Turkmeniň dostluk portaly

Mowzuk Döret
VIP Mowzuklar
A.Ataÿew kim bolupdyr? ya-da "Atayewchiler - biziñ söweshjeñ bürgütlerimiz"
Ataew Annagylyç - Günorta-Günbatar frontuň 5-nji Tankçylyk goşunynyň 8-nji kawaleriya korpusynyň 112-nji meýletin Başkir kawaleriya bölüminiň 294-nji kawaleriya polkunyň eskadron serkerdesi, leýtenant. 1912-nji ýylda Türkmenistanyň Daşhowuz oblastynyñ Tagta etrabynyň Bedirkent obasynda daýhan maşg…
awtor: Rakitich | wagt: 01.08.2020 / 02:46:11
Bäri gel
Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel. Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel! Gel otur gaşymda sen, zowky-jemalyň göreli, Gel ý…
awtor: Sansar | wagt: 26.07.2020 / 10:57:20
Doñ ýürek 2 - Sahna arkasyndan.
Salam hormatly agzalar. Biler bolsañyz Disney kompaniyasy ozuniñ multfilmleri bilen dunya meshurdyr. Disneyiñ multfilmlerini gormedik adam yok bolsa gerek. Yadyñyzda bolsa 2013-nji yylda kompaniya ozuniñ "Frozen" diyen multfilmini tomaşaçylara hodurlapdi we şol yyl iñ uly kassa girdeyjisini yygnan…
awtor: Серый Волк | wagt: Düýn, 20:14:55
Azajyk patriotizm :)
Men erkin adam, meniň demim — tamdyryň howry, meniň emim — düýe çaly. Meniň sazym — dutar, aýdymym — ene hüwdüsi. Hiç haçanam bananyň süýjüsini gawunymyň şiresine deňemerin. Meniň üçin klassika — Nury Halmammedow. Däbim, buýsanjym, arkam — Oguz. Şu topraklarda ýöremegi öwrendim, oýunjagym — aşyk, me…
awtor: Pegas | wagt: 28.07.2020 / 10:48:49
Mendenem bir degisme!!
Magazine bir negr bilen bir ak adam giripdir. Negr aljyrap 3 sany bulkany juwusine salyar. Gördünmi edisimi: Ak adam onyn ogurlyk bolyar seret meniñ edisime .Magazinin eyesine mana 2 sany bulka ber men size fokus edip bereyin.Satyjy gyzyklanyp beryar welin ikisinem iyyar.Satyjy hany munuñ fokusly ye…
awtor: GGuwanç | wagt: 28.07.2020 / 10:42:15
😆😆😆😆😂
HASSAHANADA(degişme) Gözi haýalrak görýän, şowakörräk, garryja aýal hassahanaň skameýkasynda dynç alyp otyr. Munuň gapdalyna bolsa, bir erkek adam gelip sesini cykarman oturýar. Şol wagtam bulaň ýanyna ýene bir natanyş aýal gelip oturýar. Edil şo wagtam erkek adam bilen aýal adamyň ikisiniňem el…
awtor: Mojek Dayy | wagt: 02.06.2020 / 11:12:25
Degishmejikler 3
Bir gai bilen doktor içip otyrmys. Her gezek goterenlerinde gai: -Saglyk bolsun! diyyàrmis. Doktor: -Ey dost, men señ radaryñ dowùlsin diyemoga... Çagalar siz fermada bolan wagtyñyz nahili sesler bn tanys bolduñuz? -màà - moo - gak-gak-gak GUM BOLUÑ! DÙSHÙÑ TRAKTORDAN! DEGMÀÑ OÑA... Masynyñ yzy…
awtor: BeZZaT | wagt: 03.08.2020 / 13:49:05
Tölegli kanallar
YORITE TURKMENISTAN UCHIN TYUNERE PODPISKA TOLEGLI KANALLARY GORMEK UCHIN AMATLY BAHADAN ACHYP BERYARIS. HAWARLASHMAK UCHIN TEL:+99362409830 +99364610493 Самый лучший и качественный сервер на ТУРКМЕНИСТАНЕ Подписка для тюнеров 85 градус на 1 месяц - 15 манат на. 3 месяц - 30 манат на. моментальный…
awtor: Mahri | wagt: Bu gün, 03:24:00
Palçy diyeñizde
Yany oyun edişip oal atyşdylar gyzlar welin, meñem palçy bolşum yada düşdi, gelagay yazayyn diydim, kak raz yarym sagat wagtym bar. 6-njy klasdakam bir agalarymyzñ biriniñ potrat yerine pagta yygmaga gidipdim. Sezon gutatyança yygdym poçti. Ay name, 2-3 sany oglanjyk biza, başgada yatymlyk gidyan…
awtor: McM | wagt: Düýn, 17:16:35
B. Hudaynazarow
Soygi diylen seyle elhenç zatmyka, Kabir sahyrlaryñ yazysy yaly. Bir sahyry soygi bihus edipdir, Bir sahyr soyguden bolupdyr dali. Soygi diylen seyle gorkunç zatmyka, Hanjara, jellada meñzeder yaly. Soygi diylen seyle doñyurekmika, Gul yuzli yigitleri eñreder yaly. Ah soygi gor seni nama deñeyar,…
awtor: BeZZaT | wagt: 02.08.2020 / 08:51:10
"Google" (fantastiki powestjyk)
Google (fantastiki powestjyk) 1-nji bölüm. Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç…
awtor: Begli666 | wagt: Bu gün, 14:14:42
Çöplemeler (terjime)
Sözleriň güýjüni bilmeýän bolsaň, adamlaryň kuwwatynam çen edip bilmersin. Gural : sizden köp ýa-da az puly bar bolan bilen pul gürrüňüni gürleşmezlikdir. Düşünmän öwrenmek wagt ýitirmekdir. Adamlary beýgeldýän 2 zat bardyr ; erkegiň mert, aýalyň namysly bolmagy. Gowy bolmak isleýän bolsaň, erbe…
awtor: Yslam9546 | wagt: 10.10.2019 / 22:48:37
Mowzuklar
Ählisi | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
1-nji soragyň jogaby+1
17:16
"1-nji sorag"-y okamadyklar üçin:
Sorag (+/-)
Sorag sada bolup görünse hem, onuň düýbünde...
awtor: Espectro | okaldy: 36 | teswirler: 4

Goşgylaý+4
16:59
 Watan näme?! Gözýetimden alys iñ uly menzil, Ol menzilden gaýdyp bolmaýar dönüp. Ygrar bilen gurlan onuñ ýodasy, Ýodalar ýol bolýar ösensoñ önüp. Ygrar näme?! Gippokradyñ kasamy deý kasam ol, Kasamlara bolsa edilmez ysnat. Lebiz bilen ynam ýaşaýan wagty, Dünýäniñ añyndan sowulmaz ynsap. Lebiz nä...
awtor: Shahan1900 | okaldy: 38 | teswirler: 4

"Google" (fantastiki powestjyk)+2
14:14
Google (fantastiki powestjyk) 1-nji bölüm. Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç...
awtor: Begli666 | okaldy: 74 | teswirler: 5

Boýun almak agyr geler+8
13:39
Bu günki gündenem ýatlama galar, Ertir bilen birleşende aralyk. Geçeninde aýlañ guran kerweni, Gözýetimden golun bular garrylyk. S:abar göwünleriñ yaşlyk ýelgini, Mysapyr duýgular dolanda sere. Onsañ düşünersiñ yöntemligiñe Gahryman bolardan durmuş esere. Laçyn Öwezowa...
awtor: Malvina | okaldy: 43 | teswirler: 2

Togolak ýer problemalary we 13 sany barada+1
12:19
Salam dostlar. Mowzukdaky pikirler komplimisiýa teoriýalarydyr. Mowzuk diňe gyzyklanýan agzalar üçin, gyzyklanmadyk agzalara okamak maslahat berilmeýär. Mowzuk ýapylypdyr. Ýene açdym. Haýyş indi pozmaň. Ýalan maglumat bolsa aýdyň teswirde ýa şahsyda. Bolmasa pozmaň haýyş adminler. Haýyş pozmaň!!!...
awtor: Hanture | okaldy: 80 | teswirler: 5

Wanganyn aytmagyna göra..+2
09:48
Internet-de dinlan maglumatlarym-da,yagny ( Wanganyn aytmagyna göra),5-sany 5-lik ba sene-de elhenc vakalar bolar dıyıp aytyar,şeyle hem 2020-njı yylyn 22-nji dekabrynda,tebigy hadysalaryn bolmagyna garaşylyar,suwlar joşar,günin yüzi tutulup 3yyl son açylar diyyar we azyk kösençligi bolar yöne şul k...
awtor: ~~lawyer gırl.. | okaldy: 208 | teswirler: 29

Bu söýgem däl… Ýöne…+4
09:43
Bu söýgi däl, ýöne ýüregim gyssa, Başga hiç kimi däl, seni ýatlaýan. Bilýän dälsiň, meni biparh goýmaýar Seň dünýäň, durmuşyň, gussaň, şatlygyň. Kimdendir adyňy eşden mahalym, Ýüregim ýerinden gidýär gobsunyp. Bagt hakda oýlansam, arzuw edýärin Bolmagyny seniň üçin gowsunyň. Wagt hakda oýlansam, ö...
awtor: Pegas | okaldy: 44 | teswirler: 1

Eje we durmuş+3
08:34
EJE WE DURMUŞ Durmuş gurdy ýazyň ajap gününde Bir-biregi söýýän iki ýaş juwan. Bagt tapdylar il bagtynyň deňinde, Etmediler aýralyk hakda guman. Bagtlaryna bagt goşulup bularyň Dünýä indi iki sany çagasy. Diýdiler:"Balalam tizjek ulalyň, Siz bolduňyz geljegmiziň manysy" Ýer ençe aýlanyp Günüň da...
awtor: esenow2020 | okaldy: 56 | teswirler: 3

meni yatla+5
05:17
Dyrnak yaljak umyt berseñ yeterlik Onsoñ dunyañ bar wagtyna şàrik men Šayat boldym hool ullakan bagyñam Gògerenne bir kicijek şanikden Bu durmusda yetilmejek arzuw yok Yhlasyña deñ bolyandyr miwesem Ynamsyzy yrandyryar bu yollar Yok, yok"birden ayrylaysak"diyme sen. Gulup yoren kan-à yogsam ozalda...
awtor: yalan soz | okaldy: 37 | teswirler: 0

Tölegli kanallar+2
03:24
YORITE TURKMENISTAN UCHIN TYUNERE PODPISKA TOLEGLI KANALLARY GORMEK UCHIN AMATLY BAHADAN ACHYP BERYARIS. HAWARLASHMAK UCHIN TEL:+99362409830 +99364610493 Самый лучший и качественный сервер на ТУРКМЕНИСТАНЕ Подписка для тюнеров 85 градус на 1 месяц - 15 манат на. 3 месяц - 30 манат на. моментальный...
awtor: Mahri | okaldy: 121 | teswirler: 4

Mynajat+5
01:49
Mynajat Ýaraty ganadyn ganadyp uçan Göwün guşum kebelek deý semräpdir. Gözdürtme görnüşler bulam-da-bujar, Gögüñ ýüzi burçak-burçak derläpdir. Ýok ahyry bu ýazgytdan gaçaryñ, Öñde-soñda bu suraty çekmeli! Älemi añk eden älemgoşaryñ Bir-birine gatyşypdyr reñkleri. Bor, muña-da dişim gysyp çydaýyn,...
awtor: atawatan | okaldy: 36 | teswirler: 0

Gülmek ömürden 18++++1
01:07
Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howw...
awtor: Lablaze | okaldy: 127 | teswirler: 6

BirazZ Gulki+4
00:23
Kiçijek çaga gowreli bir ayalyñ yanyna gelip ony synlayar. -Dayza garnyñyzyñ içinde name bar? -Garnymyñ içinde meniñ, seniñ yalyjak oglum bar. -Siz ony gowy goryarmisiñiz? -Elbetde janymdan hem eziz goryan. -Beyle bolsa siz name uçin ony iydiñiz? Babulyalañ arasynda baglamak boyunça yarys geçirili...
awtor: BeZZaT | okaldy: 97 | teswirler: 9

Adamlar hakda faktlar 2+3
00:04
1. Ömrüň dowamynda adam derisi takmynan 1000 gezek çalşylýar. 2. Adamyň gözi temperaturany duýmaýar 3. "Bagt bilen aglamak" aslynda mümkin däl 4. Pallamak beýniniň oýanmagyna kömek edýär. Pallamak köplenç ukynyň ýetmezçiligi we içgysgynçlyk bilen baglanyşykly, ýöne aslynda adama oýanmaga kömek...
awtor: Mekan | okaldy: 67 | teswirler: 4

Degismejik😅😅+5
22:26
Degişmeler 2 Gyzy: - way kaka ylga ejem yuregi agyryp dem alyp bilman yatyr.. Kakasy: - bol calt 03 e jan et.. Gyzy: - dur birinji lentama yazayyn..:)) *** Sögüşenimiz sebäpli 5 gün bäri aýalym bilen gürleşmän ýördüm. Şugün irden öýden çykmakam sms ýazýar: "Haýwan ýaraşmak ü...
awtor: Улыбка | okaldy: 84 | teswirler: 4

...+2
21:58
Iki adam tirkeşip barýan eken.Olaryň öňünden sygyryň tezegi çykypdyr.Birinji adam ikinjisine:"Eger şu tezegi iýseň,saňa 1000 dollar bejek"-diýipdir.Ikinji adam tezegi iýip,1000 dollary alyldyr.Ýene-de gidip barýan wagtlary,öňlerinden atyň tezegi çykypdyr.Ikinji adam birinjisine garap:"Senem şu tezeg...
awtor: Best boy | okaldy: 72 | teswirler: 1

Doñ ýürek 2 - Sahna arkasyndan.+2
20:14
Salam hormatly agzalar. Biler bolsañyz Disney kompaniyasy ozuniñ multfilmleri bilen dunya meshurdyr. Disneyiñ multfilmlerini gormedik adam yok bolsa gerek. Yadyñyzda bolsa 2013-nji yylda kompaniya ozuniñ "Frozen" diyen multfilmini tomaşaçylara hodurlapdi we şol yyl iñ uly kassa girdeyjisini yygnan...
awtor: Серый Волк | okaldy: 86 | teswirler: 2

Erk isleg.+5
19:11
Bir gowy goren rowayatym paylashayyn diydim. Soñuna çenli okañ.)) Siriyada bir patysha bolupdyr. Ol patyshañ yekeje gyzy bar eken. Gunleriñ birinde patysha agyr kesellap olum yassygynda yatyrka gyzyny yanyna çagyryp: -Gyzym menden soñ yurt señ eliñde bolar, bir mesele bolsa wezirler bilen maslah...
awtor: BeZZaT | okaldy: 103 | teswirler: 5

1-nji sorag+3
18:29
Adaty otagyň içinde ryçagly terezi deňagramlylyk ýagdaýynda dur. Onuň bir egninde alýumin kub beýleki egninde bolsa gurşun kub bar. Sorag: olaryň (alýumin we gurşun kublar) haýsysynyň massasy uly?...
awtor: Espectro | okaldy: 109 | teswirler: 15

Şeýle diýmegem añsat däldir. Diýmeli bolmalyñ hiçimizem!+20
17:23
Giden wagtyñ garap gitme yzyña, Geljegiñe döremesin kör ynam. Bolgusyz ynamlar etdirmeýärler Sensiz yaşamagyñ alada gamyn. Her adimiñ bilen goýup git kerpiç, Aramyzda baky durjak haýata. Mert duraly, Hudaýyda goşmaly, Ejizlän wagtymyz berlip aýata. Ýada nadyllyga salyp her daýym, Baş goşmaly gep-g...
awtor: Malvina | okaldy: 173 | teswirler: 10

Umumy: 8249
1 2 3 ... 413 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Kepderi, ewway beylede oglanjyk bamay)... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:43)
Telwas, ok. Awtorada, su gosgysynada sylagym uly. Hawa gelsikrak bolupdyr. Men ozum gosgykan okamanson seylerak yazypdyryn.... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:28)
Ajap sözler!... dowamy
Edebiýat | Azajyk patriotizm :)
Mylayym (Bu gün, 18:04:28)
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
Dost seniň bu pikiriň ýalňyş öýdýän. Çünki birinjidenä terezi massa ölçeýän gural, ikinjidenem jisimiň agramy P=mg, g san hemişelik bolany üçin ony goýanyň goýmadygyň tapawudy ýok. Tereziň bir egni Ýe... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:59:21)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS