“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Gosgy 1 - Halanlaryma goş

617Täzeje
YeKeJe
24.03.2019 / 22:17:54
AkLy YoGy AkYlDan DoLdUrMaGa SöZ ýEtMeZ...

+2

Ozun duzdinmi gowy goshgy eken

1410Özümiziňki
Holly-Wolf
24.03.2019 / 22:23:42
+5
YeKeJe, hawwa dowmamam bar
617Täzeje
YeKeJe
24.03.2019 / 22:57:29
+1
Howuri kop bolsun
1410Özümiziňki
Holly-Wolf
24.03.2019 / 22:25:41
Basgalary üçin ölmägi dälde özüñ üçin ýasamagy öwren.

+7

Adamlar gaýrat ediñ + goýup beräýiñ.

373Betinden
SerVi
25.03.2019 / 02:40:29
+3
Holly-Wolf,
goyduk +++++
gowy duzupsiniz gosgyny
1410Özümiziňki
Holly-Wolf
24.03.2019 / 22:27:25
Basgalary üçin ölmägi dälde özüñ üçin ýasamagy öwren.

+4

Menem össem kömek ederin baryñyza
355Hakyky dost
Elif
24.03.2019 / 22:29:48
Tell the truth and then run.

+1

Muhammet Yusuf ôzbeklerde-de bardy shahyr
355Hakyky dost
Elif
24.03.2019 / 22:31:07
Tell the truth and then run.

+1

Eje hakynda gośgularam kôp, yone dushinip bolanok. Men sholdur, terjimedir ôÿdûpdim.
1410Özümiziňki
Holly-Wolf
25.03.2019 / 08:10:56
Basgalary üçin ölmägi dälde özüñ üçin ýasamagy öwren.

+2

Dowamy
1410Özümiziňki
Holly-Wolf
25.03.2019 / 08:12:13
Basgalary üçin ölmägi dälde özüñ üçin ýasamagy öwren.

+9

Söýmek bagy$lamak diýmek aslynda.
Gökde gùne$ barka zeminde gùller.
Narpyzlar gùl acan bahar paslynda.
Wepadar ýol bolgun sen maña dilber.
...
Ba$ym dumanlady gybatdan bezip.
Öl toprak daglady dabanlarymy.
Inede men öýde bagrymy ezip.
Gömdùm köne dost deý gùmanlarymy.
...
Gijelerime ýalñyz cùmdùm hyýala.
Ýa$ púrepùr dolan wagty gözùme.
Seni söýmegimiñ bir gùn öñ ýany.
A$yk bolup galdym özúm özùme.
...
Söýmek bu özùñe dù$ùnmek asla.
Gökde gùne$ barka zeminde gùller.
Läle reýhan bolan $u bahar pasly.
Wepaly ýar bolgun sen maña.
...
Men seni söýýärin.
Söýýärin seniñ.
Gamdan howatyrdan doly gözùñi.
Söýmek görùp bilmek bagtydyr gùnde.
Näzik eliñi menek menek ýùzúñi.

481Gytyndan
Olýa
25.03.2019 / 08:15:54
+1
Holly-Wolf, Tuweleme gowy duzupsin ejenize bagyslap duzdunizmi?
893Özümiziňki
Hanbeg.2
25.03.2019 / 08:42:04
Kim bolsanda bol.
\nBir gun bir da$yn yuzunde.
\nIki setir yazgy bolup galarsyn.

+3

Nahili owadan setirler ucenik nahili

1410Özümiziňki
Holly-Wolf
25.03.2019 / 09:16:37
+1
Hanbeg.2, nähili ucitel gowmy ýagdaýlar
170Hakyky dost
Durdyeva [7s]
25.03.2019 / 09:43:20
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+3

göwnùmi berebilmerin.
...
Söýgi näme?
Ol bir zynatdyr kalba.
Gynanma cäre ýok etmese nesip.
Bagtyma eje jan hemi$e sag bol.
Diýýär eziz ogluñ-Muhammet Yusup.


Hemise ejelermizin janynyn saglygyny dilalin berekella!

1410Özümiziňki
Holly-Wolf
25.03.2019 / 12:45:05
+3
Durdyeva, hawwala diläli sag bol göwnûñe ýaran bolsa
1410Özümiziňki
Holly-Wolf
25.03.2019 / 12:46:19
Basgalary üçin ölmägi dälde özüñ üçin ýasamagy öwren.

+2

Sag bolun adamlar mowzugumy halanynyz ùcin
1410Özümiziňki
Holly-Wolf
25.03.2019 / 12:47:48
Basgalary üçin ölmägi dälde özüñ üçin ýasamagy öwren.

+2

Göwnúñize ýaran bolsa bolýa
1507Täzeje
bölejik
30.03.2019 / 10:15:07
+2
Gaplapdyr gözleriñi syrly alada
Ol kem kemden geçip barýa mañada

Ýylgyrýañ ýylgyrşy melhem tebibim
Ýylgyrşyña baryn bersem zeminiñ
283Betinden
reSSs..!
17.04.2019 / 16:28:24
nik özgertmäne mejbur edenler.. by reSpect! :)

+1

Men seni ýatlaýan $amu-säherde.
Eje kùýsesem de barabilmerin.
Gijeleri ýagty $eýle $äherde.
Hic kese göwnùmi berebilmerin.

Tab$yry$yñ ýaly hemmäni söýdùm.
Her kime ynandym.
Ine soñunda:
Dostumuñ öýùnde jaýlandy söýgim.
Ýigrenc ot gorsaýar bu gursagymda.

Ba$a dù$en ahwal aýan gögede.
Gùlbeden ýyldyzlar maña
Ah bir uc gyraksyz ýa$yl örùde.
Sùrùsùnden aza$an bir gulan men.

interesnoe.me

indi bulan haysy sy hakyky gornushi
118Täzeje
bravehoja
18.04.2019 / 17:11:00
+2
Ozbeklerin Muhammet Yusuf diyen şahyryn goshgusynyn terjimesi bular. Ozum duzdum diyip..., tuweleme)))

771Öwreniji
Awara
21.04.2019 / 21:35:18
+0
bravehoja, Muhammet Ýusup diýibä
ýazypdyr.ýöne hiç kime salgylanžsmdyyr öňem şunyň temalaryda gabat geldim, ýöne şahyryň adyny lakam edip alypdyr,meniň goşgym diýip ýazan ýeri ýok, ýöne şärikli boljak bolýan bolžsgy mümkin.
283Betinden
reSSs..!
19.04.2019 / 11:26:45
nik özgertmäne mejbur edenler.. by reSpect! :)

+1

mm mbah! dogry yazdymmay

771Öwreniji
Awara
21.04.2019 / 21:44:32
+1
reSSs..!, bir m harpyny goýberipsiň mmm mbah! Bolmaly Menä şolar ýalyrak gaharlanýan :-)

Soňky teswirler

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy

Bukulyň


Dos seni tanamok yone senin etyanin batyrlyk dal, gaty gorme welin senin etyanin pankatyorlyk. Duyn mertsirap,yigitsirap, bir giden zat yazyp, bugunem adamlara agzyndan gelenini diymek batyrlyk daldir... dowamy
Erkin mowzuklar | Bukulyň
serdar123 (Bu gün, 10:53:49)

Alcak yigide.


Ajayyp goshgy... dowamy
Gosgular dunyasi | Alcak yigide.
Gumdagly33 (Bu gün, 10:47:51)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow