Mowzuk

Doglan günüňe - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2474Özümiziňki
EGO
01.12.2019 / 07:07:00
Balalarym meniñ ömrüm

+2

Meñ adyma düzülen goşgy şu.siz şahyryñ özi bolsañyz sagboluñ galamyñyzyñ ujy mundan beyläk hem yiti bolmagyny arzuw edyän

2165Özümiziňki
Yalydyr
01.12.2019 / 07:48:58
+1
EGO, Keýik salam ))
2727Özümiziňki
Bolupbiler
01.12.2019 / 11:50:44
+2
EGO, sizede sagboluň!
2474Özümiziňki
EGO
01.12.2019 / 13:53:36
+3
Salam
2165Özümiziňki
Yalydyr
03.12.2019 / 16:21:27
+0
Goşgudaky adyňyzyň Keýikdigini aýdypdy geçen sapar bir agza. )
2474Özümiziňki
EGO
04.12.2019 / 09:55:07
+1
Yatkeşligiñ yerinden ucmandyr
1196Betinden
Hatyja
01.12.2019 / 10:10:55
Adamyn elinde zat yok yaşadyanam ölduryanem Allahdyr.

+2

Super++++
170Ýaşuly
Durdyeva
01.12.2019 / 10:13:43
Мне наплевать, что вы обо мне думаете Я о вас не думаю вообще!!!

+2

Mumkin bolsa su gosgynyzy hem paylasayynda biz bilen"Sen surata govy dùśýãñ
Herdùrlije eśik bilen" śeyle setirler bolmaly icinde
2640Gerekli
puo [60s]
01.12.2019 / 10:37:06
+1
Берекелла автор сагбол етиренине
Soňky teswirler
Şu soragy çaga bermek gaty uly ýalňyşlyk wara! Soragdan soň çagada eje-kakasynyň haýsam bolsa diňe birini gowy görmeli ýa-da birini beýlekisine görä has gowy görmeli diýen düşünje kemala gelip ugraýar... dowamy
Edebiýat | Kiçirägem bolsak, „Kakaň gowumy ýada ejeň?” diýen sowala „Kakam” diýip jogap bermegi endige öwrüpdik
Pegas (Bu gün, 11:19:49)
Gitler hem aprelde doglupdyr.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Urgencli (Bu gün, 11:08:48)
ммм.бах...молодец... dowamy
Gürrüňdeşlik | ichim gysdy
puo (Bu gün, 10:48:56)
Gojaly bäsdeşiniň hamyladygyny haçan ýaryş başlandan soň bilip galýar. Dünýä injek ynsanyň dünýä gelmänkä ömrüniň kesilmegine sebäp bolmalymy ýa-da mukaddes sungatyň abraýyny ýere çalmalymy?! Dowamat... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:39:44)
Oýnaşdan bolan çöpdüýbüler halk içinde näletlenipdir. Aslynyň halallygyna göz ýetirmän gelin edinilmändir, gyz çykarylmandyr. Asly gümürtik bolanlara möhüm işler ynanylmandyr. Toýda-märekede asly hala... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:38:02)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS