Admine ýüzlenme! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 08:07:22
Gaplaň bir gezek ýüziňe arlar,güjik müň gezek arkaňdan hawlar...

+4

şuny görner ýaly wip etmäge zat galmady ,berýän pulam bir köp dälä iň bolmanda biz 5 manat bersek 5 manat hasaba girse ....

666
Malvina
11.06.2019 / 08:13:26
+4
#Mira, dan bilen gaty gaharlanypsyn ozuna. Allajan ginligni berewersin
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 08:53:32
+2
#Mira, dogurdanam,men arada öwrenijidim welin,täeje bolaýdym...+bolanok,-bolanok,teswir ýazmaga mümkinçilik ýok,mowzuk açyp bilmeýäňiz

shu ýazgylary halamok
1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 09:09:25
+4
#Mira, dañ bilen goh edýäñaý. Adam üýşürip plakad alyp köçä çyksañ näder?😂
1744Täzeje
Gülnar
11.06.2019 / 09:15:16
+1
#Mira, agza bilen doli ilalasyan menem admin agzalardan pul alyp gun gorjekmyka indi pul tapmak ucyn doretdymyka bu saydi seydp gazanc etjekmyka.???
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 11:50:44
+0
#Mira, aglap başladym welin,öreniji bolaýdym..ýene biraz aglasam,GOLD hasaby alýan men
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 11:52:42
+0
#Mira, ***öwreniji
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 11:53:27
+1
😕😕😕😕 meň gold hasabym gitdi indi gytyndan öwrenijä düşäýmesem
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 11:55:13
+0
#Mira, Täzeje bolmasaň begen gülim
170Hakyky dost
Durdyeva
15.06.2019 / 08:52:40
+0
#Mira, Miram goldayan aydanlarny yazanlarny doly
666
Malvina
11.06.2019 / 08:10:17
+3
Miram hazirki duzguni erbet dala forumdaky. Wip mowzuklaryn ashagynda bolumler bar ahyry. Sholara girip goraymeli taze mowzuklary okajak bolsan...

666
Malvina
11.06.2019 / 08:12:31
+3
Malvina, dan bilen gaty gaharlanypsyn ozuna. Allajan ginligni berewersin
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:19:52
+2
Malvina, gaharlanamokda açylan mowzuklar açylşyna görä dursa iň bolmanda açylan mowzuklar öňki ýaly ýokarda dursada bolýar
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:20:32
+2
Malvina, wip ü.n sps gülim 💐💐💐💐💐💐🌸🌸🌸🌸🌸🌸
666
Malvina
11.06.2019 / 10:24:27
+2
Doneyin
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 08:56:17
+2
her näme bolsa-da,"ÝÜREKDEŞ''gowydy

1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 09:14:13
+2
Guvanjovna, hemme ýerde meni öwüp teswir ýazsaña öwreniji bolarsyñ😞. Meselem men şugundyr diýsemem dogry aýdýañyz, goldaýan, hakyky diýip ýazyp dursañ
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 09:19:26
+3
tapaýýaňaý senem...wi dogry aýtýaň
622Täzeje
1998
11.06.2019 / 14:36:30
+0
Guvanjovna,
Soygulisi.ru yurekdes ýaly
940Betinden
TNT
11.06.2019 / 09:00:34
Мечтай смело!

+1

men uchina saytyn shu wagtky gornushi gowy

666
Malvina
11.06.2019 / 10:15:54
+3
TNT, mana hem shu gornushi gowy. Taze acylan mowzuklary okasyn gelseha bolumlere girip okabermeli. Okamasanam oz ishin.
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 09:18:04
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+1

Onki ertir com yaly dereje gazanmak kyn boldy yone gyzykly.

Yone menem bir gurruni goldayan. ahli mowzuklar bolumi işledilse. Taze acylan haysy ugurdan acylan tapawudy yok. Plyusam name dilap alayarysda))
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 09:20:05
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+1

Onsanam yene bir zat. Derejamizin uytgemegne nace ball gerekdigni bilip bolonok. ýa men entagem düsunemokmykam....dereje ücin alan plyus ball görnüsde hasabyña gecman diñe pullurak bolsan uytgeyamika

460Betinden
Betoglan
11.06.2019 / 11:01:52
+1
Asuda_durmush, yok beÿle däl adminiñ anketasyna gir aśakda bir mowzuk bolmaly "Täze girizilen üytgeśmeler" diyip bolmasada dostluk.ru bölüminda baśyrakda bardyr śol yerde hemme zat doly yazylan.
1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 09:33:37
+3
Başga saýtlarda bolup görmänimden soñ kän kemçiliginem bilemok bu saýtyñ. Ýöne mowzuklaryñ hemmesi görünse gowy bolardy. Onsoñam ýeketäk meñ üçin teswire, ýa-da mowzuga faýl goşup bolýan bolsa (jpg, mp4, mp3, pdf) gowy bolardy
355Hakyky dost
Elif
11.06.2019 / 09:44:58
Tell the truth and then run.

+1

Men ká mowzuklarda teswirleriñ dowamyny tapamok

719Özümiziňki
Bagtly bala
11.06.2019 / 09:49:23
+2
Elif, menem tapamok
1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 09:50:34
+3
Elif, sistema sazlamalyna girip içki görnüşde 20-ni köpelt 40 ýa-da 50 etseñem ýeterlik
339Özümiziňki
Mergen
11.06.2019 / 10:20:25
+2
Elif, mende-de şeýle şola. Asyl köp kişide şeýle ekenä..
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 10:41:48
+2
Elif, sistema sazlamalarynda sahypa sanyny 99 etsen allaname bolyara. Hemme kiside 10 sahypalyk berlipdir oydyan.
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 10:42:24
+1
Aşakda teswirimi oka
320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 10:49:00
+2
waý mende bolanogaaaaaaaa
355Hakyky dost
Elif
11.06.2019 / 17:41:16
+0
Sag boluñ dûzetdim ))
355Hakyky dost
Elif
11.06.2019 / 17:42:32
+0
Allaname etdim )) sag boluñ!
1014Özümiziňki
Au**t
11.06.2019 / 09:46:41
+2
Ertirden sonky acylan saytlan icinde gowysy su men ucina, Sol mowzuk diyilyan yerini hakykatdanam duzedilse gowy boljak, sonky acylan mowzukalary wagt yzygiderliginde gorkez grafa goysan.

1014Özümiziňki
Au**t
11.06.2019 / 09:48:17
+2
Au**t, teswirlerem iknji lista gecer yaly etmeli, yogsam sony gormek ucin sazlamalardan 99 etmeli bolyar, olam gaty uzynlay asaklygyna. Dursumyz bilen pritenziyadyr komegmiz bolmasada)
355Hakyky dost
Elif
11.06.2019 / 09:46:42
Tell the truth and then run.

+3

Dogry gozgalam mesele. Admine káÿinç yglan edÿárin, ûç aÿlygyny elinden alyp mowzuk acanlara paÿlamaly diÿen karara gol çekÿárin

187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:09:41
+1
Elif, elifjan men okajak zatlarmy tapman kösenýän hem tema açsam pulyň ýok diyip dursa gowy däldä...

su alýan pulyny azajyk adalatly etsede bolýa
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
11.06.2019 / 10:15:05
+1
Şikaýata däl. Ondada her kim çyrşapdyr.
Mowzukly mesele gowy gozgalypdyr, açylan senesine görä aşaklygyna dursa gowy.
We öz aýtjak zadym. Öň arhiwi görüp bolyady, öz pikirleriňi mowzuklaryňy. ŞoL hasypa ýok indi. Şol hem düzedilse adushi bolýa.
1083Betinden
zver1
11.06.2019 / 10:25:54
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+3

admin mena ayda yylda bir sapar tema acaymasam onam pikirde reklama edip yadayan hany onkisi yalyja etde Umumy bolumde ahli acylan mowzuklar peyda bolar yaly eda. vip etsenem pul gidip dur gidip dur acylan mowzuga -10 bal su yeri onarypsyn bolmasa biderek dereksiz mowzuklar gaty kop. +15 den sonam bas sahypa cykyan edipsin olam has gowy eger peydaly tema bolsa hokman cykar ol bash sahypa. yenede bir zat sonky dowur gaty kop dus gelyan agzalaryn arasynda taze agzalar + yada - goyup bilenoklarmys sonam bir duzetsen. yone gayrat etde acylan mowzuklar Umumy bolumde cykar yaly etsen boldy yogsa mowzuklary tapmak gaty kyn. teswir yazanda iki gezek basmaly sonam ayyrsana bir basan yazylyp gitsinde

666
Malvina
11.06.2019 / 10:28:10
+3
zver1, ot alyp duran ekeniña. Toba))
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:28:52
+2
zver1, ol + - ly belli mukdarda gowy bäsdeşlik ýöne wip ün alnýan puly azaltmaly ýa bizede adalatly mukdarda berneli...

formda umumy bölüm goýlan sagadyna görä yzygiderlikde goýulsa gowy...
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:29:45
+2
wagtynda açaýypdyrn gy temany
666
Malvina
11.06.2019 / 10:31:10
+3
Aytmasana ot aldylar
1083Betinden
zver1
11.06.2019 / 10:36:51
+2
dogurda bah
1083Betinden
zver1
11.06.2019 / 10:38:07
+2
admine dusundirip bolmaz nace jan yaksanda
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:40:16
+1
zver1, hawa ýagdaýna beletmi ýa 😌😌😌

aý formy bir düzetsin
1083Betinden
zver1
11.06.2019 / 10:58:37
+2
naceler aydylda peyda yoga.
622Täzeje
1998
11.06.2019 / 14:44:51
+1
zver1,
E bratka her mowzukdan -10 dereje alyar ola gowy dalay meniñ cykaryan mowzuklaryma seret onda sonam baha ber meniñ ûçin kyn bolyar günüñ dowamynda bir mowzuk acmaly bolyar
1083Betinden
zver1
11.06.2019 / 15:27:57
+0
dos ozina derejan tazeje eken. yone ozinem kop wagt bolupdyr sayta gosulanyna koprak teswirler yazda derejani galdyr. onsan tema acmak yenilleser temalarhynda goz ayladym yone okamadym dine atlaryna seretdim yone hijisem +10 gecmedik yhlas etsen sokul gozden yas cykar
339Özümiziňki
Mergen
11.06.2019 / 10:30:07
+1
Mowzuklar hakyndaky aýdylanlaram dogry mesele. Taze açylan mowzuk görünse gowy. Diñe wiv bolanlary, ýa dereja yeten mowzuklary görünyar. Dogry, vip edilenler ýokarda dursyn, yöne taze mowzuklaram bir gyrajykda görüner ýaly edilse gowy
50Özümiziňki
ATAKAKA ۞
11.06.2019 / 10:45:59
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+1

dizaýny erbet däl, bir şul bahalar bazar bahadan, a şeýle oňuşsa bolýar

187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 10:55:39
+0
☪ ATAKAKA ۞, dizaýna bolýa bahalar bn oňşamzokda Atakaka adaty bazar bahada dälä gara bazar bahasa bu wirtualam bolsa...
1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 10:59:00
+2
Bir tarapdan girdeji bolmasa saýtam bolmaz. Söwdalaşyp görüñ ýöne şonda-da
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 11:00:04
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+0

Umumy mowzuklar bolumi doredilse kan bir vip etmegem gerek bolmayara.

Onsonam nämucin temalarny okasynyz gelyan agzalarnyzy yzalraymayanyz. Biri birinizin temanyza ya temalarny gowy giryan agzanyzyn temalarna yazylyp goysan sistemada bildiris gelyara pylany pylan tema acdy diyip.

187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 11:17:44
+0
Asuda_durmush, anketasyna girip bilemzokda ýapyk bolansoň
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 11:24:59
+0
Elifiñki ýapyk )) wii dostluk ugradaymalldyrda
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 11:26:02
+0
Asuda_durmush, alanok doslugy ol
460Betinden
Betoglan
11.06.2019 / 11:13:13
Geçmiśi unutda, geljege seret!

+0

Menä öñräk admina dogry zatlary ÿazsam banlap goÿberdi indi menä zat ÿazmanada gorkyan.

187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 11:23:34
+1
Betoglan, meňem gold hasabym bardy gidäýipdir temadan soň

gürleseňem gorkuzýara bu nm etsedä dogryny aýtýas
56Özümiziňki
Asuda_durmush
11.06.2019 / 11:25:49
+0
Betoglan, şoñ ücin şahsyna baryp gulajygna aýdaýyñ))
596Gytyndan
Gürgençli
11.06.2019 / 11:34:50
Melikämiň gözleginde:)

+0

Esasy forum düzeldilse galan ýerleri bilen oňuşmazça dälle. Bolmasa mowzugy pikirlerde reklama edip bizar bolýaňa. Pikirler bölümem 10-12 mb, her gezek reklama etmek üçinem bir giden mb harçlamaly bolýa
109Gytyndan
Mr.Banan
11.06.2019 / 11:44:24
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+1

Men uchinem bir degishme bolumi achsanyz gowy bolardy(her kim nalanson menem bosh otyrmayyn)

320Özümiziňki
Guvanjovna
11.06.2019 / 11:49:17
+0
Mr.Banan, Dogurdanam,"Banan"akgaň ýazýan degişmeleri örän gyzykly...men şu saýda girmegime sebäp bolan 5-likdäki agzalaryň biri
666
Malvina
11.06.2019 / 11:56:59
+0
Mr.Banan, spes bolum
1603Öwreniji
Foton
11.06.2019 / 11:58:38
Bu-da geçer

+0

Dogryny aytsan banlaya zat diyipdirleray yokarda, bolyarmykanay beytsenem... Demokratik saytda otyrysa biz, bah...
125Täzeje
Oрел
11.06.2019 / 13:39:23
+0
Siz plýus goýup bilmeýärsiňiz!!!
Sizde beýle mümkinçilik ýok.

187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 13:44:13
+0
Oрел, howwa şol ýazgy bar mendede
125Täzeje
Oрел
11.06.2019 / 13:46:34
+0
gora bu bolyan zatlary internede girmek ucin tole sayt ucin yene tole biznesklas bolupdyra asyl barisi bizina zatdanam habarymyz yok ekeni ;D
187Gytyndan
#Mira
11.06.2019 / 13:49:17
+0
Oрел, hawa haçandan bäri girmän bir hepde bäri içinde gymyldan ugryň pul,formda mowzuk görkezmek un töle açan temana töle ol bize tölemän biz töleýäsä saýta girýänmiz üçin
125Täzeje
Oрел
11.06.2019 / 13:51:50
+0
beyle etmek bilen gazanc etjek bolyarmyka ya sayty yoretmek ucin edyarmika
1848Täzeje
Exclusive_77
11.06.2019 / 20:02:46
+1
Aydyanlarynda jan bar yone tema acylanson like goymayan adam kan dogry tesvire cakli yone tema caklendirilmedik okayan 200-300 like bolsa 30a yetenok okap bolanson basaymala kyn dala
109Gytyndan
Mr.Banan
11.06.2019 / 20:13:49
+0
Shuny gaty dogry belledin plyus minus goymaly yaltanman okap bolanson oz pikirine gora,garaz nache adama yarapdyr nachesine yaramandyr bildirer yaly

Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net