Mowzuk

Bilbil okasyn - Halanlaryma goş
Teswirleri:
271
Pegas
21.01.2020 / 15:22:23
+0
Bir özbek şahyrynyň goşgusynda bardy "Ölsem, jynazamy bilbil okasyn" diýip. Soň şony epigraf edip alyp, Aýsapar Emelowa täze goşgy ýazypdy ilkinji bolup. Döwlediňkini şu wagt görýän. D.Sultanow menden 3 kurs kiçi oglan bolup okady. Özem aýdymçy. Goşgularyny men redaktirleýärdim. Bu goşgusyny heniz göremok. Diýmek, täze ýazypdyr. Ýöne ýokarsyndan goşgyň originalyndaky setiri epigraf edip almandyr, oňarmandyr.
1969Gold
Nowcha
22.01.2020 / 04:28:22
Özüm bilýän ⭐

+0

Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym

1196Täzeje
Hatyja
22.01.2020 / 08:13:17
+0
Nowcha, sps men in gow jorkam
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Internet we programmirleme | Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.
Gurbanmyrat (Bu gün, 20:57:16)
Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)
Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)
Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS