DYKGAT!!! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
109Gytyndan
Mr.Banan
10.06.2019 / 04:54:52
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+2

Men @soho agzadym.

1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 14:29:41
+1
Mr.Banan,
940Betinden
TNT
10.06.2019 / 07:41:06
Мечтай смело!

+1

Dogrysy sholara menem goresim gelyar barde

596Gytyndan
Gürgençli
10.06.2019 / 08:17:40
+1
TNT, Managerem arada saýta bir girip soň ýenede girmän goýdy öýdýän, ýa sen gabat gelýäňmi?
56Özümiziňki
Asuda_durmush
10.06.2019 / 11:13:43
+2
Gel diyeynmi. Ishi kop oydyan bu gunler
223Täzeje
Lachyn
10.06.2019 / 08:21:41
+1
Mena sho lachyn
182Gerekli
Gumlygelin
10.06.2019 / 09:08:06
+2
Men ertir.comda öz adyma nik açyp bilmedim.Ýoldaşym açyp özi-de gyzykmaýady saýta kän.Oñ @Keýmirköraga,@KeýmirköragaAtakaka diýip nikleri bardy.Şol niklerden girip odur-budur ýazan bolýadym.Beý diýsem indem gelin bolup aldaýamyka öýdäýmäñ.Ol niklerden girmegime meñ baran döwrüm ertir.comda reg.ýapyklygy günäkär.

296Gytyndan
Chary
10.06.2019 / 14:26:55
+3
Gumlygelin, Aý,açyk wagty barsagam birbada saýda düşünmän kynçylyk boldy,soň öwrenşip gitdik
182Gerekli
Gumlygelin
10.06.2019 / 09:11:25
+4
Ol nik bilen @Erkinçi,@Ýaşulymugallym ýaly agaly @Murgap,@Aly Ilamanow ýaly inili bolupdym.Bulardan diñe @Ýaşuly mugallym agamy tapmadym soñra...
182Gerekli
Gumlygelin
10.06.2019 / 09:14:02
+3
Ol ýerde @Friendship agzañ goşgularnyñ hem birinji okyjysydym...
355Hakyky dost
Elif
10.06.2019 / 09:15:46
Tell the truth and then run.

+4

Ertir.com diÿenlerinde...agyzlaryndan mûñ ertir.com gaçÿar welin, gyzykly bolan bolmaly. Men yokdum

206Gytyndan
ahrί 🌸
10.06.2019 / 11:12:50
+2
Elif, menem
596Gytyndan
Gürgençli
10.06.2019 / 11:45:47
+2
Elif, howwa örän gyzyklydy. Indi Türkmenistanda olar ýaly gyzykly saýt bolarmy, bolmazmy bilmedim.
771Özümiziňki
Awara
12.06.2019 / 13:09:04
+1
Ertir.com dünýäniň köp ýurtlarynda işleýärdi. Dünýädäki ähli türkmen dilinde gepleýän adamlar agza bolup ýada myhman bolup girmäge mümkinçiligi bardy. Onuň serweri Çermaniýada ýerleşýärdi öýdýän, ýalňyşmasam. Saýtyň işleýän döwürleri kartasyny görüpdim dünýäniň haýsy ýurtlarynda işleýänliginiň, ýaýrawy gaty uly eken.Hut şonuň üçinem meşhurlyga eýe bolan bolmaly. Ýöne gynansakda TM -de ýapyldy. Arada birinden Ertir com häzirem Hytaýda işleýär eken diýenini eşitdim.
56Özümiziňki
Asuda_durmush
10.06.2019 / 11:43:01
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+3

Men ilki nikim Körpeçedi soñ hemmeler körpece düşek diyip üstümden gülensoñlar adminlere ýalbaryp nikimi @men_KÖRPEJE nike düzetdirdim.

Ömrümde ýatdan cykmajak wirtual wakalary bilen real durmuşymyzyñ bir bölegne öwrülipdi ertir.com. Kän bir tanalýan agza däldim. OrazM, Manager, @garayylan,@begli666, @Has türkmen, @adyl hukukcy, @ puh şu agzalar bilen gowy dostdum (başgada dostlam bar yone nik ady dalde real ady yatda galypdyr) .@Miss happy. @adalatlyhanym. @gul...@gul @Nowcha @Enka,@ gulbahara diyen joralam bardy.

Başgada yzarlaýan agzalarym bardy. @Atakaka, @Jeksparro. @ Barsafan(hazirki @Gürgencli ) @azat_33-ashyk.,@kab. @janpena, @Gumlygelin agzalar. @Frendship

Kä biri bilen sonky sýtlarda tanyşdym.

Häzirki saýtlara girmesini azaldan kä bir agzalaryñ şu saýtlara gelmesini ýürekden isleýän.

Sen gidensoñ agzalañ ýer bagrtlap aglady
agzalaryñ her haýsysy oýan buýan dagady
ýürek seni küýseýär saryja ertir.comymyz

771Özümiziňki
Awara
12.06.2019 / 04:01:56
+1
Asuda_durmush, meniňem adamy agzap geçipsiň minnetdar. Maňada özümi tanamaga wagt ýetdi öýdýän, men bu saýta Awara bolup girmrgime sebäp bolan zat, men dogudanam şu saýta azaşyp düşdüm. Ikinjisi tanamadyk sylamaz diýişleri ýaly özüňi, ýaşyňy bildirmeseň özüň hakynda hakykaty bilmek aňsat bolýar. Men Ertir coma Azat_33_ashyk ady bilen girýärdim, ol diýen tanalmasamam, ýatlaýan bar eken, guwanýan.
771Özümiziňki
Awara
12.06.2019 / 06:22:49
+2
Asuda_durmush, bagyşlaň, ýokardaky teswirimde ýalňyş bary gidipdir, gije aeroporttda myhman garşy aljak bolup durkam, ukyň arasynda ýazypdym.
56Özümiziňki
Asuda_durmush
12.06.2019 / 06:47:19
+2
Siz dogrudanam Azat agamy . Onda azaşyp düşmänsiñiz agam tüýs bilip gelipsiñiz
1679Gytyndan
spagetti
10.06.2019 / 11:54:03
+3
Menä ýokdum

373Hakyky dost
SerVi
11.06.2019 / 00:53:11
+2
spagetti,
Hay berekella lezginka oynap durmay ol
bir sen yok ekeninda onda ol sayta girmeli ekeninda nirde gezip yordin kompozitor
Menem yokdum ertir.com diyip esidyadim
wah yone icne girip gormandirin
girip goraysem boljak ekeni ay borda
1679Gytyndan
spagetti
11.06.2019 / 00:55:46
+2
Girip gördüm ýapyk eken😕
214Özümiziňki
pamyk
10.06.2019 / 12:00:09
+1
Men ertire agza bolmandym yöne dasyndan kop gyzykly mowzuklaryny okardym yenede degsip teswir goyuslaryny bir birinden kem galmajak bolusup gidiskerini yadmda gaty gyzykly saytdy.Yone agza bilup bilmedimdä yone dasyndan okasamam gaty gyzyklydy

858Özümiziňki
yurejigim
14.06.2019 / 17:32:57
+1
pamyk, hawa menem myhmandym
109Gytyndan
Mr.Banan
10.06.2019 / 12:14:02
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+2

Gaty gyzykly jedeller gidyadi ertirde
56Özümiziňki
Asuda_durmush
10.06.2019 / 12:16:22
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+1

Wii yene-de nejis görýän agzalarymam ýadymda @morission,@tagtabit, @degishgen oglan,@oliver,@Mergen moder

Yenede bu saýtlara getirjek bolup jan edýan dostlarymam aytmandyrna imperator1 bilen @kerwenli agam.
@kebelejik-s, @bürgut diyibem tanymal shahyrlarmyz bardy. Olaram yitdi.

596Gytyndan
Gürgençli
10.06.2019 / 13:40:47
+1
Asuda_durmush, Oliwer erbet oglan dälda
10Özümiziňki
Jen...
10.06.2019 / 12:18:08
Owadan (ýerlikli) gürleýän adam hiç kimden erbet söz eşitmez..!

+1

menem agzasydym ertir.com-yñ @jennettka diyip giryadim
kãn bir tanalyan agzardana daldim
@yandak diyip agza bardy...))
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 13:52:59
+2
Ertir.Com

Wagtynda Grand saýtlaryň biridi. Eger şu günlere çenli işini dowam edip gelen bolanlygynda Türkmeniň instagramy, Türkmeniň odnoklassigine öwrülerdi.
Özüm şaýat, gündiziň günortany 45-50 adam online oturýady. Gije 100 den geçýär, iň köp online duşan wagtym 180 den ýokary 200e golay adam bolupdy. Saýtyň agza sany 10.000 den geçýän hem bolsa köpüsi dwaynoy, traynoy nikler. Diňe Nowça özünde 22-23 nik bardygyny boyun alypdy.
Emma muňa garamazdan, aňrybaşy intilegent, IO sy ýokary agzalar oturýady. Islendik meseläňi çöp döwen ýaly edýärdiler.

Saýt hakda ýazsaň ýazyp otyrybermeli. Emma Mowzukda ertir.com nähili saytlygy hakynda däl-de, druzýalaň hakynda aytmalydygy ýazylypdyr.

1 ýyldan gowrak myhman bolup girdim. Ondan soň agza bolanymdanam göni Dark_Wolf nikde özümi tanadyp başladym, tä şu güne çenli hem şu nige wepaly. Dark_Night diyip 2 nji nikim hem bardy, muny diňe DarkWolf nik korzina giden wagty ulanýadym. Dogrusy gaty kän banlanýadym. Esasy sebäbem gyzlar bn oňuşamokdym. Meni görse eli gijeýänem moder @Mergen, -di.
Iň aktiw wagtlam öz realny prikulçenýalamy ýazýadym. Okyjysy hem kändi. Ondan daşary futbol ýaryş gurnalýardy, Şäherde geçirilensoň şolaryň birinem sypdyramokdym.
Diyjek bolyanym gaty köp agzany tanaýadym, hemmesi bolmasada köp agzalar meni hem tanaýardy. Hatda, köçede, awtobusda zatlarda sayta girip duranymy görseler, - dos senem giryäňmi bu sayta, haysy agza?. Men plany, sen haysy agza, aý menem plany diýip, gaýybana tanyş bolanlamam bar. Şolar ýaly gerimi giňdi saýtyň.

Ýeke ýeke agzalary atlandyryp oturjak däl. Hersi bn özboluşlyjy ýatlama galdy.
Köp zat öwrendim, köp zada ýetik boldum şol sayt bilen.
Ýöne bir adamy aýtmaly bolsa, häzir häzirem diňe @mad, agza bn hawarlaşýas käwagt.
Galanynam bolşuna görä bärde ýene siz bn dowam edip ýörüs.!
Ýöne, ýene şol agzalar gelse, köpelse gowy boljagyna şübhe ýok, emma bärdäkiler hem täze wertualny doslarda!..

312Täzeje
Sheker
10.06.2019 / 14:35:58
+1
Dark_Wolf, siz"Mahri Gerkules" atly tema acypdynyzmy? Ozunizem hol "Annadurdyny" terjime eden oglanlaryn biridiniz oydyan.
109Gytyndan
Mr.Banan
10.06.2019 / 15:14:00
+1
Annadurdyny anewli biri terjime edipdimika diyyan oza
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 15:25:06
+1
Hawa mowzuk açan men.
312Täzeje
Sheker
10.06.2019 / 15:48:05
+1
Dark_Wolf, onda sho temanyzy shu yerdede acayyn zahmet gormeseniz!!Dowrunde mana-ra uytgeshik gowy tasir edipdi.Menem sho wagt durmusha cykmadyk gyzdym.Bu yerdede yashajyk gyzlar kop.
Gorelde alarlyk gyzyn obrazyny gordum men onda.
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 16:15:42
+1
Meni bagyşlarsyňyzda, sizem hem şu babatda mundan öňküler ýaly jogapsyz goymaly bolyan..
Sebäbi, wakany gören ýeriňde, ýa ýadyňa anyk düşen ýerinde ýazga gowy geçirilyän ekeni, şo wagtlary şol mowzugy çynym bn ýazasym gelýädi, şonuň üçin göwnümdäki ýaly ýazyldy, we göwünlerede ýazyldy.
Diyjek bolyanym, ýadym bn ýazylan mowzukdy. Ne zametgada saklanypdyr ne başga bir ýerde. Ondan soňra näçe tel çalşyldy.
Şol mowzugyň täsir galdyran adamlaryň şumada çenli näçesi edil siz ýaly haýyş edipdi täzeden ýazylmagyny. Hemmesinede şol jogaby bermäne mejbur bolyan, ýazgy saklanmansoň.
Bumat edil ýene ýazaýamdada ol çeperçiligi berip bilmerin öydyän. Ýöne siz ýaly okyjylaryň ýadynda galanyma buysanýan!..
Sayt ýapylansoň, mowzuklarymy özüme dikläp almak üçin moder @Oliwer, agzadan kän haýyş edipdim. Emma başarmady öýdýän. Şonluk bilenem şol durşuna galdy.
1010Täzeje
Ferrari
10.06.2019 / 22:52:53
+1
Dark_Wolf, mail/index.php?act=load&id=1061099
Jemi 187 agza online - diyen görkezijili yerini skrenlãpdim, (yokardaky linkde;)
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 23:04:11
+1
Mbäh açmaday
296Gytyndan
Chary
10.06.2019 / 14:20:32
Düşün,dünýe maly dünýede galar...

+0

Erkinci—beýle diýip türkmençe söz ýok diýip kä agza iş bolýardy.

771Özümiziňki
Awara
11.06.2019 / 21:08:07
+2
Chary, dost minus ýalňyş gitdi, bagyşla.
622Täzeje
1998
10.06.2019 / 14:48:34
+1
Bah gaty gyzykly ekena
187Gytyndan
#Mira
10.06.2019 / 16:01:01
Gaplaň bir gezek ýüziňe arlar,güjik müň gezek arkaňdan hawlar...

+1

tema açsaň 500 söz bolmalydygna bilip galdym ☺ agza boljak bolup ýaram sagat kot ýazyp soňdan kody ýadymdan çykaryp girip bilmändim myhman bolup okadym gyzykly gowy temalary gowy çekeleşmeler bolýady...2012 ýylda agza bolup soň girp bilman myhman boldum ☺
ýadymda galan bir çekeleşmeli mowzugyň täsiri henizem bar iki gyz mysal getirilip maşgalasynyň gurnan aýagna düşän mümkinçilikli bir gyz bn orta gürp gyzyň mysal getirleni...umumana gowy zatlar bardy okamaga üýtgeşik pikirler düşinjeler bu mahal beýle zatlar ýok az bar bolsa da...
316Täzeje
Bezzza
10.06.2019 / 16:23:44
+1
Men ertirdede nikim bezzza-dy, realda gorenlem, perwana perwazy, uniq, akylly robot, turkmensoft, neymarjr, grizzly, lektor, spam, seyledirlay, bernina genje, biçem, Mergen we beylekiler, sanasan sanabermeli. Realda shu wagt gatnasyanlamam bar ertir.comdan. Kabirini arasynda yolda yzda goryan.

1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 16:27:43
+1
Bezzza, şäherli bolsaň futbola geleňokdyňmy sen?
316Täzeje
Bezzza
10.06.2019 / 16:29:07
+1
Futbola baryp bilemokdym , elbetde bir sebapler bolandyrda shol wagtlar, yone futbolda dusulen surat shu wagtam bar mende
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
10.06.2019 / 16:31:00
+1
Mendede kompda 2-3 sanagy bolmaly. Ýöne has soňkularda meňki. Köpetdag stadionda düşülen bar bolsa, şonda köp agzalar bolmaly. Şahsa ugradyp biljekmi
316Täzeje
Bezzza
10.06.2019 / 16:33:05
+1
Kompdada mende kompam yanymda dal. Agzalar kandi shonda eger hemmesi agza bolsa, ugradarn, tele gechirip
271Betinden
Pegas
10.06.2019 / 16:50:30
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+1

Ertirçileriň ýörite duşuşyklaryny gurnardyk. Agzalaň köpüsi bilen şol duşuşyklarda real görüpdim. Ýadymda galanlary:
@agajanh (admin)
@Nitrogen (moder)
@Broker (moder)
@Mergen (moder)
@Batyr (moder)
@Oliver (moder)
@Unique MiRacLe
@eastern
@david_beckham
@Big_Blast
@Bürgüt
@Puh
@Has Türkmen
@akylym90
@yurejigim
@Shahrukh Khan
@Türkmentug
@shermisar
@tmpoet
@Älemzar
@Yazlale
@стивжи
@Ashyrhan
@Tulpanchik
@eshreptyllagulnazik
@Serwi
@Awtor
@yuska_tm
@dionis
@nostradamus_
@afrodita
@Mahri
@Marina14
@madeyra
@Prinsessa.
@Chopan
@Yegen
@Jana93-93
@Melek Myradowa
@beyazmelek
@Merwe
@Mahirlije.95
@birhili
@BomBimBom
@dewalt
@kapriznaya
@Yartygulak
@fanacmilan
@Ata
@fordmix99
@Guljemalhan
@Urgenchli
@garabekewul.93
@Survivorrr
@Suvari
@Adylhan
@kab
@allanurchary...

Bular diňe ýadyma düşenleri.

271Betinden
Pegas
10.06.2019 / 16:52:25
+0
@Paradise
@Diyar
@gelmishek
460Betinden
Betoglan
10.06.2019 / 18:09:38
+1
Pegas, dost mowzuguñ üçin minnetdar!Edil ertir.com giren ÿaly boldum śu mowzugy okap ertir.com-y küÿsäp gitdim.Meniñ ertir.com-a girÿän wagtlam śu wagtky ÿaly ÿadyma düśÿär.8-9-njy syndym ÿöne agza bolup bilmedim((Agza boljak bolup köp urundum bular ÿaly ol saytyñ registrasiyasy hem añsat däl.Nädip agza bolmak barada mowzuklary hem okap girip bilmedim.Diñe daśyndan synlaÿardym.Śondada sayt diÿseñ gyzyklydy.Indi ertir.com-daky ÿaly agzalar ÿok diyen yaly.Bir-birine basdaś köpdi.Günde ÿaryśyp medal gazanardylar.Śol agzalardan iñ öñde Manager soñam Nowçady.Nowçanyñ hemme mowzuklaryny ÿaltanman okaÿardym.Diÿseñ gyzykly bolan waka goÿÿardy.Okap doÿup bolanokdy.Nowça diÿseñ öñdebaryjydy.Oña bagyślap ÿalñyśmasam @arrawasyok agza gośgy düzüpdi.
Nowça 2 barmagyny rezetka sokup togy öldürdi.
Zombiler gije oduñ baśynda gorkan mahalynda Nowçanyñ bolan wakalaryny gürrüñ bererdiler.
Śu setirjigi ÿadymda galdy.Nowçanyñ mowzuklaryna taÿ ÿokdy.Ÿalñyśmasam meśhurlarda Friendship senem bolmaly 5-mi 6-njy ÿerde Nowcha 2-njidi Managerden soñ.
Puh diyen alyp baryjy bardy.Onuñ mowzuklary durśuna aÿdymçylar bilen geçirilen söhbetdeślikde dolydy.Bir mowzugynda Marony hem ertire agza edip bir-iki günlik özi bilen göni söhbetdeślik gurnapdy.Yalñyśmasam agzalar bilen duśuśykly mowzugy Nowça açypdy.Menem okapdym.Diÿseñ okamana zat köpdi.Okap gutarar ÿaly däldi.Uzak gun saytdan gijesi bn çykman mowzuk okap geçyardim.Baśgada yadymda galan yene bir mowzuk @Golden_Rose agzanyñ sayt bn hošlašyk mowzugy yadymdan çykanok ol wagt gaty aktiwlik yokarydy her teswire 9-30 aralygynda plyus goyulardy.@Nina,@Shapak_A,Akylym90,Batyr,Oliver bashgada köp agzalaryñ mowzuklary mende täsir galdyrypdy.Ÿöne iñ gowy göryän agzam lukman gyz @Nowça-dy.
558Gytyndan
Золушка
10.06.2019 / 18:48:20
+1
Meni yatdan chykardyñ Pegas @стивжин бвр еринде менем бар биле гидипдик
271Betinden
Pegas
10.06.2019 / 18:49:32
+0
Золушка, sen haýsy agzadyň?
274Öwreniji
Sabryna
10.06.2019 / 20:41:28
+1
Menema köp dushushuklaryna gatnashypdym
1910Täzeje
Forum99
10.06.2019 / 23:44:37
+1
Su saytdyn admini nowçamy?
1865Täzeje
Лунный цветок
12.06.2019 / 06:37:52
+2
Siziň aýtýanňyz şumy, nowçaň öz blogynda bar Kontaktda

Nowça iki awçyny bir towşan bilen öldürip bilýär.

Nowça iki barmagyny rozetka dykyp, togy öldürdi.

Nowça partlaýjy granady atyp 50 adamy öldürdi. Ondan soň granat partlady.

Putin ýene azajyk gaýrat etse, abraýy boýunça Nowçadan geçip biler.

Bir wagtlar Nowça atyň äňiniň aşagyna ýokarlykgan urupdyr. Şondan soň ol atlara žiraf diýipdirler.

Eger-de Nowça oglan bolsady, ol 27 ýaşaýança woýenkomat ondan gaçardy.

Nowça ertir.com-a agza bolup, Agajanh-yň özini banlady.

Nowça şeýlebir betinden boldy welin, indi zombiler, ruhlar we ýene arwahlar gije ot ýakyp, bir-birini gorkuzmak üçin Nowça hakda bolan wakalary aýdyp berýärler.

Nowça janpena (охрана) gerekdäl, janpenalaň özüne Nowça gerek.

Haýsy agza ertirde ýaryş gurnamak kellesine gelse, ol ýaryş hakda entäk agzalara aýtman Nowça "Sen ýaryşda ýeňdiň, baýragyňy al" diýip şahsy hat ýazýar.

Mobil telefony ilkinji gezek oýlap tapanlarynda, onda eýýäm Nowçadan 2 sany propuşenny zwonok bar eken.

Nowça şeýlebir bet, ol ýöremek islese, ýöremek isleýän tarapyna seretse boldy, planetanyň özi Nowçaň barmaly ýerine görä aýagynyň aşagynda aýlanyp başlaýar.

Nowça ertir.com-da hat peçat edende, sözdäki harp ýalňyşlaryna üns bermeýär. Eger-de ýazan sözleri "türkmen sözlügine" deň gelmeýän bolsa, ylymlar akademýasynda türkmen dili alymlar sözlükdäki şol sözi Nowçaň ýazyşyna görä düzetýän ekenler.

Kalendarda 31-nji martdan soň 2-nji aprel geler. Hiç kim Nowçany aldap bilmez.

Nowça çaga wagty monopoliýa oýnuny kän oýnaýar eken. Munuň täsiri erti.çom-a bildirip ugrady.
nowça lampa çalşanda otagy pyrlaýa, lampany däl.

nowça şeýlebir gaty ylgaýa welin dünýäň daşyndan aýlanyp öz yzyndan ýetip biler.

apple kompaniýaň almasyny nowça dişläpdir.

kä bir göz bagçylar suwda ýöräp biler. nowça bolsa ýerde ýüzüp biler.

nowça diňe gardan däl, ýagyşdanam adam ýasap biler.

nowça sagat dakynmaz, wagt nowça görä hereket eder.


Soňky döwür Nowça hakda kän ýazýaňyz, men şol gyzy şahsy tanamasam sylagym gaty uly. Degişgen we hiç zady göwnüne alanok. Nädip ýaryşda ýeňdi diýip otyrmaň, başarsaňyz sizem Nowça ýaly ýeňiş gazanyň.

Sylag saňa Nowça!

Awtory: Garagujuk
1865Täzeje
Лунный цветок
12.06.2019 / 06:37:53
+1
Siziň aýtýanňyz şumy, nowçaň öz blogynda bar Kontaktda

Nowça iki awçyny bir towşan bilen öldürip bilýär.

Nowça iki barmagyny rozetka dykyp, togy öldürdi.

Nowça partlaýjy granady atyp 50 adamy öldürdi. Ondan soň granat partlady.

Putin ýene azajyk gaýrat etse, abraýy boýunça Nowçadan geçip biler.

Bir wagtlar Nowça atyň äňiniň aşagyna ýokarlykgan urupdyr. Şondan soň ol atlara žiraf diýipdirler.

Eger-de Nowça oglan bolsady, ol 27 ýaşaýança woýenkomat ondan gaçardy.

Nowça ertir.com-a agza bolup, Agajanh-yň özini banlady.

Nowça şeýlebir betinden boldy welin, indi zombiler, ruhlar we ýene arwahlar gije ot ýakyp, bir-birini gorkuzmak üçin Nowça hakda bolan wakalary aýdyp berýärler.

Nowça janpena (охрана) gerekdäl, janpenalaň özüne Nowça gerek.

Haýsy agza ertirde ýaryş gurnamak kellesine gelse, ol ýaryş hakda entäk agzalara aýtman Nowça "Sen ýaryşda ýeňdiň, baýragyňy al" diýip şahsy hat ýazýar.

Mobil telefony ilkinji gezek oýlap tapanlarynda, onda eýýäm Nowçadan 2 sany propuşenny zwonok bar eken.

Nowça şeýlebir bet, ol ýöremek islese, ýöremek isleýän tarapyna seretse boldy, planetanyň özi Nowçaň barmaly ýerine görä aýagynyň aşagynda aýlanyp başlaýar.

Nowça ertir.com-da hat peçat edende, sözdäki harp ýalňyşlaryna üns bermeýär. Eger-de ýazan sözleri "türkmen sözlügine" deň gelmeýän bolsa, ylymlar akademýasynda türkmen dili alymlar sözlükdäki şol sözi Nowçaň ýazyşyna görä düzetýän ekenler.

Kalendarda 31-nji martdan soň 2-nji aprel geler. Hiç kim Nowçany aldap bilmez.

Nowça çaga wagty monopoliýa oýnuny kän oýnaýar eken. Munuň täsiri erti.çom-a bildirip ugrady.
nowça lampa çalşanda otagy pyrlaýa, lampany däl.

nowça şeýlebir gaty ylgaýa welin dünýäň daşyndan aýlanyp öz yzyndan ýetip biler.

apple kompaniýaň almasyny nowça dişläpdir.

kä bir göz bagçylar suwda ýöräp biler. nowça bolsa ýerde ýüzüp biler.

nowça diňe gardan däl, ýagyşdanam adam ýasap biler.

nowça sagat dakynmaz, wagt nowça görä hereket eder.


Soňky döwür Nowça hakda kän ýazýaňyz, men şol gyzy şahsy tanamasam sylagym gaty uly. Degişgen we hiç zady göwnüne alanok. Nädip ýaryşda ýeňdi diýip otyrmaň, başarsaňyz sizem Nowça ýaly ýeňiş gazanyň.

Sylag saňa Nowça!

Awtory: Garagujuk
519Täzeje
McM
13.06.2019 / 11:35:07
+1
Bah, men dagy ýadyña-da düşmândirin
1679Gytyndan
spagetti
13.06.2019 / 11:48:09
+1
Ertir.com-daky McM bolýan bolsañyz barde bir agza gaty kan yatlayardy
271Betinden
Pegas
10.06.2019 / 16:55:33
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+0

Durmuş toýlaryna gatnaşan agzalarym:

@birhili
@akylym90 (bu gyz @Bagshy agza bilen toý etdi)
@madeyra
@yuska_tm

460Betinden
Betoglan
10.06.2019 / 18:14:52
+2
Pegas, ertir.com-yñ agzalary diÿseñ agzybirdi.Biri bir zat diÿse bary goldaÿardy.Ÿöne näme üçindir śonuñ ÿaly hazyna saytyñ ÿapylanyna haÿran galyan.
828Gold
Anonimka
10.06.2019 / 18:33:04
+1
Pegas, bagshy agza bilen toy eden @Nina agza
271Betinden
Pegas
10.06.2019 / 18:35:53
+0
Anonimka, @Nina oň soňky nigi. Asyl nigi @akylym90.
828Gold
Anonimka
10.06.2019 / 18:39:31
+1
Ondada Nina diysen gowy tanarlar
271Betinden
Pegas
10.06.2019 / 18:42:27
+0
Anonimka, könelere öňki nigi tanyş)
558Gytyndan
Золушка
10.06.2019 / 18:52:30
+1
Nina bn bagshyny tanayan hazirlerem gatnashyan..
1404Täzeje
altynyigit [57s]
10.06.2019 / 21:22:27
+1
Pegas, nesip bolsa basym yakynda ertir.ru sayty hem acyljakmysh entek duzulishde oydyan
291Täzeje
Парекмахер
11.06.2019 / 00:34:18
+1
1865Täzeje
Лунный цветок
12.06.2019 / 06:25:11
+1
Ninaň naçe çagasy bar, tanaýan bolsaňyz salam aýdyň, Lb mugallym gyz diý tanar
858Özümiziňki
yurejigim
14.06.2019 / 17:45:19
+1
Pegas, student2710 agzany tanayanyňyz barmy?

Soňky teswirler
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
Terjimäni kim etdikä? Birhili gödek terjime edilipdir, sözlemleri hem owadanlap bilmändir. Ÿa sho videonyñ özüni görüp ÿazdymyka?... dowamy
Gürrüňdeşlik | Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin
Lunluchi (Bu gün, 01:44:35)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net