Mynasyplylyk.. - Halanlaryma goş
Teswirleri:
558Gytyndan
Золушка
07.06.2019 / 07:05:46
Терпения ключ от рая

+0

Nirden tapdyn muny... gowy yazylypdyr..yaman adam hich yagshy bolup bilmeyar..ölup gidenden soñam ol benda arkayyn yashayshy goymandyr..sag bol haylashanyña..☝👍

1782Özümiziňki
Dark_Wolf
07.06.2019 / 07:16:29
+1
Золушка, tapylanok, ýazyldy..
558Gytyndan
Золушка
07.06.2019 / 07:19:47
+1
Nirden tapyp okap yazdyñ..yada ozuñden gelen ylham oylanmalarymy?
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
07.06.2019 / 09:49:54
+0
Hawa
1793
Bibi
07.06.2019 / 08:19:07
+1
Dogry,näme ekseñ şony orarsyñ.Durmuşa owadan baksañ,durmuşam saña owadan sereder.Kynçylygy duýdurmaz...
772Täzeje
Sahragul
07.06.2019 / 10:12:10
+1
Bir adam diñe gowy ýada diñe erwet bolmaýa. Her kimdede erwet we gowy gylyk häsiýetler bar. Ýöne käbir kişi erwet häsiýetlerini gizlejegem bolanok. Şonuñ üçin adamsy ýa aýaly erwet bolup görünýä.

1679Gytyndan
spagetti
07.06.2019 / 11:22:19
+0
Sahragul, adamyñ özüne bagly gowy bolmagam, erbet bolmagam. Akylly adam kämilleşer we gowy adam bolmak üçin göreşer
206Gytyndan
ahrί 🌸
07.06.2019 / 10:16:42
Bir kişä ÿylgyrmak hem sadakadyr.😊

+1

Dogry zatlary belläp geçipsiñiz mowzugyñyzda hökman taraplardan biri beträk bolÿa, ÿa oñśuksyz. Taraplardan gyz śeÿle bolaÿan ÿagdaÿynda käbir erkekler çydasa-da käbiri aÿrylśyp goÿberÿä

1679Gytyndan
spagetti
07.06.2019 / 11:24:42
+1
ℳahrί 🌸, käbirleri haramdan daşlaşmak üçinem aýrylşmaly bolýar. Meselem dinden çykan zalym aýaldan
206Gytyndan
ahrί 🌸
07.06.2019 / 11:29:36
+1
Onyñam dogry her hili sebâpler ÿüze çykÿa
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
07.06.2019 / 11:49:24
+0
ℳahrί 🌸,
1679Gytyndan
spagetti
07.06.2019 / 11:26:36
+0
Öräään gerekli mowzuk eken
666
Malvina
07.06.2019 / 11:41:28
+4
Allajan ahyretimizi imanlylyardan eylesin.

1679Gytyndan
spagetti
07.06.2019 / 12:08:04
+0
Malvina, Ämin
1870Özümiziňki
Akpamyk_Ak
07.06.2019 / 14:11:44
+1
Erkek hem juda eshek bolmasa, ayalyna zulum etmeli daldigine dushunmegi gerek. Diyen sozun gaty dogry ayal mashgala ejiz hem cekiji sabyrly hemem gaharjan kop yerde gurlap bilmedik zatlaryny àrine aytsa olam ona zulum etse ayal shona nahili erbet yagdaya dushjegini bilenoklar kop àrler. sheydip durmushyny dagytyalar mashgala agzybirligini saklaman ayallaryna wagt ayyrman dinleman àr- ayaly mashgala edebi bolsa eger ikisem yerli yerinden biri- birini sylasa, men àr dine men diyenim edilmeli diyip ayaly name diyse uns berman gecse onda ol gaty uly betbagytlyk bolar ayal ún esasy àrim alsyn sen syryny ile cykarmasyn òz òzun durmushyny cozmani basharsan in uly bagtam shonda hasaplayan.
1222Täzeje
Diyar
07.06.2019 / 20:31:56
+2
BIWEPALYKMYKA

Yigit garşy almak uçin söygüsin,
Säher bilen ýola çykdy gül bilen,
Bu gün onuň wadalaşan günüdi,
Hyjuw bilen ýöräp barýar ýol bilen.
..........................................
Ine ýigit gelip ýetdi ol ýere,
Özüne we seretdi ol güllere,
Özün dürsemeli, ýürek tolgunyar,
Höwesli garaşýar ýaryň gelerne.
..........................................
Sag elinde güller, çepinde sagat,
Ýürek gürsüldäp dur, uranok rahat,
Geçenok wagt emma ýigit garaşýar.
Göýä umman içre edýär syyahat.
..........................................
Ýigit ýene özüne göz aýlady,
Ýerbe-ýer, öňki gül, öňki sagady,
Emma ýigdiň göwni tapanok rahat,
Görnüş gyza ýaramajak ýalydy.
..........................................
Yigit birden sagadyna seretdi.
Wadalaşan wagty eýýäm geçipdi.
Ýigdiň ýüregi hem howsala düşüp,
Tolgunmadan eýýäm ara açypdy.
..........................................

Ine-de gyz gelýär, ähedem-dessem.
Gyzyň töweregi misli bir bossan,
Ýaz gelýär gyz bilen açyldy asman,
Ýigde ýakynlady ýöreýip messan.
..........................................
Ahyrynda geçip gitdi deňinden.
Ýigit doňup galdy muny gorenden.
Ozüni ýitirdi, bilmän,düşünmän,
Gaçdy güli, gyz maşyna münenden...??

1679Gytyndan
spagetti
07.06.2019 / 20:43:32
+0
Diyar, özüñ düzýäñmaý?😕
1612Täzeje
Wezir
07.06.2019 / 20:53:17
+0
Diyar, goşga söz yok. Minnetdar
1222Täzeje
Diyar
10.06.2019 / 19:53:29
+1
Elbetde
1222Täzeje
Diyar
10.06.2019 / 19:53:55
+1
sAg bol
633Öwreniji
Redmi
07.06.2019 / 23:13:09
+0
[c][/c]zanny yaman yone yerden diyilenok ahyry, yone gursagyna guysunda herkimiň yagshylygy
861Özümiziňki
Selena
07.06.2019 / 23:24:07
+0
" Dünýämiz örän täsin gurulan. -Sagbol, diýseň. Yzyna -sagbol diýip jogap berýäler. Sen ýylgyrýaň, yzyna jogap edip saňa ýylgyrýarlar. Ýagny ähli gowluklar senden başlanýar ".

56Özümiziňki
Asuda_durmush
08.06.2019 / 07:23:13
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+0

Men pikir edýän öziñ gowy bolsañ hemmede gowy. Ýöne nähilem bolanda aýal maşgala öý boloýyn diýip ylgasa erkek eşek bolsada baýý ýola gelýärä. Bir gün taýagny iýersiñ bir gün ajy gepini çekersiñ. Ýöne näme et äriñi sypdyrma . Ata-da baş öwredeñde üstünden ýykylman otyrmagy başarmaly. Könelermiz aýdypdyra "at näçe sarç bolsa baş öwtetmek şonça añsat" Äriñe baş öwredip öýüm diýip ylgadaýyn diýseñ edil ata baş öwredenlerinde seýisiñ keýp edişi ýaly öz hereketiñizden keýp alyñ. Şonda wagtyñ geçmegi bilen maýmyn oýnap berya

1612Täzeje
Wezir
08.06.2019 / 07:24:42
+0
Asuda_durmush, señem bilmeyan zadyñ yok gyw Daşoguzly gyzjagaz
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net