Ölmesem gelerin, Gaýdyp gelerin… - Halanlaryma goş
Teswirleri:
187Gytyndan
#Mira
04.06.2019 / 10:21:39
Gaplaň bir gezek ýüziňe arlar,güjik müň gezek arkaňdan hawlar...

+0


320Özümiziňki
Guvanjovna
04.06.2019 / 10:22:52
+0
#Mira, donenim
320Özümiziňki
Guvanjovna
04.06.2019 / 10:23:32
+0
@Elifjan,minnetdar vip ucin,gadyrdanym!
10Özümiziňki
Jen...
04.06.2019 / 10:24:41
Owadan (ýerlikli) gürleýän adam hiç kimden erbet söz eşitmez..!

+1


sagbolun paylashanynyza
558Gytyndan
Золушка
04.06.2019 / 10:30:06
Терпения ключ от рая

+1

👍👍🌷🌷🌷
258Täzeje
66970297
04.06.2019 / 10:42:43
+0
aý sawwala Guwanjowna senä bu baýramçylyk gününde bize ajaýyp goşgulary sowgat etdiň sagbol şeýle owadan goşgular ýetireniňe işiňde we durmuşuňda üstünliik hemraň bolsun
271Betinden
Pegas [30s]
04.06.2019 / 11:08:32
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+2

Kämil tapyp, günä – duzuňdan gitmek,
Geçilmez jenaýat – ÖZÜŇDEN gitmek,
Türkmeniň seň ýaly gyzyndan gitmek –
Bolmaz. Men gelerin,
Gaýdyp gelerin.

320Özümiziňki
Guvanjovna
04.06.2019 / 11:59:46
+0
Pegas, bilyanle geljegini
320Özümiziňki
Guvanjovna
04.06.2019 / 12:00:01
+0
Pegas, bilyanle geljegini
1679Gytyndan
spagetti
04.06.2019 / 17:31:42
+0
Süýji nahar bişip dursa öýümde
Ýylgyrşyñy görüp dursam ýüzüñde
Padarka berseler doglan günümde
Men hökman gelerin
Gaýdyp gelerin

Urup durmasalar işden gelemde😢
Zorlap durmasalar pul getiremde
Aglaman, eñremän ýaşap bilemde
Men gaýdyp gelerin
Gaýdyp gelerin

Gülkünçräk etjek boldum, känbir bolmady😞
1222Täzeje
Diyar
05.06.2019 / 17:57:56
+2
Mowzuk açmaga derejäm ýetenok, Şonda-da gyzgynjak goşgyny siz bilen paýlaşaýyn diýdim

Men seni küýsemen, sebäp hemme zat elementar bölejiklerden düzülen...

Öňler seni şeýle eziz görerdim,
Görsem bu zatlaryň barysy gülkünç,
Küýsemen, şulary bilenimden soň,
Sebäp ähli zadyň esasynda – güýç.

Hemme zat içinde kiçi bölejik,
Ýüregimem ondan dörän bölejik,
Sen sen meni söýmediň, hiç bildirenok,
Ýüregiňem madda, olam bölejik...

Meniň saňa bolan söýgümiň güýji,
Ölçärden kän öýtdüm, seretsem indi,
Manysy ýok, beýle pikir edemok
Olam şondan dörän meýdan ekeni,

Bildim, aklym ýetdi käbir zatlara,
Öwredesim geldi ýakyn-ýatlara,
Bölejik tertipsiz hereket etse,
Ondan ähli duýgy döreýän eken...

Her gezek ýadyma düşende keşbiň,
Geçen günlerime ser salyp geçdim,
Göräýmäge sensiz oňup bilemok,
Bölek böleksizem oňýan ekeni,

Diňe oňup bilmez bölek böleksiz,
Haçan-da olary has ýakyn eltseň.
Ýöne ymtylmalar uzakda güýçsiz,
Wagt geçse, özüňem uzaga gitseň...

Saňa hemme zadym bermäge taýyn,
Hemem öz ýanymdan diýerdim aýym,
Emma bölejikleň gurluşyn bilsem,
Seni şol şekilde görmäge taýyn.

Dünýäň ähli zady diňe bölejik,
Meň ýüregim ondan dörän bölejik,
Olaryň ýerleşýän ýerlerin bilsem,
Saňa meňzeş seni döredip biljek...

1679Gytyndan
spagetti
05.06.2019 / 22:07:13
-1
Diyar, -7 bolduñ indi
Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net