01:18:40
+4
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda
940Gold
Lukman
22.01.2020 / 01:21:42
+3
Oka owren doret
2773Betinden
Tiko
22.01.2020 / 01:25:03
+3
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar
339Öwreniji
Mergen
22.01.2020 / 08:47:19
+3
Ahal-teke bedewleri, tekeleriñ Ahalda has öñlerem ýaşap gidendigine we soñ ýene gaýdyp gelendigine şaýatlyk edýän janly eksponat diýsegem bolman durmazmyka diýýän...
213Gold
XalmuradoFF [249s]
22.01.2020 / 09:22:33
Yzarlaaaaa

+0

@Lukman sagbol

940Gold
Lukman
22.01.2020 / 10:25:05
+3
XalmuradoFF, ozun sagbol behh😉✌️😉
1420Betinden
💖Guljan💖
22.01.2020 / 12:27:04
Adamyñ gowsam erbedem diñe dogrysyny aÿtÿan adamdyr.

+1

Gowy tema Rowsen tuweleme
2565Özümiziňki
Sport
23.01.2020 / 01:16:30
+1
Ahal-Teke Makedonyaň Paşasy. Iskendere
Sowgat Edilen At Ahal-teke Aty diýýäler.
Ýene-de Bir Olympiyatda
Ruslar Ahal-teke Atyny
Ulanypdyr. Öň Angilýaň
Kyralna Ahal-teke At sowgat beripdirler. olam yzyna beripdir
bu aty nireden getiren bolsaňyz şol ýerik hem äkidiň. Men olaryň Namys-ary diýen zadyny alyp bilmerin diýipdir.
Menä her hepde geçirlýän At çapysgny gowy görýän köpüsüni görýän. Bir gezek.
Rusýa-da Geçirlen
ýaryşda Şahy-Merdan
diýen at ýeňiji boldy
ýene-de şol ýaryşda
Turan diýen At bäşinji geldi we Rusýaň Kubagny aldy.
+++++ Gowy eken Sag bol.
Soňky teswirler
Gaty gyzykly soraglar yone gynandym hicisini bilmeyan ekenim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sorag goýýan adamlara soraglar ine.
Ajapsoltan (Bu gün, 00:29:19)
2nji soragda Hristofor Kolump Amerikany acmaga yola cykyalarmy Bilmeyanligim ucin soradym... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sorag goýýan adamlara soraglar ine.
Ajapsoltan (Bu gün, 00:26:27)
Awtory Atamyrat Atabayyew... dowamy
Gürrüňdeşlik | Halas bolmak....
#Kapriizka (Bu gün, 00:19:31)
SEN ISLESEŇ Sen uçmak isleseň – ganat bolardym, Sen uçmah isleseň – jennet bolardym. Sen gonmak isleseň – toprak bolardym, Sen saýa küýseseň – ýaprak bolardym, Seniň islegiňçe ýaşajak bolup, Dünýäň ä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Halas bolmak....
#Kapriizka (Bu gün, 00:18:56)
Vais menem alan bolanbolayynda))...indikilere yazamoga)...... dowamy
Edebiýat | Biwepalardan)))
bell (Bu gün, 00:12:43)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS