Turkmeniň dostluk portaly

Saýt liderleri | lider bolmak
VIP Mowzuklar
Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,…
awtor: Durdyeva | wagt: Bu gün, 08:30:49
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Ilin aybyny acan mert bolyan bolsa...+7
02:54
Bolupdyryn duz iyip duz depen Bolupdyryn syr alyp syr acan Bah bu zatlar men yadyma dusenok Hacan duzuny depdim syryny acdym hacan Garalawjy tutma garala sen meni Garalamakda sena okde ekeni Gor senin icinde nameler barmys Cekinme batyr dilindaki tikeni Koce gurrun etjegini bilen bolsam Yanyna b...
awtor: Aýka ❁✿ | okaldy: 73 | teswirler: 0

"Sen bar bolsaň jennet maňa haramdyr..."+7
02:31
Gerek däl. Ötägit. Özüň aklama, Barybir öz pikirlemden dänmerin. Meň duýgulam barmaz seniň aklyňa, Keseki doldurar dolmadyk ýeriň. “O dünýede hökman duşarys!” diýme, Şu dünýede gören görgim azmy nä. Sen zerarly şine ýardy beýnimde Saňa duşanymdan soňky bar günä. Ynsap, behişt hakda gürrüň otardyň,...
awtor: Friendship | okaldy: 67 | teswirler: 0

INE, MEŇ YKBALYM...+3
23:47
You're wrong!...
awtor: Золушка | okaldy: 158 | teswirler: 4

Adamlar name sebapden bir birilerini kemsidyarler? (jogaplary hokman okan)+8
22:35
NÄME SEBÄPDEN ADAMLAR BIRI-BIRINI KEMSIDÝÄRLER? Bu häsiýet wagtal-wagtal adamlaryň köpüsinde ýüze çykýar: kimdir biriniň mertebesini peseltmek, onuň kemçiligini ulaldyp görkezmek, göwnüne degmek ýa-da özgäniň eden işiniň ähmiýetini peseltmek. Şeýle adamlara, megerem siz öz ýaşaýan jaýyňyzda, dükand...
awtor: Aýka ❁✿ | okaldy: 131 | teswirler: 9

Osluga bolan sylag- hormaty artdyrjak mowzuk+6
19:34
Hawa mähriban adamlar “osluk” diýip geçmäň, şu oslugyňam taryhda bitiren birnäçe işleri barmyş, geliň onda birazjyk bolsada osluga bolan dünýägaraýşymyzy üýtgedeliň, soňundanam näme edip otyrmalydygyny aýdyp otyrjak däl Grek taryhçysy Gerodotyň aýtmagyna görä birje osluk Müsür şasy Apriýese gar...
awtor: Dipsomaniac | okaldy: 188 | teswirler: 12

HEKAÝA ÝAZMAK BÄSLEŞIGI+9
11:24
HEKAÝA ÝAZMAK BÄSLEŞIGI sowgatly Esselamu-aleýkum. Söz owadanlamagy kän başarmaýanym üçin göni bäsleşigi we şertlerini düşündirmäge geçýän:). Bu bäsleşikde men size üç sany hekaýaň başyny hödürleýän siz şol üç hekaýaň haýsyda bolsa biriniň yzyny ýazmaly we ýazan hekaýaňyza öz...
awtor: Gürgençli | okaldy: 457 | teswirler: 34

Alaçsyzlyk.+9
10:35
Pikirlerim dumanlanÿar beÿnimde, Alaçsyzlyk öz erkime goÿanok. Seniñ bakyślaryñ ÿada salamda, Suratyña seredip men doÿamok! Ÿoklugyñda paralanar ÿüregim, Gaÿgy-gussa aralaśÿar dessine. Men saña šeÿle bir öwrenišipdirin, Hamala meñ üçin gelipsiñ dünÿä! Çakanak ÿollar dey yz bolup galdyñ, Indi se...
awtor: Behiśt | okaldy: 285 | teswirler: 35

Seda.+3
08:13
S E D A Eziz Allam, bir dilegim, Bizi dünýä at-abraý goýup, O ýerlere tämiz iman äkidenden eýläweri! Pir-pygamber bolmasagam, Bolmanda şol ägirtleriň ellerine bir suw akydandan eýläweri! „Nokat ýaly bähbit üçin otur ýaly eglenlerden“ eýleme. Ýolumy gara pişik kesdi diýip, Halal ýoldan sowlanla...
awtor: Aýka ❁✿ | okaldy: 42 | teswirler: 4

Seda.+2
08:12
Ahwal Jogaby gelmedik söýgi hatlary... Özi jyrlap, özi bes eden jaňlar... Uzaklardan dost keşbini küýsegläp, Geleniňde dost deregne, garşylan Äpet gulp urulan kaşaň gapylar... Käte iki setir gelip seriňe, Dowamy ýazylman galan şygyrlar. Aşygyndan näçe garaşsa-da gyz, Asla aňşyrylman, aýdylm...
awtor: Aýka ❁✿ | okaldy: 33 | teswirler: 2

МЫСЛИ...+2
02:09
Боль — это? Боль — это когда человек умирает, который больше всех хотел жить. Боль — это когда люди видя твои слёзы, смеются. Боль — это когда не можешь обнять маму или папу, потому что их больше нет. Боль — это терять близких тебе людей. Боль — это когда плачешь, а никто не видит твоих...
awtor: Золушка | okaldy: 42 | teswirler: 0

A men õñkûlerden has-da ulaldym Durmushyñ dûýbûne barha gacamsoñ.!+4
21:47
Bägül Ataýewa. Gûýzûñ gussa batan ýalñyz dûnýásin Onuñ ynjalyksyz gijesin diñlãp Hem eshidip ýagshyzadañ dogasyn Söýgi hakda eser ýazypdym mûñlãp Emma olar ne meniñki boldular Ne bashga birine beripdi karar Öñdenem gowgasy ýetikkã dûnýãñ Ýene bir gowgany etmezler ykrar. Söýgim Sen hakdaky shygr...
awtor: Durdyeva | okaldy: 55 | teswirler: 6

Agzalar we Myhmanlar-a+3
20:54
Salam ildeşler siz bu saýdyň ýapylmany dowam etmegini isleseňiz bize kömek edip bilersiňiz onuň üçin ýokarda görünýän reklama günde ýaltanmany basyp bildigiňzden bassaňyz saýt öz dowamly işlemegi bilen günde sizi dostlaryňyz bilen bu ýerde jemlär we mowzuklar ýa-da pikirleriňiz bilen ildeşlerimiz bi...
awtor: Adminstrator | okaldy: 231 | teswirler: 4

Bolmady / Atamyrat Atabaýew..+8
18:46
Bolmady / Atamyrat Atabaýew. Çöwrüp geýäýmeseň indi dünýäni, Düzüw ýüz-ä geýer ýaly bolmady. Bir gidäýseň umyt bilen ýaýdanman, Soň öwrülip geler ýaly bolmady. Deňizler-ä galkdy, joşdy derýalar, Kimler saga, kimler sola barýalar. Aglasaň gülýäler, gülseň urýalar, Aglar ýaly, güler ýaly bolmady. D...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 104 | teswirler: 7

SULHUÑ almasa_da...+9
13:22
Käbir adamlar bolýar: olaryñ saña hiç hili ýamanlygam ýokdur welin, şonda-da olary sulhuñ almaýar. Biriniñ gürleýşi ýaranok, biriniñ käbir hereketleri ýaranok, käsiniñ haýsydyr bir häsiýeti ýaranok, garaz, ugruny tapsañ şolardan gaçarak durasyñ gelýär. Şeýle adamlar bilen bir işiñ başyna barmaly bol...
awtor: SerVi | okaldy: 204 | teswirler: 14

Kurany Kerim: «Juma» süresi+11
11:28
62-nji süre: («Anna güni») «Juma» süresi. Bu süre "Medinede inen sürelerden bolup, ol 11 aýatdan ybaratdyr. Bu süräniň 9-njyaýatynda juma namazynyň parzdygy aýdylýandygy üçin oňa «Juma» diýlip atberlipdir. Bu sürede Muhammet aleýhissalamyň pygamberliginiň adamzada peýdasy, ýahudylaryňözlerini beýl...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 110 | teswirler: 5

"EJE, SENI KÜÝSEÝÄN!"+7
10:56
"Eje, seni küýseýän!" ( Durmuşa çykýan gyzyñ öz ejesini küysäp ýazan ýürek beýany ) Haýran galýan darlygyna bu dünýąñ, Göwnim bir ullakan mâhir küyseýar. Nije ýyldyr boldym, gül keşbiñe zar, Mährem Ejem, seni şeýle küýseýän! Günler şol geçip dur, nobaty bilen, Ähli zat ýerbe ýer hiç hili kem ýok....
awtor: MILANA | okaldy: 81 | teswirler: 5

"LUKMANA IŞI DÜŞMEJEK ADAM"+12
09:59
"LUKMANA IŞI DÜŞMEJEK ADAM" (Rowaýat) Lukman Hekimiň döwürdeşleriniň biri oturan ýerinde: Meniň hiç haçan Lukman Hekime işim düşmez - diýip, gaýtalar eken. Günlerde bir gün onuň bu sözleri Lukman Hekimiň hem gulagyna baryp ýetipdir. Lukman onuň bu diýänleriniň hikmetini...
awtor: MILANA | okaldy: 249 | teswirler: 26

Söýgüli Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi wesellem) düýşi+7
08:59
Semure b. Jündüb şeýle habar berýär: “Resullullah (sallallahu aleýhi wesellem) köplenç sahabalaryna: “Siziň içiňizde düýş göreniňiz barmy?” diýip sorardy. Şondan soň oturanlaryň arasynda kim düýş gören bolsa, düýşüni gürrüň bererdi. Ol (sallallahu aleýhi wesellem) hem Allanyň halan uslybynda ol düýş...
awtor: ☪ ATAKAKA ۞ | okaldy: 73 | teswirler: 1

"Ylham alýan gara gözleň odundan..."+4
05:29
"Men yşkdan müň ýola ötünç soraýan, Hem-ä seň adyňdan, hem öz adymdan." Aşyr Hanow Görüp bolsa, bagta sebäp kän eken, Geldiň — gussalarym öňküden ýuka. Uzak hasrat çekip boljak däl eken Ynjyjak sözleriň siňýärkä ruha. Gökden ýer peýleýän, bolup uçmakçy, Ýere...
awtor: Friendship | okaldy: 60 | teswirler: 1

"Gümürtik geplere berilme zynhar_Haka beril onda şükranalyk bar"+0
23:14
Rubagylar çemeni. Sözleriñi aýlap-öwrüp bermeli, Çäjin al-harmanyñ sowrup bermeli. Dil ujundan bir zat diýip goýbermän, Ýüregiñi ile çöwrüp bermeli. Öz janyñdan bölüp, jan berdiñ maña, Orun-ojak berdiñ, nan berdiñ mańa. Şatlyk, şöwket senden bolsun, Ýaradan, Hiç nadyl däldirin, kän berdiñ maña. O...
awtor: SerVi | okaldy: 45 | teswirler: 1

Umumy: 5690
<< 1 ... 24 25 26 27 28 ... 285 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Neme bizde siir diýip peýnire aýdýalar dälmi?:). Ajaýyp şygyr paýlaşypsyň minnetdar:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen Olmasan
Gurgenchli (Bu gün, 14:57:27)
Nirvana, heheh:D 2... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Gurgenchli (Bu gün, 14:49:57)
Manyly goşgy... dowamy
Gürrüňdeşlik | Oturaryn gelerine garasyp, Yone garasyanym sen nirden biljek?!
Sapa.H (Bu gün, 14:48:09)
Şundanam bir goşgy bolarmy.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Salam al.Duzen.A.Aşyrowa
Sapa.H (Bu gün, 14:42:03)
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net