Mowzuk

Bilbil okasyn - Halanlaryma goş
Teswirleri:
271Hakyky dost
Pegas
21.01.2020 / 15:22:23
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+0

Bir özbek şahyrynyň goşgusynda bardy "Ölsem, jynazamy bilbil okasyn" diýip. Soň şony epigraf edip alyp, Aýsapar Emelowa täze goşgy ýazypdy ilkinji bolup. Döwlediňkini şu wagt görýän. D.Sultanow menden 3 kurs kiçi oglan bolup okady. Özem aýdymçy. Goşgularyny men redaktirleýärdim. Bu goşgusyny heniz göremok. Diýmek, täze ýazypdyr. Ýöne ýokarsyndan goşgyň originalyndaky setiri epigraf edip almandyr, oňarmandyr.
1969Gold
Nowcha
22.01.2020 / 04:28:22
❤★❤ÖZIM BILÝÄN ❤★❤

+0

Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym

1196Hakyky dost
Hatyja
22.01.2020 / 08:13:17
+0
Nowcha, sps men in gow jorkam
Soňky teswirler
Sag bol yetirenine... dowamy
Umumy bölüm | Atajan Tagan – Maňzyma batan pikirler
Shagyzy (Bu gün, 00:04:40)
Sherenniz kop tilli kethudalardan... Mmm baah...... dowamy
Edebiýat | Biwepalardan)))
bell (Bu gün, 00:01:05)
Söýgüden doýanok meniň gözlerim. Seň gözleriň bolsa doýanok zatdan.++++:alo: Kerim Gurbannepesowyn ahli goshgylary gowy... dowamy
Umumy bölüm | Bagtlylyk hakynda (goshgy)
Shagyzy (Bu gün, 00:00:48)
7. Sygyr... dowamy
Gürrüňdeşlik | LOGIKI SORAGLAR
Mahri (Bu gün, 00:00:45)
1. Bir adam sürjilik haty (Prawasy) öýünde galýar we ol ýoluda gapma-garşy tarapa (Protiw) hereket edýär . Ony gören Milisiýa ol adamy saklanok. Näme üçin? Pyÿada barÿar ol adam. 2. Näme üçin. Maşy... dowamy
Gürrüňdeşlik | LOGIKI SORAGLAR
Mahri (Bu gün, 00:00:02)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS