Ýoluny ýitirene dogry barýan ýol bolsam... - Halanlaryma goş
Teswirleri:
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 19:15:08
Терпения ключ от рая

+1

Gowy yazylan gysgajyk yone gowy ..minnetdar paylashanyna👍🌷🌷🌷

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 21:42:42
+0
Золушка, Sag bol ertekiler dünýäsiniñ gözeli.
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 21:44:50
+0
Sañada sag bol uyam😆
558Gytyndan
Золушка
11.06.2019 / 21:45:14
+0
Sañada sag bol uyam😆
666
Malvina
11.06.2019 / 19:15:25
+2
Tuweleme gelneje
666
Malvina
11.06.2019 / 19:15:49
+2
Jemlemanizi haladym

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 21:44:13
+0
Malvina, minnetdar Malwinam.
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 19:15:50
Gaplaň bir gezek ýüziňe arlar,güjik müň gezek arkaňdan hawlar...

+2

Nesip bolsa ýagşylygy ýol düşäp,umyt bilen başarasyr...💐💐💐💐💐

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 21:44:47
+0
#Mira, Ämin uýam.
182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 19:20:05
+1
Elifjan wip üçin sag bol uýam.
355Hakyky dost
Elif
11.06.2019 / 19:20:48
Tell the truth and then run.

+2

Támiz ÿûregiñ owazy...diñledigimçe diñlásim gelÿár. Bir poema yazsana gelnejem, okamda tiz gutarmasyn...

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 21:53:28
+0
Elif, jan.Başarsañ sen ýaly gözelleñ şanyna dessan ýaraşar.
556Gerekli
MILANA
11.06.2019 / 19:30:53
Özüňden özgä zar etme, Alla!

+1

"Ýörejek ýodasyna,
Ýitirene ýol bolsam..."
Nähili yhlas-hyýala ýugrulan ajaýyp, setirler.
Gyzylgül jan, seni her sapar öwüp durmaklygymyz başyňy aýlar. Öwmesegem, goşgularyň lezzeti biziň başymyzy aýlaýar. Gyzgaça aýdasym gelýän zadym: "Göwher kül içinde bellidir" diýip, eşidipmidiň?! Eşidensiň bilýän.

182Gerekli
Gumlygelin
11.06.2019 / 21:57:18
+1
MILANA, Eşdipdim uýam...
481Gytyndan
Olýa
11.06.2019 / 21:47:03
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+1

1923Täzeje
MrOKaS
12.06.2019 / 08:37:33
+2
Ýörejek ýodasyny,
Ýitirene ýol bolsam.
Buz çöken köñüllere,
Mähir çaýjak gül bolsam,

Belki, derman bolardy,
Kalbymdaky azara.
Şonda Hakyñ nuruna,
Barýan ýol hem uzar-a!?


Shul sonky iki guplent hasam yuregimin torune dushdi bu goshgy gormage sada we okalyşy yenil bolmagy mumkin emma shu sadaja setirlerde adamlara ýagsylyk etmek şona undemek barada aydylyar ajaýyp duygylandyryjy goshgy brawo
1644Özümiziňki
Yolagchy
12.06.2019 / 11:48:51
+2
Belki, derman bolardy,
Kalbymdaky azara.
Şonda Hakyñ nuruna,
Barýan ýol hem uzar-a!?

Kimler Hakyň Nuruna miýesser edýän ýolyň gysgalmagyny isleýär.

gysgar-a!?

diýip ýazyň. Uzar diýmäň.

1644Özümiziňki
Yolagchy
12.06.2019 / 11:50:10
+1
Yolagchy, Goşgy çeper ýazylypdyr. Ýol ýitireni dogry ýola çykarmak üçin!
1644Özümiziňki
Yolagchy
12.06.2019 / 11:51:09
+0
Yolagchy, ajaýyp.
722Özümiziňki
Sergezdan
14.06.2019 / 01:44:34
+2
"Hakyň ýoluna tarap, Uzar-a.." ýagny, öňe (okdurular) manydadyr belki aytmak islani
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net