Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuk Döret
VIP agzalar | menem goşuň
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Biznes
Ýaponiýa tarap açylan «penjire»+1
00:17
[b]Ýaponiýa tarap açylan «penjire» Her ýazyjynyň öz ýazyş stili bolýar. Bu babatda olaryň kimsi asyrlaryň syna- gyndan geçen ýoldan gidýär, kimsi bolsa täze dörän ýörelgä eýerýär. Ýö ne olaryň içinde az sanlysy täze, en- tek kän-kän ýazyjylaryň ýöremeli bir ýoluny, stilini özleri döredýärler. Hä z...
awtor: Allaberdi | okaldy: 12 | teswirler: 1

Mugallymyň göreldesi+2
00:06
[b]Mugallymyň göreldesi Ýol bilen barýan bir gojanyň özüniň başlangyç synplardaky mugallymydygyny tanan ýigit: — Salam, mugallym! Meni tanadyňyzmy? Men siziň okuwçyňyz – diýip, oňa ýüzlenipdir. — Hä, hawa, men seni tanadym. Ýeri, bu wagt näme kär başynda? — diýip, goja mugallym ýigitden sorapdyr....
awtor: Allaberdi | okaldy: 28 | teswirler: 3

SOÑLAMA+1
23:51
[b]Soňlama Söýgiň gursagyma ýüklenen ýük däl, Ýelginli serimde pikir bekemäm. Biweç geçen wagtym goýup terezä, O günleri birin-birin ýekelän. Meni söýýärmikäň öýden günlemem, Seni söýýänligmi geçdi oňlaman. Bir ömre ýeterlik ylham bagyş edip, Şygrymda däl, bolduň yşkda soňlamam. Üç däl, bir s...
awtor: Allaberdi | okaldy: 10 | teswirler: 1

GEL, HASAPLY BOLALY!+1
23:48
[b] Gel, hasaply bolaly! Gel, hasaply bolaly! Goý, uzaga gitsin täsin duýgular. Öwrendim men söýgiň kadalaryny, Eýýäm oňa bolup barýan uýgunam. Gerek muny duýmagyň. Gel, hasaply bolaly! Gijeleri çirim etmän geçirdim: Seň zaryňy çekip, gaýtalap adyň, Oňa derek has uly bagt eçil, sen. Geçir sen...
awtor: Allaberdi | okaldy: 9 | teswirler: 1

KAKAMA+1
23:37
[b]Kakama Kaka, ýene dogry aýdan ekeniň, Öňküleň deý bu gezegem sen mamla. Tekepbirlik asla ýol almaz eken, Çen boldu-la bu gylygym goýmaga. Pişe däl-ä zyňyp taşlaýyn diýsem, Jan bilen çykarmyş gan bilen giren. Men aslynda ýerin bilip ulandym, Özdiýenli däl-ä düýrmegim bilen. Ýalňyşdymmy belen...
awtor: Allaberdi | okaldy: 14 | teswirler: 1

EJE, GARŞYLA MENI!+0
23:28
[b]Eje, garşyla meni! Eje, ýene gülledimi erikler, Baharda oýanyp, gyşlar hüwdülän?! Bararyn, garşy al gujak geripler, Gyzyň senden daşda biraz digdirän. Ugraryn kalbymda besläpler «belki», Duýdansyz çykmagyň isläp öňümden. Jigim bolanyny hemmeden ilki, Buşlan guşlar bu gezegem öňürder. Syzar...
awtor: Allaberdi | okaldy: 18 | teswirler: 2

Poeziýaň degresinde+2
23:20
[color=#4866e7]Poeziýaň degresinde Men geldim. Bagt bolup gelşi deý täze gelniň, Asgyn geler setirlerim käteler. Elimi ýaga däl, syýa batyrjak, Belki, bir wagt meňem ornum gäderer. Gazygynda garramaga gelendir — kerwençisi «Ömür» atly düşelgäň. Men geldim. Ýöne «neçüýn geldik-ä» diýp üşerilmäň....
awtor: Allaberdi | okaldy: 19 | teswirler: 1

«Pacific Biosciences of California» strategiýasyny işläp düzdi+1
22:51
[color=#34ff5d]Pacific Biosciences of California Inc.» biotehniki kompani ýa söwdalaryny giňeltmek boýunça meýilnamasyny işläp düzdi. Şoňa laýyklykda, «Pacific Biosciences of California Inc.» diňe bir ABŞ-da däl, eýsem, halkara bazarlaryna-da çykar. Kompaniýa beýleki kompaniýalar bilen täze hyzmatda...
awtor: Allaberdi | okaldy: 13 | teswirler: 1

«Fortive» girdejisini artdyrar+1
22:41
[color=#ff810f]Fortive Corporation» senagat kompaniýasy 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginiň öňünden berlen netijesi barada habar berdi. Çärýegiň jemi boýunça «Fortive» geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdireniňde, gazanjynyň 2%, şol sanda iş enjamlary böleginde gazanjynyň 1%ösmegine garaşýar. «Fortive»-n...
awtor: Allaberdi | okaldy: 13 | teswirler: 1

«SPAC» bilen birikmekçi bolýar Elektromobiller üçin batareýalary öndürýän «Romeo Sys-+0
22:38
[color=#173bd3]Elektromobiller üçin batareýalary öndürýän «Romeo Systems Inc.» «(SPAC) RMG Acquisition Corp.» kompaniýasy bilen birikmek arkaly, iň iri kompaniýalaryň birine öw- rülmekçi bolýar. Geleşik «Romeo» kompaniýasyna 384 million ABŞ dollaryna barabar gir- deji getirmegine garaşyl ýar. Kompan...
awtor: Allaberdi | okaldy: 6 | teswirler: 0

«Twilio» ösüşe garaşýar+0
22:25
«Twilio» ösüşe garaşýar Ýer: ABŞ wagt: 15.10.2020 Geçen hepde «Twilio Inc.» kompaniýasy özüniň gazanjy boýunça geljek dört ýyla çaklama berdi. Şoňa laýyklyk- da, üçünji çärýekde alynmaly gazanç öňki berlen çakla- madan, ýagny 401-406 million ABŞ dollar aralygyndan ýokarda boldy. «Twilio»-...
awtor: Allaberdi | okaldy: 6 | teswirler: 0

Lomaçenkonyň guşaklary Lopesde+0
22:15
[color=#039b80]Biziň wagtymyz bilen düýn irden ABŞ-nyň Los-Anjeles şä herindäki «MGM Grand» arenasynda professional boksda «ýylyň tutluşygy» bolmaga dalaş edýän gapma-garşylyk bo- lup geçdi. Ýeňil agramyň birleşdiriji çempionlyk söweşin- de WBA, WBC Franchise we WBO guşaklaryň eýesi ukrainaly Wa- si...
awtor: Allaberdi | okaldy: 7 | teswirler: 0

ÜÇ DUŞUŞYK: ŞOL BIR HASAP+0
22:02
[color=#4866e7]ÜÇ DUŞUŞYK: ŞOL BIR HASAP Ispaniýanyň la ligasynda çempion- lyk üçin göreşde esasy dalaşgär- ler hasaplanylýan «Real» hem-de «Barselona» toparlary 6-njy tap- gyrda ýeňlişe sezewar boldular. Il- ki bilen Zidanyň tälim berýän «Real»-y öz öýünde liganyň debýutanty «Kadis» toparyny kabu...
awtor: Allaberdi | okaldy: 13 | teswirler: 0

APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI+1
21:43
[color=#f82e00]«Ewerton» bilen oýunda iki gola awtorlyk eden Muhamed Salah «Liwerpul»-yň lybasyndaky gollarynyň sanyny 100-e ýetirdi. Şenbe güni Angliýanyň prem ýer-ligasynyň 5-nji tapgyrynyň çäklerinde 4 duşuşyk bolup geçdi. Duşuşyklaryň netijele- rine salgylanmazdan ozal, şol 4 oýnuň ählisini...
awtor: Allaberdi | okaldy: 17 | teswirler: 1

Owey ejem+5
21:18
...Guyz,bu pasyl beyleki pasyllara garanynda,ozbolusly,agras.Birwagt yasyl dona burenen bu zemini belli bir wagtda sap-sary renki bn gursap aldy.Dogry men nace guyzi gecirdim,her gezek hem birhili,dusundirip bolmajak howsala,tukatlyk kalbyma aralasyar.Bu gun guyzin ahyry,uzak towusyn dowamynda yagyp...
awtor: Mister | okaldy: 90 | teswirler: 7

Bazar ynamly ösüşini görkezdi+1
21:06
[color=#039b80]Bazar ynamly ösüşini görkezdi Ýer: ABŞ wagt: 16.10.2020 Geçenhepdede bolansöwdanyňdowamyndaABŞ- nyň gazna indeksleri ösüşde boldy we söwdalary 0,9-2,5% ösüş bilen tamamladylar. Ösüşiň köp bölegini iri tehnologiýa kompaniýalar — «Amazon», «Apple» we beýlekiler üpjün et- dil...
awtor: Allaberdi | okaldy: 13 | teswirler: 0

«Tesla» 500 müň awtoulag satar+0
21:02
[color=#173bd3]«Tesla» 500 müň awtoulag satar Ýer: ABŞ. wagt: 14.10.2020 «Tesla Inc.» 2020-nji ýylyň ahyryna çenli müşderilere 500 müň awtoulag satmaklygy meýilleşdiripdi. Häzir- ki wagtda kompaniýa öz maksadyna golaýlaşdy diýip aýtsa bolar. «Tesla» brendiniň üýtgewsiz güýji ma ýagoýujyl...
awtor: Allaberdi | okaldy: 8 | teswirler: 0

GÔWNÛM+3
20:22
Gownum, gownum, eziz gownum, Diyme muña owundigim. Otuza ser uran gownum Ahyr bildim gowundigiñ. Il derdine ters bakmadym: Ony dushdan geçirmedim. Goñshymyñ için yakmadym, Hem oduny oçurmedim. Aç boldumam, yone weli, Doklugymdan gagirmedim, Yigit kimin soydum ili, Soyyan diyip gygyrmadym. Yone sh...
awtor: BeZZaT | okaldy: 26 | teswirler: 3

GÔWNÛM+0
20:21
Gownum, gownum, eziz gownum, Diyme muña owundigim. Otuza ser uran gownum Ahyr bildim gowundigiñ. Il derdine ters bakmadym: Ony dushdan geçirmedim. Goñshymyñ için yakmadym, Hem oduny oçurmedim. Aç boldumam, yone weli, Doklugymdan gagirmedim, Yigit kimin soydum ili, Soyyan diyip gygyrmadym. Yone sh...
awtor: BeZZaT | okaldy: 2 | teswirler: 0

Bagtlylyk hakynda+1
19:18
Işçiniň alypsatar goňşusyna açyk haty Diýdiň sen: «Işçiler nädip oňýarka Alýanja şojagaz aýlygy bilen?..» Emma weli işçiň günlük baýlygyn Deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen. Seniň puldan başga bilýän zadyň ýok. Pikiriň-zikiriň pul, pul, ýene pul. Bolmasa-da bizde gul diýilýän zat, Sen gul! Ha...
awtor: Revolution | okaldy: 22 | teswirler: 4

Umumy: 9405
1 2 3 ... 471 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Bankomat. Ey sen pully gapjyk bizar etdinay. Angel agza daldigimi sana wagtymy yitirip subut edip durjak dal. Nahili agza gozunize gorunyan bolsa seylede gorayiñ ok!... dowamy...
Dostluk.Ru | NIKLER
Zumerret (Bu gün, 05:21:26)
Okap boldy namede bosa... dowamy...
Umumy bölüm | «Fortive» girdejisini artdyrar
Nowcha (Bu gün, 02:11:52)
Bu nebela solak renk... dowamy...
Umumy bölüm | «Pacific Biosciences of California» strategiýasyny işläp düzdi
Nowcha (Bu gün, 02:10:31)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
TÜRKMENISTAN.
©JohnCMS