Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Koronavirus :D
Bir Oglan Mashynly Gelyarka, Yolun Gyrasynda Duran Owadanja Gyza Gozi Dushyar. Gabadyna Baryp Saklanyar: - Nira Gitmeli Perizat? - Name-Name? Shahere Gitmeli. Gyzy Mashynyna Mundurip, Amalian Sonky Aydymjygyny Aytdyrp, Yola Dushyar... - Belki Kwartirajyga Baryp Chayjagaz Ichers? - Name-Name? Ha Boly…
awtor: Mr.Banan | wagt: 02.04.2020 / 12:36:16
Hic wagt baýlykdan gözleme bagty
Bagt hakda, gyzlar hakda, yigitler hakda… Gozel gyzlar, Juwan gyzlar, Ay gyzlar, Gozellikden alypsynyz pay gyzlar, Size bir gosgyjyk aydip bermekci, Belki bolar yuregnize jay gyzlar. Bir yigit soyupdir bir gozel gyzy, Gul yuzli, hosh sozli, bir serwi nazi, Bir gun gabat gelip shol gozel gyza, Yigit…
awtor: ☆Hatyja☆ | wagt: 17.02.2020 / 08:32:56
Agaçlaryň we tokaýlaryň peýdasy
IMG [b][i][color=#03939b] Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda 21-nji martda ählihalk nahal ekmek dabarasy geçiriler. Onda ýurdumyz boýunça saýaly we miweli agaç nahallarynyň köp sanlysy ekiler. Şu ýyl Ahal welaýatynyň Ak bugdaý we…
awtor: XalmuradoFF | wagt: 26.03.2020 / 00:25:11
Obany guran hem ayal,ýykan hem"
Aýallar tebigat tarapyndan şeýle döredilen: ejiz we güýçli, mylaýym we gaýduwsyz. Aýal dörediji, timarlaýjy, kebşirleýji. Ilkibaşdan erkek adamlara durmuşda sanaýmaly zat gerek. Aýallardan bolsa olara diňe söýgi gerek. Erkek adamyny uly işlere aýal maşgala gönükdirýär. Ýyly, berk ojagy aýal maşgala…
awtor: ☆Hatyja☆ | wagt: 15.02.2020 / 04:12:43
Käbir adamlaryň özlerine berýän nesihatlary
Käbir adamlaryň özlerine berýän nesihatlary Biziň köpimiz adamlary tanamak üçin, üstünlik gazanmak üçin, derejämizi beýgeltmek üçin sitatalary, psihologiýany okaýandyrys. Üstünlik gazanmagyň syrlaryny beýan edýän kitaplaram kän adamlar okap görendir. Ýöne käbir adamlar şeýle-de durmuşyň akym…
awtor: Erteki | wagt: 24.02.2020 / 01:19:26
Hic wagt baylykdan gözleme bagty dowamy
“Hic wagt baylykdan gozleme bagty, Dushunersin muna gelende wagty…” Shol wakadan sonra gecipdir aylar, Toylanypdyr ence shatlykly toylar, Bir gunem uly toy toylananmyshyn, Yigit bashga gyza oylenenmishin.. Biri-birlerini soyupdir olar, Bagt soygudedir diyipdir olar, Olar pak zahmetden gozlapdir bagt…
awtor: ☆Hatyja☆ | wagt: 17.02.2020 / 08:35:53
1-nji aprel: Uly gyrgynçylykmy ýa-da gülki günimi?
Salam elebtde adyndan belli bolşy ýaly bu mowzuk 1- nji apreliñ taryhy barada, dogry mowzuk edip açarlygam däldir welin, başga google saýtlarynda bar bolansoñ menem açyp göreýin diýen karara geldim. Aslynda hiç gyzyklanyp gördüñizmi 1- nji aprel barada? Ebetde bu soraga meñ öz jogabymam kän bir oñyn…
awtor: florida | wagt: 01.04.2020 / 13:05:15
Никогда не говори, что ты плохо живёшь.
Никогда не говори, что ты плохо живешь. Бог услышит твои слова и скажет: "Ты не знаешь, что такое плохая жизнь." И даст тебе судьбу во много раз худшую. Что бы ни случилось говори: "Хорошо живу!" Тогда Бог скажет: "Ты не знаешь, что такое хорошая жизнь!" И даст тебе судьбу в десятки раз лучшую.…
awtor: Mekan | wagt: Düýn, 21:57:59
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
ATALAR ÝAŞ ÖLÝÄR+3
00:31
Şeýle bir tiz geçýär arzyly bahar. Arzyly güllerem diýseň tiz solýar. ...Biz olara uzak ömür dileýäs, Atalar ýaş ölýär, Örän ýaş ölýär. Ilkinji perzendi inensoň dünýä Müňläp duýgy peýda bolýar olarda. Aýy-güni ölçeglidir, ölçegli — Her sagady geçýär aladalarda. Birje zady peşgeş berse ogluna, Ikin...
awtor: Pegas | okaldy: 19 | teswirler: 0

:)+3
22:52
Taze dogulan gyzjagaza uytgeşik owadan at tapmaly seyrek duş gelyan a:t bolmaly hayyş pikirleriñizi teswirlerde paylaşyñ!...
awtor: Nara | okaldy: 144 | teswirler: 24

Никогда не говори, что ты плохо живёшь.+5
21:57
Никогда не говори, что ты плохо живешь. Бог услышит твои слова и скажет: "Ты не знаешь, что такое плохая жизнь." И даст тебе судьбу во много раз худшую. Что бы ни случилось говори: "Хорошо живу!" Тогда Бог скажет: "Ты не знаешь, что такое хорошая жизнь!" И даст тебе судьбу в десятки раз лучшую....
awtor: Mekan | okaldy: 44 | teswirler: 2

SÖÝGI SÖHBEDI+2
12:52
Säheriň tämiz, jana aram berýän howasyndan dem alyp, tebigatyň gözelligine aşyk bolup barşyma gabat garşymda seniň duranyňa allaniçiksi boldum. Sen mähir-muhabbet bolup, ilkinji gören günümden kalbyma ornapdyň, ýüregime giripdiň ahyryn. Muňa yşk oduna duçar bolanlaryň ählisi-de aňryýany bilen düşüný...
awtor: jeyhun_97 | okaldy: 27 | teswirler: 1

Ýaponiýalylar sürüjisiz traktory işläp düzdüler+2
12:46
Kubota ýapon kompaniýasy täsin konseptini – sürüjisiz elektrik traktoryny görkezdi.Kubota kompaniýasynyň aýtmagyna görä, häzir Ýaponiýada fermer az we olar uly meýdan böleklerini ekişe taýýarlamaly bolýarlar. Şeýle meseläni göz öňünde tutmak bilen, kompaniýa täsin konsepti — sürüjisiz traktory döret...
awtor: jeyhun_97 | okaldy: 14 | teswirler: 0

Beyik weli zenan.Wanga hakynda(4-nji bolek).+5
12:02
1942nji yylyñ 10njy mayynda Wanga bn Dimitr nikalasypdyr.Dimitr ondan sekiz yas kiçi eken.Gayyn ôyde oña bir bada kyn bolupdyr.Gayny kôr gelni gowy kabul etmese-de,Wanga basym ôzùni aldyrmagy basaryar.Sol dôwùrler zapasdaky esgerler gosuna alynyar.Dimitrem gidyàr.Ol hoslosanda,eger sag-aman dolanyp...
awtor: melewse | okaldy: 79 | teswirler: 2

Täze Pul birligi..+9
10:58
Amerikanlar ýer ýüzündaki ähli ilçilerini çagyryp öz dollarlarynyň ähli ýerde dolanşyk güýjüniň nahilidigni bilmeklerini ilçilerine tabşyrypdyrlar. Bäş günden soň ilçileriň ählisi Amerika dolanyp barypdyrlarda dollaryň ähli ülkede güýjüniň uludugny aydypdyrlar, ýöne, Türkmenistanda biziň dollarmyzda...
awtor: Dark_Wolf | okaldy: 103 | teswirler: 2

Ertir bahar geler...+5
09:44
Gyş gitmez, gelmezden bahar, Şeýle tebigatyň şerti. Süňňüm ýylamaz bu mahal, Haýp, ol ertir ýylar, ertir. Hawa, howalaram maýlar, Emma entek az-owlak ir. Ertir kalba mähir dolar, Ertir togsan dolar, ertir. Gowy — ertäň barlygam bir, Günler çogly güneş getir. Meni doňýürek ýar, meger Ertir ýada sal...
awtor: Arzyman | okaldy: 42 | teswirler: 0

Öwüt+4
07:16
Haramdan kän zatlar geler başyňa Başarsaňyz ony etmejek bolyň Halallyk bu daşymyzyň galasy Halal iýiň, halal geýiň  adamlar Ýalandan kan bela geler başyňa Ýalan söz köp ýerde aýakdan kakar Dogryçylygyň dosty az hem bolsa Hakykat kop ýerde  beýge galdyrar Duýgy bilen oýun etmaň adamlar Söýgi bir...
awtor: Nowcha | okaldy: 34 | teswirler: 0

Aprel+5
06:20
Buýr-bulaşyk bolup galdy arzuwlam, Agdar-düňder edip gitdi dünýämi. Aprel meniň bar zadymy äkitdi. Orta ýaşda bolup galdym güň ýaly. Ondan öňem durmuş däldi gül ýaly. Ruhum ýadap, aýagyma çolaşdy, Ykbalymyň barýan ugrun ýitirdim. Gabrystan deý ýürekgysgynç ömrümiň Her gününi gussa bilen ötürdüm. De...
awtor: Arslan 66970297 | okaldy: 129 | teswirler: 9

Koronawirus (Gysgajyk degisme)+6
01:01
Iki dost skype-da -Näýli gowmy do -Gowy.A sen bilýäňmi koronawirus bardygyny -Hawa.Menä gorkamok.Güýcli antiwirus gecirdim -Öýdenem cykmaly däl diýýäler -Hawa musury aýnadan oklap göýbermeli,işede gitmesiz bolduk -Eliň bn ýüzüňi ellemäň diýýäler -Hawa şu gün sakalymy aýagym bn syrdym -El ýüzüňi ýuwu...
awtor: ReskaBeatz R | okaldy: 122 | teswirler: 5

Söýgi barada+1
23:03
Seýlelik bilen adam ömüri örän gysga we biz bu zatlara seretmezden öz ömrümizi uzaltmana synanyşmaly we bu synanyşyk örän köp zatlary ýazmakdan ybaratdyr. Ýazmak ýazyjynyn ömrüni uzaldýar we haçan biz bu dünýäden ötenimizden soň biziň ýazan eserlerimiz adamlaryň kalbynda galyp biz barada olara ýatla...
awtor: Akylly Oglan | okaldy: 97 | teswirler: 6

Musulman türgeniň asylly hereketi.+16
22:01
IMG1984-nji ýylda Amerkanyň şäheri Los Anjelesde geçen Olimpiýa oýunlarynyň judo boýunça bäsleşiginiň 95 kg agramda çykyş edenleriň final tutluşygynda müsürli türgen Muhammet we ýaponýaly türgen Ýokomito duşuşmalydy...
awtor: Chary | okaldy: 191 | teswirler: 13

"Ýaşa, dünýäm..."+8
18:50
Ömrümiz yşk meýidir, barlyk bolsa bir bada, Ýaşa, dünýäm! Ýaşagyn! Hemem ýaşatgyn meni! Ähli gowulyklary görer ýaly birbada, Ýaşa, dünýäm! Ýaşagyn! Hemem ýaşatgyn meni! Özüňi aýa, Aýym! Baryňda göwnüm gurgun, Düşlemen özge ýerde, bes maňa seniň kalbyň! Haçan bolsa-da tapdy:r şol bir tümmejik gabrym...
awtor: Pegas | okaldy: 73 | teswirler: 3

Ejeme+5
17:57
SEN ÝADYMA DÜŞÝÄŇ EJE! Sähelçe gussalan çagym Sen ýadyma düşýäň, eje Şatlykdan dolsa gujagym Sen ýadyma düşýäñ eje Ýyly mähriñ eýeleri Işikleriñ söýeleri Görsem eziz eneleri Sen ýadyma düşýäň eje EJE Bu gün ýürek çagalygymy küýseýär Ogluñ hüwdüleñde gelýär eşdesi Ýadymda galypdy seniñ gül keşbi...
awtor: GaRaGoL_2018 | okaldy: 74 | teswirler: 6

Beyik weli zenan.Wanga hakynda(dowamy 3-nji bolek).+3
14:34
Wanga Hudayy hemme zady gôryàn gôze meñzedipdir."Hiç kim ôyde ya agajyñ kôlegesinde gizlenip bilmez,yeke gowy ya erbet hereket bilinmàn galmaz.Siz ôz islàn zadyñyzy etmàge hakyñyz bardyr diyip pikirem etmàñ,hiç kim ôz hereketlerinde erkin dàldir,bary ôñùnden bellidir.Diñe duyup-gowy herekete begenip...
awtor: melewse | okaldy: 121 | teswirler: 4

Dilegçiniñ ykbaly(hekaya)+9
13:44
Saglygy,guycli-kuvaty yerinde bolan bir adam dilegcilik edip,guzaranyny aylar eken.Gunlerde bir gun bu dilegcilik edyan adam bazarda bir dana gabat gelya. Menin bir ters taleyli,pukara,matac adam.Mana haypynyz gelsin,sadaka berip,komek edin-diyip,iki elini serip,ondan pul dilapdir. Dana el serip,ter...
awtor: Sayman | okaldy: 82 | teswirler: 1

Korona virusa yüzlenme)))+5
13:35
Hytayda mowc alyp basladyn birden Durmadyn yayradyn ucdun korona Gyzykly dal sana Yewropa Aziya Bir birden baryna gecdin korona Tähranyn deminden gaharly tutdun Pariž Berlin Turin baryna yetdin Ol gadymdan galan Hytayy nätdin Yurt saylap goymaz sen gazap korona Dünýäñ erki heder eder deminden Bosh...
awtor: ◆◆Guller◆◆ | okaldy: 109 | teswirler: 4

«Mustaýyň düýesi» (hekaýa)+6
12:28
Şonda biziň aýratyn topçular rotamyzyň aşpezi Mustaýyň iki örküçli düýesi bardy. «Geçen urşa atly gatnaşylandygyny bilýäris. Ýöne düýeli gatnaşylany barada eşitmändik» diýýärsiňizmi? Sakawyň soňuna serediň! Mustaý başgyrtdy. Ýaşy biziň hemmämiziňkiden, hatda rota komandirimiz, kapitan Fedçenkonyňkyd...
awtor: Tirkish | okaldy: 57 | teswirler: 2

Adam agaç ýaly+4
11:08
Galamyñam reñkleriñem bar, jennetiñ suratyny çek-de içine gir! * * * Köp kişiniñ esasy meselesi heniz öz-özi bilen tanyşmadygyndadyr. * * * Guş, gül hemem çaga bar bolsa, gorkup oturma, dünýäde ähli zat ýerbe ýer. * * * Adam agaç ýalydyr. Ülje berenok diýip injir agajyna gatyrganyp bolarmy?!....
awtor: Oblomow | okaldy: 61 | teswirler: 7

Umumy: 8939
1 2 3 ... 447 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Iñ soñkyja gowy goren adam adym hem Söÿli :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | :)
Mahri (Bu gün, 03:08:21)
Bibisara... dowamy
Gürrüňdeşlik | :)
Mahri (Bu gün, 03:07:39)
Bibihajar... dowamy
Gürrüňdeşlik | :)
Mahri (Bu gün, 03:06:44)
Hanymsoltan :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | :)
Mahri (Bu gün, 03:06:06)
Бәх, огланжык хезил эдипдир велин соңы болмандырда.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Koronavirus :D
Парекмахер (Bu gün, 01:21:47)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS