Mowzuk döret
VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ýagyp dursa şol öňküje ýagyşlar...+17
12:12
Pessaýja öwüsýän güýz şemalyna, Ygşyldaşýar ýere gaçan ýapraklar. Göýä manysyny ýitiren ýaly, Sen bolmasaň saba dogan şapaklar. Guşlaň saýraýşynda owaz ýok ýaly, Ýagýan ýagyşlarda ýok ýaly nemi. Seni unutmaga çalyşsam-da men, Erksiz duýgularym ýatladýar seni. Ähli zat, ähli zat ýatladýar seni, Men...
awtor: Mentalist | okaldy: 315 | teswirler: 17

Aglap,içim dökùp aýdasym gelýár+22
08:52
Bagysla Govun etme menden,mahriban dostum! "Soyseñ-de nameucin soymedin?"diyip. "Yskyn ody yaman,yanlyz tutasdym, Men koyen oduma koymedin" diyip. Yanlyzlykda oz-ozume hovrugip, Oz-ozume gurrun beryan zatlarmy, Yada gijelerne Haka yalbaryp, Gozlerimden akyp gaydyan yaslarmy... Munlap sunun yaly s...
awtor: Selbi | okaldy: 228 | teswirler: 14

Laçyn Öwezowa-5+17
20:48
Elenip durmuş elegi, Saylanynda harpygyny, Ýene göwne urdy ykbal, Iñ aýylganç şarpygyny. Iññildäp galdy duýgulam, Leblemde gaýnady uçuk. Gözlermiñ nury küteldi, Ýandakdan elýaglyk guçyp. Ömrüme deñ bahalandy Bahasy gülmegiñ erkiñ... Gargynçdan galan ýazgydym, Ýokluga baglady örküm. Laçyn Öwezowa...
awtor: Audit | okaldy: 311 | teswirler: 20

,,Aÿ ÿaramaz çaga diÿsánim, belkide bu iśden bizar bolandyr"+15
14:51

Cüneyd Suavi / *** Bir ÿaśuly adam dûkanyñ gôrkezme aýnasynyñ içindáki egin-eśiklere uly ûns bilen gôz aÿlandan soñ, dûkanyñ ilersindáki ÿaśyl otlukda oÿnap ÿôren çagalaryñ iñ horjasyna: Kôrpejeee diÿip seslendi . Maña bir azajyk komek edermiñ ? Çaga hepdániñ soñky gùnlerinde çùýše topjagazlar...
awtor: Elif | okaldy: 172 | teswirler: 5

Mahribanlarym!+15
13:54
Kuren-kuren oba, syrgyn-syrgan il, gunun sanap galkyan $ahristanlarym, jepa cekdim, jebir cekdim, jan cekdim, bagrym yere, ba$ym ile bagladym,jigerde janym siz mahirbanlarym! Metjitlermiz ak bulutdan enaYy, Gudrat bilen yayradyandyr senany,altmy$ Yylap dartyp jebri-jepany, men aglasam halkym diyip...
awtor: Hanbeg | okaldy: 198 | teswirler: 8

Eje, guş deý uçup gitsem-de, bir gün+15
12:12
Eje, guş deý uçup gitsem-de, bir gün Ganat ýaýyp gelerin seň ýanyňa. Hem gaşyňda ýüzüm sallar otyryn Düşünmän nämüçin aglaýanyňa. Bolmalysy şeýledir-dä, ejemiz Ekläp-saklap, ýaňy sana goşanda Gitmek bilen boluberýäs, diýýäs-de: "Eje, men-ä ugramakçy, hoş onda!" Eglenjekdim entek seniň ýanyňda Kise...
awtor: reSpect! | okaldy: 277 | teswirler: 17

Laçyn Öwezowa "Jelalym"+16
19:23
Täzeçe düýşleri görmek isleýän, Köne düýşler lejikdirdi gijelem. Aslynda hut maña düşmelimikä, Iñ bir ýürek bulanjysy bijeleñ. Ençe ýyldyr gizläp ýörsiñ ýüzüñi, Düýşümde "jak-jaklap" gülýän melalym. Görkez hoş roýyñy, rahatlygmy ber, Eli "gopan dişli" janym Jelalym. Kim sen, kimligiñi aýt ahyr in...
awtor: Audit | okaldy: 250 | teswirler: 7

Öýkeleme...+19
12:11
Öýkeleme edip menden göwün sen. Öýkäñe döneýin mähriban zenan! Ýüregiñde goýaýmagyn düwün sen, Ýüregñe döneýin mähriban zenan! Düşünýän zenansyñ edep-uýatly, Zybanyñ eşitmek meñ üçin datly, Saña şek ýetirmek küýümde ýokdy, Bagyşla sen meni mähriban zenan! Barlygyñ meñ üçin behişt nygmaty, Sen geld...
awtor: Mergen | okaldy: 422 | teswirler: 16

Depelenen namysyň ary+19
10:15
Ýaz aýlary, Aýgül hemişeki ýaly işe barýardy. Aýgül hemişe işe barşyna seýilbagda oturan maýyp adamdan hal-ahwal soraşyp, kä wagt bolsa oňa okar ýaly kitapdyr, gazetlar getirip berýärdi. Bir gün Aýgül ýanyna oguljygyny hem alyp, jorasy Çynar bilen seýil baga aýlanmaga çykdylar. Aýgül ýene şol adama...
awtor: Nurberdi Han | okaldy: 395 | teswirler: 10

Owadan sozler+18
09:57
Altyn bolan bolsam gadyrymy ahli kisi biler, emme yonekeyje demir bolayyn gadyrymy dine mana dusunyan bilsin. **** Ahli adamlar bir dilde gulyar. **** Hic dokunmadigin birine ASIK olabiliyorsan. Sen aski yasamayi hak ediyorsun ARKADASIM. **** Menden son gelen sana meni unutdyr...
awtor: Милион | okaldy: 415 | teswirler: 5

:))))+20
19:41
Kazy aŷyplanŷana ŷûzlenŷâr: - Özûñizi aklajak bolup edyân pyrryldaklaryñyzy bes ediñ! Sizi ogurlygyñ üstûnde gören 10 sany šaŷady gašyñyzda dikip biljek. -Weŷ, muñ aŷdŷanyny - diŷip, aŷyplanŷan dillenipdir. - Beŷ diŷjek bolsañyz meni ogurlygymyñ ûstûndegörmedik šaŷatlaryñ onusyny-ha dâl, eŷs...
awtor: ℳ....♡ | okaldy: 349 | teswirler: 12

Laçyn Öwezowa "Malvinuşka"+17
17:28
Kaskeñ "chi mai"-niñ sesi eşdilýar, Bu günleriñ ýürekgysgynç deminden. Dünýäniñ meñziniñ sary gaçypdyr, Aýrylypdyr göz eglejek reñinden. Ysgynsyz şemal bar gyrgy tüýdügiñ Perdelerne, öz ugruna uruljak. (bu görnüşler eger düýşe giräýse Ony diñe ýamanlyga ýoruljak)... Gör-ä neneñ meñzeş biziñ ikimi...
awtor: Audit | okaldy: 355 | teswirler: 9

Pul hakda+16
11:26
Oglan : Pul hemme zady chozyami? Gyz : Yalan aydypsynyz diymek siz yshksyz tentek,pul kesel ekeniniz O : Gowy oyun bolmasa shol oye gelin bolup barardynmy? G : Gowy oyi bolmagy hokman dal!Adamchylygy gowy bolsun.Oyi bolsa hem adam bolmasa,mashyny bolsa hem matory bolmasa,soygin bolsa hem shahdin bol...
awtor: Charyyewnaayna@ | okaldy: 455 | teswirler: 27

Kalbda galan aýralygyñ awysy+15
20:11
Añşyrmandym nämäñ näme bolanyn, Dagap gitdi goýunlarmyñ hemmesi. Diñşirgensem köne ýatan guýydan Eşidildi zaryn ejemiñ sesi. Ylgap bardym. Ejem ýatyr aşakda. Ýarpy göwräm sallap, uzatdym elim. Näme üçin ejemjana ýetenok Uzatsam-da aşak elimi telim. Durup bilmän özüm guýa okladym Aýdyp janly başa,...
awtor: Selbi | okaldy: 209 | teswirler: 6

Saňa öwrenşip bilemok+17
20:11
Enwer NYZAMOW / Meñześlik Saňa öwrenşip bilemok, Hem ýaşap bilemok sensiz. Owujymda ýel öwüsýär, Durmuş düşnüksiz birgeňsi. Meni duýgudan çişiren, Günleň özi galdy yzda. Bizi duşuran yşk indi, Dymyp otyr aramyzda. Üstümde tegelek asman, Daşymda dünýäň diwary. Gözüm ýumup azaşamda, Ýoldan çykyp g...
awtor: Elif | okaldy: 207 | teswirler: 9

Ÿowuzyñ Soltan Selimiñ jogaby...+16
19:50
Ÿowuz Soltan Selim, birmäçe Osmanly patyšalary ÿaly ÿöriše gitjek ÿerlerini gizlin saklardy. Bir ÿöriš taÿynlygynda, wezirlerinden biri aÿak diräp ÿöriš ediljek ülkäni soranda, Soltan oña: -Sen syr saklap bilÿäñmi? diÿip sorady. Wezir: -Hawa hüñkärim, bilÿan, diÿeninde Ÿowuz Soltan Selim hem derrew...
awtor: Bezzza | okaldy: 208 | teswirler: 8

BLOKNOT ÝAZGYLARYNDAN+15
10:21
[b]Iň gowy görýän zadymyz — "iýmek": Ajygarys, nahar iýeris; Gynanarys, öz-özümizi iýeris; Gaharlanarys, biri-birimizi iýeris. Bir zenan diýjek zady kän wagty dymýan bolsa, onda bu "Erkek bar şansyny ýitirdi" diýmekdir. "...size köplenç pul meselesinde jaň edýän. Halyňyzdan habar tutamda-da, hemiş...
awtor: Pegas | okaldy: 333 | teswirler: 30

Ýaraşaýaly-la!+16
09:59
Senden-ä gürlän ýok, men gürläýmesem, Indi gün bermerin dolanaýmasañ, Meñ kimim bar saña daýanaýmasam, Ýaraşaýaly-la! Sensiz kem bolup dur bir ýan gapdalym, Bagyşla, indi hiç raýyñ ýykmaryn, Dilime gelip dur diýjek sözlerim, Ýaraşaýaly-la! Kän oýlandym, muny nädip diýip bor, Saña günä, söýgimize...
awtor: we bashgalar... | okaldy: 189 | teswirler: 6

Laçyn "Malvina" Öwezowa ****+33
21:51
Gyş göwnüme gar ýagsa, Taýdyrsam duýgularym... Ynjasa sermes serim, Sogrulsa gaýgylarym... Injiklerim döwülse, Müdümi maýyp bolsam... Iñ gowusy maýyp däl, Gitsem dünýäñ süññünden, Undulsam gaýyp bolsam... Bak:yñ hassahanasy, Gelmegimi islese... Atgulakly tabydym, Meni oña ýollasa... Dynsam dünýäñ g...
awtor: Audit | okaldy: 1322 | teswirler: 22

ÝÜREGIME DÜŞÜNMEDIŇ...+17
15:42
Ýüregime düşünmediň, Kesdiň gitdiň kese-kese. Günämidi ýürek pahyr Boluşyňa düşünmese?! Sözleriňe yşkdyr öýtdi, Yşkdyr öýtdi gülüşiňe. Seň adyňy ýazypdy ol Özüniň her ülüşine. Urmasyny tizlendirdi Bir zatjyklar ýazan çagyň. Eräp gitdi, akyp gitdi Düýşlerimde gezen çagyň. Kalbyňda gam görünende Yn...
awtor: Pegas | okaldy: 212 | teswirler: 8

Umumy: 487
<< 1 ... 23 24 25

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net