“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!
Mowzuk

Mekdebe gatnardyñ bezäp bu ýoly..


Klasdaş.. Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Birmahallar şadyýandym, alçakdym, Wah bolmady şo bolşuma galjakdym, Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym, Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş. Mekdebe gatnardyñ bezäp bu ýol dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
reSSs..! (22.04.2019 / 17:44:07) okaldy (37) halandy (5) teswirler (1)

Sen meň üçin gymmatly(Oýlanma)


Annagurban Annagurbanow Sen meň üçin gymmatly(Oýlanma) Öz - özümden gabanýan diýilýärä, şol söze men kän wagt bäri düşinemokdym. Nähili öz-özüňden gabanylýaka diýip pikirlenýädim. Sen geldiň maňa öz-özümden gabanmaklygy öwretdiň,. Kä wagt saňa seredip durşyma gapdalymdaky deň-duşlammyň näme diýip dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Annagurban (16.04.2019 / 03:15:41) okaldy (30) halandy (1) teswirler (1)

Seni kûýsâp göwnûm ýene , gally azara azara


Seni kûýsâp göwnûm ýene gally azara azara Duçar bolup ýörmâm nâme Beýle azaba azaba Gursagymy tutdum sowuk Şemallara şuwlaberdi Siller dagdan özûni oklap , şaglaberdi, şaglaberdi Jomp, jomp âlemi ûrkûzip Ýagyş birden paýraberdi Hoş bollum, söýgûniñ ysy ýûregime ýaýraberdi Gursagymyñ közûn açyp Gör dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
bölejik (30.03.2019 / 00:03:44) okaldy (67) halandy (5) teswirler (4)

♡ Ýürekden daman damjalar ♡


♡♡♡ Ýatlamalary ýagyş ýaly üstüñden ýagdyryp otyrmagyñ özi damjalara eziljekdigiñi añlatmaýarmy eýsem?! ♡♡♡ Kerebe meñzeş bulutlardan ýaña asmanyñ ýüzi görünenok. Şolary bir gyra sûýşürip bilsem seniñ keşbiñ görünäýjek ýaly. ♡♡♡ Gökdäki Günorta tarap uçup barýan guşlarda gözüm eglendi. Şol pursat dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
SerVi (25.03.2019 / 03:41:47) okaldy (220) halandy (20) teswirler (21)

Göwne gelenlerden...


Iki minut gürleşip günboýy bagtly bolmakdyr yşk. *** Bar bilen ýok şu ikisiniň arasyndadyr söýgi ''gel'' diýmäne şertler ýol bermez,''git'' diýmäne kalbyň... *** Yşk namaz okamak ýalydyr niýet edensoň töwerege seredilmez... *** Bir körüň bir kere ''sen gaty owadansyň'' diýmegidi yşk... *** Ony hiç g dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Tutku (22.03.2019 / 15:16:47) okaldy (286) halandy (24) teswirler (9)

Sen hαkdα


Depderchαmden sαnα bolαn duygulαm.Dαndαnlαr ir bilen synlαp sαheri oyα bαtyαn yollαp αrzuwlαn bαryn.Gozlerimi diksem gunortα tαrαp,yurek syzyαr senin perishαn hαlyn.Diysen yuregime yαkyn gelyαrsin.Shondα demin deyin αrαssα sαher,kursαp penjireden kukeyαr iche.Birden kαlbyn joshup diyαyjek bolyαn em dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
nurgul (18.03.2019 / 15:06:09) okaldy (68) halandy (3) teswirler (1)

senem bolduňmy şeýle


(Senem şeýle boldyňmy) Şul şoň gowy görýän kinosydy diýip, şol kinony gaýta-gaýta gördüňmi? Şu tagamy şol halaýady diýip, özüň taýynnlap iýdiňmi? Öýüňe barýan ýol golaýam bolsa, şu ýoldan şol ýöreýädi diýip, şoň ýörän ýolundan ýöräp, öýüňe daşdan aýlanyp gelip gördüňmi? Şul ynsanlar bilen şoň, kä dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Annagurban (12.03.2019 / 07:52:21) okaldy (240) halandy (26) teswirler (13)

Seni söýip göz ýetirdim birzada,


"Oýlanma" Seni söýip göz ýetirdim birzada Kynçylyk ýok ejizlik bar dünýäde Gurbannazar ezizow Howwa garaz birzat edip, baş alyp çyksa bolar kynçylykdan. Ýöne, ejizlikden baş alyp çykmak welin ýeňil düşmez eken. Howwa entegem şol ejizlikden baş alyp çykyp bilmän ýörişim, ýogsa saňa duşmazymda dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Annagurban (04.03.2019 / 09:01:28) okaldy (139) halandy (10) teswirler (3)

Sen we Men... 👫


Ynha ýene Sen we Men, ýagny biz bile gidip barýarys. Durmuşda bolup geçen ýa-da bolup geçýän kynçylyk we ýagdaýlara göz ýetiren, bir-birinden uzakdaky iki ynsan… Bir ýerde kesişdi ýollarymyz. Muña ýazgyt diýsekmi. Seniñ pikiriñ näme bu barada? Bir-birimize bolan öýke-kinämiz, hyýallarymyz, umytlarym dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Anonimka (23.02.2019 / 14:09:47) okaldy (329) halandy (21) teswirler (18)

yene @Guvanjovna hakda :)


@Guvanjovna, @Guvanjovna, @Guvanjo... Dińe seniń nigiń gelyàr aklyma. Bagtly bolmaklykdan bashga alač yok, Bize geljek bagtyń yolun bekleme. :) Bir almanyń yary bolsań eger sen, Galan yary hókman asman Ayydyr. Dostluk.ru-da yekesirán čaglarym Seniń hatlań yúregime sayadyr. Gownúm al-asmanda gayy dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Yunus (19.02.2019 / 00:01:26) okaldy (542) halandy (26) teswirler (47)

sóygi dúnyási


Kimdir birini górmán-zat etmánem sóyúp bolyar eken, máhriban agzalar. Menem ashyk boldum. Ózem internetde ashyk boldum. @Guvanjovna diyen agzany sóydúm. Ilki-ilkiler men ońa dińe dostluk gózi bilen seredyárdim. Indi bolsa ony sóyendigime dúshúndim. Muń sóygùdigine dúshúnmek účin kóp-kóp zatlar sebáp dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Yunus (18.02.2019 / 17:51:58) okaldy (545) halandy (17) teswirler (63)

Mähriñ özūneçekijiligi.


Halypa öz şägirtleriniñ biriniñ näzenin gyza aşyk bolanlygyny, gyzda hem özūne bolan duýgy oýarmak ūçin ot-elek bolup elewreýänligini añypdyr. Halypa şägirdine şeýle diýipdir: - Mähir - söýgi beýle zorluk bilen talap elilmez. - Onda näme etmeli? - diýip, şägirt sorapdyr. - Hany aýt bakaly, garaşman dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Ferrari (18.02.2019 / 13:17:12) okaldy (218) halandy (14) teswirler (11)

Diñe ♡SŐÝGI♡ hakynda.


♡S♡ Söýgi näme?Damjalardan öwrendim, ter gülleriñ leblerine damanda. yşk heserniñ ýalyndygyny duydum men, gyzgyn çägelere ayak basamda! ♡Ő♡ Őwrenşen ýazymyñ gözden uçanna, ýüregim bilniksiz gyýyldy durdy. gyşlar gelip ak ýüzüni açanda, bilmedim bir syrym duýuldy durdy! ♡Ý♡ Ýüregiñ aç gam-gussañy t dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
SerVi (14.02.2019 / 01:50:20) okaldy (252) halandy (13) teswirler (15)

Okalmadyk hat


Salam! Dostlar mende size bir soragym bar! Okañ we öz pikiriñizi aýdyñ! 《Kerkilimen98》 Bir oglan bilen gyz halaslayarlar. Ine bu gün hem oglan gyzy (sagat 20:00 -da) kafe çagyrýar. Gyz hem oglana ýok diýmeýär. Gyz kakasyna we ejesine bu gün oglan bilen kafed dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Kerkilimen98 (03.02.2019 / 17:38:11) okaldy (292) halandy (2) teswirler (16)

Bivepa


Men size bashymdan gechen hasratly wakamy aydyp yenlasim gelya men bir gozel gyzy söýdim sheyle bir söýdim ýüregimi berip söýdim baryp diyen 4 yyllap söýushdüm ahli zat gowi ine birdenem harby gulluga chagyrldym 2015 nji ýylyn dekabr ayynyn 16 synda gulluga ugradym ahli zat gowi wagt gechip dur ynh dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Dandanakan (24.01.2019 / 10:51:51) okaldy (541) halandy (10) teswirler (57)

Söýgüm...


Arzuwlar niýetler bary birleshse, Ýürekler satashyp sessiz gürleshse. Iki ýürek bir bolup ýerleshse, Muña çyn söýgi diýerler... Teniñ tenime degäýse birden, Demiñ demime düshäýse birden. Seniñ gözleriñ görmese meni, Armanda giderin bu dünýäde men... Birini söýseñ söýmese ýaman, Kimedir garashsañ gel dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Eyjejik melike (20.01.2019 / 21:49:23) okaldy (233) halandy (10) teswirler (10)

Owadan söýgi!


♡♡♡Söýgi güldür sen ony saklamasañ,söýmeseñ seniñ gülüñ solar,eliñden gider! ♡♡♡Haçanda saña biwepalyk etseler eliñ döwülen ýalydyr.Soñra ony bagyşlap bolar,emma eýýäm ony gujaklap bolmaz. ♡♡♡Diliñizdäki sözleri öz wagtynda aýtmagy öwreniñ,ertir şol sözleri diñleýän adam ýanyñyzda bolmaz! ♡♡♡S dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Enka (17.01.2019 / 03:07:08) okaldy (267) halandy (16) teswirler (12)

INDI BOLSA GIT...


[b]Sen näme üçin maňa beýle sowuk bolduň? Sen maňa, göýä, her günüň 25-nji sagady, her hepdäň 8-nji güni, her aýyň 32-si ýalydyň. Her gezek şeýle bir ýakynlaýan ýalydyň, ýöne ýok... Sen näme üçin meň söýgime deňize daman damja ýa-da çöle düşen bir däne çäge ýaly garadyň? Ýer bilen asmanyň arasy näçe dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Pegas (14.01.2019 / 17:55:52) okaldy (298) halandy (19) teswirler (12)

Dilber göwnümi berdim...


Dilber göwnümi berdim, Bolsun saña perwana, Ýazdym $u namany ýar, Y$gyñdan ýana-ýana. Müñläp salamlarym bar, Algyn $u hatlarymny. Bu y$gyñ $erabyndan, Mes boldum gana-gana. Hijranyñda men bimar, Bimaryña dözer sen. Kalbymda y$gyñ derdin, Sen ýaryña dözer sen. Gezseñ, tursañ, otursañ, Ýanymda sen dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Mazaly (08.01.2019 / 12:30:04) okaldy (86) halandy (6) teswirler (1)

MEN SIZE BARÝAN...


[b]Men size barýan... Kalbymy ajaýyp arzuwlardan hem çäksiz söýgüden dolduryp men size barýan... Belki-de, sen penjirä intizar gözleriňi dikip, geljek ýoluma umytly bakýansyň diýip men size barýan..... Elime sen dek owadan hem ajaýyp gülleri alyp, näzenin keşbiňe maýyl bolup men size barýan... Eýýäm dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi dunyasi
Pegas (08.01.2019 / 00:16:53) okaldy (64) halandy (4) teswirler (0)
Umumy: 72
1 2 3 4 >>

Soňky teswirler

Alcak yigide.


Ajayyp goshgy... dowamy
Gosgular dunyasi | Alcak yigide.
Gumdagly33 (Bu gün, 10:47:51)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow