Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Eliñden söýgüliñi gaçyrmak (göni manyda)+0
18:31
Durmuşda dostumyň başyna geleni siziň başyňyza gelmesin. Öýde barlagdan geçirip görmänkäňiz 2 gezek pikirleniň. -samsykmaý sen? -jan ynanaý elimden sypdyň -elimden sypdygyň nämäý indi kelesaň? -seret gowluk edeýin diýdi erbetlik boldy -indem meň kelläm agryp dur -gel oşşaýyn gowlaşar... Allajan al...
awtor: Dipsomaniac | okaldy: 5 | teswirler: 0

Oýlan!ma+5
15:57
Oýlan!ma Siz dogry zada ynanýandygyňyzy anyk bilýäňizmi? Siziň pikir edýän zadyňyz hemişe-de dogry bolup çykýarmy? Meselem: “Men hiç haçanam özümi üýtgetmerin, başga adamy isleýän bolsaňyz başga birini tapyň!” ýa-da “meni üýtgetjek bolmaň, söýýän bolsaňyz şu durkumy kabul ediň!” diýilýän sitatalar,...
awtor: spagetti | okaldy: 24 | teswirler: 1

Wi-Fi tizligini Güýçlendirmek+2
15:51
Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz[b][/b] ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rug...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 16 | teswirler: 2

Sen bolmasaň+0
15:30
Aşyklar bu tema şulara degişli Men şu wagta çenli görmändim beýle aşyklary beýle wepaly söýgüni bir oglan lebaba gidip ýitipdir näme bolanyny bilýän ýok şol oglanyň söýgülisi gelermika diýip şu wagta çenli gelmändir häzirem garaşyp otyr söýgülisi Gideniniň ertesi gyz oglan bolsun sen bolmasaň s...
awtor: Şa | okaldy: 8 | teswirler: 0

Derwüş. ( Gysgajyk manyly hekaya)+5
13:37
Bir garyp ýigit ülkäniň patyşasynyň gyzyna aşyk bolyar. Bu umytsyz yşkyny ülkede ýaşaýan meşhur derwüşlerden biriniň ýanyna baryp, gürrüň berýär, ondan kömek soraýar. Derwüş: “Oglum, sen şäheriň giriş derwezesiniň agzynda otur, kim näme diýse diýsin, diňe “Allah” diýip jogap ber” diýýär. Garyp ýigit...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 53 | teswirler: 6

"GITSEŇ-BAR AMAN"+4
13:05
"Gitseň - bar aman" MAGTYMGULY PYRAGY Diýdim: «Ýüzi tabana». Diýdi: «Meňzär Meňli han!» Diýdim: «Goýduň armana». Diýdi: «Köňüldir weýran». Diýdim: «Ölerem imdi». Diýdi: «Galar sen aman». Diýdim: «Ok kirpikleriň». Diýdi: «Gaşlarym keman» Diýdim ki: «Puşeş geýmiş». Diýdi: «Dony – zere...
awtor: MILANA | okaldy: 28 | teswirler: 2

Owadan sözler-Statuslar))+4
12:52
1.Bu durmuśda gülmegmizi isleÿän ÿekeje adam-suratçydyr. 2.Eger bu goja zeminiñ ùstünde gudrat bar bolsa, ol gudrat-Ejedir. 3.Saña öwreniśenim ÿaly sensizligede öwreniśerin. 4.Içi gysanda ÿazÿanlara, menem içim gysanda jogap ÿazarn. 5.Üÿtgeśik däldiñ,men üÿtgeśik bakdym saña! :( 6.Wagt geler di...
awtor: Betoglan | okaldy: 39 | teswirler: 2

Wesýetler.+5
11:44
Çagakak aglamak utanç diýdiler Jahylkak aglamak utanç diýdiler Şeýdip endik etdik aglamazlyga Şeýdip endik etdik aldamazlyga Diýdiler köpçülikde gägirmek aýyp Diýdiler köçede sygyrmak aýyp Diýdiler Meýlisde geçmäkäň töre Hakyň barmy töriň özünden sora Ýene diýdiler ulanyp ýaşyň Garaja gyl bilen...
awtor: Akpamyk_Ak | okaldy: 31 | teswirler: 1

Çekerler.Düzen özim+6
10:12
Aglama gözlerim ýaşlaryñy sil Geçer kyn günlerim başymdan tiz Öz-öziñe göwünlik bergin hergiz Unutma duşmanlar bir gün çekerler Edip-edip gitmek yokdyr dünyâden Bir-biregiñ göwnüne degmâñ bilmeden Bendelerini göryândir beýik ýaradan Iki ýüzlü ynsanlar bir gün çekerler Garaşyaryn gelejek diyip wagt...
awtor: Hatyja | okaldy: 109 | teswirler: 18

Arzuwlar hasyl bolÿarmy?!+6
00:15
Arzuw-bu nähili ajaÿyp zat! Bu dünÿede arzuw etmeÿän adam ÿok bolsa gerek! Šonuñ üçinem könelermiziñ "Guš ganatsyz, adam arzuwsyz bolmaz" diÿleni ÿöne ÿere dàldir. Biziñ hemmämiziñem öñümizde goÿan maksatlarmyz hasyl bolmagny islenilÿàn ajaÿyp arzuwlarymyz bar. Köplenç arzuwlar hasyl bolsa, köplenç...
awtor: Betoglan | okaldy: 41 | teswirler: 2

Saklajak boluñ!+7
23:51
Açgöz nebzsin ÿuwdan bir haramzadañ, Ÿygnanlary ÿalñyś bilen hatadyr. Mal-mülkiñ bolsa-da bu giñ dünÿäde, Äkitjegiñ bir bölek ak matadyr. Ilden müñ basgançak beÿge gitseñem, Deñlejek bar nämä beÿle öwünÿäñ?! 4 tigriñ üstünde ÿaśap ötseñem, Ÿene baryp garaÿere gömülÿäñ... Allañ huzurynda birdir o...
awtor: Betoglan | okaldy: 47 | teswirler: 5

Salam siziňki siziňki hemmäňki+2
18:31
Salam adamlary tanşdrýa salam birek birege hormat söýgi hem salamdan başlaýa salam hemme zadyň gözbaşy aşyklaryň süji salam dostlaryň salamy iň köp salam aşyklaryňky bolaýmasa her sag Atda 1 salam berbändir...
awtor: Şa | okaldy: 51 | teswirler: 3

Ýalñyzdygyñy añşyryp galmak+7
17:45
Ýalňyz adamlar bolanlygymyz üçin käbir pursatlar ýa-da zatlar ýalňyzlygymyzy ýene bir gezek ýüzümize urýan eken. Birnäçesini sanan bolaýalyň; -Kino görüp otyrsansyňam welin, filmdäki inçe ýaňsylama düşünip ony düşündirjek bolup, ýanyňda adam tapmaýyşyň - Bir ýere gitjek bolaňda ýanyňa ýoldaş bol...
awtor: Dipsomaniac | okaldy: 121 | teswirler: 17

ZENAN SYPATLY JYNLAR+5
16:37
Zenan sypatly jynlar Bir gezek beýik dagyñ depesinde Mätihan hoja (XVIII asyrda ýaşap geçen) bir gyza duş gelipdir. Ol gyz özi bilen güýç synanyşmagy teklip edipdir. Mätihan hoja razylyk beripdir we doga okap göreşde üstün çykypdyr. Mätihan onuñ adam däldigini añyp, pyçagyny çykarypdyr welin, ýañky...
awtor: ❤〰MeDuzZza〰❤ | okaldy: 76 | teswirler: 0

internetden12sany ajayp sözler+16
16:01
01-Hacanda gyz utanjyny yitirende, oglan sho gyza bolan sylagyny yitiryar. 02-Iñ ýaman pursat - köp garaşybam iñ soñunda puç bolan wagty 03-Biz söÿanimize nace ynansagam shondadam gabanyas 04- Bagyshlamagy we yene mümkinchilik bermegi basharyñ... Hemme adam yalñyshyp bilyar. 05- Wagtyňyzy manysy...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 136 | teswirler: 9

Enanin hakyny odap bolmaz.[gysgajyk okan!+15
12:35
Arkama hoppa edip ýeriň daşyna, Seni aýlap gelsem mähriban enem, Razy bolarmyň beren süýdüňden? Açsana kalbyňy,eşideýin menem!''- Diýip birgün ogul öz enesinden Soranmyş diýýarler egip başyny, Jigerbendi üzülenip duransoň; Mährem ene ahyry, aydanmyş şuny: ''-Bolar şonda balam ýeke agşamyň,...
awtor: AΫgΰl❁✿ | okaldy: 112 | teswirler: 8

Ýorgan (Mistiki hekaýa)+10
10:16
Nädip durmuşdan kösenmän gitmeli? Bu soraga men jogaby ýaman kän gözledim. Özüňi asmak çykalga däl, sebäbi ýüpden sallanyp duran wagtyň az salymam bolsa ejir çekýäň. Ajal bir bada saňa elini uzadanok. Ondan başgada öziňi asmaň hem öz inçe tilsimleri bar eken. Ýüpiň halkasyny nädogry etseň ol seň boý...
awtor: Begli666 | okaldy: 93 | teswirler: 7

Unutmak isledim.Düzen özim+7
09:53
Çagalykda geçen kyn günleri Birazajykda bolsa unutmak isledim Ulalañda üytgeşik zat bar ýaly Wagt geçip çalt ulalmak isledim Çagalykdan beter eken ululyk Göz yetirdim inha menem ulalyp Gelya dertler setir-setir düzilip Unudulmak dal menem söyulmek isledim...
awtor: Hatyja | okaldy: 118 | teswirler: 20

Senli derdiñ yzasy...+17
20:06
Senli dert birine aýdylyp ýeñlenýän dert däl. Senli derdimi içimden şahyrlar ýaly goşgy edip çykaryp bilemok, aýdymçylar ýaly batly sesli aýdym aýdyp çykaryp hem bilemok. Ýada birine aýdyp  dertleşip hem çykaryp bilemok. Senli derdimi içimden hiç hili çykaryp başaramok. Senli dert şeýle agyrdy ne ič...
awtor: barca | okaldy: 244 | teswirler: 25

Kärhana "Arzuw"+6
19:54
Daşgy gapy haýaljakdan açyldy we ol ýerden utanjaň oglanyň kellesi göründi. –Girmek mümkinmi? –Kelle sorady. Otagyň eýesi bolsa owadan gyzdy, ol gyzyň sesi hem özi ýaly owadandy. Ol owadan sesi bilen jogap berdi we mähirli ýylgyrdy. –Dagy näme, hökman giriň. Çekinjeň oglan çekinjeň ädimler bilen...
awtor: Begli666 | okaldy: 107 | teswirler: 7

Umumy: 5377
1 2 3 ... 269 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
❤ sagbol paylasanyna gaty oñat hekaya... dowamy
Gürrüňdeşlik | Derwüş. ( Gysgajyk manyly hekaya)
Nara (Bu gün, 19:12:21)
боссан, Öwretmek isleseñ:"özüñ name?" diyyaler. Ay howada her kim özune jogap beryar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Derwüş. ( Gysgajyk manyly hekaya)
AΫgΰl❁✿ (Bu gün, 17:58:45)
Özpikirliligi ýigrenýäler-ä bu wagt.......... dowamy
Gürrüňdeşlik | Oýlan!ma
Mergen (Bu gün, 17:50:19)
Polis, shu wagtky routerlerin ichinde gurnalan mademi swichi lbir az beylekilerden bahaly zato akuratnyja... dowamy
Internet we programmirleme | Wi-Fi tizligini Güýçlendirmek
TNT (Bu gün, 17:34:55)
Men router wifi tolkun goýberýändir öýdüp ýörüpdirin asyl modem hem goýberýär diýsene "Käbir modemler iki antenaly bolýar" şu sözden çen tutsaň goýberip biler sebäbi meniň gören modemlerimde... dowamy
Internet we programmirleme | Wi-Fi tizligini Güýçlendirmek
Polis (Bu gün, 17:26:30)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net