Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
«ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Namysjaň türkmen... Ençe halkyýetler içinde şeýle häsiýet bilen özüni tanadan türkmeniň namys-arynyň iň janagyryly we wawwaly ýeri türkmen zenanynyň abraýydyr. Bu häsiýet türkmeniň on iki süňňünde at çapýan ganyna siňendir. Gana siňen häsiýet bolsa, hiç wagt ýok bolýan däldir. Türkmeniň erkek göbekl…
awtor: Pegas | wagt: Bu gün, 07:25:26
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
♥...GEREKLI AMAL EDILMELI ZATLAR...♥+5
14:02
TOBA-günäñi iýer...♥ SADAKA-belañy iýer...♥ ŞERAP-sogabyñy iýer...♥ HANTAMAÇYLYK-haýañy iýer...♥ ŞERRAÝLYK-namysyñy iýer...♥ GABYRA ÝANYÑ BILEN ÇYRAÑY ALYP GIT-ol çyra seniñ dünýäde okan namazyñdyr...♥ GABYRA ÝANYÑ BILEN IÇÝAN ÝYLANLARY ÖLDÜRER ÝALY DERÝAK DERMANYÑY ALYP GIT-ol derýak dermany seni...
awtor: Sayly Gelin | okaldy: 142 | teswirler: 1

Hindi kinosynyñ melikesi+7
12:32
Dünýä meshhur hindi aktrisasy Juhi Çawla kino sungatyna modalar dünýäsinden gelýär. Onuñ ilkinji surata düshen kinolary showsuzlyga uçrap, ýash gyzy aljyratmanam durmaýar. Ýöne hindi kino rejisýorlarynyñdyr artistleriniñ içinde Juhi Çawla örän dogumly hem-de erjel häsiýeti bilen tanalýar. Irginsiz g...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 211 | teswirler: 7

Saña+10
07:52
SAÑA Men sensiz dünýäme juda öwrenşdim. Emma sen yene-de dolanjak bolýañ. Saña golum uzadan-da seretmän, Indi mätäç wagtyñ gol aljak bolýañ. "Ilki-hä gitmeklik soñam gelmeklik" Nirde barmyş durmuşyñ bu düzgüni?! Men ala ýaz wagtym gitdiñ dünýämden, Indi gelme, dünýäm misli güyz güni. Señ beren gü...
awtor: ℳ....♡ | okaldy: 267 | teswirler: 16

Namaz hakynda+29
07:14
Biz namaz okamak uchin jay namaza oturanymyzda, Alla perishdelerine buyuryan eken: bendam namaz okajak bolyar, ona agyr bolmazlygy uchin egninden gunalerini alyp durun, diyip buyrar eken. Namazy okap bolanymyzdan son perishdeler. Ya Rebbim, namazy gutardy, gunalerini yene yuklalimi? Allam: "Bendam m...
awtor: arzuw | okaldy: 547 | teswirler: 10

Mane baba+5
22:44
Dost dosta gowuşsa, ýaryna hem ýar, Bu jahan mülkünde ondan ýeg ne bar?  Türkmen topragy müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin ähmiýetli wakalaryň mesgeni boldy.         Türkmen jemgyýetleri Garadepe, Göksüýri, Ýylgynly ýaly ajaýyp ýadygärlikler, gadymy oguz-türkmen dö...
awtor: Alemdar | okaldy: 134 | teswirler: 0

Sallah ýigidiñ aýdymy+3
21:23
Atan-atan ýeriñde. Ýatan-ýatan ýeriñde. Bolýan wakany aýdaýyn. Sallah ýigidiñ öýünde. Tapsañ göwne ýakany. Dünýäñ doljak ýalydyr. Her ýylgyryp bakan gyz. Señki boljak ýalydyr. Dagyñ garyndan sowuk. Çölüñ garyndan sowuk. Sallah neresse diýerler. Bu söz baryndan sowuk. Gashyny kakany ýatlap. Göwne...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 147 | teswirler: 2

Nakyllar gyzlar hakda+5
20:54
Hoz alsañ mürrügni al. Gyz alsañ arrygny al. Gazan alsañ kakyp al. Hatyn alsañ bakyp al. Ýigidiñ horany allanyñ beren. Gyzyñ horany allanyñ urany. Ejesini görde gyzyny al. Shuwagt ýadyma düsheni...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 286 | teswirler: 17

Mirasgäriñ ummanyndan+3
15:58
Öwüt ägirtden, yhlas shägirtden. *** Sabyr soñy salamat. *** Ýashkañ diliñe, orta ýashad eliñe, gartañkañ bokurdagyña buýur. *** Pak shänik bolma-da, dok shänik bol. *** Özüñi ýeñmeseñ, hiç zady ýeñmersiñ. *** Görüm-göreldä, gahryman dörär. *** Bir dänäni goraglan müñ dänä ýeter. *** Adam göreldesin...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 148 | teswirler: 2

Kim hasaba ökde (tapmaça)+1
13:43
Bir ýeke özi galyp uçup bilmän duran durna, geçip barýan bölek durnany görüp salowmaleýkim ýüz sanak durna diýipdir. Durnalar oña: - Biz ýüz sanak durna däl! Biziñ üstümize biz ýalak goshulsa, oñam ýary ýaly goshulsa, ýene oñam ýary ýaly goshulsa, onnañam sen gelseñ biz ýüz sanak durna bolýas diýipd...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 151 | teswirler: 2

Dostluk hakda bentler+1
12:58
Hudaýyma shükürim gosha göz berdi. Ýene dillerime rowan söz berdi. Pushdy-pena berdi özüñ deý. Ýene öz dilimdende sadyk dost berdi. * * * Daragt miwesini ýok etse. Barybir ony tapar gelende bahar. Ynsan dostuny ýok etse. Barybir ony tapabilmez müñ gelsede bahar. _________ Birlän-ikilän terjime...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 153 | teswirler: 2

Hormatly agzalara gutlag+3
12:02
Salam! Hormatly agzalar we türkmen halkymyz! Shanly Garashsyzlyk baýramyñyz gutly bolsun, toýlaryñyz toýa ulashsyn! Ýeneki ýyllarada hudaý ýetirsin. Gutlan @Oraz_turkmen...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 163 | teswirler: 4

tapmaca+6
11:26
bir 10metirlik agajyn ashagynda 1gurcuk bar eken, gurcuk agajy iyer eken, gurcuk her gunde 3metir yokary, 2metir ashak gaydar eken, sorag "gurcuk nace gunde agajyn yokarsyna cykar" agajyn boyy 10metir....
awtor: arzuw | okaldy: 316 | teswirler: 22

Haýwanat dünýäsiniñ täsinlikleri+2
10:58
Shimpanze (maýmyn) aýnada özüni tanaýan ýeke-täk jandardyr. * * * Düýäniñ örküjine garamazdan, oñurgasy göni bolýar. * * * Düýegushyñ ýumurtgasyny doly gaýnatmak üçin 4 sagat gerek. * * * Ýarganat uçýan ýeke-täk süýdemdirijidir. * * * Bürgüt sagatda 86 km. Möjek 80 km. Kerk 70 km. Garlawaç 70 km. Ke...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 145 | teswirler: 2

Akylly käkilik+2
22:23
Günleriñ birinde ýañy ýerden saýlanyp, gök öwsüp bashlan bugdaýyñ içinde bir käkilik gözlerini süzüp, güneshläp oturan eken. Ol günüñ ýylysyna meýmiräp, uklanyny hem duýmandyr. Shol wagt niredendir bir ýerden bir tilki peýda bolupdyr. Ol uklap oturan käkiligi shapba tutupdyr. Aç tilkiniñ agzynda göz...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 113 | teswirler: 0

Ishlekli+6
16:28
Gerekli önümler: 1,5 kg ýeralma, 600 gr üwelen et, 3-4 nahar çemçesi un, gaýmak, 1 dùýp sogan, 1 bolgar burç, 2 ýumurtga, duz we burç. Ýeralmany gaýnadyp, püre etmeli. Üwelen eti ownuk dogralan sogandyr bolgar burçy bilen gowurmyshlamaly, duzlamaly, burç sepmeli. Púräniñ içine uny, 1 ýumurtgany g...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 236 | teswirler: 16

Garashsy Diýar. (baýramyñyz gutly bolsun)+3
13:58
Garashsyz sen, Erkana sen, Diýarym! Erkinligiñ güýji ýetýär äleme. Gursagyñda kökün uran çynaryñ. Saýasy düshüp dur dünýäñ iline. Garashsyz sen, Görkana sen, Diýarym! Gözelligiñ täji - zynat äleme. Señ kashañ köshgüñden çykan köñüller. Gözellik bushlaýar dünýäñ iline. Garashsyz sen, Merdana sen, D...
awtor: Oraz_turkmen | okaldy: 161 | teswirler: 3

Ahmyr+6
07:47
Onler Sesin E$tseme gunde 1 gezek,Haka $ukur etyardim $olgun 1000 gezek,indi sesin e$tsem gunde 1000 gezek,guna eden yaly bolyan her gezek. Sen biwepa wepadaryn unutdyn,donyurek sen pak yuregi kuletdin,lukmanymdyn sendin derde dermanym,indi du$man boldun sende armanym. Gadyrymy bilmedin soygum duy...
awtor: Hanbeg | okaldy: 154 | teswirler: 1

düýe bahaweddininiň ogly türkmen halk ertekisi+4
20:45
bu erteki hyýaly erteki bolup ol türkmen halky tarapyndan döredilipdir Bir bar eken bir ýok gadym zamanlarda Düýe Bahaweddin bolupdyr. Onuň ogly, gyzy bolmandyr. Ahyrynda bir sany ogly bolupdyr .Onuň adyna Mämmetjan goyupdyrlar. Düýe Bahaweddin düýe bakýan çopan eken. Bir gün Mämmetjan kakasynyň ýan...
awtor: erklije | okaldy: 165 | teswirler: 3

Aydyşyk+6
19:41
-Jemal yenne sözüm bar, Halys gaçdym ysgyndan, Dali mejnun boldum men, Senin gyzyn yşgyndan. -Beyle bolsa dinle sen, Şertlerim bar, onlasan, Toy sahedin belle sen, Anyrsy dört-baş günden. İl duyarlyk yol etman, Sygyr getir molatman, Goyun getir maletman, Pul geçsin on baş münden. Zat diymesin gay...
awtor: Alemdar | okaldy: 209 | teswirler: 6

Gysgajyk Gosgylar.+9
17:35
Derweze Belentdir Boyun Yetmesin,Menden Ozge Gyya Gownun Yetmesin,Menden Ozge Gyza Gownun Yetsede,HudaYym $ol Gyzy Sana Nesip Etmesin. Uzyn-uzyn Koceler,Palas Haly Keceler,Gyzy Soyenine Berin,ey Mahriban Ejeler. Suwda Balyk Gezmezmi,suwdan Cyksa Olmezmi,ag$am Sagat 12-de,seni Gorup Bolmazmy. Bagl...
awtor: Hanbeg | okaldy: 258 | teswirler: 3

Umumy: 6827
<< 1 ... 334 335 336 337 338 ... 342 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Oýnaşdan bolan çöpdüýbüler halk içinde näletlenipdir. Aslynyň halallygyna göz ýetirmän gelin edinilmändir, gyz çykarylmandyr. Asly gümürtik bolanlara möhüm işler ynanylmandyr. Toýda-märekede asly hala... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:38:02)
Zenan − dowamat gönezligi Ýaşaýşyň, durmuşyň dowam edip durmasynyň baş esasy adamdyr, onuň hem iň beýik arzuwy, ömrüniň manysy, maksady nesil galdyrmak, ata-baba nesliňi ýitirmezlikdir. Bu teb... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:33:57)
️️❄️❄️❄️❄️☃️⛄☃️Sagbol dost gyzykly eken...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)
Sport (Bu gün, 10:33:18)
Aşyklaryň soltany Ýusup öz Zylyhasyny unudypdyr. Bulkus öz ýary Süleýmany bu dertden gutarmak üçin Lukmany gözläp ýör. Lukman bolsa, meniň özümem şu dertden hassa diýip, şol gyzyň alnynda akylyny ýiti... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:30:34)
Türkmende, umuman gündogar halklarynda aýallaryň mertebesiniň kemsidilýändigi baradaky pikir ýewropalylaryň gündogarlylara göwnüýetmezçiliginden gelip çykandyr. Başga halkyň wekili bolup, gündogar hal... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Pegas (Bu gün, 10:20:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS