Tazeje degishmeler - Halanlaryma goş
Teswirleri:
206Gytyndan
ahrί 🌸
10.06.2019 / 12:02:28
Bir kişä ÿylgyrmak hem sadakadyr.😊

+2

Men myhmanchylyga baramda her gezek gapyny ayagym bilen depip kakyan,goy elimde sowgat bardyr oydup pikir etsinler diyyan...
666
Malvina
10.06.2019 / 12:14:30
+5
Dayzañ logikasyna hayran galdymda
666
Malvina
10.06.2019 / 12:15:25
+4
Gulkunc eken. Dowamly bolsun!

109Gytyndan
Mr.Banan
10.06.2019 / 12:20:31
+2
Malvina, vip uchin minnetdar
109Gytyndan
Mr.Banan
10.06.2019 / 12:20:34
+2
Malvina, vip uchin minnetdar
666
Malvina
10.06.2019 / 12:24:00
+4
Ozunizem sag bolun. Dowamly bolsun!
109Gytyndan
Mr.Banan
10.06.2019 / 12:27:39
+2
Malvina, iki gezek yazaypdyrnay vip bolarlygy bar eken mowzugymyn )
666
Malvina
10.06.2019 / 12:32:39
+3
Begeneninize begendim. Vipde begenyan bolsanyz onun ishi hayyrla. Yene acyn mowzuk. Vipiniz menden
1603Öwreniji
Foton
10.06.2019 / 12:15:25
Bu-da geçer

+2

- Mr.Banan sen online dal wagtyn sen hakynda erbet sozler aydyalar
- men online dal wagtym onarsalar ola erbet soz eken ursunlar chatda... 2018nji yylda Gollandiya arakhorluga garshy achyk hereket edip,aragy goydurmak uchin yorite saglygy gorayysh ministrin gorkezmesi boyuncha yurda 45 mun tonna marihuana bolup berdiler... )))))))))))))))

666
Malvina
10.06.2019 / 12:17:53
+4
Foton, Arakhorlyk has gowy bolaymasa ol tapylan anti arakhorlukdan))
1603Öwreniji
Foton
10.06.2019 / 12:35:07
+1
Hakykylay, yone okanda gulkun tutya-da. :-)
666
Malvina
10.06.2019 / 12:36:00
+3
Foton, hawa
56Özümiziňki
Asuda_durmush
10.06.2019 / 12:23:51
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+1

Bir goñsymyñ kakamdan owlak karz alyp. Soñam sürä teke gerek bolanda kakama satyşy ýadyma düşdäý

666
Malvina
10.06.2019 / 12:36:57
+3
Asuda_durmush, her zat bar. Tapyangy senem bir zatlar
56Özümiziňki
Asuda_durmush
10.06.2019 / 12:48:08
+0
karz alyp pulyny berman yördüda. Kakama şol owlak ýetişensoñ puluna satdy. Kakam name goñşy arada aýyplaşyp durmansoñ. Bizede hezil gülki boldy.
1913Täzeje
Perwaz96
10.06.2019 / 12:53:32
+0
Asuda_durmush, gowy eken mena haladym ustunlik
320Özümiziňki
Guvanjovna
10.06.2019 / 12:31:20
+2
@Banan akga şeýdip kawagtjyk "Gaýynly"temalardan daşlaşyp duruň!

666
Malvina
10.06.2019 / 12:37:49
+3
Guvanjovna, awtoryn adyny tutan bolshunam ayratynja degishme boldy gülüm
320Özümiziňki
Guvanjovna
10.06.2019 / 12:56:49
+1
Siz plýus goýup bilmeýärsiňiz!!!
Sizde beýle mümkinçilik ýok.
halamok-da şu ýazgyny
666
Malvina
10.06.2019 / 12:58:30
+2
Guvanjovna, men goyup bererin oña derek
320Özümiziňki
Guvanjovna
10.06.2019 / 13:22:22
+1
minnetdar,jan
1088Özümiziňki
Hossar
10.06.2019 / 12:46:18
Ýaňyzlyk Asudalykdyr!

+0

Ahyrkysy yarady
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 12:57:13
+0
Bir ogry sadaka berjek bolyar we ayalyna tabshyrya:
- kumush chemcheleri goymagyn
- name ogrydan ogurlamak halal ederler oydyanmi?
- yok,tanarlar oydyan oz zatlaryny...

iň gülkünçi şulay.))
Hatda syýasy äheňem bar. (Öz gazanjyňdan gorkmak)
596Gytyndan
Gürgençli
10.06.2019 / 21:20:17
Melikämiň gözleginde:)

+0

622Täzeje
1998
11.06.2019 / 00:42:55
+0
Minnetdar hemmämiziñ sagbolun
680Öwreniji
Mekirje
11.06.2019 / 01:21:27
Не родись красиво-родись счастливо

+0

minnetdar gaty gowy eken
50Özümiziňki
ATAKAKA ۞
11.06.2019 / 15:39:01
Ýa Rebbim, meniň Senden isledigimi berme, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+0

berekella
373Hakyky dost
SerVi
11.06.2019 / 15:55:11
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+0

Super hahahaiiiiiii
Heheheeee
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net