“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!
Mowzuk

Aý atlary barada


Aý hasaby takyk ýöredilýän kalendarlarda aýlar 29,30 gije-gündiz bolup,ýyl 355 gije-gündize deňdir.Bu kalendarlarda her iki ýyldan soň 13-nji goşmaça aý girizilip hasap dogrylanypdyr. Aýlar 30-31 gije-gündizden ybarat kalendarlarda bolsa gün hasaby aýyň aýlanyşyna dogry gelmeýär. Biziň häzirki ula dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
Topban (16.04.2019 / 04:25:36) okaldy (75) halandy (9) teswirler (5)

Puluň döreýiş taryhy we onuň ýerine ýetirýän wezipesi


Pul-ilkinji şaýlyk pullar miladydan öňki 700-nji ýylda Lidiýanyň (häzirki Türkiýäniň çäkleri) patyşa Gig tarapyndan zikgelenipdir. Olar tebigy altyndan we kümüşden zikgelenipdir. Onda patyşanyň tugrasy, ýolbarsyň we öküziň şekili çekilipdir. Ilkinji kagyz pullary 812-nji ýylda Hytaýda ýasalypdyr, dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
Topban (15.04.2019 / 18:55:03) okaldy (42) halandy (4) teswirler (1)

Fatyh Mehmet “Šeÿle milletim bilen...”


Hezreti Fatyh Soltan Mehmet, Istambuly basyp almagyň planlaryny düzýärdi. Entek ýaňy 21 ýaşyndaky hökümdar, Istanbuly basyp almazdan öň halkyny barlamak isledi. Ertiriň ir sagatlarynda eşiklerini üýtgedip, Osmanlynyň baş şäheri Edirnede bazara çykdy. Bazaryň bir çetinden girip söwda etmäne başlady. dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
Bezzza (31.03.2019 / 14:52:29) okaldy (49) halandy (5) teswirler (2)

Ilkinji metro


Taryhdaky ilkinji metro 1863-nji ýylda Beýik Britaniýanyň paýtagty Londonda ulanylypdyr. Türkiýe respublikasynyň Stambul şäherinde bolsa metro 1875-nji ýylda bolsaulanylyp başlanypdyr. Dünýäniň iň uzyn metro ulgamy Hytaý halk respublikasynyň Şanhaý welaýatynyň metro ulgamydyr. Metro – bu şäheriň i dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
Guvanch (24.03.2019 / 07:53:05) okaldy (135) halandy (13) teswirler (15)

Pançatantra barada


«Pançatantra» «Pançatantra» (sözme-söz terjie edeniňde «bäş ýörelge ýa-da tekst» manyny aňladýar) – sanskrit dilindäki nusgawy prozalaryň biri. B.e. III-IV asyrlarynda ýazylypdyr. Ol köp folklar çeşmesini özünde jemleýär, ýöne müňa garamazdan «Pançatantranyň» sanskrit ýazgylarynda duşýan iň irki nus dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
.vkus.granata. (05.02.2019 / 22:36:52) okaldy (50) halandy (1) teswirler (1)

Ramaýana barada


Ramaýana – Ramanyň syýahaty. Gadymy hindileriň sanskrit dilindäki eposy. Hindileriň ynanjyna görä ady wedalarda Taýttiri-Pratişakhi mugallymlarynyň arasynda hem agzalýan, hindi akyldary Walmik bu eseriň awtory hasplanýar. Induizmiň simrit kanunlarynyň keramatly ýazgylarynyň biri hasaplanylýar. Ram dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
#Mira (05.02.2019 / 17:35:11) okaldy (66) halandy (2) teswirler (5)

Mahabharata barada


MAHABHARATA (Baharatyň nesilleri barada şanly rowaýat) – gadymy hindi eposy. Dünýäniň uly edebi epiki eseri bolan «Mahabharat» özünde kyssa žanrynyň agyr, ýöne düýpli epiki toplumyny: nowellalary, basnýalary, göÇme manyly hekaýalary, rowaýatlary, liro-didaktiki gepleşikleri, dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
.vkus.granata. (04.02.2019 / 16:56:13) okaldy (179) halandy (8) teswirler (12)

Beýik Rehimdar


Mohandis Karamçand Gandi 1869-njy ýylda günbatar Hindistanda Indus maşgalasynda dogulýar. Gandiniň maşgalasy baý bolupdyr we Gandi beýleki garyp Hindi çagalaryndan tapawutlylykda mekdepde okapdyr. 1882-nji ýylda bary-ýogy 13 ýaşynda ony öýlendirýärler. Aýalynyň ady Kasturbai, ol hem 1869-njy ýylda d dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
Urgencli (31.01.2019 / 08:35:56) okaldy (94) halandy (6) teswirler (6)

Dogdular, Ÿašadylar, Öldüler


Bir zamanlarda gündogarda örän akylly we bilimli bir hökümdar bar eken. Bu hökümdar ýer ýüzünde ýaşaýan ynsanlara degişli ähli zady bilmek isläpdir. Wezirlerini ýanyna çagyrypdyr we: "- Maňa dünýädäki ähli milletleriň taryhyny ýazyň, geçmişde we şu gün nähili ýaşaýandyklaryny, haýsy söweşlere gatn dowamy…
Ylym-Bilim | Dunya Taryhy
Bezzza (21.01.2019 / 23:14:55) okaldy (103) halandy (9) teswirler (0)
Umumy: 9

Soňky teswirler

Alcak yigide.


Ajayyp goshgy... dowamy
Gosgular dunyasi | Alcak yigide.
Gumdagly33 (Bu gün, 10:47:51)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow