VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Gündelik ýazgylary ýazmagyñ_"9" sebäbi!+0
01:08
1) HAT ÝAZMAK BAŞARNYKLARYNY KÄMILLEŞDIRIÑ! Gündelik ýazgylar gündelik türgenleşikdir. Näçe köp we ýygy ýazýan bolsañyz, şonça-da dogry hereket edip, pikirińizi ýeñil beýan edip bilersiñiz. 2) GAHARYÑYZY KAGYZA GEÇIRIÑ! Pikirleri kagyz ýüzünde beyan etmek özboluşly bejergi yaly täsir edýãr. M...
awtor: SerVi | okaldy: 2 | teswirler: 1

Saňa duşup bildim dünýäň geňligin, Seni tanap göz ýetirdim yşk näme+5
23:38
Sensizlik Sensiz güller dökmese-de reňkini, Ynan, gideňden soň üýtgedi köp zat. Öňler taryp edip meniň görkümi, Doýmazdyň saçlarmyň taryny ysgap. Içinden geçemok seýilgähleriň Bezenip hiç ýere gidemok indi. Gülüň ýekän-ýekän ýapragyn ýolup, “Söýýär-söýenogy” edemok indi. Urşup gezen pursatlarmam...
awtor: Durdyeva | okaldy: 24 | teswirler: 2

LEBAP GIJESI+4
21:20
LEBAP GIJESI Ilki agşam daş çykamda oýlandym: Çykan eken aşyklaryň bijesi— Ýaryň göwni galan ýaly bir zatdan, Tüm garaňky bu gün Lebap gijesi. Ilki söýgim ýaly ýitip gidipdir, Nirädir bir ýere asmanyň Aýy. Aýyl-saýyl bolup başlady kem-kem, Gözellik, gijäni synladyk saýy. Hanha, ot...
awtor: Gürgençli | okaldy: 47 | teswirler: 4

Ssensizlik+3
18:21
Sensizlik Sensiz güller dökmese-de reňkini, Ynan, gideňden soň üýtgedi köp zat. Öňler taryp edip meniň görkümi, Doýmazdyň saçlarmyň taryny ysgap. Içinden geçemok seýilgähleriň Bezenip hiç ýere gidemok indi. Gülüň ýekän-ýekän ýapragyn ýolup, “Söýýär-söýenogy” edemok indi. Urşup gezen pursatlarmam s...
awtor: Dowrann | okaldy: 18 | teswirler: 1

Hiç Ynanma!+8
10:45
Hiç ynanma! Günlerde bir gün Ependi hammal bolup bazara çykýar. Bir söwdagär ony görüp, özüniň horjun doly käse-çäýnegini bazardan öýüne alyp gitmegini sorapdyr. Ependi hem: – Zähmet hakyna näçe tölejek? – diýip sorapdyr. – Zähmet hakynyň ýerine saňa üç sany nesihat söz aýtjak – diýip, söwdägar joga...
awtor: Simple poet | okaldy: 75 | teswirler: 6

Yonekey degishmeler...+16
07:55
Toy gununin ertesi dostlary: - yeri nahili gechdi birinji gije? - hich zat yadyma dushenok,hachanda ol kirpiginem ayranda ozumden gidipdirn... Bir talyp: - oglanlar men ashyk boldum,bahym oylenyan - kime? - ikinji yashayysh jayyndaky Marala - sen duyn birinji gezek dushushdyn damay,eyyam oylenmek...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 125 | teswirler: 6

Yssydan goranmagyň 5 yoly+9
22:43
Howa gaty yssy bolýar Türkmenistanda şonuň üçin yssy howany ýeňillik bilen ýeňip geçeris. Howa yssy bolan wagty şu 5 sany zatlary berjaý edäýmeli! 1. Sowuk suw içmäň Sowuk suw sizi ýeňledenok, ol 5 minutdan der bilen bile çykýar, özi bilen duzlary alyp gidip. Çaý içiň ýa-da süýji däl kwas. Reňkli...
awtor: Redmi | okaldy: 94 | teswirler: 12

Nadip bagtly bolmaly?+9
22:10
Gunlerde bir gun bir akyldar kocheden baryarka egni agyr yukli bir adama gabat gelyar. Akyldar ol adamdan: - sen name beyle kosenip yorsun? Egni yukli baryan: - men agtyklarymyn,chagalarmyn bagtly bolmagy uchin sheydip yorn,men atamyn atasy atam uchin sheydipdir, atam kakam bagtly bolmagy uchin shey...
awtor: Mr.Banan | okaldy: 67 | teswirler: 3

LEBAP, hoş indi!..+11
20:20
"Biz gitdik, sen galdyň, Lebap, hoş indi!" Seýitnazar Seýdi Saňa ýürek sözlerimi diýeýin: Biz gidýäs, sen galýaň, Lebap, hoş indi! Bäş ýyl geçip gitdi bäş sagat deýin, Biz gidýäs, sen galýaň, Lebap, hoş indi! Köýteniňden şypa tapdyk — kän gezdik, Ýazlap ýaýlalaňda, derýaňda ýüzdük, Bilýän,...
awtor: Friendship | okaldy: 119 | teswirler: 8

Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin+10
18:47
New yorkda Brooklyn koprusininin golayynda bir kör dilegçi bar eken.Ol bir gun şahyryñ ünsüni çekyär. Dilegçiniñ boynunda asylgy hat bardy. Şahyr dilegçiň yanyna baryp günde näçe gazanýanlygyn soranda dilegçi oňa 8-10 dollar diyp jogap beripdi. Şahyr biraz oylanyada dilegçiniñ boynundaky asylgy d...
awtor: Путешественник | okaldy: 126 | teswirler: 11

"Yşkyň patasyny bireýýäm aldyk..."+5
17:40
…Gowusy, goýaly! Mert bolmak gerek… Ýürek täze derde uýgun bor, bilýän. Düşünmesi çetin göwün bar mende — Köpräk aglaýan, azrak gülýän. Günleň aýdymlary täzelenipdir, Sazyna tans edip bilmen (dag arman!). Indi gijelerden gam ysy gelip, Daňlarym atyp ýör süýt deý agarman. Aýyň gözelligi, gör, hanja...
awtor: Friendship | okaldy: 23 | teswirler: 1

Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.+2
17:24
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw...
awtor: Bukja | okaldy: 134 | teswirler: 7

Görmeksiz gyz (goshgy)+4
13:24
ine‚ barýaň umydyňa büdüräp‚ Egniň horlugyna utanyp çala. Uzakda orkestr joşup-titiräp‚ Tans edýär owadan gyzlary bile. hor ellerňi çykaroňok ýeňiňden‚ Olar birden ýere ýetäýjek ýaly. Geçip barýaň ýigitleriň deňinden‚ Gulaga ýakymsyz bir saz mysaly. Undup bilmän görmeksizje doglanyň‚ Yüreg...
awtor: yurejigim | okaldy: 30 | teswirler: 2

Seýitmyrat Geldiýewiň goşgulary+1
12:17
Bilýäňmi?! Bilýäňmi, men ýene ýanyp başladym, Howr alýan bu agzym belaň körügi. Ýene ýüzin ýatyp ýazyp başladym, Dabanyňdan teý binesip törümi, Dolduryp düýrlenen mynjyk kagyzdan, Durmuşym deý bulaşdyryp saçymy. Habar alyp bilmän ynjyk halyňdan, Ýazmadyk goşgulam ýyrtýar içimi. Ýeri, i...
awtor: Guvanjovna | okaldy: 26 | teswirler: 1

AFK-nyň kubogy - 2019: şu gün ýubileý duşuşyk geçiriler+3
12:03
Şu gün "Köpetdag" stadionynda "Altyn asyr" bilen "Dordoýyň" arasynda geçiriljek duşuşyk türkmen toparlarynyň AFK-nyň kubogyndaky 90-njy duşuşygy bolar. "Altyn asyryň" futbolçylary ýubileý duşuşygy ýeňiş bilen bezemäge synanyşarlar. Yzda galan 89 duşuşykda türkmen toparlary 29 ýeňiş gazandylar. Diým...
awtor: Lebaply | okaldy: 23 | teswirler: 1

"Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)+32
11:56
Ba$ga i$im ýok ýaly Girdim ýene "Dostluga" Dostlarma go$gy ýazdym "Ýassannymda ýassyga @ Aly Ilaman ogly Ba$ga i$i ýok ýaly Ýene bir saýt açdy I$den goýup bar ili @ Mähri pullyja agza Eli güllije agza $onuñ üçin ba$da gelýär Iñ köp ballyja agza @ Ylýas musulman garda$ Gowja pullyja dosdym Nüçin h...
awtor: Gerceknazar | okaldy: 550 | teswirler: 70

"Çyraçylaşmak"+10
10:17
"Türkmen ýaşlary" diýlende kimler göz öňüňize gelýär? Akylly-başly, edep-terbiýeli nesillermi ýa-da köçelerdäki çyraçylar? "Çyraçy" sözi entek türkmen diliniň sözlügine girizilmedi. Meniň düşünjäme görä, çyraçy – bu ilden üýtgeşik, göze ilginç egin-eşikleri geýinýän, çakdan aşa bezenip, ile göwni ýe...
awtor: Akpamyk_Ak | okaldy: 119 | teswirler: 9

Gòrúpçilik bagtyñ duşmany..+5
09:55
Aramyzda bagta çydap biljegimiz gaty azdyr. Has takygy – ýakyn adamymyzyň bagtyna çydap biljegimiz. 7-njy klasda okaýarkam bir klasdaş gyzymy halapdym. Hawa, ýaşlyk söýgüsi. Köp wagtymy onuň bilen geçirjek bolýardym. Öýden alma getiren bolsam onuň bilen paýlaşýardym ýa-da bitinligine berýärdim. Söýg...
awtor: Akpamyk_Ak | okaldy: 94 | teswirler: 10

Ütügiň taryhy+2
09:54
Adamyň oýlap tapyjylyk ukybynyň çägi ýok. Taryhda adamzadyň özüne gerekli zady akyl-paýhasy bilen döredendigini görmek bolýar. Gadymy döwürlerde adamlar üst-başynyň ykjam bolmagy üçin ütüklemegiň dürli usullaryny hem köp ýyllaryň dowamynda kämilleşdiripdirler. Eşikleriň tekiz görünmegi üçin peýdalan...
awtor: #Amanmyradov | okaldy: 13 | teswirler: 1

"Eneler ölmeýär"+7
08:36
"Eneler ölmeýär" Eneler ölmeýär, men ony bilýän.  Häzir hem gamlansam, ýanyma gelýäň,  Mähir bilen meniň başym sypalap,  Bagtyýar günümde tirsegňe galýaň.  Häzir hem sen meni goraklap ýörsüň,  Başyma geläýjek bela beterden.  Duýýaryn, sen maňa seredip dursuň,  Ýöne uzagrakda elim ýeterden. "Ejemi...
awtor: Nirvana | okaldy: 60 | teswirler: 6

Umumy: 5126
1 2 3 ... 257 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net