“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Mowzuk

Robot alypbarjy!


“Sinhua” habarlar agentliginde dünýäniň ilkin ji emeli aňly zenan robot alypbaryjysy “işe başlady”. Ol agentligiň habarlar merkezindä ki ilkinji iş gününde Pekinde Mejlisiň ýyllyk ýygnagyna gatnaşan deputatlar baradaky ha barlary okady. “Xin Xiaomeng” atly robot “Sinhua” hem-de Hytaýyň gözleg saýty dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Hossar (Bu gün, 18:42:00) okaldy (23) halandy (0) teswirler (1)

Gysga Hekayalar


Günlerden bir mugallym okuwçylaryna 3 sany oýunjak berip, tapawudyny tapmagyny ýumuş beripdir. Oýnawaçlaryň üçüsiniň hem şekli, göwrümi, hili birmeňzeş bolupdyr. Ikilenç göz aýlamadan soňra, okuwçynyň biri oýunjaklarda deşikleriň bardygyny synlapdyr. 1-nji gurjagyň gulagynda deşikler bar eken. 2-nji dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Aylara (Bu gün, 18:38:43) okaldy (27) halandy (4) teswirler (1)

Oglanlara maslahatym!!!


Ikilik etdim... Bildi...Ÿone sesini cykarman gözüniñ görecleri bilen göni gözlerime seretdi... Esli salym seredip durdy... Ýöne ýekeje agyz hem zat diýmedi... Soñra sacagy yazyp,agshamlyk naharymy salyp,gecip ýerine ýatdy. Men hem gapdalyna gecip ýatdym... Duýdum bütin gijelap göz yashsyz aglap geci dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Don (Bu gün, 15:57:15) okaldy (164) halandy (0) teswirler (15)

Adamlar hakda 10 sany haýran galdyryjy we gyzykly faktlar


Barmaklar käwagt gös-göni bolmaýarlar. Adaty bolşy ýaly süýem barmak, ogulhajat barmak we külembike barmak birnäçe orta barmaga tarap gyşarlandyr, şol wagtyň özinde orta barmak bolsa dürli taraplara gyşarlan bolup bilýär. Ýadan beýni bölekläp ýatýar. Alymlar subut etdiler, adamyň beýnisi çendenaşa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Aylara (Bu gün, 12:40:54) okaldy (94) halandy (8) teswirler (6)

Durmuşuňyzdan nägile bildirýän bolsaňyz


Eger holodilnigiňizde iýmitiňiz şkafyňyzda eşigiňiz,ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa, siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz! Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa,siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!Eger şu gün irden sag-aman turan bolsaňyz, şu hepde kesele duçar bolup ölen million dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Aylara (Bu gün, 11:53:53) okaldy (101) halandy (9) teswirler (6)

BAHAR BILEN IKICÄK (OYLANMA)


Bahar pasly nahili gozel.Men hazir is otagymda penjiranin onunde.Dasarda bolsa seylebir yagys yagyar velin edil bedreden guyulyan yaly.Nahili ovadanlyk,pejiramden syrygyan yagys damjalarna seredip dursuma men yenede lalezar baharyn arzuvly yaylalarna seyrana cykdym.Hava-da gyz yuregi arzuvcyl bolyar dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Durdyeva (Bu gün, 11:39:23) okaldy (71) halandy (11) teswirler (5)

Öz düşünjäm.


Goşgy ýazdym wasp eýleýip kän gyzy, Emma kän etmedim din-däbiň wagzyn, Çünki öz wagzyňa boýun bolmasaň, Erbet bolýar wagz etmegiň soň yzy. Ýa waspyn etmeli panynyň yşkyn, Ýa waspyn etmeli Allanyň yşkyn, Ikisinem garyp wasp etse goşgyň, Erbet bolýar wasp etmegiň soň yzy. Obamyzda bir traktorçy ba dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Umman (Bu gün, 10:59:20) okaldy (119) halandy (6) teswirler (11)

Owadan bolmak...


Owadan bolup dogulmak we dogulmazlyk şansy. Owadan bolup dogulmaklyk herkime nesip etmese gerek. Bilşimiz ýaly hiç kim dogulmazdan ozal öz keşbini saýlanok. Ene atasynyň tohumyna görä ýagny fundamental tohumyna görä kemala gelýär daş keşbi şekil alýar. Daş keşp kemala geleninde käbiri owadan bolup dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Au**t (Bu gün, 10:30:16) okaldy (106) halandy (5) teswirler (14)

namaz


Bu yere tohumy seperin bilgin, Allaga ten berip biterin bilgin. Yalanchy bash gundur oterin bilgin, Aylanyp dolanyp kylgyl namazy. dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Subhanallah (Bu gün, 08:16:23) okaldy (26) halandy (4) teswirler (0)

Nurly didäm su vagyt azajygam bolsa sen hakda yazasym geldi


Käbäm sen meniñ üçin dünýäde juda üýtgeşik ene.Dünýede her bir adama öz ejesinden mähriban hem mukaddes ynsan ýok bolsa gerek.Şonun ücin sen barada näçe öwgüli sözleri aýtsañ hem az bolar.Menä şeýle pikirde.Howwa mähriban käbäñ ýanyñdaka ýylaryn,aýlaryn aýlanşy üýtgeşik,günleriñem gadyr gymmaty hem dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Durdyeva (Bu gün, 01:55:36) okaldy (114) halandy (14) teswirler (6)

Çagalyk ýyllarym vol.1


Bahar paslynyň ilkinji günleridi. Tebigat jan girip, daş töwerek özboluşlyja görke gelipdi. Adatdaky ýaly, işden çykyp, başagaýsyrap öýe tozap gaýdyp barýardym. Goh galmagaly töweregini tupana döndürip barýan birnäçe çagalaryň sesleri ünsümi çekdi. Häzirki döwür, üýşüp oýnaýan çaga seýrek bolany üçi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Azat (Düýn, 20:20:08) okaldy (45) halandy (1) teswirler (2)

Meñ pikrimçe ine hakyky söýgi şul


Bir guni obada ýaşaýan daýymlara myhmançylyga bardym.Aýaly bilen bagtlyja ýaşaýan dayyma özümi gyzyklandyrýan soragymy berdim: -Daýy şu wagta çenli daýzam bilen agzybirje ýaşaýañyz.Durmuşyñyzyñ şu gününe çenli heý sizi ökündiren zat boldynmy?! -Hawa han ogul,men daýzaña onuñ bilen tanşanymdan üç gün dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Nirwana (Düýn, 18:46:23) okaldy (151) halandy (14) teswirler (9)

Gyzlar dünýäsi


Yaltanman sonuna chenli okan teswir galdyrsyn * gyzlar dünýäsi öñ zamanlar bardy şeýle bir wagyr: ”añsadyna bakan aýal gyz dogyr” bu pikir gelýärdi örän uzakdan, aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan. diýseñ: ”gyzy boldy planyñ, äheý!” ”ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!” gyz kişiniñ maşgalasy ah dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Mr.Banan (Düýn, 04:45:40) okaldy (147) halandy (7) teswirler (5)

"DOSTLUKDA BIR GÜN" 🏃🏃🏃 (1-nji tapgyryň netijeleri)


Salam, Dostluk.ru saýtynyň mähriban agzalary! Giç ýagşy ! Hemmämiziň bilşimiz ýaly, saýdymyzy has-da gyzyklandyrmak maksady bilen, ,,DOSTLUKDA BIR GÜN,, atly bäsleşige, badalga beripdik. Bäsleşigimiziň şerti esasynda, birinji tapgyrda 10 sany  agzamyz , özleriniň taýýarlan suratlaryny hödürläp, öz a dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
#Anonimka (17.03.2019 / 20:37:50) okaldy (309) halandy (16) teswirler (19)

Durmush...


Mαnα bir kofe getir Durmushym yαly gαrα bolsun Sheker sαlmα ichine Derdim yαly αjy bolsun Bαgtly bolmαk isleyαnmi ? Her yzyndαn gep edene gulαk αsmα Her soz berene sozuni tutαr diyme Her tαnyshαn ynsαnynα ozundir oytme Bαgtsyz edeni dαl bαgt bereni sαylα Seni hαlαmαyαnlαrα yylgyr we git Gozyαsh bi dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
nurgul (17.03.2019 / 17:26:35) okaldy (48) halandy (6) teswirler (2)

Onuñ Keşbi (OÝLANMA)...


Men edip oturan el işlerimi bir ýana goýdum-da, penjiräniñ oñüne baryp ýagýan ýagyş damjalarny synlamaga durdum, olar seýlebir owadandy. Men ýene sen hakda pikir etmäge başladym. Edil şol wagt meniñ oýlanýanymy bilen ýaly teleýaýlymda-da Züleýha Kakaýewanyñ "Ýagyş ýagyar"aýdymyny goýberýädiler. Bu a dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Durdyeva (17.03.2019 / 15:48:43) okaldy (121) halandy (11) teswirler (10)

Haýsyň hökümete barasyň gelýä -


Haýsyň hökümete barasyň gelýä - Nikab edip halkyň bähbit-haýryny? Haýsyň häkimýeti alasyň gelýär - Nikab edip bu häkimniň aýbyny? Aýtsyn ýaşyrmany bar bolsa eger, Belkide meň şoňa kömegim deger, Şonda şol hyýalbent hasam esirär, Piňne alman öz-özüniň aýbyny. Çünki menem şeyle kişiň biri men, Şol dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Umman (17.03.2019 / 12:25:39) okaldy (222) halandy (9) teswirler (21)

Millionlaryn soyguli oyny


Millionlaryň söýgüli oýny Ilkinji futzal oýnuny braziliýalylar oýnapdyr. 1958-nji ýylda Şwesiýada futbol boýunça dünýä çempionaty geçirilende Awstriýanyň milli ýygyndysynyň ýolbaşçylarynyň biri Ýozef Argauer braziliýalylaryň bina içindäki futbol türgenleşigini synlaýar. Bu ýagdaý onda uly täsir gal dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Lalejik96 (16.03.2019 / 23:48:51) okaldy (37) halandy (3) teswirler (2)

Futbolcylaryn adaty belli sanlary


Samorano we 1+8 belgisi Iwan Samorano Italiýanyň «Inter» toparyna gelip goşulanda, şol wagt hüjümçilere adat bolan 9-lyk belgini saýlaýar. Soňra topar Roberto Bajony we şol döwürler dabarasy dag aşan Ronaldony hataryna goşýar. Bajo özüne 10-lyk belgini, Ronaldo bolsa Samoranodan 9-lyk belgini alýar dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Lalejik96 (16.03.2019 / 23:41:00) okaldy (33) halandy (1) teswirler (2)

YKBAL KADALARY: Bulara eýer-de bagtly bol!


25 sany ykbal kadasy bar. Olary kimiñ oýlap tapanlygy belli däl. Ýöne bular bilen tanşanlar, aglaba halatda, olara aýdylanlar bilen ylalaşýarlar we soñra olara eýermäge çalyşýarlar. Bular, umuman, kada hem däl-de, psihoterapewtiki tehnika. Olaryń wezipesi garaýşyñy özgertmäge ynandyrmakdan ybaratdyr dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
SerVi (16.03.2019 / 22:55:02) okaldy (154) halandy (13) teswirler (5)
Umumy: 871
1 2 3 ... 44 >>

Soňky teswirler

"Gyz haty"


:plak:... dowamy
Hekayalar | "Gyz haty"
Guvanch (Bu gün, 20:13:56)

Bolmady!


her kimin yuregine gora ynsap bersinda Allam... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Mahirlije (Bu gün, 20:12:43)

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)

Owadan bolmak...


:-O:-Io_O, howa dogry aytyan menem sony dusundirjek bolyanda... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:10:17)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter