Mowzuk

ÖZÜÑ BOL! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2721Özümiziňki
05
02.12.2019 / 06:53:10
+3
Oñat düšünjeli pikirleri paÿlašanyñyza köp sag boluñ.
Dogry pikir.Diñe özüñ bolup ÿašamaly.
2640Gerekli
puo [56s]
02.12.2019 / 08:50:16
+1
Молодец Лачын.Шейдип гызыклы мовзуклар язып дур.Оканына дегйа.
2282Täzeje
Delgado
02.12.2019 / 12:52:31
+1
Okanyňa degýän mowzuk.
Şular ýaly peýdaly mowzuklary ýetrip dur, Lachynjan)

223Gerekli
Lachyn
02.12.2019 / 13:58:37
+2
Delgado, ey way
Soňky teswirler
Oýnaşdan bolan çöpdüýbüler halk içinde näletlenipdir. Aslynyň halallygyna göz ýetirmän gelin edinilmändir, gyz çykarylmandyr. Asly gümürtik bolanlara möhüm işler ynanylmandyr. Toýda-märekede asly hala... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:38:02)
Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)
️️❄️❄️❄️❄️☃️⛄☃️Sagbol dost gyzykly eken...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)
Sport (Bu gün, 10:33:18)
Aşyklaryň soltany Ýusup öz Zylyhasyny unudypdyr. Bulkus öz ýary Süleýmany bu dertden gutarmak üçin Lukmany gözläp ýör. Lukman bolsa, meniň özümem şu dertden hassa diýip, şol gyzyň alnynda akylyny ýiti... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:30:34)
Türkmende, umuman gündogar halklarynda aýallaryň mertebesiniň kemsidilýändigi baradaky pikir ýewropalylaryň gündogarlylara göwnüýetmezçiliginden gelip çykandyr. Başga halkyň wekili bolup, gündogar hal... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:20:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS