Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuk Döret
VIP Mowzuklar
Bagtly bolasym gelýär
Söküp dagy düzleri Ýollar aşasym gelýär Ýetilmedik menziller Size ýetesim gelýär Çöken jan ýürege Ýagty salasym gelýär Bir uly yşga düşen Telbe bolasym gelýär Gözüm ýaşdan dolduryp Çyndan gülesim gelýär Ykbalyñ için ýakyp Bagtly bolasym gelýär Armanly bakyşlara Umyt beresim gelýär Ýaraly göwünler…
awtor: perişdejik | wagt: 24.12.2019 / 14:20:40
Kaka
Ýyl aýlanýar edýär göçüm Bilden geçdi şamar saçym Diýip ýene guzujygym Bagryña bassana kaka. Bäşligim sanap hepdede Gatnasam ýene mekdebe Men bolup surat depdere Kepderi çeksene kaka. Aýaga çolaşyplar geçen Gargynjyrap öýüñ için Gözläp başlanynda ejem Arkañda buksana kaka Ýykyldym turdum birsellem E…
awtor: Bayka | wagt: Düýn, 02:42:23
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gül deýin+4
20:44
Gudrat bolup bu dünýäme dolupsyñ, Açylypsyñ bahardaky gül deýin. Dünýäm giñäp, bolup bagtyñ mesgeni, Shugla salar ýarym aýkamar deýin. Şübhäm ýokdur bagtyñ meni tapanyna, Onuñ sahawaty seçýär nuruny. Gül bolup her tarap gülzara döner, Başyn eger güller görse ýarymy. Neneñsi gözellik bu ajap duýgy,...
awtor: reSpect! | okaldy: 168 | teswirler: 3

Oturaýyn başujyňda goraglap...+8
20:32
Gijäň rahat bolsun! Gowuja düýşler, Öpüp maňlaýyňdan arzuwlap saňa, Seni bela-beter, her hili güýçden, Tä ýetýänçäm, ajap säherli daňa, Oturaýyn, başujyňda goraglap, Emaý bilen saçjagazlaryň darap. Oturaýyn, synlaýyn men bir salym, Göreçlermiň öňündäki bagtymy. Al rahat, her bir demini gursagyň, S...
awtor: Mentalist | okaldy: 245 | teswirler: 6

Pyhy däde 2.+3
19:54
Pyhy aga bir gezek $äheriñ bazaryna baranda obaly bir garynda$y gabatla$yp:"Pyhy däde meniñ bir zerur i$im bar,sen gaýrat etde gelýäncäm $u calarymy sataweri"diýip sargyt edip gidýär.$ol wagt bir mù$deri gelip:"Ýa$uly,calyñ gowymy?"diýýär.Öñem ýolundan galyp jany ýanyp duran Pyhy aga harydyny öwmäg...
awtor: Jalay oglan NJ2 | okaldy: 163 | teswirler: 2

Ýüzärlik.+3
18:28
Úzärligiñ dùnýäde alty, Tùrkmenistanda bir görnú$i du$ýar.Ony ba$gaca ýùzärlik,iswent,adraspan,zäldrik we tùtelgi diýip hem atlandyrýarlar.Úzärligiñ ýerùsti böleginiñ gaýnadylan ergini guragyry,deri kesellerini bejermek úcin halk lukmancylygynda peýdalanylýar.Tùrkmenler ùzärligiñ guradylan pudagyny...
awtor: Jalay oglan NJ2 | okaldy: 169 | teswirler: 1

Hatammy?+2
18:22
Seni senden beter söýdüm, Hatammy? Bu yşk ömre ýeter diýdim, Hatammy? Yşkym baglap görejiñde, Orun berdim ýüregimde. Jandan zyýat görenimem, Hatammy? Göwün diýen reýhanymdan, Gül bagyşlan şeýdañdym men. Özüm sençe söýmändim men, Hatammy? Habarsyzdym, ynan, çyndan, Çep gursagñy gömen çañdan. Sadad...
awtor: reSpect! | okaldy: 113 | teswirler: 0

Gysh seni sorady+7
18:08
[i][color=#FF0000]Ak don geýip, zer gushagyn gushanyp, Gyshym gelip, menden seni sorady. $ol pursatda çisñäp ýagýan ýagysham, Gözlerime sowal bilen garady. Jaýlañ üçeginden aslyshan buzlar, Meñ halymy duýup, eräp damdylar. Baglañ shahasynda oturan gushlar, Saýramady, maña garap dymdylar. Ak gardan...
awtor: Oraz | okaldy: 187 | teswirler: 8

Koyen söýgi (Köýen söygi.(bolan waka 3- nji bölumi)+4
18:03
Köyen söygi.(bola waka 3- nji bölumi) Durmyş öz akymy bilen gidip dur. Gülşen bilen Geldi bagtly ýaşap ýörler. Geldi Gülşeni sylaýar oñat göryar. Her gezek olara baramda ol Aýgul joraña aytsana goý ol maña gyžjagaz sowgat etsin, gyz bolsa seniñ adyñy goyjak Aýgul diýip degen bolyardy. Men bolsa in...
awtor: Betoglan | okaldy: 207 | teswirler: 0

Koyen söýgi (Balan waka 2-nji bölüm)+5
17:41
Köyen söygi.(bola waka 2- nji bölumi) Geldi bilen arama sowuklyk düşdi, men oña ýüz bermedim, naçe yüz beresim gelýär ýöne Joramyñ hatyrasy uçün olaryñ arasynda biten tiken ýaly bolyp ýörmayin diyip ayrylmaly boldym Indi şu Gülşeniñ sözi hem maña yaranokdy Aradan ep esli wagt geçenden soñ Geldiniñ...
awtor: Betoglan | okaldy: 201 | teswirler: 2

Leýlisaçyñ hiñlenmesi+2
17:32
Meniñ gamly kalbymda, Bir inçejik umyt bar. Garashýaryn men ýalñyz, ,,Geler - diýip - söwer ýar". $emal saçlam daranda, Ýatlaýaryn ýarymy. Çalaja hiñlenjiräp, Egisýärin zarymy. $ol garashyp otyryn, Bashym ashak egip men. Göreshere güýjüm ýok, Oýlan ahyr, oýlan sen! [u]Ka...
awtor: Oraz | okaldy: 124 | teswirler: 2

101-nj gije.Perdeli arwah (mistika waka 2-nji bölüm)+10
17:25
101- gije. Perdeli arwah 2- nji bölümi (mistiki waka) Agşam ýakynlaşdygy saýy Humaýy gorky aralaşýardy.Ol bu gun mekdepden gelşine çaý çöregin iýdide, derrew öýlerine ýüzärlik tutedip aýlanyp çykdy.Ýuregi ynjaldy. Yuzärligiň tüssesi tutyş öýiň içini tutdy.Indiha öýmizde arwah jyn bolmaz diýdi Ol öz...
awtor: Betoglan | okaldy: 235 | teswirler: 3

Sheydip myhmanyñ garnyny doyrupdyr+2
16:44
Rowaýata görä, bir ötegçi garyp biçäre metjide gelip: ,,Men açlygymdan ölüp barýan, heý, myhman alyp, garnymy doýurjagyñyz ýokmy?" diýipdir. Bu habary eshiden sahabalaryñ biri ony öýüne alyp gaýdypdyr. Ýöne onuñ özüniñ hem öýde iýip-içere bol-telki zady ýok eken. Sahabanyñ aýaly hojalygyñ ýagdaýyna...
awtor: Oraz | okaldy: 134 | teswirler: 0

Ýùrek bardy bu gùlleriñ icinde!+4
16:19
Seniň aýdymyň Söýgi bilen dolumydy kükregiň Ýa-da özüň durşuň bilen söýgümi Ygşyldadyp gülälekleň ýapragyn Durmuş berdi maňa seniň aýdymyň. Hasrat bilen dolumydy gözleriň Ýa-da özüň doňup galan gaýgymyň? Ygtyýarym elden alyp sözleriň Meni derde goýdy seniň aýdymyň. Ýa şatlyga ýugruldymy ýüregiň Ý...
awtor: S.D. | okaldy: 119 | teswirler: 1

Niçeler.+2
16:05
Sag gözi sol göze mätäc eýleme. Döwùrler dolanar,gerdi$ler döner. Niceler göcerler,niceler gonar. Nicäni ma$aly täzeen ýanar. Nicäniñ cyragy öcùp baradyr. Wagtyñ ötse elip kaddayñ däl bolar....
awtor: Jalay oglan NJ2 | okaldy: 95 | teswirler: 0

men seň özüňde+5
15:45
Sen meniň kalbymda, men seň kalbyňda, Diňe söýgi hakda gursakda aýdym. Her urgusy “Söýgi” diýip ýaňlanýar, Mähirden doly ol, şuglasy aýdyñ. Sen meniň dünýämde, men seň dünýäňde, Shaglap akýar möwjäp söýgi ummany. Sowulmaz bahary söýgi bagynyň, Nurly Güni çoýýar ýalňyz dünýämi. Sen meniň duýgymda,...
awtor: reSpect! | okaldy: 179 | teswirler: 7

ýatlamalar..+3
15:39
İkimiz deňiz kenarynda kofe içýârdik. "Seniň saçlaryň kofedenem gara" diýip ýylgyrdym. Sen bolsa dymdyň. Şonda: "Biziň ykbalymyz has gara" diýen bolsaň, ýerine düşjek ekeni. Ejem, biçâre, gelejekki gelnim geýer diýip, gülli jorap ördi. Gonjuna-da seniň adyňy ýazypdyr. İndi men ejeme nâme jogap bere...
awtor: reSpect! | okaldy: 152 | teswirler: 0

Ýag$y gelip ho$ gitmek.+4
15:29
Abraýdyr adama. Ýag$y gelip ho$ gitmek. Jahanda ýaman i$dir. Gury gelip bo$ gitmek....
awtor: Jalay oglan NJ2 | okaldy: 152 | teswirler: 3

BITARAPLYK GÜNI. GUTLAG GÖRNÜŞLI GOŞGY...+1
15:04
Ellermizi goýup kükrek üstüne, Joşgunly aýdylar türkmen Senasy, Jebis türkmenleri goýnunda jemläp, Saýa salýar - Bitaraplyk Binasy. 12-i dekabr taryhy sene, Bina - Tagzym edip goýular güller, Mukaddes binany sylyp maňlaýa, Parahat zeminde bagtyýar iller. Baýram güni, - agzybirlikden nyşan Asudalyk...
awtor: Zehin | okaldy: 117 | teswirler: 0

Halal zahmetin gadyr-gymmaty+1
14:57
Ir döwürlerde bir kishi öz ýeke ogluna halal zähmetiñ gadyr-gymmatyny bildirmek üçin, ony bir demirçi ussanyñ ýanyna eltip: ,,Meniñ oglumy ýanyñda ishlet, kesp-kär öwrensin" diýipdir. Ussa onuñ bilen ylalashypdyr. Soñra oglanyñ atasy dashary çykyp, ussany ýanyna çagyrypdyr. Soñ ýuwashlyk bilen: ,,Us...
awtor: Oraz | okaldy: 127 | teswirler: 0

Ýassygmyň teýinde Kuran bolanym.+5
14:41
Şähribossan Geldimämmedowa / HOŞ GAL... Hoş gal, ters täleýim, durma duwlanyp, Hoş gal, ýeriň dört künjüni sermänim. Hoş gal dünýäň gap biline towlanyp, Ýere-göge ýerleşmedik armanym. Bu başy sämedip, gaýyşyp arkan, Hoş gal, ýaşyl düzüm, porhan bolanym. Çaga wagtym sallançakda ýatyrkam, Ýassygmyň...
awtor: Elif | okaldy: 131 | teswirler: 3

Seni men dek biri söýdümi näme?!".+5
14:39
Suraÿ Babanyÿazowa / ,,Söýgümi näme?!". Ine, bir gün ähli gaýgym gutarar, Şonda diýrsiň, "Bulaň gaýgymy näme?!" "Seni söýýän " diýsem, "Söýgümiň ýanda" - diýersiň "Seň söýgiň, söýgümi näme?!" Ýa al meni ýa-da bir gün öldür sen, Ýa aglatjak ýa-da çyndan güldir sen, Duýgularma aşa erkim aldyrsam,...
awtor: Elif | okaldy: 156 | teswirler: 7

Umumy: 8270
<< 1 ... 412 413 414

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)
MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS