“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 1917
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 31 / 20
Agzalar 1320 / +10
Forum 3641 / 19766
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Caga dogulmagy bn doran yrymlar
- At hem goýup bilmedim menä. (täzeje)
- Goşgy.
- Nowruzgüli.
- EJEJAN.DUZEN.SOLTAN
- Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy
- Ynandyñmy?!
- Öz düşünjäm.
- Bizde (Mähriban Ejem üçin)
- Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz
- ARŞY AGLAÝA
- "DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
- "Gyz haty"
-
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Chagaly oy bazar... (degishmeler)
+15
109- eje eje seret,gujujegmize koke beryan welin guyrugy galya Ejesi gamgyn halda: - kakanada gerek sholar yaly koke... ### 7nji klas Meret kakasynyn ish stolyndan 5 tabletka derman tapdy... Sag elinin ayasy 3nji derejeli yanan Meredi hassahana akitdiler... *"### "*/>  Ogluma oyunjak lukmanchylyk g
Mr.Banan (17.03.2019 / 22:54:39) okaldy (272) teswirler (19)
Patyşanyň hic kime gowni yetmeyan gyzy
+18
1000Patyşanyň gyzy Gadym bir zamanda beýik bir patyşanyň owadan bir gyzy bar eken. Gyzyň durmuşa çykmaly wagty gelipdir ýöne hiç kimi halamandyr. Patyşalaryň, wezirleriň, täjirleriň ogullary hat-da kim bolsa-da olardan ýüz öwüripdir. Bu döwletde bir görmegeý ýöne garyp bir oglan hem öýlenmek isläpdir ýö
Mekkan (17.03.2019 / 22:44:57) okaldy (300) teswirler (23)
"DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)
+16
828Salam, Dostluk.ru saýtynyň mähriban agzalary! Giç ýagşy ! Hemmämiziň bilşimiz ýaly, saýdymyzy has-da gyzyklandyrmak maksady bilen, ,,DOSTLUKDA BIR GÜN,, atly bäsleşige, badalga beripdik. Bäsleşigimiziň şerti esasynda, birinji tapgyrda 10 sany  agzamyz , özleriniň taýýarlan suratlaryny hödürläp, öz a
#Anonimka (17.03.2019 / 20:37:50) okaldy (307) teswirler (19)
Ejeň aglar
+8
367Watanymdan, bolsam sürgün, Dogduk ýerden göçen aglar, Sayrak dilden galsam bir gün Ejeñ Aglar, Ejeñ Aglar... Gen-de pikirim sür-se höküm, Yzasyny çeken aglar, Emma saña çümse tiken, Ejeñ Aglar, Ejeñ Aglar. Ýeñsesiziñ ýollañ kyny, Agyr ýoly geçen aglar. Ýeñen biri, ýeñlen biri Emma yene Ejeñ aglar,
Gurban93 (17.03.2019 / 19:35:48) okaldy (131) teswirler (9)
"Gyzlaryma"
+30
727IMG Dört gyzym, dört nury diýdäm, Gulak goýuň sözlerime: Dört ogul deý, dört iner deý, Kuwwat beriň dyzlaryma Ýigit kimin, bir är kimin Iliň-günüň hoşy boluň Adyňyz-abraýyňyz bilen Bir hataryň başy boluň. Durmuň guraň, y
another (17.03.2019 / 17:11:20) okaldy (301) teswirler (20)
Gözümi açan açyş (kyssa)
+12
373Gazetiñ redaksiýasynda işläp ýörenime ýañy ūç ýyl boluberende, baş redaktorymyz meni ýanyna çagyryp: - Sen daşyndan gelen hatlar, habarlar bilen işläp bilýäniñi görkezdiñ. Şonuñ üçin seni hat-habarlar bölümine müdir edip geçirýärin. Daşyndan gelýän ähli, makalalar, habarlar seniñ eliñden geçsin-diý
SerVi (17.03.2019 / 16:18:10) okaldy (144) teswirler (6)
Agam,Uýam
+8
1240Sizi hemme zatdan gowy görýärin, Men sizde mydama özüm görýärin, Meni gowy görýäniňizi bilýärin, Agam,Uýam sizi çyndan söýýärin! Ýykylamda elin uzadyp galdyran, Elmydama gorap arkamda duran, Her wagt ýagdaýym, ahwalym soran, Agam,Uýam sizi çyndan söýýärin! Aglanymda her zat edip güldüren, Ýalňyşy
Aylara (17.03.2019 / 16:02:55) okaldy (78) teswirler (9)
Onuñ Keşbi (OÝLANMA)...
+11
170Men edip oturan el işlerimi bir ýana goýdum-da, penjiräniñ oñüne baryp ýagýan ýagyş damjalarny synlamaga durdum, olar seýlebir owadandy. Men ýene sen hakda pikir etmäge başladym. Edil şol wagt meniñ oýlanýanymy bilen ýaly teleýaýlymda-da Züleýha Kakaýewanyñ "Ýagyş ýagyar"aýdymyny goýberýädiler. Bu a
Durdyeva (17.03.2019 / 15:48:43) okaldy (120) teswirler (10)
Oliler we diriler...
+11
109Adamlar bolunyar iki topara: Birisi oluler, biri diriler Oli kopmi diri? diyp soramda Oli kopurak bolaymasyn diydiler. Adam ogly asyrlaryn ichinde enche gezek ganly dana bash goshdy Gor nachesi gechen urshyn ozunde dunya bilen ebedilik hoshlashdy. Ine sheyle gowgalary yat edip, oylanynda oz ozuniz
Mr.Banan (17.03.2019 / 13:59:37) okaldy (96) teswirler (5)
Haýsyň hökümete barasyň gelýä -
+9
304Haýsyň hökümete barasyň gelýä - Nikab edip halkyň bähbit-haýryny? Haýsyň häkimýeti alasyň gelýär - Nikab edip bu häkimniň aýbyny? Aýtsyn ýaşyrmany bar bolsa eger, Belkide meň şoňa kömegim deger, Şonda şol hyýalbent hasam esirär, Piňne alman öz-özüniň aýbyny. Çünki menem şeyle kişiň biri men, Şol
Umman (17.03.2019 / 12:25:39) okaldy (222) teswirler (21)
Daşoguz
+8
1240Taryhyna eger aýlasaň nazar, Olar halaýarlar aýtmagy gazal, Nesilbaşy bolan gerçek Han Oguz, Näçe ýazsaň ýazaýmaly Daşoguz. 1681-de Hywa hany gurduran, Gala hem-de kerwensaraý saldyran, Daşkent begliginiň merkezi bolan, Gadymy hem taryha baý Daşoguz. Meşhur alym Al-Horezmiň watany, Il Arslan,Tekeş
Aylara (17.03.2019 / 09:48:54) okaldy (117) teswirler (12)
Atamyñ köp gaýtalaýan sözlerinden
+14
419* * * [b][i]Gara garnyň bolsa gaýgyň-aladaň, Gurruga gaçsaňam tapdyr bir mydar. Ýöne weli ikaýakly bendäňi Dört aýakla meňzetmäwer, ýa hudam. * * * Dostuň bürgüt bolsa – daglara elter, Dostuň bilbil bolsa – baglara elter. Dostuň elguş bolsa – bir oba elter, Dostuň baýguş bolsa – haraba el
Алыхроз♡ (17.03.2019 / 09:07:26) okaldy (156) teswirler (9)
Atakaka agam üçin
+22
304"Garrygala myhman barsam, Gujagyny geren daglar, Soňydagy, Çendir Hasar - Müň hasraty gören daglar" Kerim Gurbannepesow. Saýytlara girip dursam, Oňat mowzuk goýar Aga, Mowzuklarny okap görsem, Hak ýoluny aýdar maňa. Geçen güne toba kylar, Bu gün üçin seždä durar, Erte üçin doga
Umman (17.03.2019 / 09:05:58) okaldy (345) teswirler (28)
YKBAL KADALARY: Bulara eýer-de bagtly bol!
+13
37325 sany ykbal kadasy bar. Olary kimiñ oýlap tapanlygy belli däl. Ýöne bular bilen tanşanlar, aglaba halatda, olara aýdylanlar bilen ylalaşýarlar we soñra olara eýermäge çalyşýarlar. Bular, umuman, kada hem däl-de, psihoterapewtiki tehnika. Olaryń wezipesi garaýşyñy özgertmäge ynandyrmakdan ybaratdyr
SerVi (16.03.2019 / 22:55:02) okaldy (152) teswirler (5)
Seçelenip dur egniňde, seniň gara zülpüň...
+24
574Adama esasy gelşik berýän zatlaryň biri hem saç bolsa gerek. Elbetde, sagdyn, owadan, ýalpyldaýan saçlar... Emma, beýle serpaýy tebigat hemme adama berenok. Ýöne, özümiz ugruna seretsek, üns bersek saçlarymyzy asylky ýagdaýyndan birnäçe esse üýtgedip, gowlandyryp bileris. Bazarlarda, marketlarda sat
Miss_Happy (16.03.2019 / 22:31:23) okaldy (403) teswirler (51)
Balkan Welaýat
+15
1240Ýurdumyzyň günbataryn bezeýär, Bagyn gezseň messan Balkan Welaýat. Awazasy bir Jennete meňzeýär, Ýazsaň waspyn dessan Balkan Welaýat. Welaýatdyr Turizimiň merkezi, Kabul edýär hemme ýurtdan herkesi, Syýahatyň dynç alyşyň merkezi, Sözde waspyn aýtsaň Balkan Welaýat. Beýik Türkmenbaşyň adyn göterýär
Aylara (16.03.2019 / 22:04:22) okaldy (143) teswirler (11)
Mary Welaýat
+11
1240Şypahanalary her derde derman, Goşgular ýazylýar şanyna durman, Menem waspyň ýazaýyn bu gün arman, Geçmişiň şu günüň Mary Welaýat. Kümmeti bar beik Soltan Sanjaryň, Näçe ýyl geçse-de saklanan abat, Yzy galan taryhynda hanjaryň, Waspy soňsuz gazal Mary Welaýat. Taryhynda öçmejek yz galdyran, Merkez
Aylara (16.03.2019 / 21:55:46) okaldy (180) teswirler (21)
Yylgyrmak
+10
1033Ependini öýlendirmek üçin kakasynyñ doganynyñ gyzyna söz aýdypdyrlar. Emma ara baýyñ ogly düşensoñ, Ependä gyz bermejeklerini habar edipdirler. Aradan üç ýyl geçenden soñ, doganoglan uýasynyñ äri tarpa-taýyn aradan çykypdyr. Ependi köşeşdirmek üçin onuñ ýanyna baranynda: - Hudaýa şükür, seniñ maña b
Lalejik96 (16.03.2019 / 21:32:45) okaldy (154) teswirler (7)
Mähribanym, güler ýüzüň solmasyn!
+15
115Deňiz ýakasynda şapak mysaly, Mähribanym, güler ýüzüň solmasyn. Ýazlara öwür sen her bir pasyly, Mähribanym, güler ýüzüň solmasyn. Döräp älemgoşar, ýagyşly günler, Ýylgyr, ýylgyrşyňa açylsyn güller, Sensiň tebigatyň bägüli, dilber, Mähribanym, güler ýüzüň solmasyn. Şatlan, şatlanmaga esaslar ba:rk
Mysterious (16.03.2019 / 20:10:44) okaldy (146) teswirler (8)
Gyz garaśýardy.( oýlanma)
+16
170Ynhada tylla gùýzùñ bir gùni.Ýodajyklar şemalyñ zarbyna gacan sary ýapyraklardan dolydy.Dym-dyrslyk.Gövnùme bolmasa bu tòverekde hic kim ýok ýalydy.Ýòne bu ýer adamsyz dáldi Ýodajga dùşen sary ýapyraklaryñ ùstùnde jùbùt-jùbùt aýak yzlaryny cala saýgarmak bolyardy.Ynhada şol yzlaryñ biri,bu şol bagla
Durdyeva (16.03.2019 / 19:48:31) okaldy (142) teswirler (8)
Umumy: 1211
<< 1 2 3 4 ... 61 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)

Öýkelek gyz.


Alla kuwwat bersin! diyaymeli awtora. Su zatlara kayyl boljaklaram bar ekenay. Oglanlan soygusi gaty guycli bolmalylay)... dowamy
Gosgular dunyasi | Öýkelek gyz.
Au**t (Bu gün, 19:12:44)

Oglanlara maslahatym!!!


Au**t, ++++++... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
another (Bu gün, 19:06:15)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter