Mowzuk

okaman gechman - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2677Özümiziňki
Bejidoff
02.12.2019 / 11:29:15
meni gaytalap bilya dine kolegam

+1

goshgy: ,, Bagtynyz bolsun"
50Gold
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:07:24
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+2

bergisiz adam ýok... diňe bir pul bergini göz öňünde tutmaly däl... Allaha bergimiz kän

2677Özümiziňki
Bejidoff
02.12.2019 / 12:09:06
+2
☪ ORAZGULY ۞, mmm dogry bellediniz yone ginishleyin dushunesim gelya shuna
50Gold
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:13:11
+0
Allaha bolan bergimizemi?
50Gold
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:14:04
+0
ýa umuman bergi bilen gaýgyň tapawudynamy?
2677Özümiziňki
Bejidoff
02.12.2019 / 12:28:39
+1
☪ ORAZGULY ۞, sho jumledaki ara tapawudy
50Gold
ORAZGULY ۞
02.12.2019 / 12:32:34
+0
gaýga bolsa birinji setiriň bilen kapiýalaşmajak ýaly meň üçinä, onsoňam şu döwüriň iň wawwaly meselesi hakynda ýagşy dileg edipsiňiz, şu durşy gowy ýaly meň üçinä... men bergi sözüni umumy edip aldym,
2677Özümiziňki
Bejidoff
02.12.2019 / 12:37:01
+1
☪ ORAZGULY ۞, sps pikirine dogan
612Täzeje
###zM
02.12.2019 / 16:51:40
sallanchakdan gachan

+0

Byr pirbilemaňa ýes gawary bizem slyşu
2640Betinden
puo
02.12.2019 / 17:02:12
Мы были вместе - я забыл весь мир

+1

Шол бентде агзан ики созунем гошгын дурныклыгны йитиряр.Говшадяр.Ол созлере сересаплы болмалы хем еринде жайдар уланмалы.Гошгыда капя ковалама хичем бейниде суратландырсан сюжетин ози элтер капя

2677Özümiziňki
Bejidoff
02.12.2019 / 18:20:12
+0
puo, oran minnetdar maslahatynyza
111Özümiziňki
Ependi
02.12.2019 / 20:36:48
+0
Aý her kimiň öz aladasy-gaýgysy barda. Muňa umumylykda "gaýgyň bolmasyn" diýsede bolar welin, her kim bir zady alada edensoň, "bergin bolmasyn, dawaň bolmasyn, duşmanyň" diýleni. Ýetmezini aýdýarlar ilçilikde. Gaýgysyz adam ýaşaýan däldir dünýede. Dokuzy düzüw barmy

2677Özümiziňki
Bejidoff
02.12.2019 / 21:41:50
+0
Ependi, gaty dogry shol soz uchin gaty tankytlady biri meni shon uchin sizin hem pikirinizi bilmek uchin shu temany achdym
Soňky teswirler
Best boy, ýalançylar hakda-da bir goshgy,rowayat,zat yokmy?sonky dowur.Shona menzesh goshgulara gyzyklanyan bolupdyryn... dowamy
Umumy bölüm | DURMUŞ KADASY
Best boy (Bu gün, 16:10:53)
Awtory ozün bolayma?... dowamy
Umumy bölüm | DURMUŞ KADASY
Best boy (Bu gün, 16:09:50)
Bu zatlardan Wandamyn habary barmy... dowamy
Edebiýat | ?!
Mojek Dayy (Bu gün, 16:09:42)
Sizmi awtory.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mahremli (Bu gün, 16:09:20)
Ayly gije, son yaly gyzlar hazirem kop sada oglan tapsa basyna dusjek... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sada yigit.
Bayka (Bu gün, 15:53:53)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS