“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1915
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 34 / 29
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19769
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
A.Annagurbanow. (ökünç)
+10
1000Çyn söygümden yüzen öwreniñ üçin Bir gün ah çekip ökünersin indi Wagtynda söygümi halanyn üçin Ajy gözyaş döküp nalarsyn indi Sana şeyle päk duýgymy besledim Baky bagtym bolmagyñy isledim Gol tutuşup uzaklara gitsedim Wepasyz bolanyna ýanarsyn indi Yzyñdan seredip galamda seniñ Şonda arzuwlarym kü
Mekkan (16.03.2019 / 18:43:54) okaldy (86) teswirler (9)
ÝARADAN
+23
622ÝARADAN Kalbym hossarsyz:dy hossar çykypdyñ, Ýuregime biten derdi ýykypdyñ. Deregine uly umyt ekipdiñ, Sygynanym kynçylykda Ýaradan. Sen sebap dal bagtly günüm ýoklugna, Sen sebapkär her gün garnym doklugna. Gara bat:sam çekip ýoluñ aklygyna, Ugur beren, uly güýç sen Ýaradan. Her gun sonky gundey
1998 (16.03.2019 / 11:20:24) okaldy (180) teswirler (14)
BILGINIÑ
+8
622Bu dünýä aldanmañ,hiç peyda bolmaz, Adamlar öljegni ýadyna salmaz. Öwüt-nesihaty berseñem almaz, Muhammediñ ymmatysyñ bilginiñ! Her kim öz nebsine iymit gözleýär, Õz bähbidi üçin ýalan sözleýär. $eydip hakykaty bizden gözleýär, Yöne ALLAH bilýär toba gelginiñ! Bu dünýä aldanyp begenen barmy? Ýetim
1998 (16.03.2019 / 11:13:02) okaldy (62) teswirler (4)
Caga dogulmagy bn doran yrymlar
+9
1033Çagasy bolmaýan aýalyň kellesine ýolbarsyň bir bölejik tüýüni daňyp goýmalymyş. * * * Çagasy bolmaýan aýaly ilkinji gezek täze köprüden geçirmelimiş. * * * Çagasy bolmaýan aýal iki sany gurjak ýasap (biri-gyz gurjak, biri oglan gurjak), bir garry aýal bilen öwlüýä aýlanyp, ol ýerden toprak getirip
Lalejik96 (16.03.2019 / 00:31:15) okaldy (241) teswirler (15)
Aylawly aforizmler
+15
1033♣ Dünýäde hiç bir däli, öz däliligini boýun aljak derejede däli däldir. ♣ Maña şeýle diýýärler: "Öñler beýle däldiñ, indi içiñi hümledip ýörsüñ..." Menem şeýle diýdim: "Içi bilen ümmülleşip ýören kalp sizi näme etsin eýse?". ♣ Adam biler bolsa, söz ~ jan diýmekdir. Söze mynasyp bolmak, adama başga
Lalejik96 (15.03.2019 / 23:15:44) okaldy (288) teswirler (18)
SÖÝGI KELAMY
+8
934SÖÝGI KELAMY Ýanymda otyrsyň çala ýylgyryp, Kä ýaňlanyp gidýär ajaýyp gülki. Şol gülkiň janyma rahatlyk berip, Eşretli geljege ynamdyr, belki. Söýgi hakda ýazýan, näçe ýazsam, az, Söýgüden döreýär ajaýyp gazal. Okamda gözleňden, özüňden erksiz Gözýaşyň dökýärsiň, mähriban gözel!
#Allamyradow (15.03.2019 / 20:54:30) okaldy (154) teswirler (17)
Allam Islese
+13
1240Mydam goldaň sizi goldan her kimi, Sylaň mydam kiçi bolsun ýa deňi, Häsiýet saz bolsa sözdür äheňi, Her zat gowy bolar Allam islese! Başymyzy egdirmäli hiç haçan, Beýik Taňrym bize gapysyn açan, Hiç kimem bilmeýär gitjegin haçan, Sabr ediň gowy bolar Allam islese! Gowwulyk düşünüň gowy bolýandy, H
Aylara (15.03.2019 / 19:36:18) okaldy (122) teswirler (5)
Tekeşiň aramgähi
+10
727Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etraby. Ýadygärligiň döwri: b.e.  XII asyry Ýadygärligiň taryhy:   Horezm şa Tekeşiň aramgähi  ýerli ilatyň arasynda Gök gümmez ýa-da Şyh Şerep babadiýlip atlandyrylýar. Onuň şeýle rowaýaty bar: „Binagär Törebeg hanymüçin owadan ymarat b
another (15.03.2019 / 19:15:25) okaldy (77) teswirler (3)
Meniñ Gelinim!...
+13
727Meniň bir gelnim bar. Şeýle bir gelin – Beýle ajap gelin dünýäde ýokdur, Şeýle bir naharlar bişirýär welin, Kekre-de oň ýanda tagamlyrakdyr. Aş bişirse – şerebedir şerebe. Çapady bişirse – duran bir daşdyr. Emma özi weli şeýle görmegeý. Özümem ýaş weli, Gelnimem ýaşdyr. Unaş bişirende – belkesi hamy
another (15.03.2019 / 18:35:56) okaldy (122) teswirler (8)
Gutlugtemuryň minarasy
+20
727“Gurtly Temiriň minarasy diňe bir Köneürgençde ýa-da türkmen topragynda saklanyp galan ymaratlaryň arasynda däl, eýsem, tutuş Merkezi Aziýada iň beýik binalaryň biridir. Başga segsen metre golaý bolan bu minaralaryň beýikligi häzir altmyş dört metre ýetýär. Onuň başyndaky gümmezini Çingiz hanyň basy
another (15.03.2019 / 16:33:52) okaldy (207) teswirler (20)
Çagasyny urup görmedik ata!
+12
460Cagasyny urup görmedik ata Hormatlanar perzentlerniń dilinde Cagalary asla urmak gerekdal Kayeseń yeterlik gerek yerinde. Atalaryn sozi kanundyr kanun, Eneleriñ egsilmesin mahiri Cagasyny urup gotmedik ata Yzda galan perzentlerin pahimi. Ene atanyñ uzak yashyn dilaliñ Olaryn alkyshy biz ucin ka
Betoglan (15.03.2019 / 12:21:49) okaldy (125) teswirler (6)
Yatlarsyn Meniii
+8
1000Ýatlarsyn meni Bu gun ayra dusdi durmus yolumyz, belki bagtly gun yatlarsyn meni, ya uly boldumy tutan palimiz. Belki toy gununde yatlarsyn meni. ayralyk derdi bar menin basymda, yatsam duysumde gundiz husumda. Seydip dali boldum juwan yasymda belki gaygy gamda yatlarsyn meni elin b.n oz bagtyny yat
Mekkan (15.03.2019 / 05:36:32) okaldy (99) teswirler (10)
UZAK ÝAŞA MILANA!!!!
+17
187Dünyädäki ähli gowluklar durmuş basgancagyndan cykan her güniñ yörän ýodalaryna düşelsin!Sen bu gün bir köneje ýaşyñy dyndym etip arzuwy,umydy,saglygy,agzybirligi... bilen täze ýaşyña gadam basdyñ uyam.Gynanma wagyt çalt gecýär diyip.Gowy gūnler calt gecýändir.Hemede-de bu caltlykda bolýar.Ýöne yzda
#Mira (15.03.2019 / 02:32:35) okaldy (362) teswirler (29)
Şahyrlar
+11
1240Ýazyp dürli dilde dürli romany, Edebiýatda zat bolmaýar gümany, Olar edebiýatyň nury-imany, Keşp edip dünýäni gezen Şahyrlar! Seýdi,Zelilidir edebiýat nagşy, Kerim şahyr bardyr göterer arşy, Nesihat edenler ýagşydan ýagşy, Edebiýatyň düýbün tutan Şahyrlar! Hemme haýran galar olar ýaznda, Her teman
Aylara (14.03.2019 / 22:48:25) okaldy (132) teswirler (11)
Appendisit
+13
727(ýa-da köriçege) Köriçegäniň gurçuk şekilli ösüntgisi bolan appendiksiň çişmesi ýa-da iriňlemesi. Appendisit agyr ýa-da hroniki görnüşde bolýar. Agyr appendisitiň tutgaýy duýdansyz başlanýar. Munuň ilkinji alamaty agyry bolup, ol ilki göbegiň töwereginde ýa-da tutuş garynda başlap, soňra sag böwre
another (14.03.2019 / 22:10:51) okaldy (171) teswirler (11)
Men arzuvym bilen yaśadym ýördùm.
+10
170“Sary Söýgiň Bagtsyz Geçmişin Ýatlap…” Sary söýgiň bagtsyz geçmişin ýatlap, Sary ýaprak dökülip dur hasratdan. Onuň aýan bolmaz umytlaryny Saklap otyr dökülmedik ýapraklar. Bir ýalňyşdan kiçi boldum durmuşda, Forma bolup galdy söýgiň mazmuny. Ýazylan zatlaram etdirmedi hiç Meň dünýämiň ýazylmadyk
Durdyeva (14.03.2019 / 22:00:55) okaldy (156) teswirler (10)
Gurbandurdy Gurbansähedow. “Ene”
+13
1253Soranmyş bir wagt aý güne bakyp, Dünýäniň görki ne aýdyp bersene?! Gün hem diýenmiş nuruny dökip: “Dünýäniň bar görki enedir ene” Soranmyş bir wagt ýel suwa bakyp, Dünýäniň berki ne aýdyp bersene?! Suw hem diýenmiş şarlaýyp akyp: “Dünýäniň bar berki enedir ene” Soranmyş boz gulan bir ata bakyp, Düný
Merjen (14.03.2019 / 21:48:54) okaldy (162) teswirler (10)
Guna hem-de jeza
+8
419[b][i]Guna hem-de jeza "Yigit guna etse onki zamanda, Basgaca aydanda- Etse jenayat, Atasy nahili temmi bererdi, Nenensi gorerdi ony jemagat." Hormatly aksakal soragy dinlap Bir ardyndy, Onsan jogabyn berdi: "Gunasi o diyen agyr bolmasa, Ata oglun suwa salma yenjerdi Eger agyr bolsa eden etmisi,
Алыхроз♡ (14.03.2019 / 21:25:10) okaldy (91) teswirler (4)
Peýdaly maslahatlar
+18
373Sabyny nähili saýlamaly? Arassaçylyk serişdeleriniñ arasynda gündelik durmuşymyzda iñ köp ulanylýany sabyndyr. Söwda merkezlerinde bolsa onuñ dürli görnüşleri bar bolup, köplenç haýsy birini satyn almalydygymyz barada kän pikirlenip durýarys. Meselem, biriniñ ysy juda ýakymly, biriniñ daşy owadan,
SerVi (14.03.2019 / 19:12:30) okaldy (313) teswirler (24)
Nervler
+15
727(latynça – “nervus”, grekçe – “neuron”—damar, nerw) – beýnini we nerw düwünlerini bedeniň beýleki organlary hem-de dokumalary bilen baglanyşdyrýan, ýagny olary innerwirleýän nerw dokumasynyň sapajyk görnüşli ösüntgileri. Nerwler esasan, nerw süýümlerinden emele gelýär. Oňurgalylaryň nerwinde süýümle
another (14.03.2019 / 18:22:15) okaldy (156) teswirler (7)
Umumy: 1211
<< 1 2 3 4 5 ... 61 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Gosgular dunyasi (12)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

DURMUŞ PENJIRESI ( 2)


manyly sozler eken... dowamy
Dürdäne setirler | DURMUŞ PENJIRESI ( 2)
Mahirlije (Bu gün, 19:50:30)

Tankytlanan we tankyntlanjak goşgy. Emma şahyryň öz goşgysy.


Umman,... dowamy

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter