Ýer dawasy..! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
206Gytyndan
ahrί 🌸
04.06.2019 / 07:40:17
Bir kişä ÿylgyrmak hem sadakadyr.😊

+0

Dogry aŷdypdyr, üstünde gyrlyshÿan ÿerleriniñ bir gün ashagynda ÿatjaklary ÿatlaryna-da dûśen däldir dawadan ÿaña
105Täzeje
HOSHNIYET
04.06.2019 / 10:55:58
+0
Ola dogry zatla.
296Gytyndan
Chary
04.06.2019 / 13:39:42
Düşün,dünýe maly dünýede galar...

+1

Bäh,bizem şu ýyl bir goňşy bilen dawalaşyp-dawalaşyp zordan öňki gidiren ýerimizi yzyna aldyk. Ol goňşy öňki goňşymdan mellek ýeriniň bir bölegini satyn alypdyr. Ol ýer satan goňşym hem ölüp gitdi,onsaň ol täze goňşy ol birmahal ölüp giden goňşymy gepledip meniň mellegimdäki bir agajy görkezip " Şundan şeýläk seňki diýdi "—diýýär. Menem oňa gapdalky goňşularyň araçägine seret bu agaç biziň mellegimiziň içinde otyr diýsem " Ýok bilemok,mellegi satan şu agaç diýdi 30milýon sanap berdim" diýip şol öz diýeni. Aý,özi düşünerlaý diýip 7-8 ýyl zat diýmedim welin şu ýyl meniň mellegimdäki ol ýerdenem süýşip meniň baglarymyň arasyna üzüm oturdyp ýör. Onsaň bula "Mellekçä ýer berseň ýer eýýesini ýerden çykarar " etjek diýip ,gaty berk durup öňki ýerimizi gaýdyp aldyk,uff

296Gytyndan
Chary
04.06.2019 / 13:44:23
+1
Chary, Pygamberimiz s.a.w " Başga biriniň ýerinden,diş synçgar ýaly çöp alan hem jennede girmez" diýip dur,şonuň üçin öz halal zadyňy talap etmek iki tarap üçinem bähbitlidir,goňşy bilen örän ylalaşykly ýaşamaly welin,her hili adam barda
1782Özümiziňki
Dark_Wolf
04.06.2019 / 13:47:38
+1
Chary, hawa ba şolar ýaly kellesi bn sögüşenler agam. Atam dagy hem obada zeyrenerdi, her ýyl ekiş bahanasy bn 1 goňşym samsyksyrap 1 pil bärik süýşýä diyipdi. Her ýyl 1 pil bärik süýşiberseň ep eslije zat bolýada agam.
Onnaň ýeňsesine pi:liň gulagy degdi, şondan soňa süýşenok diydi.
Goňşyň zaya bolsa, bolonok ekeni.
573Täzeje
reader
08.06.2019 / 09:05:02
+1
Ýer paýlananda indi köp adam telefondaky kartany ulanyp sputnik GPS bilen belleýärler diýip esitdim. Ýöne telefonyn GPS i 1 garsh süýssen ölcäp görkezýärmikä.
50Özümiziňki
ATAKAKA ۞
08.06.2019 / 09:19:13
+1
Chary, Esselamualeýkum agam, jan-saglyk gowymy agam? Köp wagtlap görünmediňiz, orazalaryňyz kabul bolsun!
50Özümiziňki
ATAKAKA ۞
08.06.2019 / 09:29:07
+1
olar ýaly ösüşlere ýene ýene näçe onlarça ýyllar gerek bize
296Gytyndan
Chary
08.06.2019 / 09:31:08
+1
Waleýkumsalam,inim oňatçylykmy hemme ýagdaýlaryňyz,amin ! Bar musulmanyň orazasy,ybadaty kabul bolsun ! Aý,men hem barlaý,ýöne kän sesimi çykarman aýlanyp ýörün. Aý,ýazmak-okamak üçin wagt gerek,dogry zat ýazmak üçin gaýrat gerek,ýazsaňam oňa dogry düşünmäge okujy gerek
50Özümiziňki
ATAKAKA ۞
08.06.2019 / 09:34:43
+1
Chary, şükür Allaha agam, gurgunçylyk hemme, gaty dogry aýdýaňyz, düşünibem, bilgeşleýin ters sorag berýänler gyt däl
1793
Bibi
04.06.2019 / 14:44:41
+1
10000...gektar ýerden doýmadyk ynsanlaryñ gözleri birgün bir gysym toprak bilen gömüler
771Özümiziňki
Awara
04.06.2019 / 15:10:48
+0
Goý, Allajan her bir bendesine nesip eden ýerinde parahat ýatmagyna ýardam etsin.

Bir çak gara ýere öwrülen Ene,
Perzendin gujagna duwlady ýene.
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net