Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuk Döret
VIP Mowzuklar
Ýūrege ýūzlenmek.
Bu golaýda senden habar alamok, Hallaryň niçikdir, pitneli Ýürek? Henizem sag-aman urup durmusyň, Birmahal sogrulyp gitmeli Ýürek. Abyrsyz ýükleriň astynda sojap, Ezýet baryn çekdiň agyrap-ynjap. Ýene ýola düşdüň özüňi tijäp, Birçak baky uka batmaly Ýürek. Men senden razy, hoşal men juda, Gürsülde…
awtor: Mojek Dayy | wagt: 08.01.2020 / 12:38:30
ENE SARGYDY
Ene sargydy... Rowaýat Daş bir ýurda bir adam, Sapara gitmek üçin, Şaýlanyp, soranmyşyn, Gyzyklanyp ol içgin. –Hany, gyzlarym aýdyň, Kime näme geregin, Saýlap, getirjek size, Sowgadyň iň deregin. Biri diýipdir :– Maňa, Getirgin, ýüpek parça... Beýlekiler hem galman, Sargyt ýükläpdir, şonça...…
awtor: MILANA | wagt: Bu gün, 01:20:50
DURMUŞ KADASY
Şahyryñ ýanyna baranmyş ýigit, Hem beripdir oña, bir täsin sowal. Diýenmiş "gyzlar-a mydam näz edýär Oglanam näz çekyär, bu niçik ahwal?" Erkek dälmi ojak üçin gynalýan, Köp zähmet çekýänler elbetde oglan. Ýöne nämüçindir taryplanýanam, Näzi çekilýänem şol saçy boglan. Ählije döreden goşgularñyzda…
awtor: MILANA | wagt: Bu gün, 07:56:04
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ýalňyzlyk bilen...+2
11:02
Ýatlamalar, hiç haçan ýitmez Allanyň beren söýgisi gitmesiz Ýeke sekundam geçirmen söýgisiz Bugünem ýatlaýan ýalňyzlyk bilen Ýadyňdamy şugüni gül beremde, diýerdiň —"Bize Allanyň beren her güni baýram" Ine bugün, ýene, sen ýok ýanymda Sen bilen däl, otyryn ýalňyzlyk bilen Käte sensizligi ýeňmek üç...
awtor: Höwesjeň | okaldy: 80 | teswirler: 0

Kapitalizmiň toslama günleri+15
09:32
Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir. 14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýy...
awtor: Gurban93 | okaldy: 475 | teswirler: 22

****.+2
08:29
Nâmá dymýañ goja dùnýám?! Aç ýùregiñ, sözle maña. Gök asmandaky bulutlañ Ýagmyryny ýolla maña. A men bolsa ezip saçym, Aýdym aýdyp,lãle kakjak. Seniñ öllân ýollaryñdan Bagta sary ýörãp gitjek. Selbi D....
awtor: S.Durdyeva | okaldy: 57 | teswirler: 0

$ahsy hiñlenmelerim (aýdymlarym)+2
07:57
Bagy$la Allam (ylahy) Huzuruña geldi günäli bendäñ Meniñ günälermi bagy$la Alllam Eý Allahym biziñ doñ ýüregmizi Iman nury bilen nagy$la Allam Sen Rahym hem Rahman keramatlysyñ Her i$i etmäne eradatlysyñ Sen Subhan Kadyrsyñ sahawatlysyñ Meniñ günälermi bagy$la Allam Allahym her i$i Öziñ bilersiñ...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 108 | teswirler: 1

WALENTINA GUNI!!!+11
07:39
Fewral ayyn ondördi, Söygün güyji döredi. Așyk yigdin gülüne, Magșuk yürek eredi. Bu gün boldy beyik waka, Așyk bilen magșuk dușdy. Beyle söygi nirde barka? Ilki söygüm yada düshdi. Bu gün beryär yigit gyza, Ter chemenli güllerinden. Wasp edyär chöküp dyza, Dürler sachyp dillerinden! Gyz yigide e...
awtor: Ayzada | okaldy: 309 | teswirler: 16

Söÿgüliler günüñ bilen SÖŸGÜLIM+23
04:42
[b][color=#fe5e5e]Bu gün 14-nji fewral-SÖŸGÜLILER GÜNI! Ÿaš mugallym öÿdäki çagalaryna markeda gidip geljegini, öÿde ÿaramazlyk etmän oturmaklaryny tabšyrdy. Howul-hala öÿden çykdy, mašynyna mündi-de ÿokary tizlikde sürdi, söÿgülisiniń ÿanyna gitdi. Hiç kime görünmeli däldi. Tolgundy. Elinde bir buk...
awtor: Mahri | okaldy: 429 | teswirler: 12

ÝÜZLENME+6
02:34
ÝÜZLENME Goý, bilsinler seniň aşygymdygňy Göwünli däldigiň özge ýarlara. Çekinme-de tanat bu gün özüňi Goşgulamdan seni “gözleýänlere”. Aýdyň bol! Tegmilsiz duýgulaň ýaly Gizlensin kalbynda nogsanlyk ba:rlar. Diýsinler: “Jümri deý bukdaklamakdan Olar juda başga-başga ynsanlar”. Şeýle bir söy, go...
awtor: S.Durdyeva | okaldy: 152 | teswirler: 3

Diñe ♡SŐÝGI♡ hakynda.+13
01:50
♡S♡ Söýgi näme?Damjalardan öwrendim, ter gülleriñ leblerine damanda. yşk heserniñ ýalyndygyny duydum men, gyzgyn çägelere ayak basamda! ♡Ő♡ Őwrenşen ýazymyñ gözden uçanna, ýüregim bilniksiz gyýyldy durdy. gyşlar gelip ak ýüzüni açanda, bilmedim bir syrym duýuldy durdy! ♡Ý♡ Ýüregiñ aç gam-gussañy t...
awtor: SerVi | okaldy: 370 | teswirler: 15

14 fewral+16
01:25
Dünýä ykrar etdi gadymy Rimde: "Söýginiň gursaga ýerlenen güni." Gümüne gitsin-laý Walentinasy! Söýýän seni Allaň her beren güni....
awtor: Yunus | okaldy: 371 | teswirler: 18

,,Dûnÿàde sen bar diÿip gelipdim-à ejem..."+20
00:05
Mundan bir ÿyl oñ saÿtlara ilki geláÿen gûnlerim ,,Adamyñ baśy daśdan hem gaty" diÿen aÿtgy bilen baślanÿan bir baśdan geçirmámi mowzuk edip açypdym. Hakykatdan hem kôneleriñ aÿdan zatlarynyñ ôtegeçmeleri, nádûrûsleri, biçemleri ÿok. Ejem pahyryñ aÿrylanyna bir ÿyl dolan gûnûniñ ertesi aÿna ser...
awtor: Elif | okaldy: 384 | teswirler: 16

Hoś gitde aman gel Watan soldaty.+14
00:03
Tagangûl Taganowa / Gyz haty. Tôtánlikde tanyśdyk ummasyz duÿgy bilen, Bir gûnûme begenji, birine gaÿgy berdiñ. Ikisiniñ ôwezin dolup biljek erkimem Mâhriñ bilen çoÿduñ-da gursagma sôÿgi guÿdyñ. Sûññûm guś deÿ ÿeñleÿár gôz ôñûme geleñde, Gaśyñ çytsañ gussada, śadyÿan men gûleñde. Arzuwymdyr aÿ-gûn...
awtor: Elif | okaldy: 254 | teswirler: 11

Agageldi ITALMAZOW / 14 fewral.+14
00:00
Agageldi ITALMAZOW / 14 fewral. Bu agşamda ata ogla käýänok Nirädir bir ýere gidýäni üçin. Nirädir bir ýere gidýäni üçin Ene-de gyzyna bakanok içgin. Barja diýilýäni: "Wagtynda gelgin!" Çala baş atylar, gutarar gürrüň. Gapyny daşyndan ýapan ýürekler Wadalaşan ýerne atygsar derrew. Bir eli hal...
awtor: Elif | okaldy: 227 | teswirler: 4

Gutlaýan uýam+16
23:53
Mundan birnäçe ýyl öñ, geçen asyryñ soñky ýyllarynda, edil şu gün ýene-de sanlyja sagatlardan, bir bagtly maşgalada eýjejik çaga dünýä inipdir. Görmäge göz, taryplamaga söz gerekmiş. "Aý diýseñ agzy bar, gün diýseñ gözi bar" diýilýäni. Ine şol çagajyk ulalyp, aý ýaly owadan gyz bolup bu günki günde...
awtor: Mergen | okaldy: 620 | teswirler: 33

Nuh Pygamber+1
22:30
Hezreti Nuhuň döwründe beýik Allatagala bütin dünýädäki adamzadyň betpälliginiň juda çökderdigini, olaryň kalbyndaky oý-pikirleriniň we niýetleriniň hemişe pislikden doludygyny gördi. Ol adamzady ýaradandygyna ökündi we ýürekden gynandy. Şonuň üçin hem Ol şeýle buýruk berdi: «Men ýer ýüzünden adamla...
awtor: Umman | okaldy: 116 | teswirler: 0

Be-e, bu bendänem ýygnaýan ekenler-ow+13
20:46
Juma Ýazmyradowyñ şadyýan gürrüñlerinden. Urşuñ soñ ýanyndaky gytçylygy günleridi. Bir garryja aýal goñşymyz bardy. Bir gün şol eline käsesini alyp geldi. Ejem onuñ habaryny aldy. - Ýagjagazyñ bolsa birazajyk beräýseñ diýip geldim. Ol şeý diýip, habaryny aýdanyndan soñ, ejem ýag tüññürini eline a...
awtor: Elif | okaldy: 286 | teswirler: 4

Köňlüm yşk oduna tutaşarmykan?+7
20:41
Saÿatly-Hemra dessanyndan / Ýetiśermikán? Bir doga eýläňiz uluslar, iller, Meniň ahym ýara ýetişermikän? Magrupdan-Maşryga ýeten erenler, Aşyk magşugyna ýetişermikän? Bize hümmet bersin ol uly pirler, Olaryň hökminde zire-zeberler, Bir ah ursam ýanar ýedi gat ýerler, Köňlüm yşk oduna tutaşarmykan?...
awtor: Elif | okaldy: 132 | teswirler: 1

Berdi Kerbabaýew ,, Gyzlar dünýäsi"+10
20:24
Öñ zamanlar bardy şeýle bir wagyr: ,,Añsadyna bakan aýal gyz dogyr” Bu pikir gelýärdi örän uzakdan, Aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan. Diýseñ: ”Gyzy boldy planyñ, äheý!” ,,Ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!” Gyz kişiniñ maşgalasy ahyry, Adam hasap etmezler ol pahyry. Gyz ýurt goramaz, busar oturar,...
awtor: erklije | okaldy: 255 | teswirler: 9

,,Kaştanka" hekaýasy+12
17:16
Şäherde ýaşaýan bir garyp neçjaryň ýekeje ogly bilen ,,Kaştanka" atly iti bar. Neçjar agyr güzeranyň derdinden dünýeden doýgun hala ýetipdir. Ol ogluna gündelik iýer-içer ýaly zat gazanyp bilse, galan gazanjyny içgä berýär. Kaştanka hem ataly-ogluň gündeki tamşanýan owkatlarynyň galan-gaçanyny iýip...
awtor: erklije | okaldy: 219 | teswirler: 12

Senli oýlanmalarymdan...+4
17:07
Ine,eýýäm sensiz ençe baharlar geçipdir eje.Edil düýn ýalydy,köýnegiň bir gyrajygyndan tutup yzyňdan aýrylman gezýän günlerim.Dogry durmuşdyr bu.Munda ýitirmelem bolýas ýitmelem bolýas.Ýöne men seni gaty ir ýitirdim käbäm.Bu ýitgi kalbyma nähilli agram salanyny göz öňünede getirip bolmazmyka diýýän....
awtor: Nirwana | okaldy: 147 | teswirler: 4

《Berhize çydap bolsa 》+13
15:41
Soñky döwûrde dem alşym kynlaşdy, ýûregimde bolsa bolgusuzja agyry peyda bolly. Onsañ lukmana ýûz tutdum. O dûrli barlagdan geçirip şeý diýip sorady. _ bee siz köp iýýâñizmi. Aýyy işdâmiñ aldygyndan iýýân özâ. _ Hmm işdâñiziñ aldygyndann...meselem ertirine ,gûnortanyna, agşamyna nâmeler iýýâñiz...
awtor: zemin | okaldy: 303 | teswirler: 6

Umumy: 9308
<< 1 ... 334 335 336 337 338 ... 466 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Barlygy bn... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:30)
+++++++ Birini soysen ony bolshy yaly soymeli!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýalançy gyzlar...
Okuwcy (Bu gün, 17:42:15)
Best boy, ayal gowy bolsa hic zat bolmaz... dowamy
Edebiýat | Maşgala bagtynyñ syry/ tymsal
Okuwcy (Bu gün, 17:33:14)
Mojek Dayy, 😂😂😂bolya,, bor bashlyk...😆😆😆... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dost kynçylykda tanalar, heleý garyplykda.
Mojek Dayy (Bu gün, 17:23:39)
Antoniýe diýip birinji gezek gabat geldim...... dowamy
Edebiýat |                   «ÝATMAZDAN Antoniýe de Sent EKZÝUPERI
bell (Bu gün, 17:04:12)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS