Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Ahal-teke bedewleri
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar…
awtor: XalmuradoFF | wagt: Bu gün, 00:30:28
Wagtyn baka
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)…
awtor: Hatyja | wagt: Bu gün, 02:11:10
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Wagtyn baka-1
02:11
1.Imana gel wagtyn barka 2.Toba et günalen üçin 3.Sadaka ber Alla ýoluna 4.Arassa pâk yürekli bol 5.Adalatly bol her işde her ýerde 6.Öziñe diyilse halamajak sözleri tanamadygyn kisa diyme 7.Her kim özine jogap berer (o dunyade-de,bu dunyade-de)...
awtor: Hatyja | okaldy: 25 | teswirler: 1

Gysga Hadyslar+1
01:22
Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň. Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň. Adamlardan hiç zady dilenip sorama. Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al. Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň oňa merhemet...
awtor: Hatyja | okaldy: 10 | teswirler: 0

Ahal-teke bedewleri+4
00:30
IMG [b][color=#03939b]Ahal-teke atlary - Türkmenistanyñ taryhy bilen berk bagly. Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 64 | teswirler: 8

Gojanyñ Pendi+1
23:46
Bir gurply adamyñ ýalñyz perzendi - ýeke ogly bar eken. Ol ölmeziniñ öñýany ogluny ýanyna çagyryp, şeýle diýipdir: "men saña üç sany pent bereýin, sen ömür boýy oña berk eýermelisiñ: 1. hiç haçan birinji bolup salam bermegin, 2. her gün agşamlyk süýji tagamlar iýginiñ, 3. günde irden öýden çykanyñda...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 9 | teswirler: 0

Kiçijik syçanjyk+9
17:54
Kiçijik syçan Gadym döwürlerde Çaga we Ene syçan bolupdyr. Olar bol peýnirli, uly, ýyly jaýyň sepgidindäki deşijekde hiç zada mätäçsiz ýaşapdyrlar. Bir gün Ene syçan Çaga syçanjygy öz öýlerinden daşary alyp gitmegi ýüregine düwüpdir. Daşynda bulary iýmek üçin dodaklaryny ýalap duran, mähnet, çypar...
awtor: nice | okaldy: 88 | teswirler: 6

"Òz derejàñde ýaşaber , òzùñde bar zatlardan lezzet al"+16
17:41
Akyldarlaryñ ýòreýàn iñ dogry durmuş ýòrelgesi , zada zar bolmazlyk strategýasy. Gazanyp bilmeýàn , hàzirki pursatda ýagdaýyñ ýok zady kùýsàp , islàp başlasañ dessine oñ tamasynam,pikirinem kalbyñdan çykar. Diñe şeýtmek bilen ony gazanmak şehwetinden we onuñ tàsirine berilmekden halas bolarsyñ....
awtor: iPhone | okaldy: 130 | teswirler: 5

"ÖZ-ÖZÜMDEN UTANDYM..."+21
14:42
Bu gezek hem bazara baryp ulagmyzy goýmaga boş ýer peýläp esli wagt eglendik. Ahyry ulagmyzy goýmaga ýer tapyp bazara girdik. Söwdam tiz oñup çagalañ kakasyndan öñ ulagmyzyñ ýanyna gaýdyp geldim. Gelip görsem biziñ ulagmyzyñ öñünde kimdir biri ulagyny goýup gidipdir. Bu añrybaş, hemme kişä ýetdirip...
awtor: MILANA | okaldy: 231 | teswirler: 8

Enem+15
13:30
Öz nebsime özüm soltan-han bolup, Sahawatdan çogup duran kän bolup, Dertlilere syrdaş bolup-em bolup, Beýikde däl,ilden garyş kem bolup, Batyllara çyrag bolup,şem bolup, Dost aglanda gözlerimde nem bolup, Şer işlere garşy gurlan jeñ bolup, Şu ümmülmez älem ýaly giñ bolup Bilsem haklarynmy duzuñ,jan...
awtor: Nirvana | okaldy: 205 | teswirler: 22

DASOGUZ😍😍+14
12:20
Dunyan duyp basyndan yasalsyn gordun, Han Oguzdan gaydan yoldur Dasoguz Bir yany Bedirkent bir yany Gurgenc Aralykda kuren ildir Dasoguz Hormat bardyr sacagynda duzunda Ikilik yok ygrarynda sozunde Asmanyn astynda yerin yuzunde Yagsy niyet gowy paldir Dasoguz Atsyz bien Tekes hanyn yzy bar Jelal...
awtor: Princessa | okaldy: 183 | teswirler: 16

Peder pentleri+8
12:05
Hiç haçan gahar-gazabyň alyna düşme,hiç kimi ýigrenme,dosduňy satma,deýýusa sarpa goýma,tumşugyňy göge tutma,kişä ýamanlyk etme,paýyş sözleri agzyňa alma! ¤¤¤ Mylakatly geple! Ýallaklama. Edermenlik görkez! Gomparma. Eliň açyk bolsun, diňe mynasyp adama jomartlyk et. Batyr bol, ýöne hetdiňi tana....
awtor: Melike | okaldy: 52 | teswirler: 1

Bilbil okasyn+5
12:04
BILBIL OKASYN… Men ölsem jynazam bilbil okasyn, Keç ykbaly beýan etsin ses bilen. Metjide däl, yşk bagyna äkidiñ, Bir gysym gum atsyn maña her gelen. Yşk bagyna jaýlañ ölümimden soñ, Belki ruhum şonda teselli tapar?! Söýgä mätäç bolan janly jesedim, Jansyz wagty söýgi serpaýyn ýapar?! Ölse...
awtor: Hatyja | okaldy: 56 | teswirler: 1

ÝAT BOLAR+4
11:49
ÝAT BOLAR Muhammet ummaty malsyz bolmasyn, Malsyz bolsa, dogan-gardaş ýat bolar. Gaçara agaň, iniň, bolmaz hatyraň, Guwanar duşmanyň, dostuň mat bolar. Garyp aýak ýalaň, kendir guşakdyr, Bir märekä barsa, orny aşakdyr, Garyplar at münüp, depse – eşekdir, Döwletliler eşek münse, at bolar. Bir d...
awtor: Hatyja | okaldy: 34 | teswirler: 3

Mal ýagşy+7
11:30
MAL ÝAGŞY Adam bolup adam gadryn bilmeýen, Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy. Sözlegende, söz manysyn bilmeýen, Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy. Hudaýym saklasyn şerden, gahardan, Minnetli aş ajy bolar zäherden, Eý, ýaranlar, bir bazarsyz şäherden, Ondan ki bir guwlap ýatan çöl ýagşy. Her kimiň...
awtor: Hatyja | okaldy: 46 | teswirler: 2

Gibrid hereketlendirijili ilkinji motosikl(2020)14+6
11:22
IMG [b][color=#03939b] Fransiýanyň “NAWA Technologies” şereketi gibrid energiýa ulgamly ilkinji motosikl modelini tanyşdyrdy. Litiý-ion batareýalary arkaly bir gezekki zarýady bilen 300 kilometre çenl...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 43 | teswirler: 3

Hat gatnadyjy robot(2020)13+9
11:15
IMG [b][color=#03939b] “Agility Robotics” atly şereket hat-petek gatnadyjy robotyny tanyşdyrdy. Agramy 18 kilogram bolan iki aýakly robot merdiwana münüp-düşüp bilýär. Ýeňil materiallardan ýasalan rob...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 80 | teswirler: 12

Gynanýan+6
09:55
Ynsan chakyn bilman pesde gurlande Belent daglan laldygyna gynanyan. Wepaly yoldasha yurek suwsanda Itin atyn maldygyna gynanyan. Eli shypa dili shypa enelen. Her sozleri yureklere chenelen Sen ynjanda olañ gowni kemeler. Sachlarynyn chaldygyna gynanyan Basganchaklan belentlerne dyrmashyn Bu yalan...
awtor: .Guller. | okaldy: 63 | teswirler: 4

Mâtâç eýleme+10
08:50
MÄTÄÇ EÝLEME Kadyr jepbar, senden dilegim kändir, Sen meni namarda mätäç eýleme! Hazynaňdan bergil meniň ryzkymy, Bendäňi bendäňe mätäç eýleme! Azaşdyrma dogry ýolum egrige, Egrini deňleme hergiz dogryga, Kişi maly nesip etmez ogryga, Halaly harama mätäç eýleme! Namart köprüsinden ölsem geçmez...
awtor: Hatyja | okaldy: 95 | teswirler: 11

Adamyñ häsýetini onuñ telefony ulanyšyndan bilmek bolýar.+21
08:21
Häzirki zaman dünýäsinde adamy smartfonsuz göz öňüne getirmek kyn. Bu gajet tutuş dünýä boýunça adamlaryň köp bölegi tarapyndan günde peýdalanylýar. Psihologlar adamlaryň telefony ulanyşyndan onuň häsiýetiniň käbir taraplaryny anyklamagyň mümkindigini nygtaýarlar. Munuň üçin synçylygyňy peýdalanmaly...
awtor: Bayka | okaldy: 205 | teswirler: 14

JENNET ENÄNIÑ AÝAGYNYÑ ASTYNDADYR...+7
23:56
Ejeming 1 gözi bardy. Ony yigrenyärdim, chunki bu ýagdaý meni utandyrdyardy. Mashgalamyzy eklemek uchin okuwda ashpezchilik edyardi. Bir gun okuwdakam ejem meni görmage geldi. Utandym. Muny maña nadip edip bildi?!...ony gormedik boldum. Erbet seretdim we ol yerden gitdim. Ertesi gun klasda 1 dostum:...
awtor: Perhatsabirovv | okaldy: 64 | teswirler: 2

SUWÇY ÝIGIDIŇ KAKASYNA SORAGY+6
23:30
– «Sygyr münüp gezseň düýşüňde – diýdiň, Bela sataşarsyň huşuňda – diýdiň. Ertesi gün ýa durmuşyň bozular, Ýa-da entirärsiň işiňde» – diýdiň. Düýşümde sygyra sekizem mündüm, Käte arasynda öküzem mündüm. Emma weli, sekiz belaň deregne Işden sekiz baýrak getiren mendim. Kaka, kaka, bu nämüç...
awtor: DAGLYGYZ | okaldy: 85 | teswirler: 4

Umumy: 7866
1 2 3 ... 394 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)
Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS