“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Mowzuk

Bolmady!


IMG Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän, Bir nurana kakamyzam bolmady. Ojak ody öçse täzeden ýakýan- Aladaçyl kakamyzam bolmady. Işe gidip maşgalany ekleýän, Daşa gitse bize sowgat getirýän, Kyn ýagdaýda işimizi bitirýän- Jogapkärli kakamyza dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
another (Bu gün, 20:05:42) okaldy (16) halandy (3) teswirler (2)

Öýkelek gyz.


Bir gyz söýdüm, Aga gara, egrä dogry diýse-de,  Mahal-mahal unutsa-da wadasyn,  Gijä çenli garaşdyryp goýsa-da.  Bir gyz söýdüm,  Sözler bilen ýüregime düşse-de,  Geýinende gabanjymdam ölsem-de,  Men nädeýin,  Saýlap-saýlap söýenim öýkelek bolsa?!  Bir gyz söýdüm,  Ähli şertleri bilen,  Iňňirdisi, dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Mr.Banan (Bu gün, 19:07:35) okaldy (32) halandy (4) teswirler (1)

?????


Balkan kust depse. Dashoguz aydym aytsa. Lebap keyp chekse. Ashgabat chyrachylyk etse. Eger mary rugsat berse dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Subhanallah (Bu gün, 19:02:27) okaldy (12) halandy (-2) teswirler (0)

Gozellik


Görüň, agtyjagma aýak bitipdir, Akja diş görünýär ýylgyran wagty, Gözleriň garasy mähre batypdyr, Dünýäniň ýaşajyk şitil-daragty. Öz dilinde bir zat diýip gürleýär, Lak ataýsak gollaryny galgadyp, Şindi päkje, aldanmany bilmeýär, Bilenok ol ýalňyşlarny düzedip. Gözüm gidýär onuň täsin bolşun dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Mahirlije (Bu gün, 17:19:41) okaldy (14) halandy (1) teswirler (0)

Gyz


Utanch saklar gyzy her bir beladan. Chykarma dilini dishli galadan Dine abray bolsun senin aladan Basharsan bolgusyz yerde gorunme dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Subhanallah (Bu gün, 16:05:52) okaldy (11) halandy (2) teswirler (0)

Jan Allam


Soyup bir-biregi jan bn tenden Durmus gurdyk Allan beren bagtyndan Soyup wada berdik ence a:tlardan Bize perzent beray eziz Jan Allam Gije gundiz boldy dilegimiz caga Ahli Pirlerimizi cagyryp dada Ellerim, dillerim dileg-dogada Bize perzent beray eziz Jan Allam Bije atyp mahrimizden mahire Allam dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Mahirlije (Bu gün, 13:56:37) okaldy (46) halandy (4) teswirler (5)

ARŞY AGLAÝA


Ýa Ahmet şa, ýerde ýaýylyp çawyň, Adyň asman gider arşy aglaýa. Gelen nökeriňdir, gelmeýen awuň, Beýiklik zinesin kyl paýa-paýa. Eýrana gylyç ur, ýörüt sypahy, Başyňda berk bolsun döwlet kulahy, Humaýun dagynda şirleriň şahy, Göýä bir näheň sen möwji-derýaýa. Bişeleriň aw aňtarýan şiri dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Umman (Bu gün, 13:26:58) okaldy (41) halandy (2) teswirler (3)

"Ýoldaky böwetden gorkmak ne derkar, ynam ýaşap ýörkä ýeriñ ýüzünde"


Gorkmak gerek däldir, gara dumandan, Gorkmak gerek däldir, jübiń boş çagy. Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl, Batgalykdan gorkan, zabyz etmez dagy. Söýmek-söýülmekden gorkmak, gerek däl, Gorkmak gerek ýalan, gybatdan şerden. Ömürlik bir zatdan gorkmaly bolsa, Enäń gözýaşyndan heser et, her dem. dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
SerVi (Bu gün, 13:10:08) okaldy (73) halandy (5) teswirler (8)

Diýdiler


Çagakak “Ağlamak utanç” diydiler. Jahylkak “Aldamak utanç” diydiler. Şeydip endik etdik ağlamazlyğa. Şeydip endik etdik aldamazlyğa. Diydiler: “Köplükde gägirmek ayyp”. Diydiler: “Köçede sygyrmak ayyp”. Diydiler: “Meylisde geçmänkäñ töre Hakyñ barmy törüñ özünden sora”. Yene-de diydiler: “ dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Aylara (Bu gün, 13:03:25) okaldy (28) halandy (5) teswirler (2)

Oglun oylensin


18sekizim dolup chykdym yigide Bashymda mun pikir mun bir alada Shu gijeler derdim soygi barada Rugsat ber jan eje oglun oylensin Yuregim ala goh uranyar her yan Lukmanlar bu derde yok diyyar derman Bir gozel bar derdime em beryan Shol gozele eje oglun oylensin Kimligini aytsam taparsyn kemin Kemi dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Subhanallah (Bu gün, 12:02:23) okaldy (16) halandy (2) teswirler (0)

Bizde (Mähriban Ejem üçin)


Ene diýlen sözüň manysy sizde, Enäniň mähriniň barysy sizde, Taryplap bilemok ejem bir sözde, Gysgaçasy iň mährem Ene bizde! Hemme gowy häsiýetler bar sizde, Erär aňzak gyşda ýagan gar sizde, Bütin dünýäň gözelligi bar sizde, Gysgaçasy iň gözel Ene bizde! Sylagyň hormatyň soňy ýok sizde, Gaýgynyň dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Aylara (Bu gün, 11:28:35) okaldy (40) halandy (4) teswirler (2)

Ynandyñmy?!


Ganatyny ütüp arzuw guşumyñ, Ýeleginden ýassygymy dollurdym. Sowulan ynamyñ ýasyny-ýaslap, S:ar-sadylla umydymy öllürdim. Gijeler ýatamda dileg etmedim, Gündizler gezmedim gelmegñi isläp. Senli günlerime okadym nälet, Sensiz günleñ lezzetini höwesläp. Indi öñkiler deý aglap ýöremok, Keşbiñem ýadym dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Malvina (Bu gün, 10:51:39) okaldy (150) halandy (19) teswirler (8)

Hakyky erkek


Hakyky erkek 3zatda dyza chokmeli. 1.Namaz okayan wagty Alla tagalla dyza chokmeli. 2.Oz ejesinin ellerini open wagty dyza chokmeli. 3.Soyguli yaryna gul berende dyza chokmeli dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Subhanallah (Bu gün, 10:38:21) okaldy (32) halandy (5) teswirler (2)

Çekinmäni aýtmaly aýtjak zadyňy


Çekinmân aýtmaly aýtjak zadyñy Nâmâ gerekmişin çekinip gezmek Nâmâ gerek? Iliñ gepini çekip Ýaşap ýaşanyña ökinip gezmek Şonuñ üçin ilki öziñi tana Soñ iliñi tana Iliñi syla Ula hormat goýup ,kiçini söýip Naşyja balalañ başyny sypa Juda çylşyrymly durmuş öwrimi Gerçek dok gezýândir mydam dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Umman (Bu gün, 10:06:22) okaldy (98) halandy (4) teswirler (9)

Yetim.


Ol nenensi aglamasyn ahyry, Yokdy onun kakasy-da, eje-de. Dogulan pursaty zir-zibil yaly, Gereksiz diyip tashlanypdyr kocede. Hic gormedi kakasynyn keshbini, Ejesinden eshitmedi huwdi ol, Yetim diyip kemsidende den-dushy, Nalaclykdan yumrugyny duwdi ol. Gin dunyade hic kimsesiz galsada, Y dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
hojam (Bu gün, 09:34:55) okaldy (76) halandy (13) teswirler (6)

Goşgy.


Ýol ýöredim uzak, uzak, Boldy käte juda gyzyk, Gyýa bakman salman duzak, Goý güllesin Ykbalymyz. Düzen goşgym aýdym bolsun, Ýollarymyz aýdyň bolsun, Gowünlermiz aýdan bolsun, Tug deý parlap ygrarymyz. Zar eýlemän tagam-hurşa, Ykbal, bizi bagta buşla, Goý gotersin bizi arşa, Eýe bolan ykrarymy dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Umman (Bu gün, 00:10:46) okaldy (55) halandy (2) teswirler (3)

"Ýagşylyk, ýamanlyk elmydam birdir, kimse haýryñ zary, kim şeriñ zary"


Gurbannazar Ezizow. Pikir derýasynda akyl gämisi... Şeýle bolmalydy, Şeýle-de boldy: Ençeme ýyl örklenip merkeze, Ahyrsoñy üstün çykyp özümden, Geldim şol arzyly seniñ Gerkeze. Şol uly şäheriñ dymyk gijesi Okamda şygryñy dañ sazyna çen. Bagyşla, Pyragy, bilýän diýse-de Şägirt halypasyn bilmeýän dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
SerVi (Düýn, 23:22:08) okaldy (95) halandy (8) teswirler (11)

Gözleme


Başy haram ýoldan çykmaýan bolsa, Bir gün gelip seni arkaňdan ursa, Ýalňyş ýoldan gidýän dostuň yzlama, Beýle nadanlardan dostuň gözleme. Ýagşy sözüň nämedigin bilmese, Ýalňyş däl-de dogry ýoldan ýörmese, Kyn günleriň geçip gidensoň gelse, Sen şeýle nadandan hormat gözleme. HORMATSYZ BIR ADAM ÝOLU dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Aylara (Düýn, 22:23:24) okaldy (34) halandy (2) teswirler (3)

Watan


Munda näçe mertleň permany ýatan, Gün batdy diýende ýene daň atan, Halkyň guwanjyna bagtyny gatan, Mert ýigitleň arzuw eýläni Watan. Baglaryň bezegi ter bägül bolsa, Güllerden doludyr gülzaryň Watan, Çyn merdiň islegi Watany bolsa, Türkmenistan arzuw eýlenen Watan. Munda ata-baba pendi ýatandyr, W dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
Aylara (Düýn, 22:05:04) okaldy (20) halandy (2) teswirler (3)

Sen düšÿärsiñ ÿadyma!


IMG " Sen düşýärsiň ýadyma" Ýatdan çykmaz eken käbir pursatlar Ýöräsem gelenok sensiz sagatlar Jübitleri görip diýýän"Bagtlylar" Guwanamda sen düşýärsiň ýadyma Ýazylan bolsa, maňlaýdan pozulmaz öýke-kine üçin ara boz dowamy…
Edebiýat | Gosgular dunyasi
another (Düýn, 20:03:33) okaldy (170) halandy (17) teswirler (12)
Umumy: 1544
1 2 3 ... 78 >>

Soňky teswirler

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)

Owadan bolmak...


:-O:-Io_O, howa dogry aytyan menem sony dusundirjek bolyanda... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:10:17)

Bolmady!


:clapping:... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Beauty (Bu gün, 20:09:13)

Bolmady!


:kul2:... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
erklije (Bu gün, 20:07:18)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter