“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1915
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 39 / 22
Agzalar 1321 / +11
Forum 3642 / 19780
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Belki meni ýatlaýansyñ gijeler
+10
170Gijeler (Dostuma). Káte gamgyn vagtyñ,ýan berip ùnjà, Belki meni yatlayansyñ gijeler. Şonda men pervaýsyz bakmaryn gijá, Belki meni ystlayansyn gijeler. Pynhan duygulañdan erksiz ùzúlùp, Ýùrekden syrlaryn cyksa sùzùlip, Kalbyñ deý arassa ÿagşa ezilip, Belki meni yatlayansyñ gijeler. Meger gija ga
Selbi (07.11.2018 / 08:40:18) okaldy (145) teswirler (8)
Setirler...
+7
25Hatda dostuñdan hem hakykaty eşitmek islemeýän adam ygtybarly däldir. Siseron ××××××××÷×××××××××× Ozaly bilen taýýarlyk üstünligiñ açarydyr. Aleksandr Grehem ×××××××××××××××××××× Rehimdarlyk ahlagyñ özenidir. Artur Şopengauer ×××××××××××××××××××××××× Siz dogry ýol tapmak üçin birgid
ГДЕ ТЫ (07.11.2018 / 08:14:26) okaldy (134) teswirler (8)
Şindi Kalbymda ebedi, Ýalňyzlyk sazyn çalýar!
+8
187Sen maňa söýgini peşgeş edip arman bolup ötüp gitdiň deňimden.Haýsymyz ejizledik mähribanym?Kalplarmyzda arman bolup galan,wagt melhemi täsir etmeýän söýgimiziň odyny täzelemek üçin garşyma çykýaňmy? Ýazlňyzlygy sowgat edip gitdiň,ýa-da ýalňyzlygy ýoldaş tutynyp senden uzaklaşdym özim.Bilemok haýsy
#Mira (07.11.2018 / 07:53:15) okaldy (114) teswirler (8)
"GEÇMIŞ, HAÝYŞ..."
+9
271"GEÇMIŞ, HAÝYŞ..." Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr, Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme. Meň geljege örän gidesim gelýär, Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme. Sahypasy täzelensin ömrümiň, Kir-kimirden, goý, päklensin kalbymam. Günler, süpür ajy ýatlamalary, Ine, ýanan ýürek seňki! — Al munam! Hawa, ýürek
Friendship (07.11.2018 / 07:42:33) okaldy (107) teswirler (2)
Atsyz mowzuk
+10
25Pygamberimiz Hezreti Muhammet (s.a.w.),Hezreti Ebu Bekir,Hezreti Omar we Hezreti Aly şol bir ýaşda,ýagny bularyň her biri 63 ýaşynda aradan çykýar. Ibni Mübärek birinden alyp,soňra ony yzyna gaýtaryp bermegi unudyp,jübisine salyp gaýdan galamyny eýesine bermek üçin,(ýagny kişi hakyny-amanat zady ö
ГДЕ ТЫ (06.11.2018 / 10:16:17) okaldy (98) teswirler (2)
Sapa Hommadowdan
+7
283Haýyş edýän, duýgularmy silteme, Atma meni hasratlaryñ astyna! Bagtly günlem ýañyja dil açypdyr, Gel, olara güýç ber, gülüm, dessine! Päk geljegiñ şanyna, Ak geljegiñ şanyna, Haýyş edýän, dyza çöküp ýalbarýan, Gel ýanyma! Ýa al meni ýanyña! Haýyş edýän, umytlarmy büdretme, Arzuwlarma badak salman,
reSpect! (06.11.2018 / 09:17:18) okaldy (110) teswirler (5)
Šokaladly pirog
+12
189Šokaladly pirogy taýýarlamak učin gerekli önümler:2,5bulgur šeker,2 guty kakao,1,5 käse ösümlik ýagy,1 gap wanilin, 3 bulgur un,3 bulgur süýt ,6 sany ýumurtga,2 gap gabartma tozy. Taýýarlanylyšy: Ilki bilen, gabymyza šekeri,kakaony,ýagy, wanilini atyp,gowy garmaly
Gorkana (06.11.2018 / 09:13:59) okaldy (181) teswirler (11)
TOÝDA
+7
271TOÝDA Şeýle bir gyzypdy toýuň şowhuny, Iýhä-iý, içhä-iç, tans, aýdym-sazlar. Göçgünli ýigitleň nazarlaryndan Ýaňaklary nar deý gyzaran gyzlar. Şu gyzlaň içinde bir gyz otyrdy, Ne gürrüňe, ne şowhuna garyşyp. Gözünde birgeňsi kine bar ýaly, Ana, gaşlary-da gitdi bürüşip. Öýlenýän ýigide garaýar t
Friendship (06.11.2018 / 06:47:57) okaldy (119) teswirler (4)
Sòýginiñ ýalanlygyna ýene 1 sany subutnaa
+7
193Men hem bolan waka diyip bashlayynla)) Bu waka yakyn joramyn bashyndan gechdi. Yany bir agza soygi hakda mowzuk achypdyr we shahsy hatlardada mana sheyle sorag berildi "Soygi barmy yagny hakyky soygi"dp men bolsa kan pikirlanmanem" yok"diydim. Sebabi men soygi diyip shularyn duygusyna diyaysen derej
Egoistka. (05.11.2018 / 18:11:46) okaldy (227) teswirler (13)
"GELIŇ, GÜLÜŞELIŇ!
+10
GÜNDÜZIŇIZ HAÝYRLY BOLSUN, HORMATLY DOSTLAR! Size söz berişim ýaly, "Geliň gülüşeliň!" atly gülki agşamyny bu gün men geçirýän. Indiki sapardan başlap, gezekleşibereris! (Başarnygyňyza görä, degişmeleri goşgy görnüşinde ýazsaňyzam bolýa.) Kim köp gülkünç teswir ýazsa, Dilbernaz tarapyndan, 1000 bal
Dilbernaz (05.11.2018 / 16:01:44) okaldy (444) teswirler (58)
Ar gylyjy (hekaýa)
+10
25Yeri yasuly! Bu yasdan son beyle yowuz is etmage has dogrysy beyle ganhor bolmagyna name sebap boldy! Sulcin bu soragyna sorag edilyanin stolynyn bir burcunda oturan , yasy yetmise yeten, sacy , sakgaly agaran garryja yasuly yeke sozde jogap berdi: -Namahremlik! -Siz namahremlik diyip arkayyn joga
ГДЕ ТЫ (05.11.2018 / 13:32:32) okaldy (187) teswirler (12)
Gečilen günä
+9
189"Halk-hazyna"diýleni.Gezip ýörseň,tüweleme,il arasynda gürrüň kän.Šu gürrüňi il ičinden ešidemde,halkymyzyň pähim-paýhas ummanyndan mynasyp ornuny tapan:"Goňšyň gowy bolsa,kel gyzyň äre gider,goňšyň ýaramaz bolsa,gül gyzyň küle čöker"diýen setirler biygtyýar ýadymaza düšdi. Pygamberleriň biri b
Gorkana (05.11.2018 / 13:03:20) okaldy (111) teswirler (2)
Gulip bilseniz
+10
213[b]1.Mugallym: Şu günki temamyz kömür turşy gazy. Kömür turşy gazy näme? Okuwçylar: Kömür turşy gazy şu günki temamyz. 2.- Salam, gynanjymy kabul et! - Düşünmedim?! - Meniň aýalym dublýonka aldy. - Meniň näme dahylym bar? - Ertir seniň aýalyňyň ýanyna myhmançylyga barýar. 3.- Siziň sygyryňyz çilim
XalmuradoFF (05.11.2018 / 11:27:34) okaldy (111) teswirler (1)
Durmuş pursatlary 1
+7
170Dususyk Ony synpdaslary orta mekdebi tamamlanlarynyn 10 ýyllygyna cagyrypdylar.Maralyn bu gezek nameucindir bu yygnansyga gidesi geldi.Ol gun geldi.Mekdebin gur baglygyna burenip oturan hovlusynda synpdaslary uysup duran ekenler.Maral hem cekinjenlik bilen bularyn arasyna bardy.Gyzlar bir-biri bile
Selbi (05.11.2018 / 09:56:57) okaldy (123) teswirler (5)
KALPLAŇ BASGANÇAGYN KÜLTERLÄN JENAN...
+13
271"KALPLAŇ BASGANÇAGYN KÜLTERLÄN JENAN..." (Ýürekdeş'däki @Elif agza bagyşlaýaryn) Dür — dür, Zer — zer. Sözleň şulaň ikisem. Parhy ýok, bilýäsmi, bilmeýäsmi ýa. Güýzleň duýgurlygy bolmalysymy, Seniň ap-ak duýgularňa bäsmi ýa?! Kalplaň basgançagyn külterlän jenan! Paýhasmy? Duýgumy?
Friendship (05.11.2018 / 06:51:22) okaldy (234) teswirler (12)
TEKLIBIM BAR...
+13
Hormatly dostlar! Gynansak-da, "Ýürekdeş" saýtymyz işlemesini bes etdi. Belki ýene açylaýady. Açylmanda-da bizä, öňden bäri iki saýtada mowzugymyzy ýetirip, gatnaşyp durus. Öň adam azyrakdy. Indi köpeşip barýas, Hudaýa şükür! Ýüregimiz gysmaz ýaly mende şeýle teklip bar. Menä nesip bolsa, ertir "Ge
Dilbernaz (04.11.2018 / 23:22:53) okaldy (271) teswirler (8)
Durmuş pursatlary
+12
170Ýazgyt Zohre ulygyz cykanson,Bossan dayzalaryn gapysyndan gelyan savcylaryn sany artdy.Her kim asylly,setdat yaly gyzy duluna gecirip bilse armany yokdy.Ahyry ejesi Zohranin razylygy bilen gelyan savcylaryn birinin sozuni almagy makul bildi.Gelnejesi:"A gyz,halasyan yigdin yok bolany bilenem,ozuni
Selbi (04.11.2018 / 21:12:01) okaldy (211) teswirler (12)
Täze girizilen üýtgeşmeler
+20
1Essalawmaleýkum, Hormatly dostluk agzalary we myhmanlary!! Saýtymyzyň açylanyna hem bugün 63 gün bolupdyr. Şu aralykda hem saýtymyza, birnäçe kiçi üýtgeşmeler girizildi. Ine, bu gün bolsa, saýtymyza şu täzelikleri girizdik. Teswirde öz pikir we teklipleriňizi ýazyp bilersiňiz. 1. Her derejä görä f
Admin (04.11.2018 / 19:44:08) okaldy (754) teswirler (59)
Ejeme
+10
170Ýanja Gun dogdy,oyandy guslar, Saher bilen yene ugradym ise. Gaygy-aladam yok,su zatlar ucin, Diyyan oz yanymdan:"sen uzak yasa!" Her gunum,her aýym satlykdan doly, Kalbym josyar bu ajaýyp durmusa. Bagtly men senli gunlerim ucin, Diyyan oz yanymdan:"sen uzak yasa!" Yuregimde sana diyjek sozlem kan
Selbi (04.11.2018 / 19:21:55) okaldy (140) teswirler (12)
Gün energiýasy bilen işleýän uçar...
+7
25IMG Gün batareýasy bilen işleýän "Solar Impulse-2" uçary bu gezek Atlantik okeanyny uçup geçip, Ispaniýanyñ Sewilýa şäherinde gondy. Uçar Atlantik okeanynyndan Ispaniýa çenli 70 sagatlap uçuş alyp bardy. Synagdan geçirilen "Solar Impulse-2" uç
ГДЕ ТЫ (04.11.2018 / 17:32:11) okaldy (179) teswirler (5)
Umumy: 1210
<< 1 ... 56 57 58 59 60 61 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Gosgular dunyasi (12)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

"Gyz haty"


:plak:... dowamy
Hekayalar | "Gyz haty"
Guvanch (Bu gün, 20:13:56)

Bolmady!


her kimin yuregine gora ynsap bersinda Allam... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Mahirlije (Bu gün, 20:12:43)

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)

Owadan bolmak...


:-O:-Io_O, howa dogry aytyan menem sony dusundirjek bolyanda... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:10:17)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter