Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
"Ýaşlyk humary"
Ýaşlyk mydam biziňkidir öýderdik, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Diňe gyzlar hakda gürrüň ederdik, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Duýgulardan öňe salmasaň akly, Näme isleseň — şoňa-da hakly, Gör, nähili ýüreklidik, ýürekli, Ýaşlygyň humary başymyzdaka. Durmuşyň ekdisi, öýüň tarhany, Senmi duýjak gyşyň…
awtor: ♛ɢᴜᴠᴀsʜ♛ | wagt: 16.09.2020 / 23:00:19
«EJE»
Öwrederdiň gözelligi söýmäni, Öwrederdiň ýigrenmäni galplygy. Ugradardyň säher bilen mekdebe, Torbajygma salyp depder, «Harplygy». Ýollarymda ýoldaş edip nazarňy, Durarsyň sen şol yzymdan gararda. Dursuň sen güýzlerden bäri seredip, Dursuň baharlarda, ýagyşda, garda. Ýyllar geçip, Boýum geçip boýu…
awtor: Gurbanmyrat | wagt: 16.09.2020 / 23:44:55
Göwün sensizlige öwrenşip barýar
GÖWÜN SENSIZLIGE ÖWRENŞIP BARÝAR "Sen bar bolsaň, jennet maňa haramdyr!" Iller ýaly göwün ýüwürtdim menem, Arzuw etdim, islemedim artyk zat. Hemdemim — gijigen söýgi boldy-da, Ýaşaberdim umytlarmy goltuklap. Gyşlarda gar bolup ýagasym geldi, (Kemje-kerdem däl islenmek hiç kese.) Söýen sähel…
awtor: ♛ɢᴜᴠᴀsʜ♛ | wagt: 09.09.2020 / 23:41:30
"Internetde dörän söýgi..."
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme, Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk. Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a, Bary-ýogy internetde ýazyşdyk. Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam, Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem. Şondan bäri ak kagyza sen hakda Goşgy bilen çekip ýörün keşde men. Hat ýazaňda ýyndam urýar ýüre…
awtor: Gurbanmyrat | wagt: 19.09.2020 / 22:18:53
söygi synagy
Ir wagtlar ady belli gezende Yany asman shasy gushluk galanda Dagda satashypdyr gözi kör gyza Ömür boyy yagtylyga zar gyza Perizat edil husny bay eken Gözelik babatda hemmä tay eken Yigidiñ oyanyp teshne duygusy Shol gyza joshupdyr bashgy duygusy Galanda shol demde atdan böküpdir Gelip gyz öñünde…
awtor: GGuwanç | wagt: 06.07.2020 / 17:00:27
SENDEN SOŇKULARA ÝAGŞY AT GALSYN
«Ýagşy» hem «ýaman» bir-birine gönüden-göni gapma-garşy düşünjeler. Adatça, bu häsiýetler bir adamda jemlenip bilmeýär. Ýagşy gylyk kämil ahlakly ynsanlarda, ýaman häsiýet bolsa, ahlagy pes adamlarda gabat gelýär. Dogry, il içinde «Ajysy bolmadygyň, süýjüsi bolmaz» diýlen pähim hem bar. Ýöne bu ýerd…
awtor: ☪ATAKAKA۞ | wagt: Bu gün, 13:09:16
Dosdym Perhat Sabirowyň haýyşdy boýunça
Dosdym Perhat Sabirowyň haýyşdy boýunça Lälijegim ,näzijegim Mähir doly gözleriň Şadyýanja balajygym Seni özgä dözmenem Ýaş kalbyma keşde sen Gelýär sesiň eşdesim Meýmiräýin mähriňden Seň söýgüňe teşne men Iki dünýe geregim Jandan eziz görenim Şeýlebir söýýän seni Mylaýymja melegim…
awtor: Gerceknazar | wagt: Bu gün, 13:05:08
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!+4
18:31
Berme meni ozge ele, Gyzyñ sen dey soyjek barmy?! Yalñyshamda "Bilen dàldir" Diyip, arka durjak barmy?! Bashyp opup turuzmazlar, Kim seretsin syrkawlamda?! Ùstume yorgan yapmazlar, Gije ùshap, galpyldamda. Gùnde gorup bilmen seni, Kàte bir barmaly bolar. Saçymam tasamaz yele, Bashymam oymeli bolar...
awtor: BeZZaT | okaldy: 45 | teswirler: 6

Dünýede her kimiň öz gylygy bar+3
17:29
Dünýede her kimiň öz gylygy bar, Oňatlary saýlap-seçgin — diýdiler. Edep-sypaýçylyk adamy bezär, Mydam gödeklerden gaçgyn — diýdiler. Diýişleri ýaly, gaçdym-da ýördüm, Gödekligem meni kowlap ýörmedi. Ol öňümden çyksa, ýüzüm öwürdim, Oň nä derdi — asyl gaty görmedi. Sypaýy diýlenler bolýa...
awtor: Maral@ | okaldy: 13 | teswirler: 0

WADA ETDIM+4
17:06
Wada etdim. Koymekçidim, Señ oñuñde yazykly men. Soyulmekçi, soymekçidim, Men gunali, yazykly men. Birde gitdim. Birde geldim, Ygtyyarsyz osyan yeldim, Ahyrynda gownuñ boldum, Señ oñuñde yazykly men. Soygiñ asha aynatdymy, Mahriñ bashym aylatdymy, Bilmen. Pany oyun etdimi, Men gunakar, yazykly men...
awtor: BeZZaT | okaldy: 17 | teswirler: 1

EJEME+8
16:26
Ayazly, àwmezek gyshy garshylap, Gar astyndan ezilemde el beren. Bu yollarda yeke yorap barshyma, Yol yitirer diyip darykma birem. Keseklàne kese bakman geçdim men, "Bu-da onuñ arzuwydyr" diydim-de. Yagshylygy gùnde gorup keshbiñde, Diñe ulus-iliñ gamyn iydim-le. Halka yaran Haka yarar, ynanyan, H...
awtor: BeZZaT | okaldy: 34 | teswirler: 1

Sôz...+4
16:04
Deñi-tayy yokdur sozuñ, Sozi zere çalyshmagyn. Marekede gyzsa yuzuñ, Ozuñi bagyshlamagyn. Diymek islan sozleriñi Geçir akyl eleginden. Dilden gaçan bimany soz Harpyk deyin yele gider. Soz turkmeniñ namysydyr, Sozle sozuñ dogrusyny. Shonuñ bilen olçar iller, Yurekleriñ urgusyny. Alkyshlarda yollay...
awtor: BeZZaT | okaldy: 22 | teswirler: 2

Sôz...+1
15:59
Deñi-tayy yokdur sozuñ, Sozi zere çalyshmagyn. Marekede gyzsa yuzuñ, Ozuñi bagyshlamagyn. Diymek islan sozleriñi Geçir akyl eleginden. Dilden gaçan bimany soz Harpyk deyin yele gider. Soz turkmeniñ namysydyr, Sozle sozuñ dogrusyny. Shonuñ bilen olçar iller, Yurekleriñ urgusyny. Alkyshlarda yollay...
awtor: BeZZaT | okaldy: 15 | teswirler: 1

Adyl çozgut+4
14:29
Gadym wagtlarda bir garyp dayhan obadashlarynyñ ekinlerini ekip berip, guzeranyny dolandyryan eken. Dayhanyñ hilegar goñshusy bolupdyr. Ol bir gun goñshusynyñ yany bilen bir obadashynyñ yerini agdarmaga gidipdir. Dayhanyñ pili her gezek yere degende ol "pàh", "wah" diyip ses edipdir. Dayhan yeri agd...
awtor: BeZZaT | okaldy: 65 | teswirler: 4

Beçene+2
13:41
Beçene Gadymy türk, orta asyr rus we gündogar Ýewropa ýurtlarynyň taryhynda öçmejek yz galdyran kuwwatly türki taýpalaryň biri peçeneglerdir. Türki halklarda beçene, itbeçene görnüşlerinde ulanylan bu etnik adyň gadymy görnüşi Peçenegdir (XI asyr alymy Mahmyt Kaşgary bu ady şeýle ulanypdyr). «Beçen...
awtor: Alemdar | okaldy: 19 | teswirler: 0

SENDEN SOŇKULARA ÝAGŞY AT GALSYN+7
13:09
«Ýagşy» hem «ýaman» bir-birine gönüden-göni gapma-garşy düşünjeler. Adatça, bu häsiýetler bir adamda jemlenip bilmeýär. Ýagşy gylyk kämil ahlakly ynsanlarda, ýaman häsiýet bolsa, ahlagy pes adamlarda gabat gelýär. Dogry, il içinde «Ajysy bolmadygyň, süýjüsi bolmaz» diýlen pähim hem bar. Ýöne bu ýerd...
awtor: ☪ATAKAKA۞ | okaldy: 76 | teswirler: 5

Dosdym Perhat Sabirowyň haýyşdy boýunça+3
13:05
Dosdym Perhat Sabirowyň haýyşdy boýunça Lälijegim ,näzijegim Mähir doly gözleriň Şadyýanja balajygym Seni özgä dözmenem Ýaş kalbyma keşde sen Gelýär sesiň eşdesim Meýmiräýin mähriňden Seň söýgüňe teşne men Iki dünýe geregim Jandan eziz görenim Şeýlebir söýýän seni Mylaýymja melegim...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 165 | teswirler: 9

Hoja Nasreddin halda hekayat+3
12:17
Bir gezek Hoja Nasreddin mollanyn bagynyn onundaki yoldan gechdi.Molla bagynda torbasyna kadi yygnayardy we achgozlik bilen torbasyny sheyle bir doldurdy, akitmek anyrda dursun hatda goterip bilmez yaly etdi.Indem, durup:Torbany nadip oye alyp gidip bilerin diyip pikirlenyar?Gechip baryan adama gozi...
awtor: Resulgarryyev94 | okaldy: 36 | teswirler: 2

Salamlashmak edebi+5
09:16
Salamlashmagyñ manysy saglyk-salamatlyk dilemekdir. Eger senden: "Haysy halatlarda salamlashmaly?" diyip sorasalar, sheyle jogap ber: Dost-yarlaryñy, aga-inileriñi goreniñde salamlashmak gerek. Jemagatly yerlere baranyñda salam bermeli. Jaya gireñde salam berip girmeli. Bir yerde jem bolup otura...
awtor: BeZZaT | okaldy: 73 | teswirler: 5

Gybatkeshlik hakynda+2
08:53
Gybatkeshler il içinde gowy gorulyan daldir. Iliñ hormatlayan we sylayan adamlary barada gurruñ edeñizde aga boluñ, olar barada aydyan erbet sozleriñiz, gybatlaryñyz gurruñuni edyan adamlaryñyzyñ abrayyna zeper yetirmez, tersine, siz ozuñuziñ gybatkeshdigiñizi, adamçylygyñyzyñ hem pesdigini ile ashg...
awtor: BeZZaT | okaldy: 21 | teswirler: 0

Iki agaç+1
08:27
Agaç agaja bakar, Arasyndan suw akar. Akar uçin parhy yok - Ikisinem deñ yakar. Ikisi-de deñ oser, Bashyn sypap yel oser. Dash-towerek guwanar: "Osushleri ne yeser!" Akar akar-da gider. Baryp bir teshna yeter. "Haysy kenar gowy?" diyip, Agaçlar pikir eder. Orusi yayrap gepiñ, Wagtyny alar kopuñ....
awtor: BeZZaT | okaldy: 19 | teswirler: 0

Matematiki sorag.+3
08:00
3 chagam bar. 1njisi menin yashymyn ilkinji belgisi yashynda, 2njisi menin yashymyn ikinji belgisi yashyndadyr, 3njisi bu iki belgin jemi yashyndadyr. Hichbirinin yashy birmenzesh daldigine gora we hemmamizin yashymyzyn jemi 45 bolsa, menin we chagalarmyn yashy nacheka? jogabyny ozum blmk, telimde...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 71 | teswirler: 2

. . . .+4
07:58
Bir ylymly adam owadan hat yazyan shagirdine kitaby goçirmegi tabshyrypdyr. -Kitap goçirmegem sungatdyr. Seniñ owadan hatyñ kitabyñ manysyna don geydirer - diyipdir. Shagirt bir gun kitaby goçurip bolandygyny aydypdyr. Halypa: "Sen birlay barladyñmy?" diyipdir. Shagirt goçuren kitabynyñ dursdugi...
awtor: BeZZaT | okaldy: 62 | teswirler: 2

Ýurdumuzdaky öňegidilşikler+0
07:22
Aşgabatda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan iki günlük sergisi we “Sanly ykdysadyýet-ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu gezekki gözden geçirilişde onlarça firmala...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 29 | teswirler: 1

Ukyny kadalaşdyrýan önümler+1
07:18
Lukman hem-de tele-alypbaryjy Aleksandr Mýasnikow “Rossiýa 1” teleýaýlymynyň efirinde ukynyň hilini ýokarlandyrýan iýmitleri sanap geçdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär. Gürrüň düzüminde melatonini – beýniniň düýbünde ýerleşýän goza görnüşli mäziň gormonyny saklaýan iýmit barada gidýär. Melatonin tripto...
awtor: Gurbanmyrat | okaldy: 28 | teswirler: 1

Daşoguz welaýaty üçin bildiriş+4
04:57
Türkmenistanyň Ilatynyň iş bilen üpjünçiligi portalynda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndaky boş iş orunlary baradaky maglumatlary ýerleşdirildi. 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda ýerleşdirilen iş orunlarynyň sanawy: [i]Gubadag etrabynyň 13-nji orta mekdebine terbiýeçilik işleri boýunç...
awtor: Pegas | okaldy: 134 | teswirler: 2

. . . .+9
19:32
Ata-ene dunyaden otse, olary il içinde kabul edilen dap-dessurlar boyunça at-abrayly jaylamak, degisli sadakalaryny bermek perzentleriñ borjudyr. Yagsy ogullar ata-enesiniñ aradan çykan gunlerinde gurbunyñ çatdygyndan sadaka berip, olary yatlayarlar, olaryñ ruhuna doga okayarlar. Ata-enaniñ gabyrla...
awtor: BeZZaT | okaldy: 90 | teswirler: 6

Umumy: 9034
1 2 3 ... 452 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)
Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)
Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
Gowy ýazylypdyr goşgy. "Ejem eken..." Etmişim kän, ötmişem sen çagalygmyñ ýeñlesligni, Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny, On ýyl geýdiñ bir geýeniñ, maña tikip köýnekligñi, Joralarma gü... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 19:59:54)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS